Светът отвъд нас
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Дарът на орела Карлос Кастанеда

Страница 1 от 2 1, 2  Next

Go down

02072013

Писане 

Дарът на орела  Карлос Кастанеда Empty Дарът на орела Карлос Кастанеда
ОРЕЛЪТ НАПРАВЛЯВА СЪДБАТА
НА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА -
ДАРЪТ НА ОРЕЛА Е ВЪЗМОЖНОСТ
ДА ИЗБИРАШ И ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН

ВЪВЕДЕНИЕ
ВЪПРЕКИ, ЧЕ СЪМ АНТРОПОЛОГ, тази книга не е стро­го антропологична; все пак тя е вкоренена в културната антропология, защото е започната преди години като за­писки по тази дисциплина. По онова време проявявах интерес към изучаването на медицинските растения (ле­чебните билки) и тяхното използване сред индианците в Югоизточно и Северно Мексико.
През всичките тия години научните ми изследвания прераснаха в нещо друго, както поради собствената си инерция, така и поради моето интелектуално израстване. Изучаването на медицинските растения постепенно бе изместено от изучаването на една система от вярвания, която евентуално щеше да прекрачи границите на най-малко две различни култури.
Най-голямата заслуга за тази смяна на ударението в моята дейност имаше един индианец от племето яки от Северно Мексико, дон Хуан Матус, който малко след това ме запозна с дон Хенаро Флорес, индианец от пле­мето мацатеки от Централно Мексико. Двамата практи­куваха древно знание, познато в днешно време най-общо под названието магьосничество, което се смята за примитивна форма на медицина или психология, но представлява всъщност традиция на изключително само­дисциплинирани практици и на една изключително слож­на и прецизна практика.
Двамата мъже станаха по-скоро мои учители, откол­кото мои информатори, но кой знае защо аз упорито продължих да разглеждам работата си като труд по ант­ропология и години наред се мъчех да проумея културна­та матрица на тази система, усъвършенствайки известна таксономия, т.е. системата за класификация, и хипотеза­та за нейния произход и разпространение. Оказа се, че всичките ми усилия са били напразни поради факта, че най-накрая непреодолимите вътрешни сили на тази сис­тема разклатиха интелектуалните ми стремления и ме превърнаха в участник.
Под влияние на двамата силни мъже трудът ми пре­расна в автобиография — в смисъл, че от момента на превръщането ми в участник аз бях принуден да преда­вам онова, което ставаше с мен. Това е една особена ав­тобиография, защото в нея описвам не това, което става с мен във всекидневния ми живот на обикновен човек, нито предавам субективните си състояния, породени от всекидневното си битие. По-скоро предавам събитията, които се разгръщат в моя живот като пряк резултат от факта, че съм възприел един чужд за мен комплект от идеи и процедури. С други думи, системата от вярвания, която имах желание да изуча, ме погълна и за да мога да продължа проникването си в нея, се наложи да заплащам всеки ден по необикновен начин — с моя живот на човек от този свят.
Именно поради тия обстоятелства в момента съм изп­равен пред специфичния проблем: да обясня какво точ­но правя. Намирам се много далеч от точката на своя произход като среден човек на западната култура, или като антрополог, и трябва преди всичко да повторя, че тази творба не е белетристика. Това, което описвам в нея, е чуждо за нас; тъкмо поради това то ни изглежда не­реално.
Колкото по-дълбоко навлизах в тънкостите на магьос­ничеството, толкова онова, което в началото ми изглеж­даше като система от примитивни вярвания и практики, се оказваше необятен и сложно изграден свят. За да се запозная с този свят и да го опиша, трябваше да използ­вам себе си по все по-сложни и по-изтънчени начини. Това, което става с мен, вече не мога да го предвидя; то няма нищо общо и с нещата, които други антрополози знаят за системите от вярвания на индианците в Мекси­ко. Следователно аз съм се озовал в трудно положение; при тези обстоятелства мога единствено да представя това, което е станало с мен така, както е станало. Не мога да представя никакво друго доказателство за своята доб­росъвестност, освен да потвърдя отново, че не живея двойнствен живот и че в своето всекидневие съм се пос­ветил на спазването на принципите в системата на дон Хуан.
След като дон Хуан Матус и дон Хенаро Флорес, два­мата мексиканци и индиански магьосници, ми обясниха надълго и нашироко своите познания, те се сбогуваха с мен и си отидоха. Разбрах, че от този момент нататък за­дачата ми е сам да обобщя наученото от тях.
За да изпълня тази задача, аз се върнах в Мексико, но там установих, че дон Хуан и дон Хенаро имат още девет ученика по магьосничество: пет жени и четирима мъже. Най-възрастната жена се казваше Соледад; следващата беше Мария-Елена по прякор „ла Горда”, а останалите три жени бяха Лидия, Роза и Жозефина — те бяха по-мла­ди и ги наричаха „малките сестри" или сестричките. Чети­римата мъже по реда на възрастта си бяха Елихио, Бени­ньо, Нестор и Паблито; последните трима се наричаха „Хенароси", защото бяха много близки с дон Хенаро.
Научил бях, че Нестор, Паблито и Елихио, който вече го няма, са чираци, но бях накаран да повярвам, че чети­рите момичета са сестри на Паблито и че Соледад е тях­на майка. Бях опознал бегло Соледад през тия години и винаги я бях наричал доня Соледад в знак на уважение, тъй като по възраст тя беше по-близко до дон Хуан. С Ли­дия и Роза също ме бяха запознавали, но контактите ни бяха твърде кратки и случайни, поради което не бях мо­гъл да разбера какво точно представляват те. Ла Горда и Жозефина познавах само по име. Бях се виждал с Бени­ньо, но нямах представа, че е свързан с дон Хуан и дон Хенаро.
По необясними за мен причини всички те, изглежда, очакваха, така или иначе, моето завръщане в Мексико. Съобщиха ми, че може би ще заема мястото на дон Хуан като техен водач, техен Нагуал. Обясниха ми, че дон Хуан и дон Хенаро са изчезнали от лицето на земята, а също и Елихио. И жените, и мъжете вярваха, че тримата не са умрели — пристъпили бяха в нов свят, различен от света на нашето всекидневие, но въпреки това реален.
Жените — по-специално доня Соледад — бурно се сблъскаха с мен още при първата ни среща. Независимо от това те станаха първопричината за катарзиса, който настъпи в мен. Контактът ми с тях се превърна в някакво загадъчно оживление в моя живот. От мига, в който се срещнахме, в мисленето и разбиранията ми настъпиха драматични промени. Всичко това обаче не стана на осъзнато ниво — защото ако не друго, то когато за пръв път отидох при тях, аз се оказах много no-объркан от вся­кога; но макар и в центъра на този хаос, аз се озовах вър­ху една изненадващо солидна основа. Именно от съпри­косновението с този сблъсък, аз открих у себе си възмож­ности, каквито до момента не бях подозирал, че прите­жавам.
Ла Горда и трите сестри бяха страстни любителки на сънищата; те ми дадоха доброволно някои насочващи точки и ми показаха собствените си постижения. Дон Хуан беше описал „изкуството на сънуването" като спо­собност да се използват обикновените сънища и да се превърнат в овладяно съзнание с помощта на специали­зирана форма на внимание, която той и дон Хенаро на­ричаха второто внимание.
Очаквах, че тримата Хенароси ще ме обучават в свои­те постижения по отношение на друг аспект от учението на дон Хуан и дон Хенаро — „изкуството на прикриване­то". С това изкуство на прикриването се запознах като с комплект от процедури и положения, които позволяват да бъде извлечено най-доброто от всяка възможна ситуа­ция. Но каквото и да ми казваха тримата Хенароси за прикриването, то нямаше нито възможностите, нито си­лата, които аз очаквах. Направих си извода, че или мъже­те не практикуват в действителност това изкуство, или просто не искат да ми го покажат.
Престанах да ги разпитвам, за да дам възможност на всеки да се отпусне в отношението си към мен; всичките мъже и жени се успокоиха и повярваха, че след като вече не задавам въпроси, значи се държа като Нагуал. И всеки от тях пожела именно аз да го напътствам и съветвам.
За да откликна на тази тяхна молба, бях задължен да предприема цялостен преглед на всичко, на което ме бяха научили дон Хуан и дон Хенаро, и да навляза още по-надълбоко в изкуството на магьосничеството.
ПЪРВА ЧАСТ
ДРУГОТО
„АЗ"
1
ФИКСИРАНЕТО
НА ВТОРОТО ВНИМАНИЕ
НАБЛИЖАВАШЕ ОБЯД, когато стигнахме до дома на Ла Горда и малките сестрички. Ла Горда беше сама и сто­еше пред вратата, зареяла поглед към далечните плани­ни. Като ме видя, тя се сепна. Обясни, че била изцяло по­тънала в някакъв спомен, и се намирала на косъм от мига да си спомни нещо много смътно, свързано с мен.
Късно вечерта, след вечерята, Ла Горда, трите сест­рички, тримата Хенароси и аз седнахме на пода в стаята на Ла Горда. Жените се настаниха една до друга.
Кой знае защо, макар да бях прекарал с всеки поот­делно еднакъв период от време, бях разграничил Ла Гор­да като човек, който най-добре разбира притесненията ми. Другите сякаш не съществуваха за мен. Сметнах, че е така, вероятно защото Ла Горда ми напомняше за дон Хуан, а другите — не. Имаше нещо много естествено у нея и все пак тази естественост не се отнасяше толкова до действията й, колкото до чувствата, които изпитвах към нея.
Пожелаха да знаят с какво съм се занимавал. Разказах им, че току-що съм бил в град Тула, щата Идалго, къде­то съм разглеждал някакви археологически разкопки. Направила ми е впечатление една редица от четири ко­лосални, подобни на колони, каменни фигури, наречени "Атланти", изправени на горната основа на една пресече­на пирамида.
Всяка от почти цилиндричните фигури с височина че­тири и половина метра и диаметър около метър, беше из­градена от четири отделни парчета базалт, издялани така, че да представляват, по мнението на археолозите, толтек­ски фигури на воини с военните си амуниции. На около шест метра зад всяка от предните фигури на горната ос­нова на пирамидата имаше друга редица с четири право­ъгълни колони със същата височина и ширина като пър­вите, изработени също от четири отделни каменни блока.
Внушителната група Атланти ме беше пленила и зара­ди това, което приятелят ми, завел ме на това място, ми беше разказал за тях. Пазачът на развалините му бил раз­крил какво е чувал: че нощем Атлантите се разхождат и земята под тях трепери.
Попитах Хенаросите как биха обяснили думите на моя приятел. Те се престориха на смутени и се закикоти­ха. Обърнах се към Ла Горда, която седеше до мен, и направо я попитах за мнението й.
— Никога не съм виждала тия фигури — каза тя. — Ни­кога не съм стъпвала в Тула. Плаши ме дори идеята да ида там.
— Защо те плаши, Горда? — попитах.
— Из развалините на Монте Олбан в Оаксака ми се случи нещо — отвърна тя. — Обичах често да се разхож­дам безцелно из тия развалини, след като навремето на­гуалът Хуан Матус ми беше наредил кракът ми да не стъп­ва там. Не зная защо, но обичах това място. Всеки път, когато отивах в Оаксака, ходех и там. Но тъй като самот­ните жени винаги биват преследвани, обикновено ходех с Паблито, който е много смел. Ала веднъж отидох с Нес­тор. Той видя нещо да блещука на земята. Поразкопахме и намерихме странен камък, който пасваше идеално в дланта ми; в камъка беше пробита гладка дупка. Поисках да пъхна пръст в нея, но Нестор ме спря. Камъкът беше гладък и ръката ми страшно се затопли. Не знаехме какво да направим с него. Нестор го взе в шапката си и го отне­сохме, сякаш беше някакво животинче.
Всички се разсмяха. В разказа на Ла Горда имаше, изг­лежда, скрита шега.
— И къде го отнесохте? — попитах я аз.
— Донесохме го в тази къща — отговори тя и думите й предизвикаха несдържан смях у останалите. Те се раз­кашляха и буквално се задавиха от смях.
— Смеем се на Ла Горда — обясни Нестор. — Трябва да си наясно, че друг инат като нея няма. Нагуалът вече й беше казвал да не се занимава нито с камъни, нито с кос­ти, нито с каквото и да е, което намери заровено в земя­та. Но тя все го издебваше и си намираше всевъзможни боклуци.
— Тогава в Оаксака — продължи Нестор, — именно тя настоя да вземем проклетия камък. Качихме се с него в ав­тобуса и го носихме чак до тоя град, а после и до тази стая.
— Нагуалът и Хенаро бяха заминали за някъде — про­дължи Ла Горда. — Събрах смелост и пъхнах пръст в дуп­ката и тогава проумях, че камъкът е бил нарочно издялан, за да пасне в дланта. Тутакси изпитах чувството на оня, който бе държал камъка в ръката си. Беше камък на сила­та. Настроението ми се промени. Изплаших се. В тъмни­ната нещо започна да шава застрашително — нещо, което нямаше нито форма, нито цвят. Не можех да стоя сама. Будех се с писъци, а след няколко дни не можех вече и да спя. Всички започнаха да се редуват да стоят при мен — и денем, и нощем.
— Когато Нагуалът и Хенаро се върнаха — поде отново Нестор, — Нагуалът ме изпрати заедно с Хенаро да върна камъка обратно на същото място, откъдето го бяхме из­ровили. Три дена Хенаро се мъчи да намери мястото. Най-накрая успя.
— А какво се случи с теб, Горда, след това? — попитах я аз.
— Нагуалът ме зарови — каза тя. Девет дена лежах гола в ковчег от кал.
Думите й предизвикаха нов дружен смях.
— Нагуалът й каза, че не може да излиза от него — обяс­ни Нестор. — Нещастната Горда трябваше да ходи в ков­чега и по малка, и по голяма нужда. После Нагуалът я на­пъха в клетка, която бе стъкмил от клонки и кал. От една­та й страна имаше вратичка, за да й се подава храна и вода. Всичко останало беше запечатано.
— И защо я затвори така? — попитах.
— Това е единственият начин да предпазиш някого -обясни Нестор. — Трябваше да бъде поставена под земя­та, за да я изцели пръстта. Няма по-добър целител от пръстта; освен това Нагуалът трябваше да отстрани усе­щането от този камък, което се беше фокусирало върху Ла Горда.„Калта е филтър, който не позволява нищо да минава през него, и в двете посоки. Нагуалът знаеше, че няма да й стане по-зле, ако постои заровена девет дена; можеше да й стане само по-добре. Както и се случи.
— Как се чувстваше заровена така, Горда? — попитах.
— Едва не полудях — каза тя. — Но бях длъжна да го сто­ря. Ако Нагуалът не ме беше напъхал там, сигурно щях да умра. Силата на този камък беше прекалено голяма за мен; собственикът му сигурно е бил грамаден човек. Убедена бях, че ръката му е двойно по-голяма от моята. Стискал е този камък, за да спаси кожата си, и най-накрая някой го е убил. Неговият страх ме ужасяваше. Усещах как нещо се е упътило към мен да изяде месата ми. Съ­щото е изпитвал и оня човек. Бил е човек на силата, но го е нападнал някой още по-силен.
— Нагуалът казваше — продължи тя, — че щом веднъж си се сдобил с подобна вещ, тя ти носи беда, защото силата й влиза в предизвикателство с други подобни вещи и собст­веникът се превръща или в преследвач, или в жертва. На­гуалът каза, че естеството на тия вещи ги въвлича във вои­на, защото частта от нашето внимание, фокусирана върху тях, за да им вдъхне сила, е много опасна, агресивна част.
— Ла Горда е много алчна — намеси се Паблито. -Представила си е, че ако намери нещо, в което вече се е вселила огромна сила, тя също ще стане победител, за­щото в днешно време никой не предпочита да си прави труда да предизвиква силата.
Ла Горда потвърди това с леко движение на главата.
— Не знаех, че човек може да поеме и други неща, ос­вен силата, която те съдържат — каза тя. — Когато за пръв път пъхнах пръст в дупката и задържах камъка в дланта си, ръката ми се стопли и по нея нагоре плъзна някаква виб­рация. Усетих се наистина силна и голяма. Аз съм потайна и затова никой не узна, че държа камък в ръката си. След като го държах няколко дни, настъпи истинският ужас. Усещах, че някой е преследвал собственика на камъка. Изпитвах неговия страх. Без съмнение е бил могъщ ма­гьосник и преследвачът е искал не само да го убие, но и да изяде месата му. Това вече истински ме изплаши. Още тогава щях да захвърля камъка, но чувството, което изпитвах, беше толкова ново, че като последна глупачка продължих да стискам камъка в ръката си. Когато най-после го пуснах, беше вече твърде късно. Нещо в мен се беше променило. Появиха ми се видения на мъже, които идваха към мен, мъже, облечени в странни дрехи. Усе­щах, че ме хапят, късат плът от краката ми с остри ножче­та и със зъбите си. Направо обезумях!
— Как обясни дон Хуан тия видения? — попитах аз.
— Каза, че не са й останали никакви защитни сили — от­върна Нестор. — И поради това е могла да възприеме фиксирането на оня човек, второто му внимание, което
— He. He разбирам какво имаш предвид, Паблито -казах аз. — Но то е защото дон Хуан никога не ми е раз­казвал нищо за това. За мен темата е абсолютно непозна­та. Моля те, разкажи ми всичко, което знаеш.
— Атлантите са нагуала; те са сънувачите. Те са редът на второто внимание, изведен напред, и именно затова са толкова страховити и загадъчни. Те са създания на война­та, но не на разрушението.
— Другият ред колони — продължи той, — правоъгълни­те, са редът на първото внимание, тоналът. Те са прикри­вачите, и именно затова са покрити с надписи. Те са осо­бено миролюбиви и мъдри, обратното на предния ред.
Паблито спря да говори и ме погледна почти предиз­викателно, а после по лицето му се разля усмивка.
Реших, че ще продължи да обяснява думите си, но той остана безмълвен, сякаш чакаше моя коментар. Казах му колко съм озадачен и го подканих да продължи да говори. Стори ми се нерешителен, за момент се взря в мен, а сет­не пое дълбоко дъх. Едва беше заговорил отново, когато гласовете на останалите се надигнаха в знак на протест.
— Всичко това Нагуалът вече ни го е обяснявал — каза нетърпеливо Ла Горда. — Има ли смисъл да се повтаря?
Опитах да ги накарам да разберат, че наистина нямам никаква представа за какво говори Паблито. Наложих се над тях той да продължи с обясненията си. Последва нова вълна от гласове, които говореха едновременно. По облещените погледи на малките сестри прецених, че вече са много ядосани, особено Лидия.
— Не искаме да говорим за тия жени — обърна се при­мирително към мен Ла Горда. — Самата мисъл за жените от пирамидите страшно ни изнервя.
— Какво ви става бе, хора? — извиках аз. — Защо се държите така?
— Не знаем — отговори Ла Горда. — Това е някакво чув­ство у всички ни — чувство, което ни разстройва. Само преди минута се чувствахме много добре, точно преди да започнеш да ни задаваш въпроси за тия жени.
Думите на Ла Горда послужиха като сигнал за тревога. Всички занаставаха и заплашително се насочиха към мен, говорейки високо.
Дълго време ми беше нужно, за да ги успокоя и да ги накарам отново да седнат. Малките сестри бяха много възбудени и настроението им като че ли се отрази и на Ла Горда. Тримата мъже останаха по-сдържани. Обърнах се към Нестор и направо го помолих да ми обясни защо же­ните са така развълнувани. Очевидно правех неволно нещо, което ги вбесяваше.
— Наистина не зная какво е — каза той. — Сигурен съм, че никой тук не е наясно какво ни става, само дето всич­ки се чувстваме много тъжни и нервни.
— Защото разговаряме за пирамидите ли? — попитах.
— Възможно е — отвърна мрачно той. — Самият аз не знаех, че фигурите са жени.
— Как да не си знаел, идиот такъв! — подскочи Лидия. Нестор като че се изплаши от избухването й. Сви се и овчедушно се усмихна.
— Може и така да е — съгласи се той. — В момента пре­живяваме много странен период. Вече никой не знае нищо със сигурност. Откакто ти влезе в живота ни, не сме на себе си.
Настъпи тягостно мълчание. Продължих да настоявам, че единственият начин да го разсеем, е да говорим за за­гадъчните колони на пирамидите. Жените разпалено се възпротивиха. Мъжете останаха мълчаливи. Имах чувст­вото, че по принцип те са съгласни с жените, но тайно ис­кат още да обсъждаме темата, точно каквото исках и аз.
— Разказвал ли ви е дон Хуан още нещо за пирамиди­те, Паблито? — попитах. Намерението ми беше да насоча разговора встрани от специфичната тема за Атлантите и все пак да се придържам към нея.
— Каза ни, че една пирамида в Тула е водещата — вед­нага откликна Паблито.
От тона на гласа му направих заключение, че той наи­стина има желание да говори. А вниманието на останали­те чираци ме убеди, че всички тайно желаят да разменят мнения.
— Нагуалът каза, че тя насочва към второто внимание -продължи Паблито, — но че била плячкосана и всичко е разрушено. Каза също, че някои пирамиди били гигантс­ки „неправения". Не са били жилища, а места за воини, които там да сънуват и да упражняват второто си внима­ние. Всичко, което са правили, е запечатано в рисунки и фигури по стените.
— А след това — продължи той — дошъл навярно друг вид воини, които не одобрявали направеното от магьос­ниците на пирамидата с второто им внимание, и разру­шили пирамидата и всичко вътре.
— Нагуалът смяташе, че новите воини са били воини от третото внимание, какъвто е самият той: воини, ужасени от злото при фиксирането на второто внимание. Магьос­ниците на пирамидите се занимавали прекалено много с фиксирането, за да осъзнаят какво става. И когато го пос­тигнали, било вече късно.
В стаята беше тихо. Всички, включително и аз, бяхме като омагьосани от това, което той разказваше. Разбирах идеите, които той излагаше, защото дон Хуан ми ги беше обяснявал.
Дон Хуан казваше, че цялото ни същество се състои от два доловими сектора. Първият е познатото ни физичес­ко тяло, което всички ние сме в състояние да възприема­ме; вторият е сияйното тяло, което представлява нещо като пашкул, възприеман само от ясновидците — паш­кул, който ни придава вид на гигантски сияйни яйца. Каз­ваше също, че една от най-важните цели на магьосничес­твото е да се достигне този сияен пашкул; цел, която се изпълнява посредством сложната практика на сънуване­то, както и чрез строго, системно усилие, което той на­ричаше неправене. Той определяше неправенето като необичайно действие, което ангажира цялото ни същест­во, като го принуждава да осъзнае сияйния си сектор.
За да обясни тези схващания, дон Хуан бе разделил съзнанието ни на три неравномерни части. Най-малката част беше назовал „първото внимание" и беше казал, че това е съзнанието, което всеки нормален човек е развил у себе си, за да се справя с всекидневния свят; то обхваща възприятията на физическото тяло. Друга, по-голяма част, бе нарекъл „второто внимание" и го беше описал като| съзнанието, от което се нуждаем, за да долавяме нашия сияен пашкул и да се държим като сияйни същества. Беше казал, че докато сме живи, второто ни внимание остава на заден план, освен ако не бъде изведено напред чрез умишлена тренировка или в резултат на случайна травма, и че обхваща съзнанието на сияйното тяло. Пос­ледната част, най-голямата, беше назовал „трето внима­ние" — неизмеримо съзнание, което ангажира неопреде­лими аспекти на съзнанието на физическото и на сияйно­то тела.
Бях го попитал дали той самият е изпитвал третото вни­мание. Казал ми беше, че се намира на периферията му и че ако някога навлезе напълно в него, аз моментално ще го узная, защото той целият ще се превърне в това, което е в действителност — един изблик на енергия. До­бавил беше, че бойното поле на воините е второто вни­мание, нещо като тренировъчна площадка за постигане на третото внимание. Било доста трудно за постигане състояние, но много плодотворно, след като бъде достигнато.
— Пирамидите са зловредни — продължи Паблито. -Особено за незащитени магьосници като нас. Още по-лоши са те за безформени воини като Ла Горда. Нагуалът ни е казвал, че няма нищо по-опасно от злонамереното фиксиране на второто внимание. Когато воините се нау­чат да се съсредоточават върху слабата страна на второто внимание, нищо не може да се изпречи на пътя им. Превръщат се в ловци на хора, в таласъми. Дори и да не са вече живи, могат да настигнат жертвите си през време­то, все едно че ги има тук и сега; защото именно жертви ставаме ние, щом нахълтаме в някоя от пирамидите. На­гуалът ги наричаше капани на второто внимание.
— И какво no-точно каза той, че ще се случи? — попита Ла Горда.
— Нагуалът каза, че можем да издържим евентуално едно посещение на пирамидите — обясни Паблито. -При второто посещение ще изпитаме непозната тъга. Ще ни прилича на студен бриз, от който ще се почувстваме неспокойни и изтощени; умора, която скоро ще се пре­върне в несполука. Няма да мине и миг и ще бъдем уро­часани; всичко може да ни се случи. Всъщност Нагуалът каза, че нашите собствени нишки на несполуката се дъл­жат на желанието ни да посетим тия пирамиди, въпреки обратните препоръки.
— Елихио например — не спираше да говори Паблито — винаги се е подчинявал на Нагуала. Там няма да го на­мерите мъртъв; както и този Нагуал тук; те винаги са има­ли късмет, докато останалите от нас са урочасани, особе­но Ла Горда и аз. Не помните ли как ни ухапа едно и също куче? И как едни и същи гнили греди от тавана в кухнята на два пъти се стоварваха върху нас?
— Това Нагуалът никога не ми го е обяснявал — каза Ла Горда.
— Обяснявал ти го е — настоя Паблито.
— Ако знаех, че е толкова лошо, кракът ми нямаше да стъпи по тия прокълнати места — запротестира Ла Горда.
— На всеки от нас Нагуалът ни е казвал едно и също -намеси се Нестор. — Проблемът е в това, че не всеки от нас е слушал внимателно, или по-скоро всеки го е слушал по своя си начин и е чул онова, което е искал да чуе.
— Нагуалът казваше, че фиксирането на второто вни­мание има две лица. Първото и най-лесно лице е злона­мереното. Понякога се случва сънувачите да използват своето сънуване, за да фокусират второто си внимание върху проблемите на света, като парите и властта върху хората. Другото лице е най-трудно за постигане и това може да стане, когато сънувачите фокусират второто си внимание върху проблеми, които не са нито в, нито от тоя свят, като например пътуването в неизвестното. Вои­ните се нуждаят от безкрайна безупречност, за да достиг­нат до това лице.
Обясних им колко съм сигурен, че дон Хуан е разкрил някои неща пред някои от нас, а други неща — пред дру­гите. Не можех например да си спомня дон Хуан някога да е обсъждал с мен злонамереното лице на второто вни­мание. А после им казах какво ми е обяснил дон Хуан във връзка изобщо с фиксирането на вниманието.
Беше подчертал пред мен, че всички археологически развалини в Мексико, особено пирамидите, са вредни за съвременния човек. Описал ми беше пирамидите като чужд израз на мисли и действия. Казал ми беше, че всяка вещ, всяка рисунка в тях, е била премерено усилие да се регистрират страни на вниманието, съвършено чужди за нас. За дон Хуан не само руините на културите от мина­лото съдържат в себе си опасни елементи; всичко, което представлява обект на маниакален интерес, има зловре­ден потенциал.
Веднъж бяхме разговаряли подробно за това. Беше станало в резултат на някои мои коментари относно не­доумението ми къде да скрия записките си. Отнасях се с тях най-егоистично и се бях вманиачил за тяхната безо­пасност.
— Какво да направя? — бях го попитал.
— Навремето Хенаро ти беше предложил едно разре­шение — беше ми отговорил той. — Както винаги, ти си помисли, че той се шегува. А той никога не се шегува. Каза ти, че трябва да пишеш с връхчето на пръста, вместо с молив. Ти не му повярва, защото не можеше да си представиш, че това е неправенето на воденето на запис­ки.
Бях възразил, че предложението е било на шега. Мне­нието ми за мен самия беше, че съм специалист по об­ществени науки, който трябва да записва всичко казано и сторено, за да си направи съответните правдоподобни изводи. За дон Хуан едното нямаше нищо общо с друго­то. Да бъдеш сериозен студент нямаше нищо общо с това да си водиш записки. Лично аз не виждах никакво разрешение; предложението на дон Хенаро ми изглеж­даше смешно, а не реална възможност.
Дон Хуан бе доразвил възражението си. Казал бе, че воденето на записки е начин да се ангажира първото вни­мание в задачата да се запомни, и че аз съм си водил за­писки, за да запомня какво е казвал и правил той. Препо­ръката на дон Хенаро не била шега, защото писането с върха на пръста ми върху лист хартия като неправене на воденето на записки щяло да подтикне второто ми вни­мание да се фокусира върху запомнянето и по този начин няма да трупам листа. Според дон Хуан крайният резул­тат би бил по-точен и по-мощен, отколкото ако съм си водил записки. Доколкото знаел, такива опити никога не били правени, но принципът бил непоклатим.
Известно време настояваше да го правя. Бях се обез­покоил. Воденето на записки играеше роля не само на мнемонично средство, но ме и успокояваше. Беше най-услужливата ми патерица. Натрупването на листове ук­репваше чувството ми за цел и душевното ми равнове­сие.
— Когато се тревожиш какво да правиш с листата си -обясняваше ми дон Хуан, — ти фокусираш една много опасна страна от себе си върху тях. Всички си имаме та­кава опасна страна, това фиксиране. Колкото по-силни ставаме, толкова по-смъртоносна е тази страна. Препо­ръката към воините е да не притежават никакви материа­лни вещи, върху които да фокусират силата си, а да я фо­кусират върху духа, върху истинската борба в неизвест­ното, не върху дребнавите щитове. В твоя случай запис­ките са твой щит. Те няма да те оставят да живееш на мира.
Сериозно усещах, че нищо на тоя свят не би ме раз­делило със записките ми. Тогава дон Хуан ми измисли за­дача, свързана именно с неправенето. Каза ми, че за чо­век, егоист като мен, най-подходящият начин да се осво­бодя от бележниците си, е да ги разкрия, да ги хвърля най-явно, да напиша книга. По онова време си мислех, че шегата му е още по-голяма от шегата да си водя запис­ки с върха на пръста.
— Твоята натрапчивост да притежаваш и да не се раз­деляш с вещите не е единствена — беше ми казал той. -Всички, които искат да вървят по пътеките на воина, да следват пътя на магьосника, трябва да се освобождават от това фиксиране.
— Моят покровител — беше продължил той — ми казва­ше, че настъпва момент, когато воините наистина имат вече материални предмети, към които се привързват. Това пък пораждаше въпроса кой предмет би бил по-мо­щен или най-мощен. Останки от тия предмети все още се намират на тоя свят, отломки от надпреварата за сила. Ни­кой не може да каже какво фиксиране са получили тия предмети. Мъже, далече по-могъщи от теб, са вливали в тях всичките страни на вниманието си. Ти едва си започ­нал да вливаш дребнавите си безпокойства върху своите записки. Още не си достигнал до другите нива на внима­нието. Помисли си колко ужасно би било да се озовеш в края на пътеката си на воин и все още да носиш на гръб вързопчето със записките си. До това време записките ти ще са оживели, особено ако се научиш да ги пишеш с върха на пръста си, и пак ще трябва да трупаш листа. При тия обстоятелства никак няма да се учудя, ако някой забе­лежи, че вързопчетата ти са започнали да ходят.
— За мен е лесно да разбера защо Нагуалът Хуан Ма­тус не е искал да притежава нищо — обади се Нестор, след като свърших своя разказ. — Ние всички сме сънува­чи. Той не е искал да фокусираме сънуваното си тяло върху слабата страна на второто внимание.
— По онова време не проумявах маневрите му — про­дължи Нестор. — Противен ми беше фактът, че ме кара да изхвърля всичко, което имам. Смятах, че постъпва неспра­ведливо. Струваше ми се, че се опитва да попречи на Паб­лито и Бениньо да ми завиждат, защото те самите си няма­ха нищо. В сравнение с тях аз бях заможен. Нямах и пред­става тогава, че така той предпазва сънуваното ми тяло.
Дон Хуан ми беше описвал сънуването по различни на­чини. Най-неясният от всички сега ми се струва този, кой­то най-добре определя нещата. Казваше, че сънуването по своята същност неправенето на спането. Като такова сънуването дава възможност на практикуващите да прека­рат в дрямка тази част от живота си. Все едно че сънувачи­те вече не спят. И все пак не се разболяват от това. На съ­нуващите не им липсва сън, но ефектът от сънуването изг­лежда като увеличено време на будуване, което се дължи на така нареченото допълнително тяло, сънуваното тяло.
Дон Хуан ми беше обяснил, че понякога сънуваното тяло се нарича „двойник" или „другият", тъй като е съ­вършено копие на тялото на сънувача. По същество то е енергията на едно сияйно същество — възбяла, призрако­подобна еманация, която се проектира вследствие на фиксирането на второто внимание върху един триизме­рен образ на тялото. Дон Хуан беше обяснил, че сьнуваното тяло не е дух, а е истинско като всичко, с което ce занимаваме в тоя свят. Казал беше, че второто внимание i неизбежно се фокусира върху цялостното ни същество като енергийно поле и трансформира тази енергия в нещо подходящо. Най-често това е образът на физичес­кото тяло, с което ние вече сме напълно запознати от на­шето всекидневие и поради използването на първото ни внимание. Онова, което канализира енергията на цялост­ното ни същество да произведе нещо в границите_на възможното, е известно под думата воля. Дон Хуан не може­ше да каже какви са тия граници, освен дето на нивото на сияйните същества обхватът бил толкова широк, че било безсмислено да се опитваме да установим предела — така енергията на едно сияйно същество може да бъде трансформирана чрез волята в каквото и да било.
— Нагуалът твърдеше, че сънуваното тяло се включва и прикрепва към всичко — намеси се Бениньо. — То няма­ло сетива. Казваше, че мъжете са по-слаби от жените, за­щото сънуваното тяло на един мъж било по-егоистично.
Сестричките се съгласиха, като едновременно заки­маха с глава. Ла Горда ме погледна и се усмихна.
— Нагуалът ми казваше, че ти си цар на чувството за собственост — каза ми тя. — Хенаро пък твърдеше, че ти се сбогуваш дори с лайната си, преди да ги отмиеш.
Сестричките се претърколиха на земята от смях. Хена­росите явно се мъчеха да изглеждат сдържани. Нестор, който седеше до мен, ме потупа по коляното.
— Нагуалът и Хенаро ни разправяха големи истории за теб — каза той. — Години наред ни забавляваха с разкази за някакъв чудак, техен познат. Сега вече знаем, че това си бил ти.
Усетих вълна на притеснение. Струваше ми се, че дон Хуан и дон Хенаро бяха извършили предателство спрямо мен, като те самите са ми се подигравали пред чираците. Обзе ме самосъжаление. Започнах да се вайкам. На глас казах, че са имали предубеждение спрямо мен, като са ме мислели за глупак.
— Не е вярно — каза Бениньо. — Ние страшно се рад­ваме, че си с нас,
— Така ли? — троснато подхвърли Лидия. Всички захва­наха разпалено да спорят. Мъжете и жените се раздели­ха. Ла Горда не се присъедини нито към едните, нито към другите. Остана да седи до мен, докато другите се изпра­виха и се развикаха.
— Минаваме през труден период — каза ми тихо Ла Горда. — Толкова много сънувахме и пак не ни стигна.
— Колко ще ви стигне, Горда? — попитах я.
— Не знаем — каза тя. — Надявахме се ти да ни кажеш. Малките сестри и Хенаросите пак насядаха, за да чуят какво ми казва Ла Горда.
— Нужен ни е водач — продължи тя. — Ти си Нагуал, но . не си водач.
— За да стане един Нагуал съвършен, е нужно време -каза Паблито. — Нагуалът Хуан Матус ми разправяше, че сам той като млад също бил голям некадърник, докато нещо не го разтърсило от самодоволството му.
— Не вярвам — извика Лидия. — На мен никога не ми го е казвал.
— Казваше, че бил голям паралия — добави тихичко Ла Горда.
— Нагуалът ми казваше, че на младини бил урочасан точно като мен — обади се Паблито. — И на него покрови­телят му казал да не стъпва в пирамидите и точно заради това той на практика живял там, докато не бил изгонен от цяла орда призраци.
Очевидно никой друг не знаеше тази история, защото всички се ококориха.
— Съвсем бях забравил за това — обясни Паблито. - Чак сега си го спомних. Точно както стана с Ла Горда. Един ден след като Нагуалът най-накрая станал безфор­мен воин, злонамерените фиксации на ония воини, кои­то практикували сънуването и другите неправения в пира­мидите, тръгнали да го гонят. Намерили го да работи на нивата. Казваше как видял от рохкавата земя на една току-що разорана бразда да се подава една ръка и да го сграбчва за крачола на панталоните. Помислил, че е ня­кой селянин, по случайност заровен там. Опитал се да го изрови. После осъзнал, че разкопава ковчег от кал: в него бил заровен човек. Нагуалът разправяше, че човекът бил много слаб и мургав и нямал коса. Нагуалът се помъчил набързо да запечата пак ковчега. Не искал да го видят съ­селяните му, а не искал и да навреди на човека, като го изрови против желанието му. Толкова се заплеснал в действията си, че не забелязал кога около него се насъб­рали другите селяни. После Нагуалът каза, че ковчегът от кал се разпаднал и тъмнокожият човек се разкрил — бил напълно гол. Нагуалът опитал да му помогне и помолил хората наоколо да му се притекат на помощ. Те му се из­смели. Помислили, че е пиян, че е в делириум тременс, защото на полето нямало нито човек, нито ковчег от пръст, нито нещо подобно.
— Нагуалът разправяше — продължи Паблито, — че бил потресен, но не посмял да съобщи за това на своя покровител. Би
zen
zen
Admin

Брой мнения : 178
Join date : 29.06.2013

https://mysticalworld.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Share this post on: reddit

Дарът на орела Карлос Кастанеда :: Comments

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:21 am by zen

2
ВИЖДАНЕ ЗАЕДНО
НЯКОЛКО СЕДМИЦИ след като се върнах в Лос Ан­джелис започнах да изпитвам някакво неприятно чувст­во, което си обясних като световъртеж или внезапна загу­ба на дъха вследствие на физическо усилие. Една нощ то стана вече непоносимо: събудих се ужасен, неспособен да дишам. Лекарят, при когото отидох, постави диагноза на състоянието ми като свръхвентилация, най-вероятно поради пренатоварване. Предписа ми успокоително и ми препоръча да дишам в хартиена кесия, в случай че пристъпът се повтори.
Реших да се върна в Мексико, за да потърся съвет от Ла Горда. Споделих с нея каква е диагнозата на лекаря, а тя спокойно ме увери, че не става дума за болест, а че най-накрая съм загубил щитовете си и че това, което из­питвам, е „загубата на моята човешка форма „ и аз навли­зам в ново състояние на отделяне от човешките дела.
— Не се противи — каза ми тя. — Естествената ни реак­ция е да се преборим с това състояние. Постъпвайки така, ние го разпръсваме. Откажи се от страховете си и тръгни стъпка по стъпка след загубата на човешката си форма.
И тя добави, че в нейния случай разпадането на чо­вешката й форма е започнало от утробата й с остра болка и необичаен натиск, който се придвижил бавно в две по­соки — към краката, и нагоре, към гърлото. Каза ми също, че резултатът се усещал незабавно.
Поисках да запиша всеки нюанс от навлизането ми в това ново състояние. Подготвих са да правя пълен отчет за всичко, което ставаше с мен, но за мое огромно съжа­ление не се случи нищо повече. След няколко дни безп­лодно очакване аз се отказах, след като Ла Горда ми беше вече обяснила за какво става дума, и реших, че ле­карят е поставил правилна диагноза за състоянието ми. За мен беше съвършено разбираемо. Носех отговорност, която пораждаше непоносимо напрежение. Бях приел да стана водач, както настояваха чираците, но нямах представа как да се държа.-
Напрежението в живота ми имаше и по-сериозни прояви. Обичайното ниво на енергията ми рязко спада­ше. Дон Хуан би казал, че губя личната си сила и че евен­туално мога да загубя и живота си. Дон Хуан ме беше подготвил да живея изцяло благодарение на личната си сила, под което разбирах, че се отнася за състоянието на съществуване. Това е съотношение, което не може да се наруши, без да настъпи смъртта на субекта: Тъй като не виждах никакъв начин да променя тази ситуация, реших, че животът ми идва към своя край. Усещането, че съм об­речен, като че ли вбеси всичките чираци. Реших да се махна от тях за няколко дни, за да разсея мрачното си настроение и тяхната напрегнатост.
Когато се върнах, заварих ги да стоят пред входа на къ­щата на сестрите, сякаш ме очакваха. Нестор изтича до колата ми и още преди да изключа двигателя изломоти, че Паблито е избягал. Отишъл да умре в град Тула, място­то на неговите прадеди. Бях потресен. Чувствах се вино­вен. Ла Горда не сподели безпокойството ми. Тя сия­еше, излъчваше доволство.
— По-добре оня мърльо да умре — каза тя. — Сега вече всички ще живеем в хармония, както трябва. Нагуалът ни казваше, че ти ще промениш живота ни. Е, ти го проме­ни. Паблито вече няма да ни досажда. Ти ни отърва от него. Виж колко сме щастливи. Без него ни е по-добре.
Лекомислието й ме вбеси. Заявих колкото е възможно по-категорично, че дон Хуан е дал на всички нас, по най-изобретателен начин, образеца на воинския живот. Под­чертах, че безупречността на един воин изисква да не ос­тавям Паблито да умре просто така.
— И какво смяташ да направиш? — попита Ла Горда.
— Ще наредя на някой от вас да живее с него — казах, — докато всички вие, включително и Паблито, успеете да се изнесете от тук.
Те ми се изсмяха, дори Нестор и Бениньо, които смя­тах за най-близки до Паблито. Ла Горда се смя повече от останалите, очевидно за да ме предизвика.
Обърнах се към Нестор и Бениньо за морална подк­репа. Те извърнаха погледи.
Помолих Ла Горда да ме разбере. Няколко пъти я по­молих. Използвах всичките аргументи, за които се сещах. Тя ме изгледа с пълно презрение.
— Да тръгваме — каза тя на останалите.
Отправи ми най-безизразната си усмивка. Сви рамене и лекомислено нацупи устни.
— Можеш и ти да дойдеш с нас — каза ми тя, — стига да не задаваш въпроси и да не говориш за оня мърльо.
— Ти си безформен воин, Горда — казах аз. — Сама ми го призна. Защо тогава осъждаш Паблито?.
Ла Горда не отговори. Но усети удара. Намръщи се и избегна погледа ми.
— Ла Горда е с нас! — изкрещя с тъничък глас Жозефина.
Сестричките се скупчиха около Ла Горда и я задърпаха навътре в къщата. Последвах ги. Нестор и Бениньо също влязоха.
— Какво смяташ да правиш — да вземеш някой от нас насила ли? — попита ме Ла Горда.
Казах на всички, че считам за свой дълг да помогна на Паблито и че бих направил същото за всеки от тях.
— Наистина ли мислиш, че ще успееш? — попита ме Ла Горда и от очите й се разхвърчаха гневни искри.
Прииска ми се да ревна от ярост, както бях направил веднъж в тяхно присъствие, но този път обстоятелствата бяха различни. Не можех да го направя.
— Ще взема Жозефина със себе си — казах. — Аз съм Нагуалът.
Ла Горда насъбра сестричките и ги прикри с тялото си. Понечиха да се хванат за ръце. Нещо ми подсказваше, че ако го сторят, съчетанието на силата им би станало страшно и усилията ми да издърпам Жозефина биха се оказали безполезни. Оставаше ми единствено да ги ата­кувам преди да успеят да се групират. Блъснах Жозефина с дланите на ръцете си и я запратих в центъра на стаята. И преди още да имат време отново да се съберат, ударих Лидия и Роза. Те се превиха от болка. Ла Горда се насочи вбесена към мен: досега не я бях виждал такава. Прили­чаше на диво животно. Цялата й концентрация се беше насочила в един-единствен скок на тялото й. Блъснеше ли ме, щеше да ме убие. Мина покрай гърдите ми на сан­тиметри. Сграбчих я отзад в мечешка прегръдка и се по­валихме на земята. Затъркаляхме се напред-назад, дока­то напълно се изтощихме. Тялото й се отпусна. Тя започ­на да гали опакото на ръцете ми, здраво сплетени на ко­рема й.
В този миг забелязах, че Нестор и Бениньо стоят до вратата. И двамата изглеждаха на границата на физичес­кото рухване.
Ла Горда се усмихна кротко и ми пошепна в ухото, че много се радва, задето съм я надвил.
Отведох Жозефина при Паблито. Усещах, че единст­вено тя от учениците има истинска нужда някой да се погрижи за нея, а и Паблито най-малко я ненавиждаше. Бях сигурен, че кавалерското му чувство ще го принуди да й подаде ръка, тъй като тя наистина щеше да има нуж­да от помощ.
След месец се върнах още веднъж в Мексико. Пабли­то и Жозефина се бяха върнали. Живееха заедно в къща­та на дон Хенаро, където живееха и Бениньо и Роза. Нес­тор и Лидия живееха при Соледад, а Ла Горда обитаваше сама къщата на сестричките.
— Изненадва ли те прегрупирането ни? — попита Ла Горда.
Учудването ми беше повече от очевидно. Поисках да разбера всички подробности за тази нова организация.
Ла Горда ми съобщи с равен тон, че не знае никакви подробности. Решили били да живеят по двойки, но не като двойки. Добави, че, противно на това, което може би си мисля, те били безупречни воини.
Новата конфигурация беше по-скоро приятна. Всич­ки изглеждаха съвършено спокойни. Вече нямаше кавги, нито изблици на съперничество. Бяха започнали да се об­личат с индиански дрехи, типични за областта. Жените носеха тесни рокли, които почти стигаха пода. Носеха и тъмни шалове и сплитаха косите си, с изключение на Жо­зефина, която винаги носеше шапка. Мъжете бяха обути с тънки, подобни на пижама, панталони, носеха ризи и сламени шапки. На краката си всички имаха домашно изработени сандали.
Поинтересувах се от причината за този нов начин на обличане и Ла Горда ми каза, че се готвели да си тръгват. Рано или късно, с моя помощ или от самосебе си, щели да напуснат тази долина. Щели да отидат в един нов свят, да започнат нов живот. Щом направели това, щели да усетят промяната; колкото по-дълго носят индианските си костюми, толкова по-драстична щяла да бъде промя­ната, когато облечели градските си дрехи. Каза също, че били научени да са гъвкави, с лекота да приемат всяка си­туация, в която се озоват, и че и аз съм бил научен на съ­щото. Предизвикателството към мен било да се справям с лекота с тях, независимо как те се отнасят с мен. На свой ред предизвикателството към тях било да напуснат долината и да се установят някъде другаде, за да разбе­рат дали са толкова гъвкави, колкото трябва да бъдат всички воини.
Попитах я за чистосърдечното й мнение относно шан­совете ни за успех. Тя каза, че по лицата на всички ни бил изписан неуспехът.
После Ла Горда рязко смени темата и ми каза, че в съ­нуването тя се озовала, вперила поглед в гигантско тясно дефиле, между две огромни заоблени възвишения; мис­леше, че те са й познати, и ме помоли да я закарам до ня­какъв близък град. Без да знае защо, вярваше, че двете възвишения се намират именно там и че посланието на нейното сънуване било да отидем там двамата.
Поехме на път с пукването на зората. Бях минавал веднъж през този град. Беше съвсем малък и никога не бях забелязвал в околностите му нищо, което и най-смът­но да напомня за видението на Ла Горда. Около него се простираха само ерозирали хълмове. Оказа се, че такива хълмове там няма, а може и да имаше, но ние не успяхме да ги намерим.
Двата часа, през които останахме в градчето обаче, и двамата изпитахме чувството, че знаем нещо неопреде­лено; чувство, което на моменти се превръщаше в сигур­ност, а после отново се стопяваше в тъмнината, за да се превърне в най-обикновено раздразнение и разочарова­ние. Посещението в тоя градец ни развълнува по най-за­гадъчен начин; по неизвестни причини, и двамата много се развълнувахме. Аз потънах в бездната на някакво крайно нелогично противоречие. Не си спомнях някога да съм спирал в града и въпреки това можех да се закъл­на, че не само съм бил в него, но и съм живял там извест­но време. Споменът ми не беше ясен; в паметта ми не бяха останали нито улици, нито къщи. Изпитвах само смътното, но силно усещане, че в ума ми нещо ще се проясни. Не бях сигурен какво, навярно спомен. На мо­менти това смътно усещане се разрастваше, особено ко­гато видях една къща. Паркирах пред нея. С Ла Горда я гледахме от колата около половин час, но нито тя, нито аз предложихме да излезем от колата и да влезем в къщата.
И двамата бяхме много навъсени. Заговорихме за ви­дението й на две планини; скоро разговорът ни се пре­върна в свада. Тя си мислеше, че не съм взел сънуването й насериозно. От дума на дума се разпалихме и накрая завършихме, закрещели един срещу друг, но не толкова от гняв, колкото от нерви. Усетих се и спрях.
На връщане паркирах колата встрани от селския път. Излязохме да се поразтъпчем. Повървяхме малко; беше твърде ветровито, за да ни бъде приятно. Ла Горда изг­леждаше още нервирана. Върнахме се при колата и сед­нахме вътре.
— Защо не вземеш да възстановиш познанията си? — с умоляващ тон се обърна Ла Горда към мен. — Щеше да се сетиш, че загубата на човешката форма...
И спря по средата на изречението; навярно навъсено­то ми лице я беше пресякло. Разбираше вътрешната ми борба. Ако съществуваше някакво познание, което да мога съзнателно да възстановя, досега да го бях направил.
— Но нали сме сияйни същества — рече тя със същия умолителен тон. — Имаме толкова много у себе си. Ти си Нагуалът. У теб има дори още повече.
— Какво според теб трябва да направя? — попитах аз.
— Трябва да се отърсиш от желанието си да се вкопч­ваш — каза тя. — Същото се случваше и с мен. Хващах се за нещата, като например за храната, която харесвах, за планините, където живеех, за хората, с които ми беше приятно да разговарям. Но най-много от всичко се бях вкопчила в страстното си желание да се харесвам.
Обясних й колко безсмислен за мен е светът й, защото нямах чувството да съм се вкопчил в нещо. Тя настоя, че по някакъв начин знам, че поставям бариери пред въз­можността да изгубя човешката си форма.
— Вниманието ни е тренирано да се фокусира най-упорито — продължи тя. — По такъв начин ние крепим света. Първото ти внимание е научено да се фокусира върху нещо, съвсем неизвестно за мен, но много познато за теб.
Казах й, че мислено се занимавам с абстракции — не абстракции като например в математиката, а по-скоро с теореми за разумност.
— Сега е моментът да се отърсиш от всичко това — каза тя. — За да загубиш човешката си форма, ще трябва да отх­върлиш целия този баласт. Ти се опитваш толкова настой­чиво да контрабалансираш, че направо се парализираш.
Нямах настроение да споря. Това, което тя наричаше загуба на човешката форма, беше понятие прекалено смътно за непосредствени разсъждения. В момента бях зает с преживяванията в този град. Ла Горда нямаше же­лание да разговаряме за това.
— Единственото, което има значение, е ти да възстано­виш познанията си — каза тя. — Ако е нужно, можеш да го направиш както в деня, когато Паблито избяга и двамата с теб се сбихме.
Ла Горда каза, че случката от оня ден била пример за „възстановяване на познанието „. Без напълно да съзна­вам какво правя, бях изпълнил сложни маневри, които изисквали виждане.
— Ти не само ни нападна — каза тя. — Ти видя.
В определен смисъл тя беше права. Нещо съвсем не­обикновено бе станало тогава. Бях го премислил в пълни подробности, ограничавайки се обаче до чисто личните разсъждения. Нямах правдоподобно обяснение за това, освен дето казах, че емоционалният заряд на оня момент ми е повлиял по непонятен начин.
Когато бях пристъпил в къщата и видях четирите жени, за част от секундата осъзнах, че съм способен да изменя обикновения си начин на наблюдение. Съгледах пред себе си четири аморфни петна от много силна кехлиба­рена светлина. Едното беше по-меко, по-приятно. Дру­гите три бяха неприветливи, резки млечно-кехлибарени отблясъци. Мекият отблясък беше Ла Горда. В един мо­мент трите неприветливи отблясъка застрашително се на­сочиха към мен.
Петното с възбяло сияние най-близко до мен, което беше всъщност Жозефина, бе малко извън равновесие. То се накланяше напред, така че аз го бутнах. Другите две сритах по хлътванията, които имаха на дясната си страна. Нямах ясна представа, че именно там трябва да ги сритам. Просто осъзнах, че това хлътване ми е удобно — то някак ме приканваше да поставя крака си точно там. Резултатът беше унищожителен. Лидия и Роза припадна­ха на място. Бях ги изритал по дясното бедро. Не беше ритник, с който се чупят кости, а просто бях бутнал с крак петната от светлина пред себе си. Въпреки това ги бях по­валил с удар сякаш в най-уязвимата част на телата им.
Ла Горда имаше право — аз наистина бях възстановил известни познания, за които нямах и понятие. Ако това се наричаше виждане, по логиката на моя интелект това оз­начаваше, че виждането е понятие на тялото. Преобла­даващите визуални възприятия у нас влияят върху това те­лесно познание и то изглежда свързано с очите. Това, ко­ето аз изпитвах, съвсем не беше визуално. Петната от светлина виждах с нещо друго, освен с очите си, тъй като съзнавах, че четирите жени бяха в зрителното ми поле, докато се разправях с тях. Петната светлина дори не съв­падаха точно със силуетите им. Двете групи образи бяха отделни. Сложното за мен беше въпросът с времето. Всичко беше сгъстено в рамките на няколко секунди. Ако наистина се бях пренесъл от едната сцена на другата, движението трябва да е било толкова бързо, че практи­чески нямаше значение, затова си спомних единствено, че възприемам едновременно две отделни сцени.
След като бях ритнал двете петна от светлина, мекото петно — Ла Горда — се насочи към мен. Не дойде право при мен, а се придвижи под ъгъл към лявата ми страна от момента, в който се размърда; очевидно имаше намере­ние да се изплъзне, затова когато отблясъкът мина край мен, аз го сграбчих. Докато се затъркалях по пода с него, почувствах как се разтапям в петното. За първи път тогава аз наистина загубих усет за свързаност между отделните събития. Осъзнах се отново едва когато Ла Горда вече га­леше опакото на ръцете ми.
— При нашето сънуване сестричките и аз се научихме да сплитаме ръце — каза Ла Горда — Знаем как да правим редица. В оня ден проблемът ни беше, че никога не бях­ме правили редица извън нашата стая. Именно затова ме въвлякоха вътре. Твоето тяло знаеше какво е да сплетем ръце. Ако го направехме, аз щях да изпадна под техен контрол. Те са далече по-свирепи от мен. Телата им са здраво запечатани; сексът не ги занимава. А мен ме пра­ви по-слаба. Сигурна съм, че при теб именно сексът е причината да се затрудняваш с възстановяването на поз­нанието си.
Тя продължи да говори за омаломощаващите влияния след секса. Почувствах се неловко. Опитах да извъртя разговора встрани от темата, но тя, изглежда, твърдо беше решила да се върне към нея, независимо от моето неудобство.
— Да отидем с колата до Мексико Сити — предложих в отчаянието си аз.
Помислих, че ще я стресна. Тя не отговори. Нацупи устни и присви очи. Стегна мускулите на брадичката си, вдигайки долната устна нагоре, докато стигна почти до носа. Лицето й така се изкриви, че направо ме порази. Тя реагира на изненадата ми и отпусна лицевите си мускули.
— Хайде, Горда — подхванах аз. — Да отидем до Мек­сико Сити.
— Давай. Защо не? — каза тя. — Да взема ли нещо? Не очаквах такава реакция и сам се стреснах.
— Нищо — казах. — Ще отидем както сме си така.
Без да казва нищо повече, тя се отпусна на седалката и запрашихме към Мексико Сити. Беше още рано, преди дванайсет по обяд. Попитах я дали би посмяла да дойде с мен до Лос Анджелис. За момент тя остана безмълвна.
— Току-що зададох този въпрос на сияйното си тяло -каза тя.
— И какво ти каза то?
— Каза ми така — само ако позволява силата.
В класа й се долавяше такова богатство от чувства, че аз спрях колата и я прегърнах. В този момент привързаността ми към нея беше тъй дълбока, та чак се изплаших. Нямаше нищо общо нито със секса, нито с необходимостта от физиологично потвърждение; беше чувство, съдържащо всичко, което знаех.
Когато прегърнах Ла Горда, у мен се възвърна чувство­то, което бях изпитал преди това, че нещо в мен, струпа­но и натъпкано в ниши, до които не можех съзнателно да достигна, се готвеше да избликне всеки момент. Почти ми беше ясно вече какво е то, но когато се насочих към него, го загубих.
В град Оаксака пристигнахме с Ла Горда рано приве­чер. Паркирах колата в една странична уличка и се отп­равихме пеша към центъра, на площада. Огледахме се за скамейката, където обикновено седяха дон Хуан и дон Хенаро. Беше празна. Седнахме там в почтително мълчание. Накрая Ла Горда каза, че е идвала тук много пъти с дон Хуан, но и с някого, който не може да си спомни. Не беше сигурна обаче дали не беше сънувала всичко това.
— Какво правехте с дон Хуан на тази пейка? — попитах аз.
— Нищо. Седяхме и чакахме автобуса или товарния камион, който ни взимаше да отидем до планините — от­говори тя.
Аз пък й казах, че когато съм седял на тази пейка с дон Хуан, с часове сме разговаряли.
Разказах й подробно за голямото пристрастие, което той питаеше към поезията, и как аз обичах да му чета стихове, когато нямахме какво друго да правим. Скланя­ше да слуша поезия при условие, че си заслужаваше да се прочете само първата или понякога и втората строфа; останалото, според него, бяха глезотии от страна на пое­та, От стотиците стихотворения, които навярно му бях чел, имаше съвсем малко, които можеше да изслуша докрай. Отначало му четях онова, което аз харесвах; предпочитанията ми бяха към абстрактната, спирало­видна, умозрителна поезия. По-нататък той ме караше да му чета и препрочитам онова, което на него му харес­ваше. По негово мнение едно стихотворение трябва да е компактно, за предпочитане кратко. При това трябва да е сътворено с точни, запомнящи се образи с изключи­телна простота.
В късния следобед, седнал на пейката в Оаксака, едно стихотворение от Сесар Валйехо винаги събуждаше у дон Хуан някакво особено чувство на копнеж. Издекла­мирах го по памет на Ла Горда, не толкова заради нея, колкото заради мен самия.
Чудя се какво ли прави в тоя час,
в Андите родена сладката ми Рита,
с дивите череши и тръстиките.
Та сега ме мъчи горест и кръвта се стича вътре в мен
като лениво бренди.
Чудя се какво ли прави тя с ръцете си,
които в разкаяние
гладеха колосаната белота
в тихите следобеди.
Та сега дъждът стопява само в миг
моето желание да продължа.
Чудя се какво е станало с полата й дантелена;
с грижите й; с кръшната походка;
с уханието й на млада захарна тръстика в тоя край.
Сигурно е до вратата,
взряна в бързоходен облак.
Дива патица ще изкряска върху керемидите
и накрая потръпваща ще промълви:
„Божичко, студено е! „
Невероятно жив беше този мой спомен за дон Хуан. Не беше спомен на нивото на мислите ми, нито пък беше на нивото на осъзнатите ми чувства. Беше някакъв непознат вид спомен, от който ми се доплака. От очите ми се застичаха сълзи, но те съвсем не ме утешаваха.
Последният час от следобеда имаше винаги особено значение за дон Хуан. Бях приел неговото отношение към този час и убеждението му, че ако ми се случи нещо важно, сигурно ще бъде в тоя час.
Ла Горда склони глава на рамото ми. Аз пък положих глава върху нейната. Останахме известно време така. Усетих, че се отпускам, а вълнението в мен съвсем се бе стопило. Странно ми се стори, че тази простичка постъп­ка — да положа глава на рамото на Ла Горда — може да ми донесе такъв покой. Прииска ми се да се пошегувам и да й кажа, че ще трябва да вържем в едно главите си. После реших, че тя може да се докачи от това. Тялото ми се раз­тресе от смял и установих, че съм заспал, но въпреки това очите мм бяха отворени; стига да пожелаех и можех да стана. Нямах обаче никакво желание да помръдна, зато­ва останах така абсолютно буден и все пак заспал. Виж­дах как хората минават покрай нас и втренчено ни гле­дат. Не обръщах никакво внимание на това. Обикновено никога не бих допуснал да ни оглеждат така. И тогава из­веднъж хората пред мен се превърнаха в много големи петна от бяла светлина. Бях с лице към сияйните яйца за пръв път в живота си! Дон Хуан ми беше казвал, че чо­вешките същества се появяват на ясновидеца като сияй­ни яйца. Подобни фрагменти ми се бяха привиждали, но никога досега не бях фокусирал зрението си върху тях, както се беше случило през този ден.
Отначало петната светлина бяха съвсем аморфни. Ся­каш очите ми не бяха на фокус. Но в един миг аз като че ли най-сетне настроих зрението си и петната бяла светли­на се превърнаха в овални сияйни яйца. Бяха големи, бих казал дори огромни, може би два метра на един или по­вече.
По едно време забелязах, че яйцата вече не се дви­жат. Съгледах пред себе си твърда маса сияйност. Яйцата се бяха вторачили в мен; и се надвесваха застрашително върху ми. Нарочно се раздвижих и седнах по-изправено. Ла Горда спеше дълбоко на рамото ми. Около нас се беше насъбрала група младежи. Мислеха ни може би за пияни. Правеха ни някакви гримаси. Най-нахалният опипваше гърдите на Ла Горда. Аз я разтърсих и я събу­дих. Станахме и набързо си тръгнахме. Те тръгнаха след нас, като ни закачаха и подвикваха всевъзможни мръсо­тии. Присъствието на някакъв полицай на ъгъла явно ги разубеди да продължават с простащините си. Изминахме в пълно мълчание разстоянието от площада до мястото, където бях оставил колата си. Почти се беше свечерило. Внезапно Ла Горда сграбчи ръката ми. В очите й се чете­ше безумство, устата й бе отворена. Тя посочи с ръка.
— Гледай! Гледай! — закрещя тя. — Нагуалът и Хенаро!2
ВИЖДАНЕ ЗАЕДНО
НЯКОЛКО СЕДМИЦИ след като се върнах в Лос Ан­джелис започнах да изпитвам някакво неприятно чувст­во, което си обясних като световъртеж или внезапна загу­ба на дъха вследствие на физическо усилие. Една нощ то стана вече непоносимо: събудих се ужасен, неспособен да дишам. Лекарят, при когото отидох, постави диагноза на състоянието ми като свръхвентилация, най-вероятно поради пренатоварване. Предписа ми успокоително и ми препоръча да дишам в хартиена кесия, в случай че пристъпът се повтори.
Реших да се върна в Мексико, за да потърся съвет от Ла Горда. Споделих с нея каква е диагнозата на лекаря, а тя спокойно ме увери, че не става дума за болест, а че най-накрая съм загубил щитовете си и че това, което из­питвам, е „загубата на моята човешка форма „ и аз навли­зам в ново състояние на отделяне от човешките дела.
— Не се противи — каза ми тя. — Естествената ни реак­ция е да се преборим с това състояние. Постъпвайки така, ние го разпръсваме. Откажи се от страховете си и тръгни стъпка по стъпка след загубата на човешката си форма.
И тя добави, че в нейния случай разпадането на чо­вешката й форма е започнало от утробата й с остра болка и необичаен натиск, който се придвижил бавно в две по­соки — към краката, и нагоре, към гърлото. Каза ми също, че резултатът се усещал незабавно.
Поисках да запиша всеки нюанс от навлизането ми в това ново състояние. Подготвих са да правя пълен отчет за всичко, което ставаше с мен, но за мое огромно съжа­ление не се случи нищо повече. След няколко дни безп­лодно очакване аз се отказах, след като Ла Горда ми беше вече обяснила за какво става дума, и реших, че ле­карят е поставил правилна диагноза за състоянието ми. За мен беше съвършено разбираемо. Носех отговорност, която пораждаше непоносимо напрежение. Бях приел да стана водач, както настояваха чираците, но нямах представа как да се държа.-
Напрежението в живота ми имаше и по-сериозни прояви. Обичайното ниво на енергията ми рязко спада­ше. Дон Хуан би казал, че губя личната си сила и че евен­туално мога да загубя и живота си. Дон Хуан ме беше подготвил да живея изцяло благодарение на личната си сила, под което разбирах, че се отнася за състоянието на съществуване. Това е съотношение, което не може да се наруши, без да настъпи смъртта на субекта: Тъй като не виждах никакъв начин да променя тази ситуация, реших, че животът ми идва към своя край. Усещането, че съм об­речен, като че ли вбеси всичките чираци. Реших да се махна от тях за няколко дни, за да разсея мрачното си настроение и тяхната напрегнатост.
Когато се върнах, заварих ги да стоят пред входа на къ­щата на сестрите, сякаш ме очакваха. Нестор изтича до колата ми и още преди да изключа двигателя изломоти, че Паблито е избягал. Отишъл да умре в град Тула, място­то на неговите прадеди. Бях потресен. Чувствах се вино­вен. Ла Горда не сподели безпокойството ми. Тя сия­еше, излъчваше доволство.
— По-добре оня мърльо да умре — каза тя. — Сега вече всички ще живеем в хармония, както трябва. Нагуалът ни казваше, че ти ще промениш живота ни. Е, ти го проме­ни. Паблито вече няма да ни досажда. Ти ни отърва от него. Виж колко сме щастливи. Без него ни е по-добре.
Лекомислието й ме вбеси. Заявих колкото е възможно по-категорично, че дон Хуан е дал на всички нас, по най-изобретателен начин, образеца на воинския живот. Под­чертах, че безупречността на един воин изисква да не ос­тавям Паблито да умре просто така.
— И какво смяташ да направиш? — попита Ла Горда.
— Ще наредя на някой от вас да живее с него — казах, — докато всички вие, включително и Паблито, успеете да се изнесете от тук.
Те ми се изсмяха, дори Нестор и Бениньо, които смя­тах за най-близки до Паблито. Ла Горда се смя повече от останалите, очевидно за да ме предизвика.
Обърнах се към Нестор и Бениньо за морална подк­репа. Те извърнаха погледи.
Помолих Ла Горда да ме разбере. Няколко пъти я по­молих. Използвах всичките аргументи, за които се сещах. Тя ме изгледа с пълно презрение.
— Да тръгваме — каза тя на останалите.
Отправи ми най-безизразната си усмивка. Сви рамене и лекомислено нацупи устни.
— Можеш и ти да дойдеш с нас — каза ми тя, — стига да не задаваш въпроси и да не говориш за оня мърльо.
— Ти си безформен воин, Горда — казах аз. — Сама ми го призна. Защо тогава осъждаш Паблито?.
Ла Горда не отговори. Но усети удара. Намръщи се и избегна погледа ми.
— Ла Горда е с нас! — изкрещя с тъничък глас Жозефина.
Сестричките се скупчиха около Ла Горда и я задърпаха навътре в къщата. Последвах ги. Нестор и Бениньо също влязоха.
— Какво смяташ да правиш — да вземеш някой от нас насила ли? — попита ме Ла Горда.
Казах на всички, че считам за свой дълг да помогна на Паблито и че бих направил същото за всеки от тях.
— Наистина ли мислиш, че ще успееш? — попита ме Ла Горда и от очите й се разхвърчаха гневни искри.
Прииска ми се да ревна от ярост, както бях направил веднъж в тяхно присъствие, но този път обстоятелствата бяха различни. Не можех да го направя.
— Ще взема Жозефина със себе си — казах. — Аз съм Нагуалът.
Ла Горда насъбра сестричките и ги прикри с тялото си. Понечиха да се хванат за ръце. Нещо ми подсказваше, че ако го сторят, съчетанието на силата им би станало страшно и усилията ми да издърпам Жозефина биха се оказали безполезни. Оставаше ми единствено да ги ата­кувам преди да успеят да се групират. Блъснах Жозефина с дланите на ръцете си и я запратих в центъра на стаята. И преди още да имат време отново да се съберат, ударих Лидия и Роза. Те се превиха от болка. Ла Горда се насочи вбесена към мен: досега не я бях виждал такава. Прили­чаше на диво животно. Цялата й концентрация се беше насочила в един-единствен скок на тялото й. Блъснеше ли ме, щеше да ме убие. Мина покрай гърдите ми на сан­тиметри. Сграбчих я отзад в мечешка прегръдка и се по­валихме на земята. Затъркаляхме се напред-назад, дока­то напълно се изтощихме. Тялото й се отпусна. Тя започ­на да гали опакото на ръцете ми, здраво сплетени на ко­рема й.
В този миг забелязах, че Нестор и Бениньо стоят до вратата. И двамата изглеждаха на границата на физичес­кото рухване.
Ла Горда се усмихна кротко и ми пошепна в ухото, че много се радва, задето съм я надвил.
Отведох Жозефина при Паблито. Усещах, че единст­вено тя от учениците има истинска нужда някой да се погрижи за нея, а и Паблито най-малко я ненавиждаше. Бях сигурен, че кавалерското му чувство ще го принуди да й подаде ръка, тъй като тя наистина щеше да има нуж­да от помощ.
След месец се върнах още веднъж в Мексико. Пабли­то и Жозефина се бяха върнали. Живееха заедно в къща­та на дон Хенаро, където живееха и Бениньо и Роза. Нес­тор и Лидия живееха при Соледад, а Ла Горда обитаваше сама къщата на сестричките.
— Изненадва ли те прегрупирането ни? — попита Ла Горда.
Учудването ми беше повече от очевидно. Поисках да разбера всички подробности за тази нова организация.
Ла Горда ми съобщи с равен тон, че не знае никакви подробности. Решили били да живеят по двойки, но не като двойки. Добави, че, противно на това, което може би си мисля, те били безупречни воини.
Новата конфигурация беше по-скоро приятна. Всич­ки изглеждаха съвършено спокойни. Вече нямаше кавги, нито изблици на съперничество. Бяха започнали да се об­личат с индиански дрехи, типични за областта. Жените носеха тесни рокли, които почти стигаха пода. Носеха и тъмни шалове и сплитаха косите си, с изключение на Жо­зефина, която винаги носеше шапка. Мъжете бяха обути с тънки, подобни на пижама, панталони, носеха ризи и сламени шапки. На краката си всички имаха домашно изработени сандали.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:22 am by zen

Поинтересувах се от причината за този нов начин на обличане и Ла Горда ми каза, че се готвели да си тръгват. Рано или късно, с моя помощ или от самосебе си, щели да напуснат тази долина. Щели да отидат в един нов свят, да започнат нов живот. Щом направели това, щели да усетят промяната; колкото по-дълго носят индианските си костюми, толкова по-драстична щяла да бъде промя­ната, когато облечели градските си дрехи. Каза също, че били научени да са гъвкави, с лекота да приемат всяка си­туация, в която се озоват, и че и аз съм бил научен на съ­щото. Предизвикателството към мен било да се справям с лекота с тях, независимо как те се отнасят с мен. На свой ред предизвикателството към тях било да напуснат долината и да се установят някъде другаде, за да разбе­рат дали са толкова гъвкави, колкото трябва да бъдат всички воини.
Попитах я за чистосърдечното й мнение относно шан­совете ни за успех. Тя каза, че по лицата на всички ни бил изписан неуспехът.
После Ла Горда рязко смени темата и ми каза, че в съ­нуването тя се озовала, вперила поглед в гигантско тясно дефиле, между две огромни заоблени възвишения; мис­леше, че те са й познати, и ме помоли да я закарам до ня­какъв близък град. Без да знае защо, вярваше, че двете възвишения се намират именно там и че посланието на нейното сънуване било да отидем там двамата.
Поехме на път с пукването на зората. Бях минавал веднъж през този град. Беше съвсем малък и никога не бях забелязвал в околностите му нищо, което и най-смът­но да напомня за видението на Ла Горда. Около него се простираха само ерозирали хълмове. Оказа се, че такива хълмове там няма, а може и да имаше, но ние не успяхме да ги намерим.
Двата часа, през които останахме в градчето обаче, и двамата изпитахме чувството, че знаем нещо неопреде­лено; чувство, което на моменти се превръщаше в сигур­ност, а после отново се стопяваше в тъмнината, за да се превърне в най-обикновено раздразнение и разочарова­ние. Посещението в тоя градец ни развълнува по най-за­гадъчен начин; по неизвестни причини, и двамата много се развълнувахме. Аз потънах в бездната на някакво крайно нелогично противоречие. Не си спомнях някога да съм спирал в града и въпреки това можех да се закъл­на, че не само съм бил в него, но и съм живял там извест­но време. Споменът ми не беше ясен; в паметта ми не бяха останали нито улици, нито къщи. Изпитвах само смътното, но силно усещане, че в ума ми нещо ще се проясни. Не бях сигурен какво, навярно спомен. На мо­менти това смътно усещане се разрастваше, особено ко­гато видях една къща. Паркирах пред нея. С Ла Горда я гледахме от колата около половин час, но нито тя, нито аз предложихме да излезем от колата и да влезем в къщата.
И двамата бяхме много навъсени. Заговорихме за ви­дението й на две планини; скоро разговорът ни се пре­върна в свада. Тя си мислеше, че не съм взел сънуването й насериозно. От дума на дума се разпалихме и накрая завършихме, закрещели един срещу друг, но не толкова от гняв, колкото от нерви. Усетих се и спрях.
На връщане паркирах колата встрани от селския път. Излязохме да се поразтъпчем. Повървяхме малко; беше твърде ветровито, за да ни бъде приятно. Ла Горда изг­леждаше още нервирана. Върнахме се при колата и сед­нахме вътре.
— Защо не вземеш да възстановиш познанията си? — с умоляващ тон се обърна Ла Горда към мен. — Щеше да се сетиш, че загубата на човешката форма...
И спря по средата на изречението; навярно навъсено­то ми лице я беше пресякло. Разбираше вътрешната ми борба. Ако съществуваше някакво познание, което да мога съзнателно да възстановя, досега да го бях направил.
— Но нали сме сияйни същества — рече тя със същия умолителен тон. — Имаме толкова много у себе си. Ти си Нагуалът. У теб има дори още повече.
— Какво според теб трябва да направя? — попитах аз.
— Трябва да се отърсиш от желанието си да се вкопч­ваш — каза тя. — Същото се случваше и с мен. Хващах се за нещата, като например за храната, която харесвах, за планините, където живеех, за хората, с които ми беше приятно да разговарям. Но най-много от всичко се бях вкопчила в страстното си желание да се харесвам.
Обясних й колко безсмислен за мен е светът й, защото нямах чувството да съм се вкопчил в нещо. Тя настоя, че по някакъв начин знам, че поставям бариери пред въз­можността да изгубя човешката си форма.
— Вниманието ни е тренирано да се фокусира най-упорито — продължи тя. — По такъв начин ние крепим света. Първото ти внимание е научено да се фокусира върху нещо, съвсем неизвестно за мен, но много познато за теб.
Казах й, че мислено се занимавам с абстракции — не абстракции като например в математиката, а по-скоро с теореми за разумност.
— Сега е моментът да се отърсиш от всичко това — каза тя. — За да загубиш човешката си форма, ще трябва да отх­върлиш целия този баласт. Ти се опитваш толкова настой­чиво да контрабалансираш, че направо се парализираш.
Нямах настроение да споря. Това, което тя наричаше загуба на човешката форма, беше понятие прекалено смътно за непосредствени разсъждения. В момента бях зает с преживяванията в този град. Ла Горда нямаше же­лание да разговаряме за това.
— Единственото, което има значение, е ти да възстано­виш познанията си — каза тя. — Ако е нужно, можеш да го направиш както в деня, когато Паблито избяга и двамата с теб се сбихме.
Ла Горда каза, че случката от оня ден била пример за „възстановяване на познанието „. Без напълно да съзна­вам какво правя, бях изпълнил сложни маневри, които изисквали виждане.
— Ти не само ни нападна — каза тя. — Ти видя.
В определен смисъл тя беше права. Нещо съвсем не­обикновено бе станало тогава. Бях го премислил в пълни подробности, ограничавайки се обаче до чисто личните разсъждения. Нямах правдоподобно обяснение за това, освен дето казах, че емоционалният заряд на оня момент ми е повлиял по непонятен начин.
Когато бях пристъпил в къщата и видях четирите жени, за част от секундата осъзнах, че съм способен да изменя обикновения си начин на наблюдение. Съгледах пред себе си четири аморфни петна от много силна кехлиба­рена светлина. Едното беше по-меко, по-приятно. Дру­гите три бяха неприветливи, резки млечно-кехлибарени отблясъци. Мекият отблясък беше Ла Горда. В един мо­мент трите неприветливи отблясъка застрашително се на­сочиха към мен.
Петното с възбяло сияние най-близко до мен, което беше всъщност Жозефина, бе малко извън равновесие. То се накланяше напред, така че аз го бутнах. Другите две сритах по хлътванията, които имаха на дясната си страна. Нямах ясна представа, че именно там трябва да ги сритам. Просто осъзнах, че това хлътване ми е удобно — то някак ме приканваше да поставя крака си точно там. Резултатът беше унищожителен. Лидия и Роза припадна­ха на място. Бях ги изритал по дясното бедро. Не беше ритник, с който се чупят кости, а просто бях бутнал с крак петната от светлина пред себе си. Въпреки това ги бях по­валил с удар сякаш в най-уязвимата част на телата им.
Ла Горда имаше право — аз наистина бях възстановил известни познания, за които нямах и понятие. Ако това се наричаше виждане, по логиката на моя интелект това оз­начаваше, че виждането е понятие на тялото. Преобла­даващите визуални възприятия у нас влияят върху това те­лесно познание и то изглежда свързано с очите. Това, ко­ето аз изпитвах, съвсем не беше визуално. Петната от светлина виждах с нещо друго, освен с очите си, тъй като съзнавах, че четирите жени бяха в зрителното ми поле, докато се разправях с тях. Петната светлина дори не съв­падаха точно със силуетите им. Двете групи образи бяха отделни. Сложното за мен беше въпросът с времето. Всичко беше сгъстено в рамките на няколко секунди. Ако наистина се бях пренесъл от едната сцена на другата, движението трябва да е било толкова бързо, че практи­чески нямаше значение, затова си спомних единствено, че възприемам едновременно две отделни сцени.
След като бях ритнал двете петна от светлина, мекото петно — Ла Горда — се насочи към мен. Не дойде право при мен, а се придвижи под ъгъл към лявата ми страна от момента, в който се размърда; очевидно имаше намере­ние да се изплъзне, затова когато отблясъкът мина край мен, аз го сграбчих. Докато се затъркалях по пода с него, почувствах как се разтапям в петното. За първи път тогава аз наистина загубих усет за свързаност между отделните събития. Осъзнах се отново едва когато Ла Горда вече га­леше опакото на ръцете ми.
— При нашето сънуване сестричките и аз се научихме да сплитаме ръце — каза Ла Горда — Знаем как да правим редица. В оня ден проблемът ни беше, че никога не бях­ме правили редица извън нашата стая. Именно затова ме въвлякоха вътре. Твоето тяло знаеше какво е да сплетем ръце. Ако го направехме, аз щях да изпадна под техен контрол. Те са далече по-свирепи от мен. Телата им са здраво запечатани; сексът не ги занимава. А мен ме пра­ви по-слаба. Сигурна съм, че при теб именно сексът е причината да се затрудняваш с възстановяването на поз­нанието си.
Тя продължи да говори за омаломощаващите влияния след секса. Почувствах се неловко. Опитах да извъртя разговора встрани от темата, но тя, изглежда, твърдо беше решила да се върне към нея, независимо от моето неудобство.
— Да отидем с колата до Мексико Сити — предложих в отчаянието си аз.
Помислих, че ще я стресна. Тя не отговори. Нацупи устни и присви очи. Стегна мускулите на брадичката си, вдигайки долната устна нагоре, докато стигна почти до носа. Лицето й така се изкриви, че направо ме порази. Тя реагира на изненадата ми и отпусна лицевите си мускули.
— Хайде, Горда — подхванах аз. — Да отидем до Мек­сико Сити.
— Давай. Защо не? — каза тя. — Да взема ли нещо? Не очаквах такава реакция и сам се стреснах.
— Нищо — казах. — Ще отидем както сме си така.
Без да казва нищо повече, тя се отпусна на седалката и запрашихме към Мексико Сити. Беше още рано, преди дванайсет по обяд. Попитах я дали би посмяла да дойде с мен до Лос Анджелис. За момент тя остана безмълвна.
— Току-що зададох този въпрос на сияйното си тяло -каза тя.
— И какво ти каза то?
— Каза ми така — само ако позволява силата.
В класа й се долавяше такова богатство от чувства, че аз спрях колата и я прегърнах. В този момент привързаността ми към нея беше тъй дълбока, та чак се изплаших. Нямаше нищо общо нито със секса, нито с необходимостта от физиологично потвърждение; беше чувство, съдържащо всичко, което знаех.
Когато прегърнах Ла Горда, у мен се възвърна чувство­то, което бях изпитал преди това, че нещо в мен, струпа­но и натъпкано в ниши, до които не можех съзнателно да достигна, се готвеше да избликне всеки момент. Почти ми беше ясно вече какво е то, но когато се насочих към него, го загубих.
В град Оаксака пристигнахме с Ла Горда рано приве­чер. Паркирах колата в една странична уличка и се отп­равихме пеша към центъра, на площада. Огледахме се за скамейката, където обикновено седяха дон Хуан и дон Хенаро. Беше празна. Седнахме там в почтително мълчание. Накрая Ла Горда каза, че е идвала тук много пъти с дон Хуан, но и с някого, който не може да си спомни. Не беше сигурна обаче дали не беше сънувала всичко това.
— Какво правехте с дон Хуан на тази пейка? — попитах аз.
— Нищо. Седяхме и чакахме автобуса или товарния камион, който ни взимаше да отидем до планините — от­говори тя.
Аз пък й казах, че когато съм седял на тази пейка с дон Хуан, с часове сме разговаряли.
Разказах й подробно за голямото пристрастие, което той питаеше към поезията, и как аз обичах да му чета стихове, когато нямахме какво друго да правим. Скланя­ше да слуша поезия при условие, че си заслужаваше да се прочете само първата или понякога и втората строфа; останалото, според него, бяха глезотии от страна на пое­та, От стотиците стихотворения, които навярно му бях чел, имаше съвсем малко, които можеше да изслуша докрай. Отначало му четях онова, което аз харесвах; предпочитанията ми бяха към абстрактната, спирало­видна, умозрителна поезия. По-нататък той ме караше да му чета и препрочитам онова, което на него му харес­ваше. По негово мнение едно стихотворение трябва да е компактно, за предпочитане кратко. При това трябва да е сътворено с точни, запомнящи се образи с изключи­телна простота.
В късния следобед, седнал на пейката в Оаксака, едно стихотворение от Сесар Валйехо винаги събуждаше у дон Хуан някакво особено чувство на копнеж. Издекла­мирах го по памет на Ла Горда, не толкова заради нея, колкото заради мен самия.
Чудя се какво ли прави в тоя час,
в Андите родена сладката ми Рита,
с дивите череши и тръстиките.
Та сега ме мъчи горест и кръвта се стича вътре в мен
като лениво бренди.
Чудя се какво ли прави тя с ръцете си,
които в разкаяние
гладеха колосаната белота
в тихите следобеди.
Та сега дъждът стопява само в миг
моето желание да продължа.
Чудя се какво е станало с полата й дантелена;
с грижите й; с кръшната походка;
с уханието й на млада захарна тръстика в тоя край.
Сигурно е до вратата,
взряна в бързоходен облак.
Дива патица ще изкряска върху керемидите
и накрая потръпваща ще промълви:
„Божичко, студено е! „
Невероятно жив беше този мой спомен за дон Хуан. Не беше спомен на нивото на мислите ми, нито пък беше на нивото на осъзнатите ми чувства. Беше някакъв непознат вид спомен, от който ми се доплака. От очите ми се застичаха сълзи, но те съвсем не ме утешаваха.
Последният час от следобеда имаше винаги особено значение за дон Хуан. Бях приел неговото отношение към този час и убеждението му, че ако ми се случи нещо важно, сигурно ще бъде в тоя час.
Ла Горда склони глава на рамото ми. Аз пък положих глава върху нейната. Останахме известно време така. Усетих, че се отпускам, а вълнението в мен съвсем се бе стопило. Странно ми се стори, че тази простичка постъп­ка — да положа глава на рамото на Ла Горда — може да ми донесе такъв покой. Прииска ми се да се пошегувам и да й кажа, че ще трябва да вържем в едно главите си. После реших, че тя може да се докачи от това. Тялото ми се раз­тресе от смял и установих, че съм заспал, но въпреки това очите мм бяха отворени; стига да пожелаех и можех да стана. Нямах обаче никакво желание да помръдна, зато­ва останах така абсолютно буден и все пак заспал. Виж­дах как хората минават покрай нас и втренчено ни гле­дат. Не обръщах никакво внимание на това. Обикновено никога не бих допуснал да ни оглеждат така. И тогава из­веднъж хората пред мен се превърнаха в много големи петна от бяла светлина. Бях с лице към сияйните яйца за пръв път в живота си! Дон Хуан ми беше казвал, че чо­вешките същества се появяват на ясновидеца като сияй­ни яйца. Подобни фрагменти ми се бяха привиждали, но никога досега не бях фокусирал зрението си върху тях, както се беше случило през този ден.
Отначало петната светлина бяха съвсем аморфни. Ся­каш очите ми не бяха на фокус. Но в един миг аз като че ли най-сетне настроих зрението си и петната бяла светли­на се превърнаха в овални сияйни яйца. Бяха големи, бих казал дори огромни, може би два метра на един или по­вече.
По едно време забелязах, че яйцата вече не се дви­жат. Съгледах пред себе си твърда маса сияйност. Яйцата се бяха вторачили в мен; и се надвесваха застрашително върху ми. Нарочно се раздвижих и седнах по-изправено. Ла Горда спеше дълбоко на рамото ми. Около нас се беше насъбрала група младежи. Мислеха ни може би за пияни. Правеха ни някакви гримаси. Най-нахалният опипваше гърдите на Ла Горда. Аз я разтърсих и я събу­дих. Станахме и набързо си тръгнахме. Те тръгнаха след нас, като ни закачаха и подвикваха всевъзможни мръсо­тии. Присъствието на някакъв полицай на ъгъла явно ги разубеди да продължават с простащините си. Изминахме в пълно мълчание разстоянието от площада до мястото, където бях оставил колата си. Почти се беше свечерило. Внезапно Ла Горда сграбчи ръката ми. В очите й се чете­ше безумство, устата й бе отворена. Тя посочи с ръка.
— Гледай! Гледай! — закрещя тя. — Нагуалът и Хенаро!
Видях двама мъже да завиват край ъгъла на продълго­ват блок пред нас. Ла Горда се откъсна от мен и хукна на­татък. Затичах след нея и я попитах дали е сигурна. Не можеше да се овладее. Каза ми, че като вдигнали очи, и дон Хуан, и дон Хенаро я гледали втренчено. В мига, в който погледите им се срещнали, те си тръгнали.
Когато стигнахме до ъгъла, двамата бяха на същото разстояние от нас. Не успях да различа чертите им. Бяха облечени като мексикански селяни. Носеха сламени шапки. Единият беше здравеняк като дон Хуан, другият -слаб, като дон Хенаро. Двамата свиха покрай още един ъгъл и ние отново хукнахме с викове след тях. Улицата, в която бяха свърнали, беше пуста и водеше към покрай­нините на града. Извиваше леко наляво. Двамата се на­мираха точно на кривата. И точно тогава се случи нещо, което ме накара да си помисля, че те наистина може да са дон Хуан и дон Хенаро. Беше някакво движение, кое­то направи по-дребният от двамата. Той се обърна на три-четвърти към нас и наклони глава, сякаш да ни каже да го последваме, също както дон Хенаро ми кимаше, когато скитахме из горите. Вървеше винаги пред мен, на­пет, примамвайки ме да го настигна със същото движе­ние на главата.
Ла Горда закрещя с пълен глас:
— Нагуал! Хенаро! Почакайте!
Тя затича пред мен. А те се бяха запътили много бързо към някакви бараки, които едва се виждаха в полумрака. Навярно бяха влезли в едната от тях или бяха свърнали по някоя от пътеките наоколо; защото изведнъж се изгубиха от погледа ни.
Ла Горда си остана така, повтаряйки кресливо имена­та им, без ни най-малко да се смущава. Наизлязоха хора да видят кой се е разкрещял. Прегърнах я, докато се ус­покои.
— Бяха точно пред мен — каза тя разплакана. — Няма­ше и три-четири метра. Когато се развиках да привлека вниманието ти към тях, в един миг бяха вече с една пре­сечка по-нататък.
Опитах да я успокоя. Беше в състояние на крайна криза. Държеше се здраво за мен и трепереше. Кой знае защо, бях абсолютно сигурен, че двамата мъже не са били дон Хуан и дон Хенаро; затова и не споделях вълне­нието на Ла Горда. Тя ми предложи да се връщаме с ко­лата у дома, защото нямало сила, която да я накара да отиде с мен до Лос Анджелис, нито дори до Мексико Сити. Още не било настъпило времето за нейното пъте­шествие. Беше убедена, че след като ги е видяла, това е предзнаменование. Бяха си заминали в посока на изток, към нейния роден град.
Нямах нищо против веднага да си тръгнем. След всичко, което ни се беше случило през тоя ден, редно беше да съм изморен до смърт. Вместо това целият тръп­нех от някаква изумителна сила, напомняща ми времето с дон Хуан, когато бях готов да разбивам стени с голи ръце.
На път към колата отново ме изпълни страстна обич към Ла Горда. Никога нямаше да мога да се отблагодаря достатъчно за помощта й. Мислех, си че каквото и да беше направила, за да ми помогне да видя сияйните яйца, беше успяла. Показала се беше тъй смела, риску­вайки да й се присмеят и дори физически да я накърнят, сядайки на онази пейка. Изразих й благодарността си. Тя ме погледна така, сякаш бях изгубил разсъдъка си, а пос­ле избухна в разтърсващ смях.
— Същото си мислех и аз за теб — каза тя. — Мислех си, че си го направил единствено заради мен. Аз също видях сияйни яйца. И на мен ми беше за пръв път. Видели сме ги заедно1. Както ставаше с дон Хуан и Хенаро.
Отворих й вратата на колата, поразен до дъното на ду­шата си от това, което беше станало. До този момент бях като ням, нещо в мен бе притихнало. Но сега ме обзе та­кава еуфория, също като въодушевлението на Ла Горда от преди малко. Прииска ми се да хукна по улиците и да се разкрещя. Този път беше ред на Ла Горда да ме задър­жи. Тя приклекна и разтри прасците ми. Не зная защо, но тутакси се успокоих. Усетих, че ми е трудно да говоря. Мислите ми бягаха пред способността ми да ги изразя с думи. Не ми се искаше веднага да се върнем в родния й град. Имаше да се правят още толкова неща. Тъй като не можех да изразя точно какво искам, на практика буквал­но задърпах нежелаещата Ла Горда към площада, но в този час нямаше свободни пейки. Бях огладнял, затова я повлякох към ресторанта. Тя мислеше, че няма да може да яде, но когато донесоха храната, се оказа гладна кол­кото мен. Яденето съвсем ни отпусна.
Късно вечерта пак седнахме на скамейката. Бях ре­шил да не говоря за това, което ни се беше случило, до­като не седнем там. Отначало Ла Горда не желаеше да проговори. Моите мисли пък бяха в някакво особено състояние на въодушевление. С дон Хуан бях преживя­вал подобни мигове, но по правило свързани с резултати­те от халюциногенните растения.
Започнах да описвам на Ла Горда какво бях видял. Най-силно впечатление ми беше направило движението на тия сияйни яйца. Те не ходеха, а се движеха някак плавно, въпреки че бяха на земята. Начинът, по който се движеха, не беше приятен. Движенията им бяха спънати, вдървени и гьрчави. Раздвижеха ли се, яйцевидната им форма се смаляваше и закръгляше; те сякаш подскачаха или се кривяха, или пък се тресяха с голяма скорост наго­ре и надолу. В резултат на това се получаваше крайно неприятно невротично треперене. Най-близкото обясне­ние на физическото притеснение, което тяхното движе­ние причиняваше, беше може би усещането, което чо­век изпитва, когато филмовата лента се пусне на по-висо­ка скорост.
Заинтригувало ме беше още и това, че не забелязвах никакви крака. Веднъж бях гледал балетен спектакъл, къ­дето балетистите имитираха движенията на войници на зимни кънки; за целта носеха свободно падащи туники, дълги до земята. Нямаше начин да им се видят краката; оттам идваше илюзията, че се плъзгат по леда. Сияйните яйца, които минаваха пред очите ми, създаваха впечатле­нието, че се плъзгат по твърда повърхност. Сияйността им се разтърсваше по височината почти незабележимо, но все пак достатъчно, за да ме накара да се почувствам зле. Когато яйцата оставаха в покой, те се удължаваха. Някои от тях ставаха толкова дълги и твърди, че напомняха на дървени икони.
Друга, още по-смущаваща особеност на сияйните яйца, беше липсата на очи. Никога досега не бях осъзна­вал толкова ясно как ни привличат очите на живите съ­щества. Сияйните яйца бяха абсолютно живи; разглежда­ха ме с голямо любопитство. Виждах ги как се гърчат на­горе и надолу и се привеждат над мен да ме наблюдават, но без никакви очи.
Много от сияйните яйца имаха черни, големи петна под средната си част. Други нямаха. Ла Горда ми беше казвала, че създаването на поколение оставя отпечатък по телата както на мъжете, така и на жените, като под сто­маха им се появява дупка, но петната по сияйните яйца не ми приличаха на дупки. Бяха просто места без сияние и без дълбочина. Яйцата с черните петна изглеждаха като че ли меки, отпуснати; връхчето на яйцето беше спару­жено; в сравнение с останалата част то изглеждаше мато­во. От друга страна, яйцата без петна бяха ослепително ярки. Въобразих си, че са опасни. Те вибрираха, изпъл­нени с енергия и белота.
Ла Горда каза, че в момента, в който съм положил гла­ва на рамото й, тя също изпаднала в състояние, което приличало на сънуване. Била будна, но въпреки това не можела да се движи. Съзнавала, че около нас сноват хора. И тогава видяла как те се превръщат в сияйни петна и накрая — в яйцевидни създания. Не знаела, че аз също ги виждам. Отначало помислила, че я наблюдавам, но по едно време тежестта на главата ми станала тъй осезаема, та съвсем съзнателно решила, че сигурно и аз виждам. Едва след като съм се поизправил и съм съгледал как мла­дежът я гали, докато тя изглеждала заспала, нещо й подс­казало какво се е случило.
Виденията ни се различаваха по това, че тя можеше да отличи мъжете от жените по формата на някои жилки, ко­ито тя наричаше „корени „. Жените имали гъсти снопчета жилки, които наподобяват лъвска опашка. Растели от мястото на гениталиите навътре. Обясни ми, че тия коре­ни представлявали създателите на живота. За да постигне растежа си, ембрионът се прикрепя към един от тия хра­нителни корени и изцяло го изяжда, оставяйки само една дупка. Мъжете пък имат късички жилки, които са живи и плуват почти отделно от сияйната маса на телата им.
Попитах я коя е според нея причината да виждаме зае­дно. Тя отказа да даде обяснение, но ми се примоли да продължа с разсъжденията си. Казах й, че единственото, което ми хрумва в момента, е очевидното: навярно фак­торът са емоциите.
След като Ла Горда и аз бяхме седяли на любимата пейка на дон Хуан в късния следобед на тоя ден и аз й бях изрецитирал стихотворението, което той така харес­ваше, бях вече изцяло зареден с емоции. Именно те на­вярно бяха подготвили тялото ми. Трябваше обаче да имам предвид и факта, че от сънуването се бях научил да влизам в състояние на пълно мълчание. Способен бях да преобърна диалога си, да остана все едно в пашкул и да надничам от една дупчица. В такова състояние или бих излязъл от контрола, в който се намирах, и бих навлязъл в сънуването, или бих се задържал за тоя контрол и бих ос­танал пасивен, без да мисля, без никакви желания. Едва ли именно това бяха важните фактори. Вярвах, че катали­заторът е Ла Горда. Реших, че само чувството ми към нея е създало условията за виждането.
Когато го споделих с нея, Ла Горда плахо се усмихна.
— Не съм съгласна с теб — каза ми тя. — Според мен се е случило това, че тялото ти е започнало да си спомня.
— Какво искаш да кажеш, Горда? — попитах. Настъпи продължителна пауза. Изглежда, че или тя се бореше да каже нещо, което не искаше да каже, или от­чаяно се опитваше да намери подходящи думи.
— Има толкова неща, които знам — каза тя, — и въпреки това не зная какво знам. Спомням си толкова много неща, че най-накрая вече не си спомням нищо. Смятам, че и ти самият си в същото затруднение.
Уверих я, че не го съзнавам. Тя отказа да ми повярва.
— На моменти наистина вярвам, че не знаеш — каза тя.
— В други моменти си мисля, че си играеш с нас. Нагуалът ми казваше, че самият той не знае. Сега си възстановявам много неща, които ми е казвал за теб.
— Какво означава тялото ми да започне да си спомня? — настоях аз.
— Не ме питай за това — отвърна с усмивка тя. — Не зная какво би могъл да си спомняш, нито на какво прили­ча това спомняне. Сама никога не съм го правила. Само толкова знам.
— Има ли някой от чираците, който да ми каже? — по­питах.
— Няма — отвърна тя. — Смятам, че аз съм ти куриер, който този път ти носи само половин съобщение.
Тя стана и ме помоли да я отведа с колата до родния й град. Бях прекалено въодушевен и не ми се тръгваше. Разходихме се из площада, както аз предложих. Накрая седнахме на друга скамейка.
— Не ти ли се струва странно, че с такава лекота мо­жем да виждаме заедно? — попита Ла Горда.
Не знаех какво става в главата й. Колебаех се дали да отговоря.
— Какво би казал, ако ти заявя, че и преди сме вижда­ли заедно?- попита ла Горда, внимателно изричайки ду­мите.
Не ми беше ясно какво има предвид. Тя повтори още веднъж въпроса си, но пак не разбрах смисъла на думите й.
— Когато може да сме виждали заедно? — попитах аз. -Въпросът ти няма смисъл.
— Точно там е работата — отговори тя. — Няма смисъл и въпреки това имам чувството, че и преди сме виждали заедно.
Усетих хладна тръпка и станах. Спомних си отново вълнението, което бях изпитал в града. Ла Горда отвори уста да каже нещо, но се спря по средата на думата. Взря се изумена в мен, сложи ръка на устните ми, а после бук­вално ме задърпа към колата.
Карах цялата нощ. Искаше ми са да говорим, да ана­лизираме, но тя заспа като че ли нарочно, за да избегне всякакво обсъждане. Беше права, разбира се. От нас двамата тя беше тази, която познаваше опасността от прекалените анализи да разпилеем хубавото си настрое­ние.
На излизане от колата, когато пристигнахме до дома й, тя каза, че въобще не можем да говорим за онова, кое­то се е случило с нас в Оаксака.
— А защо, Горда? — попитах аз.
— Не искам да пилеем силата си — каза тя. — Така пос­тъпват магьосниците. Никога не пилей това, което си пос­тигнал.
— Но ако не говорим за това, никога няма да узнаем какво точно ни се е случило — запротестирах аз.
— Трябва да си мълчим поне девет дена — каза тя.
— Можем ли да си говорим само между нас двамата?
— Трябва да избягваме именно разговора между нас двамата — каза тя. — Ние сме уязвими. Трябва да се оста­вим на времето да ни излекува.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:23 am by zen

3
ПСЕВДОСПОМЕНИ
НА ДРУГОТО „АЗ „
Можеш ли да ни кажеш какво става? – попита ме Нестор, когато се събрахме вечерта. — Къде ходихте двамата вчера?
Бях забравил препоръката на Ла Горда да не говорим за случилото се помежду ни. Започнах да им разказвам, че най-напред сме се отбили в близкия град и там сме от­крили някаква много интересна къща.
Всички бяха обхванати, изглежда, от някакъв внезапен трепет. Ококориха се, спогледаха се, а после впериха очи в Ла Горда, сякаш в очакване тя да им разкаже за това.
— И каква беше тази къща? — попита Нестор.
Понечих да отговоря, но Ла Горда ме прекъсна. Заго­вори забързано, почти неразбираемо. Стана ми ясно, че импровизира. Използваше дори думи и фрази от езика на мацатеките. Отправяше ми потайни погледи, в които се таеше мълчаливата молба да не казвам нищо за това.
— А какво ще кажеш за сънуването си, Нагуале? — по­пита ме тя с облекчението на човек, намерил изход. -Искаме да знаем всичко, което правиш. Смятам, че е много важно да ни го разкажеш.
Тя се наведе и най-нехайно прошепна в ухото ми, че заради това, което ни се е случило в Оаксака, трябва да им разкажа за сънуването си.
— Защо пък да е важно за вас? — казах високо аз.
— Смятам, че сме много близко до края — заяви тър­жествено Ла Горда. — Всичко, което ти казваш или пра­виш с нас, е вече от ключово значение.
Разказах им за събитията, които счетох за най-важни от сънуването. Дон Хуан ми беше казвал, че няма ника­къв смисъл да се набляга на опитите. Беше ми подсказал едно основно правило: ако три пъти подред имам едно и също видение, трябва да му обърна специално внима­ние; иначе казано, опитите на новака са просто трамплин към изграждането на второто внимание.
Веднъж сънувах, че се събуждам и скачам от леглото само и само да се изправя пред самия себе си, спящ в леглото. Започнах да се наблюдавам как спя и си нало­жих самоконтрола да си спомня, че сънувам. След това спазих препоръките на дон Хуан — да избягвам внезапни движения или изненади и всичко да приемам със зрънце сол. Сънувачът трябва да се включи, казваше дон Хуан, в непредубедено експериментиране. Вместо да разглежда спящото си тяло, сънувачът излиза от стаята. Изведнъж, без да зная защо, и аз се озовах извън стаята си. Имах аб­солютно ясното съзнание, че мигновено съм бил поста­вен там. Когато за пръв път застанах пред вратата, антрето и стълбището ми се видяха монументални. Ако тази нощ нещо ме беше изплашило, то това беше размерът на тия помещения — в реалния живот най-обикновени, сега ант­рето беше с дължина около петнайсет метра, а стълбата имаше шестнайсет стъпала.
Не ми идваше наум как да измина огромните разстоя­ния, които се простираха пред мен. Отначало се подвоу­мих, после нещо ме накара да тръгна. Но не тръгнах. Не усещах стъпките си. Изведнъж се оказа, че съм се хванал за перилата. Виждах ръцете си и горната им част, но не ги чувствах. Държах се по силата на нещо, което нямаше нищо общо с мускулатурата ми, каквато я познавах. Съ­щото се случи и когато се опитах да сляза по стълбите. Не можех да направя и стъпка. Краката ми бяха сякаш запо­ени един за друг. Наведох се да видя краката си, но не можех нито да ги придвижа напред, нито странично, нито пък можех да ги вдигна към гърдите си. Все едно че бях залепен за най-горното стъпало. Усещах, че съм като ония надуваеми кукли, които могат да се навеждат във всички посоки, докато легнат хоризонтално, а после от­ново се изправят поради тежестта в плътните им закръгле­ни основи.
Направих върховно усилие да тръгна и затопурках от стъпало на стъпало като несръчна топка. Нужно ми беше невероятно внимание, за да стигна до долния етаж. По друг начин не бих могъл да го опиша. Необходима беше някаква форма на съсредоточаване, за да задържа грани­ците на вниманието си, та да му попреча да се разпадне на бягащите образи от обикновения сън.
Когато най-накрая стигнах до входната врата, не мо­жах да я отворя. Отчаяните ми опити останаха без резул­тат; после си спомних, че бях излязъл от стаята си, изплъз­вайки се навън, сякаш вратата беше отворена. Нужно ми беше да си спомня единствено това усещане за плъзгане, за да се окажа изведнъж на улицата. Изглеждаше тъмно -някакъв особен оловносив мрак, който не ми позволява­ше да различа никакви цветове. Интересът ми беше не­забавно привлечен от огромна лагуна от ярка светлина точно пред мен, на нивото на очите ми. Извадих си по-скоро заключение, отколкото да забележа, че това беше уличната лампа, тъй като знаех, че точно на ъгъла има та­кава. И тогава разбрах, че не мога да направя възприя­тийното подреждане, необходимо да преценя къде — на­горе, надолу, тук или там — става това. Всичко изглежда­ше просто „тук „. Нямах никакъв механизъм, както в обикновения живот, за да подредя възприятията си. Всичко беше пред мен и аз нямах никаква воля да си изг­радя адекватна процедура на рамкиране.
Както си стоях удивен на улицата, започнах да изпит­вам чувството, че левитирам. Хванах се за металния стълб, на който бяха прикрепени лампата и уличният знак на ъгъла. Поднасяше ме силен вятър. Захлъзгах се нагоре по стълба, докато съгледах ясно името на улицата: Аштън.
След месеци, когато отново се озовах в един такъв сън, загледан в спящото си тяло, вече имах репертоар от неща, които трябваше да направя. По време на редовно­то си сънуване бях научил, че в това състояние значение има волята, докато материалността на тялото е нищо. Само споменът намалява скоростта на сънуването. Плъз­нах се от стаята навън без да се бавя, тъй като не ми се налагаше да се мъча нито да отварям вратата, нито да ходя, за да се придвижвам. Антрето и стълбището не бяха толкова необятни, както ми се бяха сторили пред­ния път. Плъзнах се по тях с голяма лекота и този път стиг­нах до улицата, където си наложих да се придвижа на три блока по-нататък. И тогава осъзнах, че лампите представ­ляват все така силно смущаваща гледка. Щом фокусирах вниманието си върху тях, те се превръщаха в езера с неи­змерими размери. Другите елементи на този сън лесно можех да овладея. Сградите бяха неимоверно големи, но ми изглеждаха познати. Замислих се как да постъпя. И тогава съвсем случайно проумях, че ако не се вглеждам в нещата, а само им хвърлям по един поглед, точно както правим във всекидневния си свят, ще подредя възприя­тията си. С други думи, ако спазвам препоръките на дон Хуан до последната буквичка и приема за даденост свое­то сънуване, мога да се възползвам от възприятийните спо­собности в своето всекидневие. След няколко минути сцената стана ако не съвсем позната, то поне контроли­руема.
Следващият път, когато имах подобен сън, отидох до любимото си кафене на ъгъла. Причината да го избера беше защото бях свикнал да ходя там винаги в ранните часове на утрото. В моето сънуване видях същите келнер­ки, които работеха в тази нощна смяна; видях редичката от хора, които се хранеха на тезгяха, а в самия му край съгледах и един особен образ — някакъв мъж, когото виждах почти всеки ден да се разхожда безцелно из дво­ра на Калифорнийския университет в Лос Анджелис. Беше единственият човек, който всъщност ме погледна. В мига, в който влязох, той като че ли ме усети. Обърна се и се вторачи в мен.
Заварих същия човек в часовете на разходките ми след няколко дни в същото кафене в ранните часове на утрото. Той ме погледна веднъж и сякаш ме позна. От това той се ужаси и хукна навън, без да ми даде възмож­ност да поговоря с него.
Още веднъж се върнах в същото кафене, когато се промени ходът на моето сънуване. Докато гледах ресто­ранта откъм улицата, сцената стана друга. Вече не виж­дах познатите сгради. Вместо това пред очите ми се разк­ри праисторическа сцена. Не беше и нощ. Беше ясен ден и аз съзирах тучна ливада. Навсякъде из нея се виж­даха блатни, яркозелени, подобни на тръстики растения. Точно до мен се издигаше скалист зъбер с височина два и половина-три метра. На върха седеше огромен праис­торически тигър с извити кучешки зъби. Вкамених се. Загледахме се продължително един друг от упор. Разме­рите на този звяр бяха поразителни и въпреки това в него нямаше нищо гротескно, нито непропорционално. Беше с превъзходна глава, големи очи с цвят на тъмен пчелен мед, масивни лапи, огромен гръден кош. Най-силно впе­чатление ми направи цветът на козината му. Беше изцяло тъмнокафява, почти шоколадова. Цветът й ми напомня­ше за печени зърна кафе, само че по-лъскави; беше странно дългичка козина, но не рошава, нито мека като на плъх. Не приличаше на козината на пума, нито на вълк, нито на полярна мечка. Приличаше на нещо, което до този момент не бях виждал.
От този миг нататък за мен стана обичайно да виждам тигъра. От време на време сцената беше облачна и хлад­на. Виждах как в долината вали дъжд — гъст, обилен дъжд. Друг път долината се къпеше в слънце. Много често виж­дах в долината и други тигри с извити зъби. Чувах дори уникалния им писклив рев — за мен удивително отблъск­ващ звук.
Тигърът нито веднъж не ме докосна. Взирахме се един в друг на разстояние от три-четири метра. И все пак мо­жех да кажа какво той иска. Показваше ми как да дишам по един специфичен начин. В сънуването си стигнах до­там — да имитирам тъй добре дишането на тигъра, че усе­щах как сам се превръщам в тигър. Казах на чираците, че най-осезаемият резултат от сънуването ми е моето тяло, което беше станало по-мускулесто.
След като изслуша моя разказ, Нестор остана удивен колко различно е тяхното сънуване от моето. В тяхното те си имали определени задачи. Нестор например трябва­ше да изнамери лек за всички болести, от които може да заболее човешкото тяло. Задачата на Бениньо беше да предскаже, да предвиди, да намери разрешение за всич­ко, от което човек се интересува. Задачата на Паблито беше да изнамери начини да строи. Нестор каза, че тия задачи били причината той да се занимава с медицински растения, Бениньо да си има оракул, а Паблито да бъде дърводелец. Добави също, че засега те само са се докос­нали до повърхността на сънуването и не няма нищо съ­ществено, за което да разкажат.
— Сигурно мислиш, че сме направили нещо голямо — продължи той, — но не е така. Хенаро и Нагуалът правеха всичко вместо нас и тия четири жени. Нищо не сме нап­равили сами.
— На мен ми се струва, че към теб Нагуалът е подхо­дил различно — каза Бениньо, говорейки много бавно и натъртено. — Ти сигурно си бил тигър и сто на сто ще се превърнеш отново в такъв. Това се случи и е Нагуала: навремето е бил врана и още в този живот отново се пре­върна във врана.
— Проблемът е там, че този вид тигър вече не същест­вува — каза Нестор. — Никога не сме чували какво става в такива случаи.
Той завъртя глава така, че да обхване всички в този си жест.
— Аз зная какво става — намеси се Ла Горда. — Спом­ням си, че Нагуалът Хуан Матус наричаше това „сънуване на призраци. „ Казваше, че никой от нас никога не е пра­вил сънуване на призраци, защото постъпките ни не са нито стихийни, нито разрушителни. Самият той никога не го бил правил. Казваше също, че който го прави, е беля­зан от съдбата да има духове за помощници и съюзници.
— Какво означава това, Горда? — попитах аз.
— Означава, че ти не си като нас — отвърна мрачно тя. — Ла Горда изглеждаше крайно развълнувана. Тя стана и закрачи из стаята, като я прекоси четири-пет пъти преди пак да седне до мен.
В разговора настъпи пауза. Жозефина измърмори нещо неразбираемо. И тя изглеждаше доста нервна. Ла Горда се опита да я успокои, като я прегърна и я потупа по гърба.
— Жозефина иска да ти каже нещо за Елихио — каза ми Ла Горда.
Всички се извърнаха към Жозефина без да прогова­рят, но с въпросителни погледи.
— Независимо от факта, че Елихио е изчезнал от лице­то на земята — продължи Ла Горда, — той е все още един от нас. И Жозефина разговаря с него през цялото време. Останалите изведнъж наостриха слух. Спогледаха се един друг, а после извърнаха очи към нея.
— Срещат се в сънуването — каза Ла Горда с драмати­зъм в гласа.
Жозефина пое дълбоко дъх, сякаш беше олицетворе­ние на нервността. Тялото й конвулсивно потръпна. Паб­лито легна върху нея на пода и задиша силно с диафраг­мата си, надувайки я и прибирайки я, като по този начин принуждаваше Жозефина да диша в унисон с него.
— Какво прави? — попитах Ла Горда.
— Какво прави ли? Нима не виждаш? — троснато отвър­на тя.
Пошепнах й, че съм наясно — опитваше се да я накара да се отпусне, — но че процедурата е нова за мен. Тя ми отвърна, че Паблито предава на Жозефина енергия, като полага средния си сектор, където мъжете я имат в изли­шък, върху утробата на Жозефина, където пък жените съхраняват своята енергия.
Жозефина седна и ми се усмихна. Изглеждаше съвър­шено успокоена.
— Аз наистина се срещам много често с Елихио — каза тя. — Той ме чака всеки ден.
— Защо никога не си ни разказвала за това? — попита навъсено Паблито.
— На мен ми е казвала — прекъсна го Ла Горда и се впусна в продължителни обяснения какво означава за всички нас тази достъпност до Елихио. Добави още, че очаквала от мен да направя знак, за да разкрие думите на Елихио.
— Не го увъртай, жено — разкрещя се Паблито. — Кажи ни думите му.
— Те не се отнасят до теб! — разкрещя се в отговор Ла Горда.
— За кого са тогава? — попита Паблито.
— За Нагуала — изкрещя отново Ла Горда и ме посочи. Ла Горда се извини, че е повишила тон. Онова, което
Елихио й казал, обясни тя, било сложно и загадъчно и тя нищо не разбрала.
— Аз просто го изслушах. Само това можех да направя — да го изслушам — продължи тя.
— Да не искаш да кажеш, че и ти си се срещала с Ели­хио? — попита Паблито с тон, който беше смесица от гняв и надежда.
— Да — отговори Ла Горда почти шепнешком. — Не мо­жех да говоря за това, защото трябваше да го изчакам.
Тя посочи към мен, а после ме блъсна с двете си ръце. Моментално изгубих равновесие и се катурнах на едната си страна.
— Какво е това? Какво правиш с него? — попита Пабли­то съвсем ядосано. — Да не би да е израз на индианска любов?
Обърнах се към Ла Горда. Тя сви устни да си мълча.
— Елихио казва, че ти си Нагуалът, но не си за нас -каза ми Жозефина.
В стаята настъпи мъртва тишина. Не знаех как да раз­бирам думите на Жозефина. Трябваше да изчакам някой друг да проговори.
— Изпитваш ли някакво облекчение? — сръчка ме Ла Горда.
Заявих пред всички, че нямам никакво мнение — нито положително, нито отрицателно. Приличаха ми на деца -объркани деца. Ла Горда имаше вид на церемониал-майстор, изпаднал в пълно недоумение.
Нестор стана и се обърна към Ла Горда. Изрече някак­ва фраза на езика на мацатеките. Звучеше като команда или упрек.
— Разкажи ни всичко, което знаеш, Горда — продължи той на испански. — Нямаш право да си играеш с нас, да премълчаваш нещо толкова важно и да го пазиш само за себе си.
Ла Горда бурно запротестира. Обясни, че премълча­вала това, което знае, защото така я помолил Елихио. Жо­зефина се съгласи с кимване на главата.
— На теб ли е казал всичко това или на Жозефина? -попита Паблито.
— Бяхме заедно — отвърна Ла Горда толкова тихо, че едвам се чуваше.
— Искаш да кажеш, че с Жозефина сте сънували заед­но!- възкликна Паблито, останал вече без дъх.
Учудването в гласа му съответстваше на вълната от из­ненада, която сякаш премина през всички останали.
— И какво точно ви каза Елихио на вас двете? — попита Нестор, когато учудването попремина.
— Каза, че трябва да направя опит да помогна на Нагу­ала да си припомни своята лява страна — отвърна Ла Гор­да.
— Знаеш ли за какво приказва! — попита ме Нестор. Нямаше откъде да зная. Казах им, че трябва да се обърнат за отговор към самите себе си. Но никой не предложи някакъв вариант.
— Казал е на Жозефина и други неща, които тя не може да си спомни — продължи Ла Горда. — И сега наис­тина не знаем как да постъпим. Елихио спомена, че ти си Нагуалът и трябва да ни помогнеш, но че не си за нас. Едва след като си припомниш своята лява страна, ще мо­жеш да ни заведеш там, където трябва да идем.
Нестор заговори бащински на Жозефина и я накара тя да си спомни какво е казал Елихио, вместо да настоява аз да си спомням нещо, което беше навярно закодира­но, тъй като никой от нас не можеше да го разгадае.
Жозефина примигна и се намръщи, сякаш се намира­ше под някаква тежест, която я натиска към земята. При­личаше всъщност на парцалена кукла, която се смалява под натиск. Наблюдавах я в истинско недоумение.
— Не мога — каза накрая тя. — Знаех какво ми говори, когато се обръщаше към мен, но сега не мога да кажа какво беше. Не се сещам.
— Спомняш ли си някои думи? — попита Нестор. -Една дума поне?
Тя изплези език, разтърси глава на двете страни и в съ­щото време изкряска.
— Не, не мога — каза след малко.
— Какво е сънуването ти, Жозефина? — попитах.
— Такова, каквото го зная — тросна се тя.
— Аз съм ви казвал как го правя — настоях отново. -Сега ми разкажете как вие го правите.
— Затварям си очите и виждам една стена — започна тя. — Тя е като от мъгла. Там ме чака Елихио. Превежда ме през нея и ми показва разни неща. Не зная какво пра­вим, но го правим заедно. После ме връща до стената и ме пуска. И аз се връщам и забравям какво съм видяла.
— А как стана така, че си ходила с Ла Горда? — попитах пак аз.
— Елихио ми каза да я взема — отвърна тя. — Двамата изчакахме Ла Горда и когато тя навлезе в сънуването си, ние я грабнахме и я издърпахме зад стената. Два пъти сме го правили.
— И как я грабнахте? — попитах аз.
— Не зная! — отвърна Жозефина. — Но ще изчакам и теб, когато извършваш сънуването, и ще те грабна; тога­ва вече и ти ще знаеш.
— Всеки ли можеш да грабнеш2 — попитах.
— Естествено — усмихна се тя. — Но не го правя, защо­то се хабя. Грабнах Ла Горда, защото Елихио ми каза, че иска да й предаде нещо, тъй като била с по-хладен разум.
— Значи Елихио ти е казал сигурно и на теб същото, Горда — обърна се Нестор към нея с непозната за мен твърдост в гласа си.
Ла Горда направи необичаен жест, като сведе глава, отвори уста, с повдигнати устни в ъгълчетата; сви рамене и вдигна двете си ръце над главата.
— Жозефина току-що ти каза какво се случи — отгово­ри му тя. — Няма начин да си спомня. Елихио говори с различна бързина. Той говори, но тялото ми не може да го разбере. Не, не. Тялото ми не може да си спомни, това е. Зная, че каза, че Нагуалът тук ще си спомни и ще ни за­веде там, където трябва да отидем. Повече не можа да ми каже, защото имаше много неща за казване, а време­то ни беше малко. Каза, че някой, но не си спомням кой, специално ме чака мен.
— И това ли е всичко, което каза? — настоя Нестор.
— Когато го видях за втори път, той ми каза, че всички ние трябва да си спомним нашата лява страна, рано или късно, ако искаме да отидем там, където трябва да оти­дем. Но той трябва да си я спомни пръв.
Тя ме посочи и ме блъсна, както беше направила пре­ди малко. Стори го толкова силно, че аз се претърколих като топка.
— Защо правиш това, Горда? — попитах я аз леко разд­разнен.
— Опитвам се да ти помогна да си спомниш — каза тя. — Нагуалът Хуан Матус ми казваше, че от време на време трябва да те бутам, за да те разтърся.
Най-неочаквано Ла Горда ме прегърна.
— Помогни ни, Нагуал — замоли се тя. — Ако не го нап­равиш, все едно че сме умрели.
Щях да се разплача. Не заради тяхната дилема, а за­щото усетих, че нещо в мен се раздвижи. Нещо, което си пробиваше път навън, откакто бяхме ходили в оня град.
Сърцето ми се късаше от умолителния тон на Ла Горда. И тогава получих нов пристъп на онова, което приличаше на свръхвентилация. Обля ме студена пот и стомахът ми се надигна. Ла Горда се зае абсолютно нежно с мен.
Вярна на практиката си да изчаква, преди да разкрие какво е установила, Ла Горда нямаше намерение да об­съждаме нашето виждане заедно в Оаксака. Дни наред тя остана разсеяна и категорично равнодушна. Не искаше да обсъждаме дори моето разболяване. Не го искаха и другите жени. Дон Хуан обичаше да набляга на необхо­димостта да се изчаква най-подходящият момент, за да се каже нещо, което дълго е кътано. Разбирах механизма на действията на Ла Горда, макар да считах настойчи­востта й да изчаква прекалено досадна и в разрез с наши­те нужди. Не можех да остана твърде дълго с тях, затова помолих да се съберем и да споделим това, което знаем. Тя обаче беше непреклонна.
— Трябва да изчакаме — каза тя. — Трябва да дадем възможност на телата ни сами да дойдат до някакво раз­решение. Задачата ни е да си спомним не с ума, а с тела­та. Всички го разбират така.
Тя ме погледна изпитателно. Търсеше, изглежда, няка­къв намек, който да й подскаже, че и аз съм разбрал зада­чата. Признах, че съм крайно озадачен, тъй като съм вън­шен човек. Аз бях сам, докато те се крепяха един друг.
— Това е мълчанието на воините — каза тя и се разсмя, а после добави примирително: — Мълчанието не означа­ва, че не можем да говорим за нещо.
— Може би трябва да се върнем към стария ни разго­вор за изгубването на човешката форма — предложих аз.
В очите й се появи искрица на отегчение. Обясних на­дълго и нашироко, че — специално когато се намесват чужди понятия — смисълът им трябва да ми бъде постоян­но изясняван,
— Какво по-точно искаш да знаеш? — попита тя.
— Всичко, което ти би искала да ми кажеш — отвърнах аз.
— Нагуалът ми казваше, че загубата на човешката фор­ма носи свобода — каза тя. — Вярвам го. Но все още не съм усетила такава свобода.
За момент настъпи мълчание. Очевидно преценяваше реакцията ми.
— И каква е тази свобода, Горда? — попитах.
— Свободата да си спомниш своето „аз „ — каза тя. -Нагуалът казваше, че загубването на човешката форма е като спирала. Тя ти дава свободата да си спомняш, а това от своя страна те прави още по-свободен.
— А ти защо още не си усетила тази свобода? — попи­тах.
Тя цъкна с език и сви рамене. Изглеждаше смутена, или пък не искаше да продължим разговора.
— Аз съм вързана за теб — каза тя. — Докато ти не загу­биш своята човешка форма, за да си спомниш, аз няма да мога да разбера какво представлява тази свобода. Но вероятно ти няма да можеш да загубиш човешката си форма, освен ако първо не си спомниш. И бездруго не бива да говорим за това. Защо не отидеш да поговориш малко с Хенаросите?
Беше като майка, която изпраща детето си да поиг­рае. Ни най-малко не се смутих от това. Ако беше някой друг, лесно бих проявил арогантност или презрение. Раз­ликата беше в това, че ми е приятно да съм с нея.
Заварих Паблито, Нестор и Бениньо в къщата на Хе­наро да играят на някаква непозната игра. Паблито висе­ше на около метър и половина над пода в нещо подобно на кожен хамут, привързан на гърдите му през подмиш­ниците. Хамутът приличаше на дебела кожена жилетка. Насочих вниманието си към нея и забелязах, че всъщ­ност Паблито е стъпил на плътни прашки, увиснали от ха­мута като стремена. Висеше в средата на стаята от две въжета, прехвърлени през дебела кръгла напречна греда, която служеше за подпора на покрива. Всяко въже беше вързано към самия хамут около раменете на Паблито с помощта на метална халка.
И Нестор, и Бениньо държаха по един край от въжето. Стояха прави, с лице един към друг, и задържаха Паблито във въздуха, като придърпваха въжето. Паблито се беше хванал с цялата си сила за два дълги, тънки пръта, опрени в земята и пасващи удобно в свитите му ръце. Нестор беше от лявата страна на Паблито, а Бениньо — от дясната.
Играта приличаше на тристранно дърпане на въже -жестока игра между тези, които теглеха, и другия, който висеше.
Когато влязох в стаята, чух единствено тежкото диша­не на Нестор и Бениньо. Мускулите на ръцете и шиите им бяха изпъкнали от тегленето.
Паблито гледаше ту единия, ту другия, като фокусира­ше очите си за части от секундата. И тримата бяха тъй по­гълнати от играта, че дори не забелязаха присъствието ми, или даже това да бе станало, не можеха да си позво­лят да прекъснат концентрацията си, за да ме поздравят.
В продължение на десет-петнайсет минути Нестор и Бениньо се взираха един в друг в пълно мълчание. После Нестор се престори, че пуска въжето. Бениньо не се уло­ви на номера, но Паблито се улови. Той се хвана още по-здраво с лявата си ръка и засука крака около въжето, за да прилепне още по-плътно. Тогава Бениньо използва момента и в секундата, в която Паблито отпусна хватката си, дръпна силно въжето.
С това свое дръпване Бениньо изненада както Пабли­то, така и Нестор. Паблито увисна на въжето с цялата си тежест. Нестор беше надиграй. Паблито отчаяно се помъчи да запази равновесие. Беше безсмислено — Бе­ниньо печелеше рунда.
Паблито се измъкна от хамута и дойде при мен. Попи­тах го за необикновената им игра. Стори ми се, че не же­лае да разговаря. След като оставиха такъмите си настра­на, Нестор и Бениньо дойдоха при нас. Нестор каза, че играта била измислена от Паблито, който открил структу­рата й в сънуването и след това я изградил като игра. От­начало това било средство за упражняване на мускулите едновременно на двама им. Редували се на висилката. Но после сънуването на Бениньо им дало възможност да се включат в игра, където и тримата да напрягат мускулите си; като оставали понякога с часове в състояние на пълна готовност, те започнали да изострят визуалната си сила.
— Сега Бениньо смята, че с това помагаме на телата си да си спомнят — продължи Нестор. — Ла Горда, напри­мер, играе много особено. Всеки път печели, независи­мо в коя позиция играе. Бениньо мисли, че е така, защо­то тялото й си спомня.
Попитах ги дали още спазват правилото за мълчание­то. Те се разсмяха. Паблито каза, че Ла Горда искала по­вече от всичко да бъде като Нагуала Хуан Матус. Нароч­но го имитирала до най-абсурдните детайли.
— Мислиш ли, че можем да поговорим за онова, което се случи онази вечер? — попитах аз почти удивен, тъй като Ла Горда толкова силно се беше противопоставила.
— Това нас не ни интересува — отговори Паблито. — Ти си Нагуалът.
— Бениньо си спомни нещо наистина, ама наистина особено — каза Нестор, без да ме поглежда.
— Мисля, че е някакъв смесен сън — каза Бениньо. -Но Нестор не мисли така.
Зачаках нетърпеливо. Подканих ги с глава да продъл­жат.
— Оня ден той си спомни, че си го учил как да гледа за следи в мека пръст — каза Нестор.
— Сигурно е било сън — отвърнах аз.
Прищя ми се да се изсмея на нелепата идея, но и три­мата ме погледнаха умолително.
— Абсурд — казах аз.
— Така или иначе, по-добре сега да ти кажа, че и аз имам подобен спомен — каза Нестор. — Заведе ме при някакви скали и ми показа как да се крия. Моят сън оба­че не беше смесен. Аз бях буден. Разхождахме се с Бе­ниньо един ден да търсим растения и изведнъж си спом­них, че си ме учил, и тогава се скрих, както ти ме беше научил, и изкарах акъла на Бениньо.
— Аз да съм те научил! Не може да бъде! Кога? — попи­тах изумен аз.
Започвах да се изнервям. Май не се шегуваха.
— Кога ли? Точно там е работата — каза Нестор. — Не можем да се досетим кога. Но и Бениньо, и аз знаем, че беше ти.
Усетих някаква тежест, угнетение. Дишането ми се затрудни.
Страхувах се, че отново ще ми прилошее. И точно то­гава реших да им разкажа за това, което Ла Горда и аз бяхме видели заедно. От този разговор малко се поотпус­нах. В края на моя разказ отново се владеех.
— Нагуалът Хуан Матус ни е оставил малко отворени -каза Нестор. — Всички можем малко да виждаме. Виждаме дупки в хората, които са имали деца, а от време на време виждаме и мъничко сияние у хората. Тъй като ти изобщо не виждаш, изглежда като че ли Нагуалът те е оставил аб­солютно затворен, за да можеш да се отвориш отвътре. В този случай ти си помогнал на Ла Горда и тя или вижда от­вътре, или просто те е яхнала.
Казах им, че събитията в Оаксака може да са само щастлива случайност.
Паблито реши, че трябва да отидем при любимата скала на Хенаро и да седнем там, сбрали глави в едно. Другите двама приеха предложението му. като бляскаво. Аз нямах възражения. И макар да седяхме дълго там, нищо не ни се случи. За сметка на това моите нерви наи­стина съвсем се отпуснаха.
Докато още седяхме на скалата, аз им разказах за два­мата мъже, които Ла Горда бе взела за дон Хуан и дон Хе­наро. Те се спуснаха тутакси надолу и направо ме завля­коха в къщата на Ла Горда. Най-много се вълнуваше Нес­тор. Беше направо като побъркан. От тях разбрах само, че са очаквали именно такъв знак.
На вратата ни чакаше Ла Горда. Знаеше вече какво съм им разказал.
— Исках просто да дам малко време на тялото си -каза тя, преди да изречем и дума, — Трябваше да съм аб­солютно сигурна, и вече съм. Бяха Нагуалът и Хенаро.
— Какво имаше в ония бараки? — попита Нестор.
— Не влязоха вътре — отговори Ла Горда. — Отправиха се към нивите, на изток. Към нашия град.
Искаше сякаш да ги укроти. Помоли ги да останат; те не пожелаха. Извиниха се и си тръгнаха. Сигурен бях, че в нейно присъствие чувстваха неудобство. А тя ми се сто­ри много ядосана. Харесваха ми тия нейни пристъпи на гняв, а това беше съвсем противоположно на нормални­те ми реакции. Винаги се дразнех в присъствието на хора в такова състояние, с изключение, кой знае защо, на Ла Горда.
Рано привечер се събрахме в стаята на Ла Горда. Всички изглеждаха много загрижени. Седяха безмълвни и се взираха в пода. Ла Горда опита да започне разговор. Каза, че не си е губила времето, че е направила някоя и друга сметка и е стигнала до някои решения.
— Не става дума да се прави някоя и друга сметка -каза Нестор. — Задачата е да си спомняме с тялото.
Сякаш вече си бяха говорили за това един на друг, ако можехме да съдим по одобрителните кимания, които му отправиха. Това ни остави с Ла Горда като в изолация.
— Лидия също си спомни нещо — продължи Нестор. -Помислила, че е заради нейната наивност, но след като чула какво съм си спомнил аз, тя ни каза, че този Нагуал тук я бил завел на лечител и я оставил там да й лекуват очите.
Извърнахме се с Ла Горда към Лидия. Тя сведе глава, сякаш се смущаваше. Измърмори нещо. Споменът изг­леждаше особено мъчителен за нея. Каза, че когато дон Хуан я открил за пръв път, очите й били инфектирани и тя не можела да вижда. Някой я откарал с кола много далеч, чак до лечителя, който я бил излекувал. Досега била убе­дена, че дон Хуан е сторил това, но като чула гласа ми, разбрала, че именно аз съм я завел. От деня, в който се срещнала с мен, несъответствието в тоя спомен я хвърли­ло в истинска агония.
— Ушите ми не ме лъжат — добави Лидия след продъл­жително мълчание. — Точно ти ме заведе там.
— Не е възможно! Не е възможно! — разкрещях се аз.
Тялото ми се разтресе, не можех да го овладея. Изпит­вах някакво чувство за двойнственост. Онова, което на­вярно наричах рационалното си същество, сега бе нес­пособно да контролира останалата част от мен и зае ро­лята на зрител. Някаква част от мен наблюдаваше, докато друга се тресеше.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:23 am by zen

4
ПРЕКРАЧВАНЕ ГРАНИЦИТЕ
НА ОБИЧТА
КАКВО НИ СТАВА, ГОРДА? — попитах аз, след като дру­гите се разотидоха по домовете си.
— Телата ни си спомнят, но още не мога да се сетя как­во — каза тя.
— Вярваш ли в спомените на Лидия, Нестор и Бениньо?
— Разбира се. Те са много сериозни хора. Не казват нещата просто така, пък после каквото ще да става.
— Но това, което твърдят, е невъзможно. Вярваш ми, нали, Горда?
— Вярвам, че не си спомняш, но тогава...
Не завърши изречението. Дойде до мен и зашепна в ухото ми. Каза, че имало нещо, което Нагуалът Хуан Ма­тус я накарал да обещае да не казва, докато не настъпи подходящият момент; един коз, който да бъде използван едва когато вече няма друг изход. После добави с драма­тичен шепот, че Нагуалът е предвиждал новата им кон­фигурация на живеене, която се получила в резултат на това, че съм отвел Жозефина при Паблито в Тула. Каза още, че ако следваме естествения ред на тази организа­ция, имало нищожен шанс да успеем като група. Ла Гор­да обясни, че тъй като сме се разделили на двойки, обра­зуваме жив организъм. Така приличаме вече на змия, гър­мяща змия. Змията има четири сектора и е разделена по дължина на две половини, мъжка и женска. Каза, че тя и аз представляваме първата половина от змията — главата. Това е една хладна, пресметлива, отровна глава. Вторият сектор, образуван от Нестор и Лидия, представлява твър­дото и честно сърце на змията. Третият е корема — под­вижен, на настроения, стомах, на който не може да се разчита — това са Паблито и Жозефина. И четвъртият сек­тор — опашката, където се намират роговите пръстени, се състои от двамата, които в реалния живот могат да си тра­кат на своя език цоцил в продължение на часове: това са Бениньо и Роза.
Ла Горда се поизправи от положението, което бе зае­ла, за да ми шепне в ухото. Усмихна ми се и ме потупа по гърба.
— Елихио беше казал една дума, за която най-после се сетих — продължи тя. — Жозефина се съгласи с мен, че е казал на няколко пъти думата  „пътека „. Ще тръгнем по някаква пътека!
Без да ми даде повече възможност да й задавам въп­роси, тя каза, че ще поспи малко, а после всички ще се съберем и ще отидем на излет.
Тръгнахме преди полунощ, на ярката лунна светлина. Отначало никой от другите не искаше да тръгва, но Ла Горда много хитро им скицира уж описанието на дон Хуан за змията. Преди да потеглим, Лидия предложи да си вземем храна, в случай че излетът се окаже дълъг. Ла Горда отхвърли предложението й, тъй като не сме знаели нищичко за естеството на тоя излет. Каза още, че Нагуа­лът Хуан Матус веднъж й посочил началото на една пъте­ка и й казал, че при подходяща възможност трябва да стъпим на това място и да оставим силата на пътеката да се разкрие пред нас Ла Горда добави, че това не била обикновена козя пътека, а естествена линия на земята, която според Нагуала щяла да ни даде силата и познани­ето, стига да я следваме и да станем едно с нея.
Придвижвахме се под комбинирано ръководство. Ла Горда ни заразяваше със своята импулсивност, а Нестор познаваше терена. Тя ни поведе към някакво място в планината. После Нестор се зае със задачата да намери пътеката. Формацията ни беше очевидна — главата воде­ше напред, а другите се подреждаха според анатомич­ния модел на змията: сърцето, червата, опашката. Мъже­те бяха от дясната страна на жените. Всяка двойка беше на петнайсетина метра зад тази отпред.
Вървяхме колкото можем по-бързо и по-тихо. По едно време залаяха кучета; но когато се изкачихме по-нагоре в планината, останаха само гласовете на щурците. Вървяхме дълго. Изведнъж Ла Горда спря и сграбчи ръка­та ми. Посочи пред нас. На двайсет-трийсет метра, точно насред пътеката, бе застанал масивен силует на огромен мъж, висок над два метра. Беше се изпречил на пътя ни. Скупчихме се в плътна група. Очите ни бяха вперени в тъмнеещия силует. Той не помръдна. След малко Нестор направи сам няколко стъпки към него. Едва тогава фигу­рата се раздвижи. Запъти се към нас. Независимо че беше като великан, движенията му бяха гъвкави.
Нестор хукна назад. В момента, в който се присъеди­ни към нас, мъжът спря. Ла Горда тръгна смело към него. Мъжът направи още една стъпка към нас. Стана явно, че ако продължим да се движим напред, ще се сблъскаме с великана. Не бяхме равностойни противници, който и да беше той. Без да чакам да ни бъде доказано това, поех инициативата и задърпах всички назад, като ги отклоних набързо от това място.
Върнахме се обратно в къщата на Ла Горда в пълно мълчание. Стигнахме там след няколко часа. Бяхме край­но изтощени. Когато вече седяхме в безопасност в стая­та, първа заговори Ла Горда.
— Ние сме обречени — каза ми тя. — Ти не желаеше да продължим напред. Онова нещо на пътеката беше един от съюзниците ти, нали? Те излизат от скривалищата си само когато ти ги повикаш.
Не отговорих. Нямаше смисъл да протестирам. Спом­них си за безбройните случаи, когато вярвах, че дон Хуан и дон Хенаро са се наговорили. Все подозирах, че докато дон Хуан ми говори в тъмното, дон Хенаро се маскира, за да ме изплаши, а после дон Хуан настояваше, че това бил съюзник. Идеята, че навсякъде има съюзници, или сво­бодни елементи, които убягват на всекидневното ни вни­мание, беше прекалено крайна за мен. Но доживях да разбера, че съюзниците, както ги описваше дон Хуан, на­истина съществуват; имаше, както казваше той, свобод­ни елементи навсякъде в този свят.
Най-авторитарно, рядко за мен във всекидневието ми, аз станах и заявих на Ла Горда и останалите, че имам за тях предложение, което те или ще приемат, или аз по­вече няма да се занимавам с тях. Ако са готови да излязат от къщата, аз ще поема отговорността да ги заведа друга­де. Ако не са готови, ще се чувствам свободен от всякак­во задължение спрямо тях.
Почувствах в себе си вълна на оптимизъм и сигурност. Никой не каза нищо. Погледнаха ме безмълвно, сякаш вътрешно преценяваха това, което казвам.
— За колко време ще си вземете нещата? — попитах аз.
— Нямаме неща — каза Ла Горда. — Ще тръгнем така. Ако се налага, можем да тръгнем и на минутата. Но ако можем да изчакаме три дена, за нас ще е по-добре.
— А домовете ви? — попитах.
— Соледад ще се погрижи — отвърна тя.
За пръв път, откакто се бях запознал с нея, тя спомена­ваше името на Соледад. Бях толкова заинтригуван, че ту­такси забравих за драматичния момент. Седнах. Ла Горда не се решаваше да отговори на въпросите ми относно доня Соледад. Намеси се Нестор и каза, че доня Соледад се намира някъде насам, но никой не знае с какво се за­нимава. Тя идва и си отива, без да дава обяснения нико­му, като споразумението им с нея било те да се грижат за нейната къща и обратното. Доня Соледад знаела, че рано или късно те ще я напуснат, и поела отговорността да нап­рави необходимото и да се разпореди с вещите им.
— Как ще й съобщите? — попитах.
— Това е грижа на Ла Горда — каза Нестор. — Ние не знаем къде се намира.
— Къде е доня Соледад, Горда? — попитах аз.
— Откъде да знам, по дяволите? — сопна ми се Ла Горда.
— Но нали ти й се обаждаш? — попита Нестор.
Ла Горда ме погледна. Направи го случайно и въпреки това потръпнах. Познавах този поглед, но откъде? Нещо се размърда в недрата на тялото ми: слънчевият ми сплит беше твърд, както не го бях усещал никога досега. Диаф­рагмата ми като че се надигаше от самосебе си. Тъкмо се чудех дали да не легна, когато изведнъж се оказах прав.
— Ла Горда не знае — казах. — Само аз знам къде се на­мира.
Всички се вцепениха, а аз навярно повече от всеки друг. Бях изрекъл думите без никакво рационално осно­вание. В момента, в който ги казвах на глас, обаче, бях на­пълно убеден, че зная къде се намира. Нещо като светка­вица бе преминало през съзнанието ми. Видях някаква планинска местност с много остри зъбери и върхове; не­равен терен, пуст и неприветлив. Щом заговорих, следва­щата ми осъзната мисъл беше, че трябва да съм виждал този пейзаж на филм и че напрежението от съжителството с тия хора навярно е причинило пробив в съзнанието ми.
— Искаш да кажеш, че не ти е ясно защо го каза? — по­пита ме Нестор.
Подбрал беше думите си внимателно. По-естествено­то, поне за мен, беше да каже:  „Значи наистина не знаеш къде е „. Заявих им, че ме е връхлетяло нещо непознато. Описах терена, който бях видял във въображението си, и увереността, която бях изпитал, че доня Соледад се на­мира именно там.
— Често ни се случва — каза Нестор.
Обърнах се към Ла Горда и тя кимна с глава. Поисках някакво обяснение.
— Такива налудничави размесени неща непрекъснато ни се привиждат — каза тя. — Попитай Лидия или Роза, или Жозефина.
Откакто се бяха разпределили по нов начин, Лидия, Роза и Жозефина не бяха споделяли нищо с мен. Огра­ничаваха се до поздравите и случайните забележки за храната и времето.
Лидия избягваше погледа ми. Само измърмори как на моменти има чувството, че си спомня и други неща.
— Понякога мога истински да те мразя — съобщи ми тя. — Според мен ти се преструваш на глупав. После си спомням, че ти се разболя заради нас. Ти ли беше всъщ­ност?
— Разбира се, че той беше — намеси се Роза. — И аз си спомням някои неща. Помня една дама, която беше много любезна с мен. Учеше ме как да се пазя чиста, а този Нагуал ми подряза за пръв път косата, докато дамата ме държеше, защото много ме беше страх. Дамата ме обичаше. През цялото време ме гушкаше. Беше много висока. Спомням си как лицето ми се притискаше до гър­дите й, докато ме гушкаше. Беше единственият човек, който се е грижил за мен. С радост бих умряла за нея.
— И коя беше тази дама, Роза? — попита Ла Горда с притаен дъх. Роза ме посочи с брадичка — жест, натежал от униние и презрение.
— Той знае — каза тя.
Всички ме загледаха в очакване на отговора. Аз се ядо­сах и креснах на Роза, че не й е работа да разправя неща, които всъщност са обвинения. Въобще не ги лъжех.
Роза не се смути от избухването ми. Спокойно обясни как си спомня когато дамата й казала, че някой ден, след като оздравея, аз ще се върна. Роза разбрала, че дамата се грижи и за мен, за да оздравея по-бързо; затова тряб­вало да знам коя е и къде се намира, защото изглеждам вече здрав.
— И от какво съм бил болен, Роза? — попитах я аз.
— Разболя се, защото не можеше да удържиш твоя свят — каза тя, напълно убедена в думите си. — Някой ми беше разправял, преди много време, струва ми се, че ти не си създаден за нас, точно както е казал Елихио на Ла Горда в сънуването. И си напуснал именно заради това и Лидия никога не ти го е пропила. Тя винаги ще те мрази.
Попитах Жозефина дали и тя си спомня за мен.
— Спомням си, как не — отвърна тя ухилена. — Но ти ме знаеш, аз съм луда. Не можеш да ми повярваш. На мен не може да се разчита.
Ла Горда настоя да чуе какво си спомня Жозефина. Тя пък се беше заинатила да не казва нищо и двете се скара­ха за туй-онуй; накрая Жозефина ми каза:
— И каква е ползата от цялото това спомняне? Само си приказваме. Пукната пара не струва това.
Изглежда Жозефина бе уцелила всички точно по бол­ното място. Нямаше какво повече да се казва. Поседяха още няколко минути в пълно мълчание и станаха да си тръгват.
— Помня, че ми купи хубави дрехи — изведнъж се обърна към мен Жозефина. — Не помниш ли как паднах по стълбите в един магазин? Едва не си счупих крака и ти трябваше да ме носиш на ръце.
Всички отново насядаха и впериха очи в Жозефина.
— Помня също някаква луда жена — продължи тя. — Искаше да ме набие и ме гонеше навсякъде, докато най-накрая ти се ядоса и я спря.
Усетих, че се ожесточавам. Като че ли всички се бяха заловили за думите на Жозефина, след като самата тя ни беше казала да не й вярваме, защото е побъркана. Права беше. За мен спомените й бяха истинско умопомрачение.
— Зная и защо се разболя — продължи тя. — Там бях. Но не мога да си спомня къде. Пренесоха те отвъд стена­та от мъгла, за да намерите тая глупава Горда. Предпола­гам, че се беше изгубила. Не можеше да се върнеш. Ко­гато те изведоха оттам, беше почти като умрял.
Мълчанието, което настъпи след тия нейни разкрития, беше направо угнетително. Страхувах се да попитам как­вото и да е.
— Не мога да си спомня защо тя беше отишла там, а също и кой те върна — продължи Жозефина. — Помня обаче, че ти беше болен и вече не ме познаваше. А глу­павата Горда се кълне, че не те е познавала, когато за пръв път дойде в тая къща преди няколко месеца. Аз пък веднага те познах. Помня, че ти беше Нагуалът, който се разболя. Искаш ли да знаеш още нещо? Според мен тия жени просто ти се подмазват. А също и мъжете, особено оня глупак Паблито. Те са длъжни да си спомнят, защото и те бяха там.
— Можеш ли да си спомниш къде бяхме? — попитах аз.
— Не, не мога — отвърна Жозефина. — Ако ме заведеш там обаче, ще си спомня. Когато всички бяхме там, нари­чаха ни пияници, защото бяхме капнали от умора. На мен най-малко ми се виеше свят, затова си спомням поч­ти всичко.
— Кой ни наричаше пияници? — попитах.
— Не теб, всички нас — отговори Жозефина. — Не зная кой. Предполагам Нагуалът Хуан Матус.
Погледнах ги и всички отклониха очи.
— Стигаме до края — измърмори Нестор, сякаш гово­реше на себе си. — Краят ни е да се взираме в очите. Изглежда всеки момент щеше да се разридае.
— Трябва да съм доволен и горд, че сме стигнали до края — продължи той. — И въпреки това съм тъжен. Мо­жеш ли да ми го обясниш, Нагуале?
Внезапно всички се натъжиха. Дори непокорната Ли­дия се натъжи.
— Какво пък ви прихвана сега? — попитах оживено аз.
— За какъв край говорите?
— Мисля, че всички знаят за какъв край — каза Нестор.
— Напоследък изпитвам странни чувства. Нещо ни вика. И не трябва да се оставяме така. Прилепваме се.
Паблито изпадна в някакво кавалерско настроение и каза, че Ла Горда е единствената между тях, която не се прилепва за нищо. Той ме увери, че всички останали са почти безнадеждни егоисти.
— Нагуалът Хуан Матус казваше, че когато дойде време­то да тръгваме, ще има знак — намеси се Нестор. — Нещо, което истински харесваме, ще дойде и ще ни вземе.
— Казваше, че не е нужно да е нещо велико — допълни Бениньо. — Достатъчно е да го харесваме.
— За мен знакът ще дойде под формата на оловните войничета, каквито никога не съм имал — каза ми Нестор.
— Ще дойдат да ме вземат цяла редица хусари на коне. А за теб какво ще бъде?
Спомних си как веднъж дон Хуан ми беше казал, че смъртта може да е зад всяко нещо, което човек може да си представи, дори зад някоя точица върху бележника ми. Тогава той си бе послужил с метафора за моята смърт. Аз пък му бях разказал как веднъж, докато си хо­дех по булевард  „Холивуд „ в Лос Анджелис, бях дочул звуците на тромпет, на който изпълняваха стара, идиотс­ки популярна мелодия. Музиката се носеше от магазина за плочи насреща. Никога преди не бях чувал по-красиви звуци. Бях като омагьосан. Наложи ми се да седна на бордюра. Благият меден тон на този тромпет се забива­ше право в мозъка ми. Усещах го точно над дясното си слепоочие. Успокояваше ме така, че най-накрая се по­чувствах като пиян. Когато мелодията свърши, разбрах, че по никакъв начин това преживяване няма да се повто­ри, и направих всичко възможно да се сдържа да не хук­на в магазина и да си купя плочата и стерео уредбата, на която да си я пускам.
Дон Хуан беше казал, че това е знак, даден ми от сили­те, направляващи човешката съдба. Когато настъпи вре­мето да напусна тоя свят, в каквато и да е форма, ще чуя същите звуци на този тромпет, същата идиотска мелодия, същия несравним тромпетист.
Следващият ден беше за тях един невъобразим ден. Сякаш имаха да правят безброй неща. Ла Горда каза, че всичките им домашни задължения са лични и трябва да се изпълнят от всеки без никаква чужда помощ. Зарадвах се, че ще поостана сам. Отправих се с колата до близкия град, в който така се бях разстроил. Отидох право в къщата, ко­ято ни беше омагьосала — Ла Горда и мен; почуках на вра­тата. Отвори ми една жена. Измислих някаква история, че навремето като дете съм живял в тая къща и че искам от­ново да я разгледам. Жената беше много изискана. Пусна ме да мина през къщата, като през цялото време се изви­няваше за безпорядъка, какъвто всъщност нямаше.
Къщата изобилстваше от скрити спомени. Бяха там, усещах ги, но нищо не можех да си припомня.
На другия ден Ла Горда тръгна в зори; очаквах да не се върне целия ден, но към обяд тя се появи. Изглежда­ше много развълнувана.
— Върнала се е Соледад и иска да се видите — каза тя равнодушно.
Без да обяснява повече, тя ме заведе в къщата на доня Соледад. Стори ми се по-млада и по-силна от последния път. Имаше съвсем слаба прилика с дамата, която позна­вах от преди години.
Ла Горда щеше да се разплаче сякаш всеки момент. Добре разбирах състоянието й след напрегнатите дни, които бяхме прекарали. Излезе без да промълви думичка.
Доня Соледад каза, че има съвсем малко време за разговор с мен и че ще използва всяка минута. Кой знае защо беше съвсем резервирана. Във всяка изречена от нея дума съзирах особена вежливост.
Понечих да я прекъсна с ръка, за да й задам въпрос. Исках да знам къде е била през цялото това време. Тя ми попречи много деликатно. Каза, че подбира грижливо думите си и че малкото време ще й позволи да каже само същественото.
Взря се в очите ми за момент, който ми се стори прека­лено продължителен. Това ме подразни. За същото време можеше да поприказва с мен и да отговори на въпросите ми. После наруши мълчанието си и заговори нещо, спо­ред мен съвсем абсурдно. Каза, че ме е атакувала, както аз я бях помолил да направи, в деня, когато за пръв път сме прекосили успоредните линии, и че тя се надява ата­ката й да е имала резултат и да е улучила целта си. Приис­ка ми се да се разкрещя, че никога не съм я молил да пра­ви нещо подобно. Не знаех нищичко за никакви успоред­ни линии и това, което сега ми разправяше, бяха врели-некипели. Тя затисна устните ми с ръка. Автоматично се дръпнах. Изглеждаше натъжена. Каза, че няма как да раз­говаряме, защото в момента сме на две успоредни линии и никой от двама ни няма енергията да ги пресече; само очите й ми подсказваха какво е нейното настроение.
Без никаква причина започнах да усещам, че се от­пускам, нещо вътре в мен като че бе намерило покой. Усетих как по бузите ми се стичат сълзи. А после извед­нъж ме облада съвсем невероятно чувство — за един кра­тък миг, но достатъчно дълго, за да разбута основите на съзнанието ми, или на личността ми, или на онова, което мислех и изпитвах. През тоя кратък миг осъзнах, че се на­мираме много близко в своите стремежи и темперамент. Обстоятелствата бяха едни и същи. Искаше ми се да й призная, че борбата е била искрена, но тази борба още не е завършила. И никога няма да завърши. Тя се сбогу­ваше с мен, защото след като беше такъв безупречен воин, сигурно знаеше, че пътищата ни вече никога няма да се пресекат. Бяхме стигнали до края на пътеката. От някакво непредвидимо кътче на душата ми избликна заб­лудена вълна на обич, родство, братска привързаност. Подобна на искра, тя подейства като електрически заряд на тялото ми. Прегърнах я; устните ми се размърдаха да промълвят неща, които за мен нямаха никакъв смисъл. Очите й се проясниха. И тя мълвеше нещо, което не про­умявах. Единственото ясно чувство беше, че съм преся­къл успоредните линии и че това в момента няма никакво практическо значение. Вътре в мен напираше да излезе някаква запечатана горест. Необяснима сила се мъчеше да ме разкъса на парчета. Вече не можех и да дишам и всичко пред мен почерня.
Усетих как някой ме размърдва, побутва ме. Във фоку­са на зрението ми се появи Ла Горда. Бяхме сами.
— Къде е тя? — попитах.
— Отиде си — отговори Горда.
Прииска ми се да й разкажа всичко. Тя ме спря. Отво­ри вратата. Отвън ме чакаха всичките чираци. Бяха об­лекли най-дрипавите си дрехи. Ла Горда обясни, че са разкъсали всичко, което притежават. Беше късно следо­бед. Спал бях много часове. Без да проговорим, ние се отправихме към дома на Ла Горда, където бях паркирал колата си. Накачулиха се вътре като деца, тръгнали на не­делна разходка с кола.
Преди да вляза в колата, останах да погледам долина­та. Тялото ми леко се олюляваше въртеливо, описвайки пълен кръг, сякаш имаше собствена воля и цел. Усещах, че долавям есенцията на тази местност. Исках да я задър­жа в мен, защото знаех най-категорично, че в тоя си жи­вот повече никога няма да я видя.
Другите вероятно вече го бяха сторили. Бяха се отърси­ли от меланхолията, смееха се и се закачаха помежду си.
Запалих мотора и потеглихме. Когато стигнахме пос­ледния завой на пътя, слънцето вече залязваше и Ла Горда ми изкрещя да спра. Слезе от колата и се затича към ня­какво възвишение встрани от пътя. Изкачи се на върха и обгърна с последен поглед своята долина. Протегна ръце към нея и я вдъхна.
Пътуването ни из тия планини беше неочаквано крат­ко и без никакви премеждия. Всички се бяха укротили. Опитах да започна някакъв разговор с Ла Горда, но тя направо отказа. Заяви, че планините, които са големи егоисти, упражняват някаква власт над тях и ако не пестят енергията си, планините никога няма да ги пуснат.
Щом стигнахме по-ниските места, хората се оживиха, и по-специално Ла Горда. Сякаш бълбукаше от енергия. Дори предложи сведения без да я подканям. Едно от не­щата беше, че Нагуалът Хуан Матус й казвал, а Соледад го потвърдила, че ние имаме и друга страна. Като го чуха, ос­таналите също започнаха да задават въпроси и да комен­тират. Бяха пообъркани от странните си спомени за съби­тия, които нямаше как да са се случили, преценявайки ги логически. Тъй като някои се бяха запознали с мен преди по-малко от няколко месеца, да си спомнят за мен от да­лечното минало беше извън пределите на разума им.
Затова им разправих за срещата си с доня Соледад. Описах и усещането си, че я познавам интимно отпреди, и чувството, че безпогрешно съм пресякъл онова, което тя наричаше успоредни линии. Реагираха на думите ми с известно объркване; като че бяха чували този термин и преди, но не бях сигурен дали всички разбират какво оз­начава. За мен това беше метафора. Не можех да гаран­тирам, че и за тях беше същото.
Когато наближихме град Оаксака, те изразиха жела­ние да посетим мястото, където според Ла Горда бяха из­чезнали дон Хуан и дон Хенаро. Насочих колата право към това място. Наизскачаха от колата и сякаш сами се ориентираха, душейки нещо, търсейки за следи. Ла Гор­да показа посоката, в която бяха поели двамата.
— Направила си голяма грешка, Горда — високо каза Нестор. — Това не е изток, а север.
Ла Горда възрази и защити мнението си. Жените я подкрепиха, същото направи и Паблито. Бениньо остана безпристрастен; той не отклоняваше поглед от мен, ся­каш аз трябваше да отговоря, което и сторих. Позовах се на една карта на град Оаксака, която имах в колата. По­соката, показана от Ла Горда, наистина беше север.
Нестор отбеляза как през цялото време мислел, че от­пътуването от техния град не било нито преждевремен­но, нито принудително; моментът бил съвсем подходящ. Другите обаче не мислеха така и колебанието им се по­раждаше от грешката на Ла Горда. Също като нея те вяр­вали, че Нагуалът ги е насочил към родния им град, което означавало да си останат там. След като размислих, приз­нах, че в крайна сметка бях виновен аз, защото макар да имах картата, по онова време не я бях погледнал.
След това споменах, че съм забравил да им кажа как единият от мъжете, оня когото за миг бях взел за дон Хе­наро, ни е кимнал с глава да го последваме. Очите на Ла Горда се разшириха в неподправено учудване или дори уплаха. Не била схванала този жест, обясни ни тя. Явно кимването е било предназначено само за мен.
— Точно така! — възкликна Нестор. — Съдбата ни е ре­шена!
Извърна се към останалите. Всичките говореха еднов­ременно. Започна неистово да им прави жестове с ръце, за да ги успокои.
— Надявам се единствено да сте направили всичко не­обходимо, все едно че никога няма да се върнем там -каза той. — Защото наистина никога няма да се върнем.
— Истината ли ни казваш? — попита ме Лидия със сви­реп поглед, докато другите се взираха очакващо в мен.
Уверих ги, че нямам причини да си измислям. Фактът, че бях видял как оня човек ми кима с глава, за мен няма­ше абсолютно никакво значение. Освен това не бях дори убеден, че мъжете са били дон Хуан и дон Хенаро.
— Голям хитрец си ти — каза Лидия. — Може би ни раз­правяш тия неща само и само безропотно да те послед­ваме.
— Я почакайте — заяви Ла Горда. — Възможно е този Нагуал да е хитър колкото си иска, но никога няма да постъпи по този начин.
Всички тутакси заговориха. Опитах да се намеся и се наложи да ги надвикам, за да им кажа, че това, което съм видял, така или иначе не променя нещата.
Нестор обясни много вежливо какво им е казвал Хе­наро — когато настъпи моментът да напуснат долината, той ще им го съобщи някак с кимване на главата. Те се смълчаха, когато им заявих, че ако съдбите им са запеча­тани заради това събитие, моята съдба е също запечата­на; и всички трябва да тръгнем на север.
Тогава Нестор ни заведе в един пансион, в който сам бил отсядал, когато идвал по работа в града. Духът им се беше повишил, дори повече отколкото беше нужно, за мое успокоение. А Лидия направо ме прегърна и ми се извини, че ме е притеснявала. Обясни, че повярвала на Ла Горда и поради това не се потрудила да пререже хуба­во връзките си. Жозефина и Роза преливаха от добри чув­ства и непрекъснато ме потупваха по гърба. Пожелах да говоря с Ла Горда. Нужно ми беше да обсъдя хода на действията ни. Но вечерта нямаше начин да остана наса­ме с нея.
Рано сутринта Нестор, Паблито и Бениньо тръгнаха за покупки. Лидия, Роза и Жозефина също излязоха да паза­руват. Ла Горда помоли да й помогна да си купи нови дрехи. Искаше аз да й избера рокля — най-хубавата, -която да й повиши самочувствието, та да бъде безупре­чен воин. Не само намерих такава рокля, но и всички други елементи от облеклото й — обувки, найлонови чо­рапи и бельо.
Заведох я да се поразходим. Обиколихме из центъра на града като туристи, зяпнали индианците в характерни­те за областта костюми. Като безформен воин тя се чувст­ваше вече отлично в елегантното си облекло. Изглежда­ше направо възхитителна. Сякаш никога не се беше об­личала другояче. По-скоро аз не можех да свикна с това.
Но въпросите, които исках да задам на Ла Горда и с които трябваше да я затрупам, някак не се оформяха в мен. Нямах представа какво да я попитам. Казах й най-сериозно, че новата й външност някак ми въздейства. Съвсем трезво тя ми отговори, че това е от пресичането на границите.
— Снощи пресякохме известни граници — каза тя. -Соледад ми каза какво да очаквам и аз бях готова за това. Само дето ти не си бил готов.
Започна кротко и бавно да ми обяснява, че миналата нощ сме пресекли някакви граници на обичта. Произна­сяше всяка сричка така, сякаш говореше на дете или на чужденец. Аз обаче не можех да се съсредоточа. Върнах­ме се в квартирите си. Имах нужда от почивка, но въпре­ки това накрая пак излязох. Лидия, Роза и Жозефина не бяха успели да намерят нищо, а искаха да си купят като дрехите на Ла Горда.
Следобед се върнах в пансиона, за да изразя възхище­нието си от сестричките. Роза имаше известни затрудне­ния с високите токчета. Точно се шегувахме с краката й, когато вратата бавно се отвори и драматично влезе Нес­тор. Носеше моден тъмносин костюм, светлорозова риза и синя вратовръзка. Косата му беше прилежно сресана и леко бухнала, сякаш я бяха обработвали със сешоар. Той погледна жените, а те на свой ред също го погледнаха. Влезе Паблито, а след него и Бениньо. И двамата напра­во нахълтаха. Обувките им бяха чисто нови, а костюмите им изглеждаха ушити като по поръчка.
Не можех да възприема как всички толкова добре се адаптираха към градските си дрехи. Много ми напомня­ха на дон Хуан. Беше също толкова изненадващо да видя тримата Хенароси в градски дрехи, колкото и навремето, когато бях видял дон Хуан с костюм, но въпреки това въз­приех промяната моментално. От друга страна, макар и да не се изненадах от преобразяването на жените, кой знае защо не можех съвсем да свикна с това.
Реших, че Хенаросите са имали вероятно луд късмет на магьосници да намерят такива превъзходни дрехи. Като ме чуха колко съм въодушевен от техния късмет, те се разсмяха. Нестор каза, че някакъв шивач им бил ушил костюмите още преди месец.
— Всеки от нас си има по още един костюм — каза ми той. — Имаме си дори кожени куфарчета. Знаехме, че времето ни из тия планини вече изтича. Готови сме да тръгваме! Най-напред обаче ти трябва да ни кажеш къде. А също и колко ще останем тук.
Обясни, че има да урежда още някои сметки и затова му е нужно време. Приближи се Ла Горда и с голяма си­гурност и авторитет заяви, че същата нощ тръгваме и ще стигнем докъдето ни позволява силата; следователно до края на деня трябва да си свършат работите. Нестор и Паблито стояха нерешително до вратата. Погледнаха ме в очакване на потвърждение. Помислих си, че най-добре ще е да съм искрен с тях, но Ла Горда ме прекъсна точно когато понечих да кажа, че недоумявам какво по-специ­ално ще правим.
— По здрач ще се срещнем при скамейката на Нагуа­ла — каза тя. — Ще тръгнем оттам. Дотогава трябва да нап­равим всичко, което имаме или искаме да правим, след като знаем, че никога вече няма да се върнем.
След като всички излязоха, останахме сами с Ла Гор­да. С рязко и някак недодялано движение, тя се намести в скута ми. Беше толкова лека, че усетих как тялото й се разтърси, когато мускулите на прасците ми се стегнаха. Косата й ухаеше особено. Тя се смееше и се полюлява­ше, когато кой знае откъде у мен възникна някакво чувст­во, или може би спомен? Изведнъж в скута ми се оказа друга Ла Горда — дебела, два пъти по-едра от познатата ми Ла Горда. Лицето й беше кръгло и аз я закачах за уха­нието на косата й. Изпитвах чувството, че съм поел гри­жата за нея.
Въздействието на този бегъл спомен ме накара да ста­на. Ла Горда се строполи шумно на пода. Описах какво съм си  „спомнил „. Казах й, че съм я виждал като дебела жена само веднъж и толкова за кратко, че не съм имал представа за чертите й и въпреки това току-що пред очи­те ми се беше появило видение на лицето й, когато е била дебела.
Тя не направи никаква забележка. Свали си дрехите и отново облече старата си рокля.
— Още не съм готова за това — каза тя, сочейки новите си одежди. — Имаме да направим още нещо преди да сме свободни. Според напътствията на Нагуала Хуан Ма­тус всички ние трябва да седнем на някое място на сила­та, избрано от него.
— И къде е това място? — попитах.
— Някъде из планините наоколо. Прилича на врата. Нагуалът ми казваше, че на това място има естествена пукнатина. Казваше ми също, че някои места на силата в този свят са дупки; ако си безформен, можеш да преми­неш през една от тия дупки в неизвестното, в друг свят. Оня свят и тоя свят, в който живеем, са на две успоредни линии. По всяка вероятност всички ние в един или друг момент сме прекосявали тия линии, но не си спомняме. Елихио е в оня, другия свят. Понякога го достигаме чрез сънуване. Жозефина, разбира се, е най-добрата в сънува­нето между нас. Тя пресича тия линии всеки ден, но тъй като е луда, Тя е безразлична, дори безчувствена. Елихио иска да си спомним нашата  „лява страна „. Соледад ми каза, че лявата страна е успоредната линия на тази, в коя­то живеем сега. Значи, щом той иска да си я спомним, трябва да сме били вече там. А не в сънуването. Затова и всички си спомняме от време на време странни неща.
Заключенията й бяха логични, като се имаха предвид предпоставките й. Разбирах какво иска да каже; тия слу­чайни неканени спомени бликаха от реалността на все­кидневния живот и въпреки това не можехме да наме­рим време, в което да ги вместим, отвор в непрекъсна­тостта на живота ни, където да ги скътаме.
Ла Горда полегна на кревата. В очите й се появи трево­га.
— Притеснява ме мисълта как да намерим това място на силата — каза тя. — Без него няма възможност да напра­вим пътешествието.
— Мен пък ме тревожи мисълта къде да ви заведа всич­ките и какво да правя с вас — казах аз.
— Соледад сподели с мен, че ще отидем далеч на се­вер, до границата — каза Ла Горда. — Някои от нас навяр­но и още по на север. Но ти нямало да дойдеш с нас чак дотам. Имал си друга съдба.
За момент Ла Горда се замисли. Намръщи се, явно по­лагаше усилие да подреди мислите си.
— Соледад каза, че ти ще ме заведеш да изпълня съд­бата си — продължи Ла Горда. — Аз съм единствената меж­ду нас, която ти е подвластна.
По лицето ми вероятно се беше изписала уплаха. Тя се усмихна.
— Соледад ми каза също, че ти си задръстен — не спи­раше Ла Горда. — Имаш моменти обаче когато си Нагуал. Останалото време, казва Соледад, ти си като побъркан, чието съзнание се избистря за няколко мига, а после от­ново се връща към лудостта.
Доня Соледад беше използвала подходящ образ, за да ме опише, образ, който можех да разбера. За нея на­вярно бях имал миг на избистряне, когато осъзнах, че съм пресякъл успоредните линии. Същият този момент, спо­ред моите стандарти, беше най-неуместният. С доня Со­ледад явно бяхме на две различни линии на мислене.
— И какво друго ти каза? — попитах аз.
— Каза ми да се насиля да си спомня — заяви Ла Горда. — Тя съвсем се изтощи в опитите си да върне паметта ми; именно затова не можа да се оправи с теб.
Ла Горда стана; готова беше да си тръгне. Взех я да се разходим из града. Изглеждаше много щастлива. Ходеше от едно място на друго да разгледа всичко; очите й пре­ливаха от радост при вида на тоя свят. Дон Хуан ми беше описвал тоя образ. Казвал ми беше, че воинът знае, че чака, и знае също за какво чака; и докато чака, очите му преливат при вида на тоя свят. Според него пределното постижение на един воин е радостта. През този ден в Оаксака Ла Горда спазваше учението на дон Хуан до пос­ледната буквичка.
Късно следобед, преди да се здрачи, седнахме на ска­мейката на дон Хуан. Първи се появиха Бениньо, Пабли­то и Жозефина. След няколко минути към нас се присъе­диниха и останалите трима. Паблито седна между Жозе­фина и Лидия и ги обгърна с ръце. Бяха се преоблекли със старите си дрехи. Ла Горда стана и започна да им раз­казва за мястото на силата.
Нестор й се изсмя, останалите последваха примера му.
— Никога вече няма да се хващаме на желанието ти да ни командваш — каза Нестор. — Освободихме се от теб. Снощи пресякохме границите.
Ла Горда не се смути от думите му, но останалите се ядосаха. Трябваше да се намеся. Казах високо, че държа да зная повече за границите, които сме пресекли предна­та нощ. Нестор обясни, че това се отнася само до тях. Ла Горда не се съгласи. За малко да се сбият. Дръпнах Нес­тор настрана и му наредих да ми каже за границите.
— Чувствата ни очертават граници около всичко — каза той. — Колкото повече обичаме, толкова по-здрава е гра­ницата. В този случай ние обичаме нашия дом; преди да го напуснем, трябваше да приповдигнем чувствата си. Чувствата ни за нашия дом се извисиха до върха на пла­нините на запад от нашата долина. Това беше границата и когато пресякохме върха на ония планини, знаейки, че никога няма да се върнем, ние я разрушихме.
— Но нали и аз знаех, че няма да се върна? — попитах.
— Ти не си обичал тия планини така, както ние ги оби­чахме — отвърна Нестор.
— Ще видим — каза загадъчно Ла Горда.
— Бяхме под нейно влияние — намеси се Паблито, ста­на и посочи Ла Горда. — Държеше ни за вратовете. Сега виждам колко глупаво сме постъпили и то само заради нея. Не можем да плачем след свършен факт, но никога няма пак да се хванем на играта й.
Лидия и Жозефина взеха страната на Нестор и Пабли­то. Бениньо и Роза гледаха така, сякаш тази борба вече не ги засягаше.
Точно тогава у мен настъпи нов момент на сигурност и авторитарно поведение. Станах и без да съзнавам, им съ­общих, че аз поемам отговорността за тях и че освобож­давам Ла Горда от всякакво понататъшно задължение да коментира или да представя идеите си за единствено раз­решение. Когато привърших да говоря, бях изумен от не­чуваната си наглост. Всички, включително Ла Горда, бяха във възторг.
Силата зад този мой изблик отначало беше като някак­во физическо усещане, че синусите ми се разтварят, а след това като сигурност, че зная какво е имал предвид дон Хуан и точно къде е мястото, на което трябва да идем, преди да можем да се освободим. Докато синуси­те ми се разтваряха, получих видение на къщата, която ме бе заинтригувала.
Казах им къде трябва да отидем. Те приеха указанията ми без никакъв спор, дори без забележки. Разплатихме се в пансиона и отидохме да вечеряме. След това се по­разходихме из площада докъм единайсет. Докарах кола­та си, те се качиха шумно в нея и потеглихме. Ла Горда остана будна, за да ми прави компания, докато останали­те заспаха, а после пред кормилото седна Нестор, за да поспим и ние с Ла Горда.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:38 am by zen

5
ОРДА РАЗГНЕВЕНИ МАГЬОСНИЦИ
Пристигнахме в града призори, тук аз поех кор­милото и насочих колата към къщата. Няколко блока пре­ди да стигна дотам, Ла Горда ме помоли да спра. Слезе от колата и тръгна по стръмния тротоар. Един по един слязо­ха и останалите. Тръгнаха след Ла Горда. Паблито дойде при мен и ми каза, че трябва да паркирам на площада, който беше след един блок. Сторих го.
В мига, в който видях Ла Горда да се задава откъм ъгъ­ла, разбрах, че нещо й става. Беше изключително бледа. Дойде при мен и ми пошепна, че ще отиде да послуша утринната литургия в църквата. Лидия пожела същото. Двете тръгнаха да прекосяват площада и влязоха в църк­вата.
Паблито, Нестор и Бениньо бяха мрачни, каквито ви­наги си бяха. Роза имаше уплашен вид, устата й се бе от­ворила, очите й бяха неподвижни, немигащи, отправени по посока на къщата. Само Жозефина сияеше. Тя ме плесна приятелски отзад.
— Постигна го, майчин сине! — радостно извика тя. -Изби им джигера на тия кучи синове!
И се разсмя така, че дъх не й остана.
— Това ли е мястото, Жозефина? — попитах я аз.
— Съвсем сигурно — отвърна тя. — Ла Горда обичаше винаги да ходи на църква. По онова време не пропуска­ше литургията.
— А помниш ли ей оная къща там? — посочих й аз къ­щата.
— Къщата на Силвио Мануел — каза тя.
Като чухме името, всички подскочихме като ужилени. Лично аз усетих нещо подобно на лек удар от електри­чески ток през коленете си. Името определено ми беше непознато и въпреки това като го чух, подскочих. Силвио Мануел беше извънредно рядко име; звучеше изключи­телно плавно.
Тримата Хенароси и Роза се развълнуваха точно като мен. Забелязах как пребледняха. Съдейки по това, което изпитвах аз, навярно и аз бях пребледнял като тях.
— Кой е Силвио Мануел? — все пак успях да попитам накрая Жозефина.
— Сега вече ме хвана натясно — каза тя. — Не зная.
Тя започна да повтаря, че е луда и нищо от това, което казва, не бива да се приема на сериозно. Нестор я помо­ли да ни разкаже всичко, което си спомня.
Жозефина се опита да мисли, но тя не беше човек, който може да направи нещо насила. Знаех, че ще се справи по-добре, ако никой не я моли за това. Предло­жих да потърсим хлебарница или място, където да похап­нем.
— Не ме оставяха да правя кой знае какво в къщата, това е което си спомням — каза най-внезапно Жозефина.
Тя се завъртя, сякаш търсеше нещо или се ориентира­ше.
— Тук липсва нещо! — извика тя. — Не е точно както беше преди.
Опитах да й помогна, като й задам няколко въпроса, според мен уместни, например дали липсват къщи или са пребоядисани, или пък са построени нови. Но Жозефина не можеше да се досети защо беше различно.
Отидохме до хлебарницата и си купихме сладки киф­лички. После се упътихме към площада, за да почакаме Ла Горда и Лидия, когато внезапно Жозефина се удари по челото, сякаш й беше хрумнало нещо.
— Зная какво липсва! — изкрещя тя. — Оная тъпа стена от мъгла! Тогава я имаше. Сега я няма.
Тутакси заговорихме всички, питахме я за стената, но Жозефина продължи да приказва най-невъзмутимо, ся­каш не бяхме там.
— Беше стена от мъгла, която се точеше чак до небе­то — каза тя. — Точно тук беше. На където и да обърнех глава и тя беше там. Направо ме подлуди. Така беше, дявол да го вземе. Нищо ми нямаше, но тая стена нап­раво ме побърка. Виждах я с отворени очи, виждах я и със затворени. Мислех си, че стената направо ме прес­ледва.
За момент Жозефина загуби обичайната си оживе­ност. В очите й се появи отчаяние. Виждал бях такъв пог­лед у хора, които преживяват отново психотичен епизод. Набързо й предложих да си изяде кифличката. Тя тутакси се успокои и я захапа.
— Какво мислиш за всичко това, Нестор? — попитах аз.
— Това ме плаши — отвърна смирено той.
— Спомняш ли си нещо? — попитах отново.
Той тръсна глава в знак на отрицание. Запитах Пабли­то и Бениньо с движение на веждите. Те също тръснаха глава за „не „.
— А ти, Роза? — обърнах се към нея аз.
Като ме чу да говоря на нея, Роза подскочи. Беше като онемяла. Държеше в ръка кифличката и се взираше в нея, сякаш не знаеше какво да я прави.
— Помни, разбира се — отвърна Жозефина със смях, -но се страхува до смърт. Не виждаш ли, че още малко и ще се напишка през ушите?
Жозефина, изглежда, реши, че това е най-голямата шега. Запревива се от смях и изпусна кифлата си на земя­та. После я взе, изтупа я и я изяде.
— Лудите всичко ядат — каза тя и ме плесна отзад.
Нестор и Бениньо изглеждаха неспокойни заради за­качките на Жозефина. А Паблито се забавляваше. В очи­те му се четеше истински възторг. Тръсна глава и зацъка с език, сякаш не вярваше на цялото това забавление.
— Да вървим в къщата — подкани ни Жозефина. — Там ще ви кажа невероятни неща.
Казах, че трябва да изчакаме Ла Горда и Лидия. Освен това беше още твърде рано да безпокоим очарователна­та дама, която живееше там. Паблито каза, че когато ра­ботел като дърводелец, идвал в тоя град и знаел една къща, където стопаните приготвяли храна за преминава­щи пътници. Жозефина не искаше да чакаме; според нея трябваше или да отидем в къщата, или да идем да хапнем нещо. Аз исках да закусим и казах на Роза да отиде до църквата и да вземе Ла Горда и Лидия, но Бениньо кава­лерски си предложи услугите да ги изчака и да ги доведе до мястото, където щяхме да закусваме. Очевидно и той знаеше къде е това място.
Паблито не ни заведе направо там. Вместо това по моя молба направихме дълга обиколка. В края на града имаше стар мост, който исках да разгледаме. Бях го ви­дял от колата си в деня, когато бяхме идвали с Ла Горда. По своята конструкция приличаше на мост от колониал­ната епоха. Излязохме на моста и тогава изведнъж спрях­ме по средата. Попитах един човек, който стоеше там, дали мостът е много стар. Той каза, че цял живот го е виж­дал, а беше над петдесет. Според мен мостът представ­ляваше великолепна гледка единствено за мен, но като гледах другите, трябваше да заключа, че и на тях им оказ­ваше въздействие. Нестор и Роза дишаха тежко, дъх не им беше останал. Паблито се държеше за Жозефина; тя пък се държеше за мен.
— Спомняш ли си нещо, Жозефина? — попитах аз.
— Оня дявол Силвио Мануел е от другата страна на моста — каза тя и посочи другия край, на около десетина метра нататък.
Погледнах Роза в очите. Тя кимна с глава и прошепна, че веднъж прекосила с голям страх този мост и че на дру­гия край нещо я очаквало да я погълне.
Двамата мъже не ми помогнаха. Те ме гледаха като изумени. Всеки каза, че изпитва безпричинен страх, а аз можех да се съглася с тях. Усещах, че не бих посмял да прекося моста нощем, колкото и пари да ми дават. Не знаех защо.
— Какво друго си спомняш, Жозефина? — попитах аз.
— В момента тялото ми е изплашено — каза тя. — Нищо друго не мога да си спомня. Оня дявол Силвио Мануел винаги е в мрака. Питай Роза.
С движение на главата си подканих Роза да говори. Тя кимна три-четири пъти утвърдително, но не можа да из­рече гласно нито дума. Напрежението, което изпитвах, беше безпричинно, но реално. Всички ние стояхме на моста, точно по средата, неспособни да направим и една стъпка повече в посоката, която Жозефина ни бе показа­ла. Накрая тя взе инициативата и се обърна кръгом. Вър­нахме се в центъра на града. Ла Горда, Лидия и Бениньо вече се хранеха; дори бяха поръчали храна и за нас. Вече не бях гладен. Паблито, Нестор и Роза бяха в унес; Жозе­фина си хапна здраво. На масата настъпи зловещо мълча­ние. Опитах ли да захвана разговор, всички избягваха погледа ми.
След закуската отидохме до къщата. Никой не прого­варяше. Почуках и когато дамата излезе, аз й обясних, че имам желание да покажа къщата й на приятелите си. За момент тя се поколеба. Ла Горда й подаде някакви пари и се извини, че я поставяме в неудобно положение.
Жозефина ни отведе право в задната част. При пре­дишното си идване не бях виждал тази част на къщата. Там имаше калдъръмен вътрешен двор със стаи, подре­дени около него. Под навесите бяха струпани обемисти селскостопански сечива. Имах чувството, че съм виждал този двор, когато в него нямаше такава глъчка. Стаите бяха осем, по две на всяка от четирите страни на двора. Нестор, Паблито и Бениньо бяха като че ли готови да се разболеят физически. Ла Горда обилно се потеше. Седна с Жозефина в някаква ниша на една от стените, докато Лидия и Роза влязоха в една от стаите. Изведнъж Нестор сякаш се сети да потърси нещо и се скри в друга от стаи­те. Същото направиха Паблито и Бениньо.
Останах сам с дамата. Поисках да й кажа нещо, да й задам някой въпрос, да разбера дали познава Силвио Мануел, но не можах да събера смелост. Стомахът ми беше целият сякаш на възли. От ръцете ми се стичаше пот. Това, което ме гнетеше, беше някаква неуловима тъга, копнеж по нещо, което не присъстваше, нещо нео­пределимо.
Не можех да издържам повече. Тъкмо се готвех да се сбогувам с дамата и да изляза от къщата, когато до мен се доближи Ла Горда. Пошепна ми, че трябва да седнем в голямата стая до антрето, отделено от двора. От мястото, където бяхме застанали, се виждаше точно тази стая. Отидохме там и влязохме вътре. Беше голяма, празна стая с висок таван с греди — тъмна, но проветрива.
Ла Горда повика всички в стаята. Дамата само ни изг­леда, но самата тя не дойде. Всички знаеха съвсем точно къде да седнат. Хенаросите седнаха отдясно на вратата, откъм стаята, а Ла Горда и трите сестри седнаха отляво, от другата страна. Всички бяха близо до стената. Макар да ми се искаше да седна до Ла Горда, седнах почти в сре­дата на стаята. Това място ми се стори подходящо. Не знаех защо, но сякаш някакъв върховен ред беше опре­делил местата ни.
Докато седях там, ме обля вълна от странни чувства. Бях пасивен и отпускат. Представях си, че съм филмов екран, върху който се прожектират чужди чувства на тъга и копнеж. Но не различавах никакъв конкретен спомен. Повече от час останахме в стаята. Към края усетих, че съм готов да разкрия източника на неземната тъга, от коя­то ми идваше да се разридая почти неутешимо. И тогава неволно, също както бяхме насядали там, станахме и из­лязохме от къщата. Дори не благодарихме, нито се сбо­гувахме с дамата.
Събрахме се на площада. Ла Горда тутакси заяви, че тъй като е безформена, все още е в подчинение. Каза, че е заела тази позиция поради изводите, които си е напра­вила в къщата на Силвио Мануел. Ла Горда като че ли очакваше да коментираме думите й. Мълчанието на ос­таналите ми беше непоносимо. Накрая се наложи аз да кажа нещо.
— До какви изводи стигна в тази къща, Горда? — попи­тах я аз.
— Смятам, че всички ги знаем — отговори надменно тя.
— Не ги знаем — казах аз. — Никой не е казал нищо.
— Няма защо да говорим, знаем ги — настоя Ла Горда.
Заупорствах, че не мога да приема за безспорно тако­ва важно събитие. Трябваше да поговорим за чувствата си. Колкото се отнасяше до мен, от всичко това аз изпит­вах само някакво опустошително чувство на тъга и отчая­ние.
— Нагуалът Хуан Матус беше прав- каза Ла Горда. — За да се освободим, трябваше да поседим на онова място на силата. Сега аз съм свободна. Не зная как ми се случи, но докато седях там, нещо се отдели от мен.
Трите жени се съгласиха с нея. Тримата мъже обаче не се съгласиха. Нестор заяви, че бил на ръба да си спом­ни действителни лица, но както и да се опитвал да про­чисти ума си, нещо го изкривявало. Накрая изпитал единствено чувството на копнеж и тъга, че бил все още в тоя свят. Паблито и Бениньо казаха горе-долу същото.
— Разбираш ли какво имам предвид, Горда? — казах.
Стори ми се, че не е доволна; пъшкаше така, както не я бях виждал досега. А не бях ли я виждал някъде и пре­ди, цялата напушена като сега? Тя изнасяше тиради пред групата. Но не можех да отделя внимание на това, което казваше. Бях погълнат от един спомен, в момента без­формен, но почти готов да се появи. За да го задържа, имах сякаш нужда от прилив на енергия откъм Ла Горда. Бях прикован от звука на гласа й, на яда й. В определен момент, когато тя утихваше, аз й изкрещявах, че се дър­жи като командир. Тя наистина се обезпокои. Започнах да я наблюдавам. Спомнях си друга Горда, друг път; ядо­сана, дебела Горда, която блъска гърдите ми с юмруци. Спомних си как се разсмях, като я видях така ядосана, все едно че беше дете. Споменът свърши в мига, в който гласът на Ла Горда спря. Изглежда беше разбрала какво правя.
Обърнах се към всички и им заявих, че сме в несигур­но положение — над нас витаеше нещо непознато.
— Не витае над нас — каза сухо Ла Горда. — Вече ни е поразило. И според мен ти знаеш какво е.
— Не зная и мисля, че изразявам мнението и на оста­налите мъже — казах аз.
Тримата Хенароси кимнаха в знак на съгласие.
— Докато бяхме от лявата страна, сме живели в тая къща — каза Ла Горда. — Обикновено сядах в оная ниша да си поплача, защото не можех да измисля какво да нап­равя. И според мен, ако днес бях останала в стаята, щях да си спомня всичко. Само дето нещо все ме избутваше навън. Седяла съм в тази стая и когато в нея имаше пове­че хора. Не можех обаче да си спомня лицата им. И дру­ги неща ми се изясниха, докато днес бях там. Аз съм без­формена. Хрумват ми неща — и добри, и лоши. Напри­мер отново ми се възвърнаха старата арогантност и жела­нието да разсъждавам на глас. Но ми се възвърнаха и други, хубави неща.
— На мен също — каза Лидия пресипнало.
— И какви са хубавите неща? — попитах.
— Струва ми се, че не съм права да те мразя — каза Ли­дия. — Омразата няма да ми позволи да излетя. Именно това ми казаха в стаята и мъжете, и жените.
— Какви мъже и какви жени? — попита Нестор с глас, изпълнен от уплаха.
— Аз бях там, когато и те бяха там, само това знам -каза Лидия. — И ти беше там. Всички бяхме там.
— Кои бяха тия мъже и жени, Лидия? — попитах аз.
— Зная само, че аз бях там, когато и те бяха там — пов­тори тя.
— А ти, Горда? — попитах пак.
— Казах ти вече, че не мога да си спомня никакви лица, нищо конкретно — каза тя. — Но знам едно: каквото и да сме правили в тая къща, беше от лявата страна. Преся­кохме, или някой ни накара да пресечем, успоредните линии. Странните спомени, които имаме, идват от онова време, от оня свят.
Без да се уговаряме словесно, тръгнахме от площада и се отправихме към моста. Ла Горда и Лидия тичаха пред нас. Когато стигнахме там, заварихме и двете да стоят точно където преди това бяхме спрели и ние.
— Силвио Мануел е самият мрак — прошепна ми Ла Горда, а очите й бяха фиксирани на другия край на мос­та.
Лидия трепереше. И тя понечи да ми каже нещо, но не можех да разбера какво шепнат устните й.
Издърпах всичките назад от моста. Помислих си, че може би, ако сглобим онова, което всеки от нас знае за този мост, ще се получи нещо цяло, което да ни помогне да разрешим дилемата си.
Седнахме на земята на няколко метра встрани от мос­та. Наоколо се разхождаха какви ли не хора, но никой не ни обръщаше внимание.
— Кой е Силвио Мануел, Горда? — попитах аз.
— Никога досега не съм чувала това име — заяви тя. -Не познавам тоя човек и въпреки това го знам. Когато чух името, ме обляха някакви вълни. Жозефина ми го каза, когато бяхме в къщата. От този миг нататък започнаха да ми хрумват разни неща и да ми идват на езика точно как­то при Жозефина. Никога не съм си мислила, че ще до­живея да стана като Жозефина.
— Защо каза, че Силвио Мануел е самият мрак? — по­питах аз.
— Нямам представа защо — отвърна тя. — Макар и всички тук да знаят, че това е истина.
Тя подкани жените да говорят. Никоя не промълви и думичка. Захванах се с Роза. На три-четири пъти тя се на­кани да каже нещо. Обвиних я, че ни задържа. Дребното й тяло се затресе конвулсивно.
— Пресякохме моста и на другия край ни чакаше Сил­вио Мануел — каза тя с едва доловим глас. — Аз отидох последна. Когато поглъщаше останалите, чувах писъците им. Поисках да избягам, но дяволът Силвио Мануел беше и в двата края на моста. Нямаше откъде да избя­гам.
Ла Горда, Лидия и Жозефина се съгласиха. Попитах дали това е било само чувство или действителен спомен за даден момент от някоя случка. Ла Горда каза, че за нея било точно както го описала Роза — спомен за всеки мо­мент поотделно. Другите две се съгласиха с нея.
Зачудих се на глас какво се е случило с хората, които живееха около моста. Щом жените са пищели, както твърдеше Роза, минувачите може и да са ги чули; писъци­те сигурно са предизвикали суматоха. За момент почувст­вах, че целият град участва в някакъв заговор. Ледена тръпка премина през тялото ми. Обърнах се към Нестор и най-открито изразих пълния спектър на безпокойството си.
Нестор поясни, че Нагуалът дон Хуан и Хенаро били наистина воини с върховни постижения и като такива били самотни същества. Контактите им с другите хора били едно към едно. Не е имало възможност целият град или дори хората, които са живеели около моста, да са били в конфликт с тях. За да се случи това, каза Нестор, всички тия хора е трябвало да са воини, а това е една аб­солютно невероятна възможност.
Жозефина започна да обикаля около мен, оглеждайки ме подигравателно от главата до петите.
— Бива си те теб! — подхвърли тя. — Преструваш се, че нищо не знаеш, а сам си бил тук! Ти ни доведе тук! Ти ни наблъска на тоя мост!
Очите на жените заплашително заблестяха. Обърнах се за помощ към Нестор.
— Нищичко не си спомням — каза той. — Това място ме плаши, само това знам.
Обръщането ми към Нестор беше отлична маневра от моя страна. Жените се облещиха насреща му.
— Разбира се, че си спомняш! — изкрещя Жозефина. -Всички бяхме тук. Глупаво магаре такова!
Разпитването ми изискваше все пак някакъв ред. От­ведох ги надалеч от моста. Помислих си, че след като са дейни личности, биха разбрали, че ще се отпуснат пове­че, ако се поразходят и поговорят за нещата, отколкото да стоят на едно място, както пък предпочитах аз.
Докато се разхождахме, гневът на жените се изпари така бързо, както се беше появил. Лидия и Жозефина ста­наха още по-приказливи. През цялото време изразяваха чувството си, че Силвио Мануел е страховит. Въпреки това нито едната, нито другата не можеха да си спомнят да са накърнени физически. Роза не обелваше дума, но с жест изразяваше съгласието си с всичко, което другите казваха. Попитах ги дали е било нощ, когато са прекося­вали моста. И Лидия, и Жозефина казаха, че е станало през деня. Роза прочисти гърлото си и прошепна, че е било нощем. Ла Горда изясни противоречието, като обясни, че е било в сутрешния здрач или малко преди това.
Стигнахме до края на къса уличка и автоматически се обърнахме назад към моста.
— Съвсем просто — каза изведнъж Ла Горда, сякаш току-що бе обмислила нещо. — Пресичахме, или по-ско­ро Силвио Мануел ни караше да пресичаме, успоредни­те линии. Този мост е място на силата, дупка в този свят, врата към другия. Ние минахме през нея. Сигурно ни е заболяло, докато сме минавали, защото тялото ми е изп­лашено. Силвио Мануел ни чакаше от другата страна. Никой от нас не си спомня лицето му, защото Силвио Мануел е мракът и никога няма да покаже лицето си. Мо­жем да видим само очите му.
— Едното око — каза Роза тихо и извърна поглед.
— Всички тук, включително и ти — ми каза Ла Горда, -знаят, че лицето на Силвио Мануел е в мрака. Само гласът му се чува — мек, като приглушено кашляне.
Ла Горда спря да приказва и ме заразглежда така, че се смутих. Очите й бяха предпазливи; оставяше у мен впечатлението, че крие нещо, което знае. Попитах я. Тя отрече, но си призна, че изпитва десетки чувства без ни­какво основание, които обаче няма намерение да обяс­нява. Подканих, а после помолих и другите жени да се помъчат да си спомнят какво им се беше случило на дру­гата страна на тоя мост. Всяка можа да си спомни единс­твено, че е чула писъците на другата.
Тримата Хенароси останаха извън нашия разговор. Попитах Нестор има ли някаква представа какво се е слу­чило. Мрачният му отговор беше, че всичко това е извън способността му да проумее нещо.
И тогава взех светкавично решение. Струваше ми се, че единственият път, открит за нас, беше да прекосим моста. Събрах ги, за да се върнем до моста и да го преко­сим в група. Мъжете се съгласиха моментално, жените -не. След като изчерпих всичките си доводи, накрая се на­ложи да бутам и дърпам Лидия, Роза и Жозефина. Ла Гор­да нямаше желание да тръгва, но изглеждаше заинтригу­вана от перспективата. Тя се движеше без моя помощ за­едно с жените; същото правеха и Хенаросите — хилеха се нервно на усилията ми да ръчкам сестрите напред, но не си помръдваха и пръста да ми помогнат. Стигнахме до точката, където преди това бяхме спрели. Там усетих, че изведнъж бях станал твърде слаб да задържам трите жени. Разкрещях се на Ла Горда да ми помогне. Тя нап­рави хилав опит да хване Лидия, групата загуби спойката си и всички, освен Ла Горда, се пръснаха, препъвайки се и пъшкайки, да се спасят на улицата. Ла Горда и аз оста­нахме като залепени на моста, неспособни да тръгнем напред, но изпитвайки нежелание да се предадем.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:38 am by zen

Ла Горда пошепна в ухото ми, че изобщо не бива да се страхувам, защото от другата страна именно аз бях тоя, който чака. Убедена била също, че аз съм помощни­кът на Силвио Мануел, но не смея да го разкрия на нико­го.
Точно тогава тялото мп беше обзето от ярост, която някак не можех да овладея. Усещах, че Ла Горда няма друга работа, а прави просто ей-така тия забележки или изпитва тия чувства. Сграбчих я за косата и я извъртях. Стигнал бях върха на моя гняв, когато се осъзнах и спрях. Извиних се и я прегърнах. На помощ ми дойде по-трезва мисъл. Казах й, че нервите ми на водач вече не издържат; напрежението все повече нараства с нашето напредване. Тя не се съгласи. Упорито се придържаше към своето тълкуване, че Силвио Мануел и аз сме безкрайно близко и че когато ми било напомняно за моя учител, съм реаги­рал гневно. Късмет било, че е поверена на грижите ми, каза тя; в противен случай сигурно съм щял да я хвърля през моста.
Обърнахме се. Останалите бяха в безопасност извън моста и ни гледаха с истински страх. Преобладаваше ся­каш някакво особено състояние на безвремие. Наоколо нямаше никакви хора. Бяхме стояли на тоя мост най-мал­ко пет минути и нито един човек не го беше прекосил, нито пък наоколо се виждаше някой. И тогава изведнъж около нас започнаха да се движат хора, както по всяка пътна артерия в натоварените часове.
Без да продумаме, тръгнахме назад към площада. Бях­ме опасно слаби. Изпитвах неясното желание да остана още малко в града, но се качихме на колата и се отпра­вихме на изток, към Атлантическия бряг. Нестор и аз се редувахме на кормилото, спирахме само да налеем бен­зин и да похапнем, докато стигнахме Веракруз. Градът беше неутрална почва за нас. Бях ходил там само вед­нъж; от другите никой не беше стъпвал там. Ла Горда вяр­ваше, че такъв неизвестен град е най-подходящото място да се отърсим от старите си обвивки. Отседнахме в един хотел и там те продължиха да разкъсват старите си дрехи на парчета. Вълнението от един нов град вършеше чуде­са за морала и чувството ми за благополучие.
Следващата ни спирка беше Мексико Сити. Останах­ме в хотел край парк „Алмеда „, където веднъж бях ходил с дон Хуан. Два дена бяхме като истински, съвършени ту­ристи. Пазарувахме и посещавахме всевъзможни турис­тически забележителности. Жените изглеждаха буквално зашеметяващи. В един заложен магазин Бениньо си купи фотоапарат. Направи четиристотин двайсет и пет снимки без филм. На едно място, докато се възхищавахме на изумителните мозайки по стените, полицай от охраната ме попита откъде са тия пищни чужденки. Решил беше, че съм екскурзовод. Казах му, че са от Шри Ланка. Той ми повярва и започна да се удивлява от факта, че прили­чали почти на мексиканки.
На другия ден в 10 часа сутринта бяхме в самолетната агенция, в която навремето ме беше натикал дон Хуан. Когато ме бе бутнал, аз нахлух през едната врата и изля­зох през другата, не на улицата, както очаквах, а на няка­къв пазар на най-малко половин километър по-нататък, където останах да наблюдавам как работят хората.
Ла Горда започна да ръзсъждава на глас, че самолетна­та агенция, също като моста, е място на силата; врата, през която се прекрачва от едната успоредна линия в другата. Каза още, че явно Нагуалът ме бил блъснал през тоя отвор, но на средата на пътя съм бил хванат между двата свята, между двете линии; така съм наблюдавал какво става на пазара, без да бъда част от него. Каза, че Нагуалът, разбира се, е имал намерението да ме бута през целия път, но моята воля му попречила и аз съм се върнал на линията, откъдето съм бил тръгнал, от този свят.
От самолетната агенция отидохме до пазара и оттам до парк „ Алмеда „, където дон Хуан и аз бяхме седнали след премеждието в агенцията. Неведнъж бях ходил с дон Хуан в този парк. Имах чувството, че мястото е много подходящо за разговори относно хода на бъдещите ни действия.
Намерението ми беше да обобщя всичко, което бях­ме направили, за да оставя силата на това място да реши каква да бъде следващата ни стъпка. След умишления ни опит да преминем моста, аз неуспешно се помъчих да из­мисля начин да задържа приятелите си в група. Насядах­ме на някакви каменни стъпала и аз се заех с идеята, че за мен познанието е здраво споено с думи. Изразих им иск­рената си вяра, че ако едно събитие или преживяване не е формулирано в идея, то е обречено да се разпилее; за­това ги помолих да ми дадат индивидуалните си оценки на нашето положение.
Пръв заговори Паблито. Реших, че е странно, тъй като до този момент той бе останал изключително мълчалив. Той се извини, тъй като това, което се готвел да каже, не било нещо, което си спомня или изпитва, а извод на ос­новата на всичко, което знае. Каза, че не вижда проблем да се разбере това, което казват жените за случката на моста. Това е, твърдеше Паблито, въпрос на принуда -да се премине през моста от дясната страна, тонала, до лявата — нагуала. Всички се били изплашили от факта, че ни владее някой друг, който ни принуждава да премина­ваме. Той не виждал защо да не приеме, че аз съм този, който навремето е помагал на Силвио Мануел. Подкрепи извода си с думите, че само преди два дни ме видял да правя същото, като съм тикал всички към моста. Но не е имало кой да ми помогне от другата страна, нямало го Силвио Мануел да ги издърпа.
Опитах да променя темата и заобяснявах, че да се забравя, както ние бяхме забравили, се нарича амнезия. Малкото, което знаех за амнезията, не беше достатъчно, за да хвърля някаква светлина върху нашия случай, но достатъчно да повярвам, че не можем да забравяме по команда. Казах им, че някой, най-вероятно дон Хуан, е направил сигурно нещо незабележимо за нас. Исках да открия точно какво.
Паблито настоя, че за мен е много важно да разбера аз ли съм бил в съучастие със Силвио Мануел. После спо­дели, че Лидия и Жозефина са разговаряли с него за роля­та, която аз съм играл, когато съм ги принуждавал да пре­секат успоредните линии.
Не се чувствах особено спокоен да обсъждам тази тема. Обясних, че до деня, в който съм разговарял с доня Соледад, не бях чувал за успоредните линии; и въпреки това нямах никакви угризения, че съм възприел незабав­но тази идея. Казах им, че светкавично бързо съм осъзнал за каква става дума. Дори съм се убедил, че сам съм ги пресякъл, когато си помислих, че съм си ги спомнил. Всички, с изключение на Ла Горда, потвърдиха, че за пръв път са чули за успоредните линии именно когато аз съм заговорил за тях. Ла Горда заяви, че за пръв път научила за тях от доня Соледад, точно преди аз да науча за тях.
Паблито направи опит да заговори за връзката ми със Силвио Мануел. Прекъснах го. Казах, че докато всички сме били на моста и сме се опитвали да го преминем, аз не съм съумял да установя, че аз — и вероятно всички ос­танали — сме изпаднали в състояние на необикновена ре­алност. Осъзнал съм промяната едва когато съм разбрал, че на моста няма други хора. Там сме били само ние осемте. Денят е бил ясен, но внезапно небето се е заоб­лачило и светлината на утрото се е помрачила. Аз съм бил толкова зает с моите страхове и личностни тълкувания, че не съм проумял изключителната промяна. И едва когато сме се оттеглили от моста, съм забелязал, че наоколо от­ново минават други хора. Но къде бяха те, докато се опитвахме да преминем?
Ла Горда и останалите не бяха забелязали нищо -всъщност те не бяха осъзнали никакви промени до мо­мента, в който не им ги бях описал. Всичките ме гледаха зяпнали с някаква смесица от раздразнение и страх. Паб­лито отново взе думата и ме обвини в опит да ги насоча към нещо, което те не желаят. Не уточни за какво се от­нася, но красноречието му беше достатъчно, за да събе­ре останалите зад себе си. Изведнъж аз се озовах срещу орда разгневени магьосници. Дълго време ми трябваше да обяснявам нуждата си да проуча от всяка възможна гледна точка нещо тъй странно и поглъщащо вниманието ни като нашето преживяване на моста. Накрая те се ус­покоиха, не защото бяха убедени, а поради емоционал­но изтощение. Всички, включително и Ла Горда, ревност­но защитиха становището на Паблито.
Нестор предложи нова линия на разсъждения. Подх­върли, че е възможно аз да съм неволен пратеник, който не разбира напълно обсега на своите действия. Добави, че не би могъл да повярва, както са сторили другите, че умишлено съм бил натоварен със задачата да ги подведа. Усещаше, че в действителност не съм знаел, че ги водя към тяхната гибел, и въпреки това съм постъпвал именно така. Според него имаше два начина да се пресекат ус­поредните линии: единият — посредством нечия друга сила, а другият — със собствената сила. Финалното му заключение беше, че Силвио Мануел ги е разсърдил и ги е изплашил тъй силно, че някои от тях дори не си спомнят за това. Оставала им задачата да преминат със собствена­та си сила; моята задача била само да ги отклоня.
После заговори Бениньо. Според него последното нещо, което дон Хуан е направил за учениците си от мъж­ки пол, било да ни помогне да пресечем успоредните ли­нии, като ни накара да скочим в пропаст. Бениньо вярва­ше, че вече имаме много познания за пресичането, но още не е дошло времето да го извършим отново. На мос­та те били неспособни да направят още една стъпка, за­щото не бил настъпил моментът за това. Ето защо били прави, като вярвали, че съм се опитал да ги унищожа, принуждавайки ги да преминат. Мислеше, че пресичане­то на успоредните линии в пълно съзнание означавало последна стъпка за всички тях, стъпка, която можели да предприемат едва когато са готови да изчезнат от тая земя.
След това пред мен се изправи Лидия. Тя не направи никакви оценки, но ме призова да си спомня как отнача­ло съм я примамил към моста. Най-нагло заяви, че аз не съм ученик на Нагуала Хуан Матус, а на Силвио Мануел; че Силвио Мануел и аз сме си изяли един другиму телата.
Обзе ме нов пристъп на гняв, както с Ла Горда на мос­та. Навреме се опомних. Успокои ме една логична мисъл. Не преставах да си казвам, че ме интересуват предимно анализите.
Обясних на Лидия, че е безсмислено да се заяжда така с мен. Но тя не спираше. Разкрещя се, че Силвио Мануел ми бил господар и че това била причината да не съм част от тях. Роза добави, че Силвио Мануел ми бил дал всичко, което съм.
Изразих съмнение в подбора на думите на Роза. Предложих й следния словесен вариант: Силвио Мануел ми е дал всичко, което имам. Тя защити своите думи. Силвио Мануел ми бил дал това, което съм. Дори Ла Гор­да я подкрепи и заяви, че помни как веднъж съм се раз­болял така, че не ми останали никакви сили — всичко в мен било напълно изчерпано; именно тогава се бил на­месил Силвио Мануел и вдъхнал нов живот в тялото ми. Ла Горда каза още, че аз наистина съм се усъвършенст­вал, знаейки истинския си произход, вместо да продъл­жавам, както съм правил досега, да допускам, че Нагуа­лът дон Хуан Матус ми е помагал. Настоя, че съм се вкоп­чил в Нагуала поради неговото предпочитание към думи­те. От друга страна, Силвио Мануел бил мълчаливият мрак. Обясни, че за да го последвам, аз ще трябва да пресека успоредните линии. Но за да последвам Нагуала дон Хуан Матус, ще ми е нужно единствено да разгова­рям за него.
Това, което казваха, за мен беше чиста глупост. Тъкмо се готвех да направя нещо, според мен много разумно, когато линията на разсъжденията ми буквално забуксува. Не можех да се сетя какво точно искам да кажа, макар само преди секунда да ми беше абсолютно ясно. Вместо това ме споходи един страшно интересен спомен. Не беше чувство, а фактическият, неоспорим спомен за едно събитие. Спомних си как веднъж бях с дон Хуан и някакъв друг човек, за чието лице не се досещах. Трима­та разговаряхме за нещо, което възприемах като едно от качествата на тоя свят. Това нещо беше на три-четири метра от дясната ми страна и представляваше незабеле­жимо кълбо жълтеникава мъгла, която, доколкото разби­рах, разделяше света на две. Простираше се от земята до небето, до безкрайността. Докато говорех на другите двама, половината от света от лявата ми страна остана не­покътната, а половината от дясната ми страна беше забу­лена в мъгла. Помня, че се бях ориентирал с помощта на някои земни белези и бях осъзнал, че оста на това кълбо от мъгла върви от изток на запад. Всичко на север от тази линия представляваше светът, какъвто го познавах. Пом­ня, че попитах дон Хуан какво се е случило със света на юг от линията. Дон Хуан ме беше накарал да се извъртя с няколко градуса надясно и тогава аз съгледах стената от мъгла, която се придвижи в момента, в който завъртях главата си. Светът беше разделен на две, на ниво, какво­то можеше да бъде разбрано само с помощта на инте­лекта ми. Разделението изглеждаше реално, но границата не беше на физическа плоскост; тя трябваше да бъде ня­как вътре в мен. А беше ли?
Този спомен имаше още една страна. Другият човек беше казал, че да се раздели светът на две е голямо пос­тижение, но още по-голямо е когато един войн бъде спо­ходен от бистротата и контрола да спре въртенето на тази стена. Казал бе още, че стената не е вътре в нас; тя е със сигурност вън от нас, в света, и го разделя на две, а когато обърнем глава, се завърта, сякаш е залепена на дясното ни слепоочие. Голямото постижение да се задържи сте­ната да не се върти, давало възможност на воина да се из­прави с лице пред стената, като му предоставя силата да мине през нея.
Когато разказах на другите това, което току-що си бях спомнил, жените бяха вече напълно убедени, че другият мъж е бил Силвио Мануел. Жозефина, като познавач на стената от мъгла, обясни, че предимството на Елихио пред всеки друг, е способността му да задържи стената неподвижна, за да мине през нея, когато пожелае. Доба­ви още, че е по-лесно да се пробие стената от мъгла по време на сънуването, защото тогава тя не се движи.
Ла Горда беше, изглежда, развълнувана от серията ве­роятно мъчителни спомени. Тялото й неволно заподска­ча, докато най-накрая тя избухна в словесен порой. Каза, че вече й е невъзможно да отрича факта, че съм помощ­ник на Силвио Мануел. Самият Нагуал я бил предупре­дил, че ако не внимава, аз ще я заробя. Дори Соледад й била казала да ме наблюдава, защото моят дух бил взи­мал пленници и ги държал като слуги — нещо, на което бил способен единствено Силвио Мануел. Той ме бил за­робил, а аз на свой ред съм щял да заробя всеки, който се приближи до мен. Тя потвърди, че е живяла в плен на магията ми до момента, в който седнала в онази стая в къ­щата на Силвио Мануел, когато нещо изведнъж се вдиг­нало от раменете й.
Станах и буквално се запрепъвах от думите на Ла Гор­да. В стомаха ми се беше получил вакуум. Досега бях убеден, че мога да разчитам на нея за подкрепа при вся­какви обстоятелства. Сега се чувствах предаден. Мислех, че би било правилно да ги осведомя за чувствата си, но на помощ ми дойде трезвият разсъдък. Затова им казах, че моето най-безпристрастно заключение като воин е, че дон Хуан е променил хода на живота ми към по-добро. Няколко пъти оттогава бях преценявал какво е направил той за мен и изводът ми е бил винаги един и същ. Беше ми донесъл свободата. Свободата беше всичко, което знаех, всичко, с което бих могъл да даря всеки, дошъл при мен.
Нестор ми направи знак на солидарност. Подкани же­ните да се отърсят от враждебността си към мен. Пог­ледна ме с очите на човек, който не може, но иска да раз­бере. Каза, че не съм от тях, че наистина съм самотна пти­ца. За момент те имали нужда от мен, за да разчупят гра­ниците си на обич и рутината. Сега, когато вече били сво­бодни, небето било техният предел. Да останат с мен било несъмнено приятно, но смъртоносно за тях.
Изглеждаше дълбоко развълнуван. Дойде при мен и сложи ръка на рамото ми. Чувствал, че повече няма да се видим на тая земя. Съжаляваше, че се разделяме като дребнави хорица, раздирани от незначителни свади, оп­лакващи се, обвиняващи. Каза ми, че от името на остана­лите, а не от свое име, ще ме помоли да си отида, защото вече нямало никаква възможност да останем заедно. До­бави, че се изсмял на Ла Горда, когато ни разказвала за змията, която сме образували. Но че вече е променил ре­шението си и не намира идеята за смехотворна. Това била последната ни възможност да успеем като група.
Дон Хуан ме бе научил да приемам смирено съдбата си.
— Ходът на съдбините на един воин е неизменен — ми бе казал веднъж той. — Предизвикателството се състои в това — докъде ще може да стигне той в тия строги грани­ци, колко безупречен ще бъде в тия строги граници. Ако има пречки по пътя му, воинът се старае безупречно да ги преодолее. Ако попадне на непоносими трудности и мъки по пътя си, той плаче, но всичките му сълзи не биха могли да изместят дори на косъм линията на съдбините му.
Първоначалното ми решение да оставя силата на мяс­тото да ни посочи следващата стъпка беше правилно. Станах. Другите извърнаха глави. Ла Горда дойде при мен и каза, сякаш нищо не се беше случило, че сега аз трябва да си тръгна и че тя ще ме настигне, за да се при­съедини към мен по-късно. Понечих да се възпротивя, че не виждам причини да се присъединява към мен, тъй като беше избрала да се присъедини към другите. Изг­лежда тя прочете чувството ми, че съм предаден. Спо­койно ме увери, че заедно трябва да изпълним съдбите си като воини, а не като дребнави хорица, каквито всъщ­ност сме.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:38 am by zen

ВТОРА ЧАСТ
ИЗКУСТВОТО
НА СЪНУВАНЕТО
6
ИЗГУБВАНЕ
НА ЧОВЕШКАТА ФОРМА
Няколко месеца по-късно, след като помогна на всеки поотделно да се настани отново в различни части на Мек­сико, Ла Горда си намери жилище в Аризона. Тогава за­почнахме да разгръщаме най-странната и най-увлекател­ната част от времето на нашето чиракуване. Отначало връзката ни беше доста напрегната. За мен беше много трудно да преодолея чувствата си относно начина, по който се бяхме разделили в парк „Алмеда „. Макар Ла Горда да знаеше местонахождението на останалите, тя никога не ми каза и думичка за това. Изпитваше усеща­нето, че е съвсем излишно за мен да зная с какво се зани­мават.
На повърхността всичко изглеждаше съвсем наред между Ла Горда и мен. Независимо от това обаче аз па­зех горчивия спомен спрямо нея за това, че беше взела страната на другите против мен. Не го изразявах с думи, но той беше винаги там. Помагах й и правех всичко за нея, сякаш нищо не се беше случило, но това влизаше в графата за безупречност. Беше мой дълг; за да го изпъл­ня, бях готов да ида и на смърт. Нарочно се задълбочих в напътствията и грижите за нея в сложната плетеница на живота в съвременния град; тя започна дори да учи анг­лийски. Напредъкът й беше феноменален.
Почти незабележимо изминаха три месеца. Но един ден, докато бях в Лос Анджелис, аз се събудих в ранните утринни часове с непоносимо напрежение в главата. Не беше главоболие; беше по-скоро много осезаема тежест в ушите. Чувствах я и по клепачите си, и по небцето в ус­тата. Знаех, че имам температура, но топлината беше само в главата ми. Направих плах опит да седна. Мина ми през ума, че съм получил удар. Първата ми реакция беше да повикам помощ, но някак се успокоих и се помъчих да се отърся от страха си. След малко напрежението в главата ми започна да намалява, но пък се запридвижи към гърлото. Задъхах се, известно време се давих и каш­лях; после напрежението бавно се придвижи към гърдите ми, после към стомаха, към слабините, към бедрата, към ходилата, преди накрая съвсем да напусне тялото ми.
Каквото и да ми се беше случило, беше станало в рам­ките на около два часа. През тия два мъчителни часа нещо вътре в тялото ми като че ли наистина се движеше надолу, мъчеше се да излезе от мен. Въобразих си, че се навива като килим. Друг образ, който ми хрумна, беше на петно, което се движи в кухината на тялото ми. Отх­върлих тоя образ в полза на първия, защото чувството беше на нещо, което се е навило на спирала. Също като килим, който се навива; със спускането си надолу то ста­ваше по-тежко и поради това още по-мъчително. Двете области, където болката направо ме разпъваше, бяха ко­ленете и ходилата, особено дясното ми ходило, което ос­тана топло трийсет и пет минути, след като цялата болка и напрежение бяха вече изчезнали.
След като изслуша разказа ми, Ла Горда заяви, че този път със сигурност съм загубил вече човешката си форма, че съм изоставил всичките си щитове или поне повечето от тях. Беше права. Без да зная как, или без дори да съз­навам какво се е случило, аз се озовах в изключително не­познато за мен състояние. Чувствах се разцентрован, без никаква посока. Нямаше никакво значение как бе постъ­пила Ла Горда с мен. Не само че й бях простил оскърби­телното й поведение спрямо мен; сякаш никога не беше имало никакво предателство. В мен не бе останала и кап­чица от откритата или прикрита неприязън нито към Ла Горда, нито към когото и да било. Това, което изпитвах, беше не умишлено безразличие или пренебрегване на факта; нито пък беше отчуждение или дори желание да остана сам. Беше по-скоро едно непознато чувство на равнодушие, способност да се потопя в момента и да ня­мам никакви мисли за нищо друго. Деянията на хората вече не ме засягаха, защото вече нямах никакви очаква­ния. Някакъв странен покой беше станал ръководна сила в живота ми. Чувствах, че съм възприел някак едно от ония особени схващания за воинското битие — дистан­цирането. Ла Горда поясни, че не само съм го възприел -фактически то се е въплътило в мен.
Дон Хуан и аз бяхме разговаряли надълго върху въз­можността някой ден да направя именно това. Беше ка­зал, че дистанцирането не означава автоматически мъд­рост, но че въпреки всичко е предимство, защото позво­лява на воина в един миг да спре, за да оцени положени­ето, да премисли позициите си. За да се възползва пъл­ноценно и правилно от този изключителен момент обаче, воинът трябва, според дон Хуан, да се бори неотклонно през целия си живот.
Беше ме обзело отчаянието дали някога ще мога да из­питам такова чувство. Доколкото бях способен да преце­ня, не съществуваше начин изкуствено да го предизвикам. Безполезно беше да мисля за изгодата от него или да ра­зсъждавам относно възможностите за възникването му. През годините, когато познавах дон Хуан, със сигурност бях изпитал върху себе си солидното намаляване на лични­те ми връзки със света, но това беше станало в интелектуа­лен план; във всекидневния си живот бях останал непро­менен до момента, в който загубих човешката си форма.
Започнахме да размишляваме с Ла Горда, че идеята да загубиш човешката си форма се отнася до телесното със­тояние, което спохожда ученика, когато той достигне ня­какъв праг в хода на обучението. Така или иначе, край­ният резултат от загубването на човешката форма за Ла Горда и за мен, макар и доста странно, беше не само тър­сеното и жадувано усещане за дистанциране, но и изпъл­нението на изплъзващата ни се задача да си спомняме. В тоя случай интелектът отново играеше минимална роля.
Една нощ Ла Горда и аз обсъждахме някакъв филм. Беше ходила да гледа един забранен филм и аз с нетър­пение очаквах да чуя мнението й. Филмът никак не й беше харесал. Тя твърдеше, че преживяването й било из­тощително, защото в битието си на воин тя трябва да во­ди строго аскетичен живот в пълно безбрачие, като Нагу­ала Хуан Матус.
Казах й, че ми е известно, че дон Хун обича жените и не е безбрачен, а освен това че намирам това за превъз­ходно.
— Ти си ненормален! — извика тя с весела нотка в гла­са. — Нагуалът беше прекрасен воин. Не е бил улавян в никакви паяжини на чувствеността.
Поиска да научи защо смятам, че дон Хуан не е бил безбрачен. Разказах й за един инцидент, случил се в Ари­зона в началото на моето чиракуване. Почивах си в къща­та на дон Хуан един ден след някакво изтощително кате­рене. Неизвестно защо дон Хуан ми изглеждаше нервен. Постоянно ставаше да наднича през вратата. Изглежда очакваше някого. И тогава съвсем внезапно той ми каза, че току-що по пътя е минала кола и се отправя към къща­та. Било момиче, негова приятелка, която му носела ня­какви одеала. Никога дотогава не бях виждал дон Хуан смутен и ми беше станало много неловко заради него; той почти не знаеше къде да се дене от неудобство. Ре­ших, че сигурно не иска да се срещам с момичето. Пред­ложих му да се скрия, но в стаята нямаше подходящо място. Затова той ме накара да легна на пода и ме покри със сламена рогозка. Чух как навън изключиха мотора на кола, а после през процепите на рогозката видях на вра­тата да застава момиче. Беше високо, стройно и много младо. Помислих си дори, че е хубаво. Дон Хуан сподели с нея нещо с нисък, интимен глас. После се обърна и ме посочи.
— Карлос се крие под рогозката — каза той на момиче­то с висок, ясен глас. — Поздрави го.
Момичето ми махна с ръка и каза „здравей „ с най-приветливата си усмивка. Почувствах се като глупак и се ядосах, че дон Хуан ме поставя в такова неудобно поло­жение. Явно се опитваше да облекчи нервността си за моя сметка или дори по-лошо — да се перчи пред мен.
Когато момичето си отиде, аз сърдито поисках да ми обясни поведението си. Той каза най-чистосърдечно, че се е видял в чудо, като забелязал как краката ми стърчат изпод рогозката и не знаел какво друго да направи. Като чух това, номерата му съвсем ми се изясниха: беше на­мерил начин да ми покаже младата си приятелка. Няма­ше как да ми стърчат краката, тъй като бяха свити под мен. Изсмях се многозначително, а дон Хуан се почувст­ва задължен да ми обясни, че харесва жените, и по-спе­циално това момиче.
Не забравих този инцидент, но дон Хуан вече не про­говори за него. Когато и да го споменавах, той винаги ме възпираше. Почти се бях вманиачил относно тази млада жена. Надявах се някой ден тя да ми се обади, след като прочете книгите ми.
Ла Горда се беше развълнувала извънредно много. Крачеше напред-назад из стаята, докато аз говорех. За малко не се разплака. Представях си всевъзможни слож­ни плетеници на взаимоотношения, които може би има­ше предвид. Помислих я дори за ревнива и че реагира като истинска жена под заплахата от друга жена.
— Ревнива ли си, Горда? — попитах аз.
— Не бъди наивен — каза ядно тя. — Аз съм безформен воин. У мен няма да намериш капчица завист или рев­ност.
Напомних й нещо, което ми бяха казали Хенаросите: че Ла Горда е била жената на Нагуала. Гласът й едва се долавяше вече.
— Струва ми се, че бях — каза тя и като погледна встра­ни, седна на леглото си. — Имам чувството, че бях точно такава. Не зная защо. В този живот Нагуалът Хуан Матус бе за мен това, което е бил и за теб. Не беше мъж. Беше Нагуал. Не се интересуваше от секс.
Уверих я, че съм чувал дон Хуан да изразява отноше­нието си към това момиче.
— Споделял ли е с теб, че е имал секс с нея? — попита Ла Горда.
— Не, но от начина, по който говореше, ставаше ясно — отвърнах аз.
— Много ти се иска Нагуалът да е бил като теб, нали? -попита подигравателно тя. — Но Нагуалът беше безупре­чен воин.
Помислих си, че имам право и няма нужда да ревизи­рам мнението си. Но само за да развеселя Ла Горда ка­зах, че ако не любовница, младата жена сигурно е била ученичка на дон Хуан.
Настъпи продължителна пауза. Казаното от мен произ­веде върху ми обезпокоителен ефект. До този момент никога не бях мислил за такава възможност. Бях закле­щен в една предубеденост, която не ми оставяше никак­ва вратичка.
Ла Горда ме помоли да й опиша младата жена. Не мо­жах да го направя. Всъщност не бях я виждал как изглеж­да. Бях твърде притеснен, твърде смутен тогава, за да я разглеждам подробно. А и тя беше пообъркана от нелов­кото положение и бе побързала да си отиде.
Ла Горда заяви, че без каквато и да е логическа причи­на счита, че младата жена е била ключова фигура в живо­та на Нагуала. Твърдението й ни доведе до разговор за познатите нам приятели на дон Хуан. Часове наред се мъ­чихме да сглобим цялата информация, която имахме за сподвижниците му. Аз й разказах как дон Хуан няколко пъти ме беше водил да взема участие в церемониите за пейота. Описах всички, които бях видял там. Тя не можа да разпознае никого.
Осъзнах, че може би аз познавам повече от сподвиж­ниците на дон Хуан, отколкото тя. Но нещо, което казах, отприщи спомена й за някакъв случай, когато видяла една млада жена да вози в малка бяла кола Нагуала и Хе­наро. Жената оставила двамата мъже пред вратата на къ­щата на Ла Горда и преди да си замине, се вгледала в нея. Ла Горда решила, че младата жена просто била взела на стоп Нагуала и Хенаро. Тогава пък аз си спомних как бях излязъл изпод рогозката в къщата на дон Хуан точно нав­реме, за да видя как потегля някакъв бял „Фолксваген „.
Споменах за още един инцидент с друг приятел на дон Хуан — един мъж, който веднъж ми бе дал няколко стръка пейот на пазара в един град в Северно Мексико. И той беше занимавал мислите ми години наред. Името му беше Висенте. Като чу това име, тялото на Ла Горда реагира така, сякаш бях докоснал някакъв неин нерв. Гласът й стана писклив. Помоли ме да повторя името и да опиша мъжа. И отново аз не можах да опиша нищо. Бях видял човека само веднъж, за няколко минути, преди по­вече от десет години.
Ла Горда и аз минахме през периоди на почти гневно състояние — не един към друг, а към нещото, което ни държеше в плен.
Последният инцидент, който ускори нашето пълно­ценно припомняне, настъпи един ден, когато бях насти­нал и имах висока температура. Бях останал на легло; ту придремвах, ту се будех, а мислите ми се мятаха безцел­но в ума ми. През целия ден из главата ми се мотаеше ме­лодията на стара мексиканска песен. В един момент засъ­нувах, че някой я свири на китара. Оплаках се, че е много монотонна, и този, пред когото запротестирах, запрати китарата към корема ми. За да избегна удара, отскочих назад и чукнах главата си в стената, от което се събудих. Сънят ми не беше ясен, преследваше ме единствено ме­лодията. Не можех да избия от главата си звука на китара­та; той не преставаше да минава през ума ми. Останах полубуден и заслушан в мелодията. Струваше ми се, че изпадам в състояние на сънуване — пред очите ми се появи пълна и подробна сцена на сънуване. В сцената имаше млада жена, седнала до мен. Различавах всеки детайл от лицето й. Не знаех коя е, но като я видях, се изплаших. В един миг бях абсолютно буден. Смущението, което това лице предизвика у мен, беше толкова силно, че аз станах и съвсем механично закрачих напред и назад. Потях се обилно и не смеех да изляза от стаята си. Не можех да викна за помощ и Ла Горда. Тя се беше върнала в Мекси­ко за няколко дена, за да се види с Жозефина. Вързах един чаршаф през кръста си, за да пристегна средния си сектор. Това ми помогна да приглуша някои вълнички на нервната енергия, която минаваше през мен.
Докато крачех напред-назад, образът в ума ми започ­на да се топи, но не в успокоителна забрава, както бих искал, а в сложен, абсолютно ясен спомен. Сетих се, че веднъж бях седял на някакви чували с пшеница или ече­мик, складирани в един хамбар. Младата жена пееше старата мексиканска песен, която се беше загнездила в ума ми, докато свиреше на китарата. Когато се пошегу­вах с изпълнението й, тя ме сръга в ребрата с грифа на ки­тарата. Заедно с мен бяха насядали и други хора — Ла Горда и двама мъже. Познавах много добре тия мъже, но още не можех да си спомня коя беше младата жена. Опитвах се, но беше безнадеждно.
Отново легнах, потънал в студена пот. Исках за мо­мент да си почина, преди да си съблека подгизналата пи­жама. Докато полагах глава на високата възглавница, па­метта ми някак се избистри още повече и чак тогава раз­брах коя е изпълнителката на китарата. Беше жената На­гуал — най-важното същество на тая земя за Ла Горда и за мен. Тя беше женският аналог на мъжа Нагуал; не съпру­гата му, нито жена му, а неговата противоположност. Притежаваше ведростта и овладяността на истински во­дач. И тъй като беше жена, тя се грижеше за нашето отг­леждане.
Не смеех да напрягам паметта си по-нататък. Интуи­тивно знаех, че нямам силата да удържа на пълния спо­мен. Спрях на нивото на абстрактните чувства. Знаех, че тя е въплъщението на най-чистата, най-безпристрастната и дълбока обич. Съвсем уместно би било да кажа, че Ла Горда и аз обичахме жената Нагуал повече от самия жи­вот. Какво ни беше сполетяло на тая земя, че я бяхме заб­равили?
Същата нощ лежах в леглото си и така се вълнувах, че дори се изплаших за живота си. Започнах да припявам някакви думи, които се превърнаха за мен във водеща сила. Едва когато се успокоих, аз си спомних, че думите, които непрекъснато си повтарях, бяха също спомен, вър­нал се в ума ми през тая нощ; спомен за някаква форму­ла, заклинание някакво, което да ме изведе пред едно из­висяване — като това, което бях преживял.
Вече съм отдаден на силата, която направлява
съдбата ми.
Не се вкопчвам в нищо и следователно нищо няма
да имам да защитавам.
Нямам мисли, затова ще виждам.
Не ме е страх от нищо, затова ще си спомням себе си.
Формулата имаше още един ред, по онова време не­разбираем за мен.
Дистанциран и спокоен,
ще се стрелна покрай Орела, за да съм свободен.
Състоянието ми на болен и с температура беше пос­лужило един вид като възглавница; може би достатъчно да отклони главния удар от това, което бях направил, или по-скоро от това, което ме беше сполетяло, защото умишлено не бях направил нищо.
До тази нощ, в случай че бъдеше разгледан списъкът ми от премеждия, бих могъл да обясня последовател­ността на съществуването ми. Мъглявите спомени, които имах за Ла Горда, или предчувствието, че бях живял в тази къща в планините на Централно Мексико, представлява­ха сякаш реална заплаха за идеята за моята последовател­ност, но нищо в сравнение със спомена за жената Нагу­ал. Не толкова поради емоциите, които самият спомен бе възвърнал, а защото я бях забравил; но не както се забравя име или мелодия. Преди този миг на прозрение за нея в ума ми нямаше нищо. Нищичко! После нещо ме сполетя, или нещо падна от мен, и се оказа, че си спом­ням едно много важно същество, което от гледна точка на емпирическата ми същност до този момент никога не бях срещал.
Наложи се да почакам още два дена, докато се върне Ла Горда, за да й разкажа за спомените си. В момента, в който описах жената Нагуал на Ла Горда, тя се сети за нея; осъзнаването й някак зависеше от моето.
— Момичето, което съм видяла в бялата кола, е била жената Нагуал! — възкликна Ла Горда. — Тя се е върнала при мен, а аз не си я спомних.
Чух думите и разбрах смисъла им, но ми беше нужно продължително време, за да се съсредоточа върху каза­ното от нея. Вниманието ми блуждаеше; пред очите ми беше поставена сякаш някаква светлинка, а след това беше замъглена. Имах усещането, че ако не спра замъг­ляването, ще умра. Изведнъж почувствах гърч и разбрах, че съм сглобил две парчета от себе си, които досега са били разделени; проумях, че младата жена, която бях ви­дял в къщата на дон Хуан, е жената Нагуал.
В този миг на емоционална възбуда Ла Горда не ми по­магаше. Настроението й беше заразително. Тя се разри­да безутешно. Емоционалният шок от спомена за жената Нагуал й действаше като травма.
— Как съм могла да я забравя? — въздишаше Ла Горда. Когато се обърна с лице към мен, зърнах пламъче на подозрителност в очите й.
— И ти нямаше представа, че съществува, така ли? -попита тя.
При всички други обстоятелства бих си помислил, че въпросът й е нагъл, обиден, но за същото се чудех и аз от­носно нея. Хрумна ми, че тя може да е знаела повече, от­колкото показва.
— Не. Не съм имал — казах. — А ти, Горда? Знаеше ли, че тя съществува?
По лицето й се изписа такава невинност и слисване, че съмненията ми напълно се разпръснаха.
— Не — отговори тя. — До днес не. Сега зная със сигур­ност, че имахме навика да сядаме с нея и с Нагуала Хуан Матус на онази скамейка на площада в Оаксака. Винаги съм си спомняла за това, спомняла съм си и чертите й, но съм го мислила за сън. Знаела съм всичко и въпреки това не съм го знаела. Но защо ли съм го мислила за сън?
Обзе ме паника. А след малко изпитах абсолютна фи­зическа сигурност, че докато тя говори, някъде в тялото ми се е отворил канал. И внезапно разбрах, че и аз съм имал навика да седя на онази скамейка с дон Хуан и же­ната Нагуал. Спомних си и какво изпитвах при всеки от тия случаи. Беше някакво физическо доволство, щастие, пълнота, каквито човек е неспособен да си представи. Мислех, че дон Хуан и жената Нагуал са съвършени съ­щества и че да бъда в компанията им е наистина голям късмет за мен. Седнал на онази скамейка, обграден от двете страни от най-изумителните същества на земята, аз изпитвах може би в умален вид цялата гама на човешките си чувства. Един път бях казал на дон Хуан, без да го заб­луждавам, че в такъв момент ми се приисква да умра, за да съхраня това чувство чисто, непокътнато, неподлежа­що на разруха.
Споделих спомена си с Ла Горда. Тя каза, че разбира какво имам предвид. За момент останахме безмълвни, а после впускането ни в спомени ни запрати опасно към тъ­гата, дори към отчаянието. Наложи ми се да призова най-необикновения контрол върху чувствата си, за да не се разплача. Ла Горда вече хлипаше, покрила лицето си с ръка.
След малко се поуспокоихме. Ла Горда се взря в очите ми. Знаех какво мисли. Сякаш четях въпросите в погледа й. Бяха същите въпроси, които дни наред бяха гнетили и мен. Коя е била жената Нагуал? Къде сме се срещали с нея? Къде й е мястото? Познават ли я и останалите?
Тъкмо се готвех да изразя гласно въпросите си, когато Ла Горда ме прекъсна.
— Аз наистина не зная — каза бързо тя, изпреварвайки моя въпрос. — Разчитах на теб да ми кажеш. Не зная защо, но чувствам, че ти можеш да ми кажеш кое как е.
Тя разчиташе на мен, а аз — на нея. Разсмяхме се на иронията на положението ни. Помолих я да ми разкаже всичко, което си спомня за жената Нагуал. Ла Горда по­нечи два-три пъти да каже нещо, но изглежда беше нес­пособна да организира мислите си.
— Наистина не зная откъде да започна — каза тя. — Зная само, че я обичах.
Казах й, че същото чувство гнети и мен. Някакво не­земно чувство ме сграбчваше всеки път, когато си помис­лех за жената Нагуал. Докато изричах това, тялото ми се разтърси.
— И ти, и аз сме я обичали — каза Ла Горда. — Не зная защо го казвам, но ми е ясно, че тя ни е притежавала.
Подтикнах я да ми обясни това свое изявление. Не можа да обясни точно защо го беше казала. Говореше напрегнато, борейки се с чувствата си. Вече не можех да й обръщам внимание. Усетих размърдване в слънчевия си сплит. Някъде в мен започваше да се оформя смътен спомен за жената Нагуал. Сръчках Ла Горда да продължи да говори, да повтаря казаното, в случай че няма нищо друго за казване, но да не спира. Звукът на гласа й сякаш ми подейства като насочване в друго измерение, в друг вид време. През тялото ми като че ли преминаваше кръв с необичайно налягане. Усетих как целият настръхвам, а после у мен нахлу непознат телесен спомен. С тялото си знаех, че жената Нагуал е съществото, което е допълняло Нагуала. Тя беше дарила Нагуала с покой, пълнота, усе­щане за закрила, избавление.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:38 am by zen

Казах на Ла Горда за прозрението си, че жената На­гуал е била партньорка на дон Хуан. Ла Горда ме поглед­на смаяно и бавно заклати глава.
— Тя няма нищо общо с Нагуала Хуан Матус, идиот та­къв! — каза тя с тон на абсолютен познавач. — Тя е била за теб. Именно затова ти и аз й принадлежахме.
Ла Горда и аз се взряхме един друг в очите си. Бях си­гурен че неволно изрича гласно мислите, които не озна­чават нищо за нея на нивото на разума.
— Какво искаш да кажеш с това — че тя е била за мен, Горда? — попитах аз след продължително мълчание.
— Била е твой партньор — отвърна тя. — Двамата сте били в един екип. Аз пък съм й била довереник. И тя те е
натоварила някой ден да ме заведеш при нея.
Помолих Ла Горда да ми разкаже всичко, което знае, но тя като че ли нямаше понятие от нищо друго. Чувствах се напълно изтощен.
— И къде ли е отишла тя? — попита изведнъж Ла Горда. — Не мога да си го представя. Била е с теб, а не с Нагуала. И сега трябва да е тук с нас.
В този миг тя получи нов пристъп от недоверие и упла­ха. Обвини ме, че крия жената Нагуал в Лос Анджелис. Опитах се да разсея подозренията й. Бях изненадан от себе си, като се чух да увещавам Ла Горда, сякаш беше дете. Тя ме слушаше с всички външни признаци на пълно внимание; очите й обаче бяха празни, лишени от фокус. После ми хрумна, че използва звука на моя глас точно както аз използвах нейния — като насока. Знаех, че и тя го съзнава. Продължих да говоря, докато се свършиха не­щата, които имах да казвам в рамките на темата ни. Тога­ва се получи нещо друго, при което аз се оказах полузас­лушан в собствения си глас. Говорех на ла Горда без ни­каква воля от моя страна. Думи, които изглеждаха като бутилирани в мен, сега излизаха свободни и достигаха до неописуеми нива на абсурда. Не преставах да говоря, докато нещо не ме накара да спра. Бях си спомнил, че дон Хуан бе казал на жената Нагуал и на мен, на онази скамейка в Оаксака, за едно особено човешко същест­во, чието присъствие синтезирало за него всичко, до кое­то той можел да достигне или да очаква от човешкото приятелство. Била някаква жена, която за него представ­лява онова, което е жената Нагуал за мен — партньор, противоположност. Тя го изоставила точно както жената Нагуал бе изоставила мен. Чувствата му към нея останали непроменени и се подклаждали от меланхолията, която някои стихове събуждали у него.
Аз си спомних също, че именно жената Нагуал ме снабдяваше с поетични книги. Имаше купчина такива в багажника на колата си. Именно тя беше подбудата да чета стихове на дон Хуан. Изведнъж физическият спомен за жената Нагуал, седнала с мен на онази скамейка, така се проясни, че неволно поех дълбоко въздух, гърдите ми се издуха. Завладя ме някакво смазващо чувство на загу­ба, по-голямо от всяко чувство, изпитано от мен досега. Прегънах се напред от раздираща болка в дясната плеш­ка. Имаше и още нещо, което знаех: спомен, който ня­каква част от мен не искаше да разкрие.
Потопих се в останките на моя интелект като единстве­ното средство да възстановя самообладанието си. Не преставах да си казвам, че през цялото време Ла Горда и аз сме действали на две абсолютно различни плоскости. Тя си спомняше много повече от мен, но не беше любозна­телна. Не беше обучена да задава въпроси нито на други­те, нито на себе си. Но после изведнъж ми хрумна, че и аз не бях по-добър; все още си бях немарлив, както веднъж ми беше казал дон Хуан. Не бях забравил, че съм чел сти­хове пред дон Хуан и въпреки това досега не ми беше хрумвало да установя защо до момента не притежавам томче с испанска поезия, нито пък нося такова в колата си.
Ла Горда ме извади от разсъжденията ми. Обзе я исте­рия. Закрещя как току-що се сетила, че жената Нагуал може да е съвсем близо до нас. Точно както нас са ни ос­тавили да се намерим един друг, така и жената Нагуал е била оставена да ни намери. Силата на разсъжденията й почти ме убеди. Нещо в мен знаеше, че въпреки всичко не е точно така. Беше споменът вътре в мен, който не се осмелявах да извадя на повърхността.
Прищя ми се да започна спор с Ла Горда, но нямаше никакъв смисъл — моят щит от интелект и думи беше не­достатъчен да поеме удара на спомена за жената Нагуал. Ефектът върху мен беше зашеметяващ, по-унищожите­лен дори от страха пред смъртта.
— Жената Нагуал е претърпяла злополука някъде — за­почна кротко Ла Горда. — Сигурно е изоставена някъде и ние не правим нищо, за да й помогнем.
— Не! Не! — развиках се аз. — Тя вече не е тук!
Не зная точно защо казах всичко това и все пак знаех, че е вярно. За момент потънахме в дълбините на мелан­холията, която ни бе невъзможно да разгадаем по разу­мен начин. За пръв път в спомена на своето „аз „, което познавах, аз усещах истинска, безпределна тъга, една ужасяваща нецялостност. Имаше у мен някъде една рана, която отново се беше отворила. Този път не можех да избягам, както бях правил толкова пъти в миналото, зад булото на загадъчност и незнание. Било е благодат за мен да не зная. В миг се хлъзнах опасно към униние. Ла Горда ме спря.
— Воин е оня, който търси свобода — каза тя на ухото ми. — Тъгата не е свобода. Трябва да се измъкнем от нея.
Дистанцирането, както бе казал дон Хуан, води до мо­ментна пауза за преоценка на положението. В недрата на моята тъга разбирах какво точно имаше той предвид. На­истина бях дистанциран; от мен зависеше да се възполз­вам правилно от тази пауза.
Не можех да бъда сигурен дали волята ми изигра, или не, някаква роля, но изведнъж тъгата ми изчезна; сякаш никога не беше съществувала. Скоростта на промяната в настроението ми и неговата преходност направо ме изп­лашиха.
— Сега си там, където съм и аз! — извика Ла Горда, ко­гато й описах какво се е случило. — След всички тия годи­ни все още не съм научила как да се оправям с безфор­мието. Местя се непрестанно от едно чувство на друго в рамките на един миг. Заради безформието си не можах да помогна на сестричките, но и бях зависима от тяхното благоволение. Всяка от тях беше достатъчно силна да ме разлюлее от едната крайност в другата.
— Проблемът беше — продължи тя, — че загубих чо­вешката си форма преди теб. Ако я бяхме загубили заед­но, можехме да си помогнем един на друг; но така аз се издигах и смъквах по-бързо, отколкото бих искала да си спомням.
Трябваше да призная, че нейното твърдение за без­формие винаги ми се беше струвало неискрено. Според моите разбирания, загубата на човешката форма включ­ваше необходимото съпътстващо обстоятелство: после­дователност на характера, а това — в светлината на емо­ционалните й издигания и спадове — беше извън нейните възможности. Поради това я бях оценявал безпощадно и несправедливо. След като бях загубил своята човешка форма, бях вече в положение да разбера, че безформие­то е, ако не друго, то поне пагубно за уравновесеността и умереността. В него няма включена автоматична емоци­онална сила. Една от характерните страни на състоянието на дистанцираност — способността да се потопяваш в това, което правиш — естествено се отнася и за всичко, което правиш, включително и да бъдеш непоследовате­лен и откровено педантичен. Състоянието да бъдеш без­формен има това предимство, че ни позволява моментна пауза, но при условие че притежаваме самодисциплина­та и смелостта да я използваме.
Най-накрая досегашното поведение на Ла Горда ста­на разбираемо за мен. Тя беше безформена от години, но без необходимата самодисциплина. По този начин беше попаднала под влиянието на драстични промени в настроението и невероятни несъответствия между дейст­вията и целите си.
След първоначалния ни спомен за жената Нагуал, Ла Горда и аз призовахме на помощ всичките си сили и в продължение на няколко дни се опитвахме да изтръгнем още спомени, но като че ли такива нямаше. Самият аз се бях върнал там, където бях преди да започна да си спом­ням. Интуитивно подразбирах, че сигурно има огромно количество като че ли заровено в мен, но не мога да го достигна. Умът ми беше изпразнен и от смътния намек за други спомени.
Ла Горда и аз преминахме през период на огромно объркване и съмнение. В нашия случай да бъдеш без­формен означаваше да бъдеш разкъсван от най-лошото недоверие, което можехме да си представим. Чувствах­ме се като опитни мишки в ръцете на дон Хуан — същест­во, за което се предполагаше, че ни е познато, но за кое­то в действителност не знаехме нищо. Запалвахме се един друг със съмнения и страхове. Най-сериозната нишка беше, разбира се, жената Нагуал. Съсредоточех­ме ли вниманието си върху нея, паметта ни за нея така се избистряше, че ни беше невъзможно да си обясним как сме могли да я забравим. Това пък даваше насока на раз­съждения, за кой ли път, за това, което дон Хуан наистина беше направил с нас. Всички тия планове съвсем лесно водеха до чувството, че сме били използвани. Бяхме разг­невени пред неизбежното заключение, че той ни е мани­пулирал, направил ни е безпомощни и неизвестни пред самите нас.
Когато гневът ни се уталожваше, над нас започваше да витае страхът — защото се изправяхме пред ужасяващата възможност дон Хуан да е правил и други вредни за нас неща.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:39 am by zen

7
СЪНУВАНЕ ЗАЕДНО
ЕДИН ДЕН, ЗА ДА ОБЛЕКЧА нашето злощастие, пред­ложих да се потопим в сънуване. Щом изрекох гласно предложението си, осъзнах, че мрачното ми чувство, ко­ето ме беше преследвало дни наред, може драстично да се промени само като си наложа воля за промяна. Ясно разбирах какъв е проблемът ни с Ла Горда: неразумно се бяхме съсредоточили върху страха и бедата, сякаш това бяха единствените ни възможности, докато през цялото време бяхме имали на разположение, без да съзнаваме, алтернативата умишлено да фокусираме нашето внима­ние върху противното — загадката, учудването от това, ко­ето ни се бе случило.
Разказах на Ла Горда за моите разсъждения. Тя неза­бавно се съгласи с мен. Тутакси се оживи; само за секун­ди булото на мрачното й чувство се разсея.
— Какъв вид сънуване предлагаш? — попита тя.
— Колко вида има? — попитах на свой ред аз.
— Можем да направим сънуване заедно — отговори тя. — Моето тяло ми казва, че вече сме правили това с теб. Изпадали сме в сънуване като екип. За нас ще бъде дре­болия, както беше когато виждахме заедно.
— Но ние не знаем процедурата на сънуването заедно — казах аз.
— Не знаехме и как да виждаме заедно и въпреки това виждахме — каза тя. — Сигурна съм, че ако опитаме, ще го направим, защото нищо, което един воин прави, няма етапи. Има само лична сила. А точно сега ние я притежа­ваме.
— Трябва да започнем сънуването от две различни места — продължи тя, — колкото е възможно по-далеч едно от друго. Щом се намерим, ще сключим ръце и ще се потопим още по-дълбоко.
Казах й, че нямам представа как да я изчакам, щом веднъж навляза в сънуването преди нея. Самата тя не мо­жеше да обясни какво се налага, но каза, че изчакването на другия сънуващ е именно действието, описано от Жо­зефина като „сграбчване”. Ла Горда била сграбчвана два пъти от Жозефина.
— Причината Жозефина да го нарича сграбчване. беше, защото едната трябваше да сграбчи ръката на дру­гата — обясни тя.
След това демонстрира една процедура на сплитане на лявата й ръка с моята дясна, като всеки от нас трябва­ше да хване другия за подлактието.
— Как бихме могли да направим това в сънуването? -попитах аз.
Лично аз смятах сънуването за едно от най-интимните състояния, които човек може да си представи.
— Не зная как ще те хвана — каза Ла Горда. — Тялото ми сигурно знае. Колкото повече говорим за това обаче, тол­кова по-трудно ще ни изглежда.
Започнахме сънуването си от две отдалечени места. Споразумяхме се единствено за времето, когато да лег­нем, тъй като навлизането в сънуването беше нещо, кое­то предварително не може да се уговори. Предвиждана­та възможност да изчакам Ла Горда ме притесняваше из­вън редно много и аз не можех да навляза в сънуването с обичайната за мен лекота. След около десет-петнайсет минути неспокойствие, най-накрая успях да навляза в състояние, което аз наричам будност в покой.
Преди години, когато бях достигнал известна практи­ческа степен в сънуването, бях попитал дон Хуан дали има етапи, които да са общи за всички. Той ми бе казал, че в крайна сметка всеки сънувач е различен. Но когато говорих с Ла Горда, открих такива подобия в нашата практика на сънуването, че си позволих да направя една възможна класификация на различните етапи.
Будността в покой е предварителната фаза — състоя­ние, в което сетивата заспиват, но все пак човек съзнава какво става. В моя случай винаги съм усещал в това със­тояние приток на червеникава светлина точно като тази, която виждаме, когато гледаме слънцето с плътно стисна­ти клепачи.
Второто състояние на сънуването нарекох динамична будност. В това състояние червеникавата светлина се разпръсва, както се разпръсва мъглата и човек става сви­детел на сцена, някакъв вид статично пано. Вижда се три­измерна картина, замръзнало парченце от нещо — пей­заж, улица, къща, човек, лице — каквото и да е.
Третото състояние нарекох пасивно наблюдение. В него сънувачът вече не гледа замръзнало парченце от света, а наблюдава, става свидетел на събитие, така както то се случва. Приоритетът на визуалните и слуховите се­тива сякаш превръщат това състояние на сънуването главно в работа за очите и ушите.
Четвъртото състояние е това, в което се действа. В него човек е принуден да върши нещо, да предприеме стъпки, да използва пълноценно времето си. Нарекох това състояние динамична инициатива.
Предложението на Ла Горда да ме изчака щеше да за­сегне второто и третото състояние на нашето сънуване за­едно. Когато навлязох във второто състояние, динамична­та будност, видях една сцена от сънуване с дон Хуан и разни други хора, включително и дебелата Ла Горда. Пре­ди да имам време дори да разсъдя какво виждам, усетих едно страшно силно придърпване на ръката ми и разб­рах, че до мен е „действителната” Ла Горда. Беше от ля­вата ми страна и със своята лява ръка беше хванала дяс­ното ми подлактие. Ясно усетих как тя вдигна ръката ми до нейното подлактие, така че да вкопчим един друг под­лактията си. След това се озовах в третото състояние на сънуването — пасивното наблюдение. Чувах дон Хуан да ми казва, че трябва да се грижа за Ла Горда и да я наглеж­дам в най-егоистичен смисъл — тоест, като че ли тя — това съм аз.
Неговата игра с думите ме забавляваше. Изпитвах не­земно щастие да съм с него и с другите. Дон Хуан бе про­дължил да обяснява тогава, че моят егоизъм може да се използва за нещо грандиозно и че не е невъзможно да се впрегне за нещо полезно.
Сред всичките хора, събрани там, съществуваше все­общо чувство на другарство. Те се смееха на това, което дон Хуан ми казваше, но без да се подиграват. Дон Хуан каза, че най-сигурният начин да се впрегне егоизмът, е с помощта на всекидневната дейност, докато сме живи, и че аз съм производителен, каквото и да направя, защото няма кой да ме пришпорва, и че за мен не представлява никакво предизвикателство да се извисявам сам като стрела. Ако ми бъдеше възложена задачата да се грижа за Ла Горда обаче, независимата ми производителност би се разпаднала на парченца и за да оцелея, щеше да ми се наложи да насоча егоистичните си грижи към самия себе си, като включа към мен и Ла Горда. Единствено чрез по­мощта ми към нея, казваше дон Хуан с най-убедителния си тон, щях да намеря насоките за изпълнение на истинс­ката си задача.
Ла Горда обви врата ми с дебелите си ръце. Наложи се дон Хуан да спре да говори. Разсмя се толкова силно, че не можеше да продължи. Всички останали направо рев­наха от възторг.
Стана ми неловко и се ядосах на Ла Горда. Опитах да се измъкна от прегръдката й, но ръцете й бяха здраво сключени около врата ми. Дон Хуан ми направи с ръце знак да престана. Каза, че минималното неудобство, кое­то изпитвам, било нищо в сравнение с онова, което ме очаквало.
Смехът стана направо оглушителен. Чувствах се много щастлив, макар и да бях разтревожен, че трябва да се разправям с Ла Горда, защото не знаех докъде може да доведе това.
На това място в сънуването промених гледната си точ­ка — или по-скоро нещо ме задърпа извън сцената и аз за­почнах да се оглеждам като зрител. Бяхме в някаква къща в Северно Мексико; можех да позная по това, кое­то ме заобикаляше, което се виждаше отчасти от място­то, където стоях. В далечината съзирах планини. Спомнях си и дреболиите в къщата. Бяхме в задната част, под пок­рита отворена порта. Някои хора седяха върху обемисти столове; повечето обаче или бяха прави, или седяха на пода. Познавах всички до един. Ла Горда стоеше права до мен, с лице към дон Хуан.
Осъзнах, че мога да изпитвам едновременно две раз­лични чувства. Можех или да навляза в сцената на сънува­нето и да почувствам, че възстановявам отдавна забраве­но увлечение, или да наблюдавам сцената с настроение, каквото имах в обикновения си живот. Когато се потопих в сцената на сънуването, изпитах чувството на сигурност и закрила; когато я наблюдавах с обичайното си настрое­ние, се чувствах погубен, несигурен, опечален. Не ми до­падаше обичайното настроение, затова се потопих в сце­ната на сънуването.
Една дебела Горда попита дон Хуан с глас, който мо­жеше да се чуе въпреки всеобщия смях, дали ще стана неин съпруг. Настъпи мълчание. Дон Хуан като че ли пресмяташе какво да каже. Потупа я по главата и заяви, че ще говори от мое име и че аз бих се радвал да й стана съпруг. Хората наоколо щяха да се пръснат от смях. Разс­мях се заедно с тях. Тялото ми се гърчеше от съвсем не­подправено веселие и въпреки това не усещах да се смея на Ла Горда. Не я възприемах като клоун, нито като глу­пачка. Беше дете. Дон Хуан се обърна към мен и каза, че трябва да уважавам Ла Горда, независимо от това, което ми е направила, и че трябва да тренирам тялото си чрез взаимодействия с нея, да се чувствам спокоен и пред най-големите изпитания. Дон Хуан се обърна към цялата група и каза, че е много по-лесно да се каже сбогом под въздействието на максимален стрес, отколкото да бъдеш безупречен при нормални обстоятелства, като например играта с такава като Ла Горда. Добави още, че нямам ни­какви основания да се сърдя на Ла Горда, защото тя е на­истина моя покровителка; само чрез нея ще бъда спосо­бен да впрегна егоизма си.
Така се бях потопил в сцената на сънуването, че съв­сем забравих, че съм сънувач. Внезапно някой притисна ръката ми, което пък ми напомни, че сънувам. Усетих при­съствието на Ла Горда до себе си, без да я виждам. Беше там само като осезание, усещане за докосването на под­лактието ми. Съсредоточих вниманието си върху това; беше си сериозно стискане, а после Ла Горда като цялос­тна личност се материализира, сякаш беше направена от припокриващи се кадри на фотографски филм. Беше като трикова фотография в киното. Сцената на сънуване­то се разми. Вместо това Ла Горда и аз се взирахме един в друг с преплетени подлактия.
Отново съсредоточихме в унисон вниманието си вър­ху сцената на сънуването, която бяхме наблюдавали. В този момент знаех извън всяко съмнение, че и двамата гледаме едно и също нещо. Сега дон Хуан казваше нещо на Ла Горда, но аз не можех да го чуя. Вниманието ми се издърпваше ту назад, ту напред между третото състояние на сънуването — пасивното наблюдение, и второто — дина­мичната будност. В един момент бях с дон Хуан, дебелата Горда и шестнайсетина други хора, а в следващия — със сегашната Горда, загледан в някаква замръзнала сцена.
И тогава едно силно разтърсване на тялото ми ме из­дигна на съвсем друго ниво на вниманието: почувствах нещо като пропукване на сухо парче дърво. Беше слаба експлозия и все пак звучеше повече като изключително силно пукане на кокалчетата на ръцете. Озовах се в пър­вото състояние на сънуването — будността в покой. Бях заспал и все пак бях в пълно съзнание. Искаше ми се да остана възможно по-дълго в това състояние на покой, но още едно разтърсване ме накара да се събудя на секун­дата. И внезапно разбрах, че Ла Горда и аз сме сънували заедно.
Горях от нетърпение да поговоря с нея. Тя изпитваше същото. Надпреварвахме се кой да говори пръв. Когато се поуспокоихме, аз я помолих да ми опише всичко, кое­то й се е случило в нашето сънуване заедно.
— Дълго те чаках — започна тя. — Някаква част от мен си мислеше, че съм те пропуснала, но друга част разби­раше, че си нервен и имаш проблеми, затова почаках.
— Къде чакаше, Горда? — попитах аз.
— Не зная — отвърна тя. — Знаех, че съм извън червени­кавата светлина, но не виждах нищо. Като си помисля сега, май нямах зрение, движех се пипнешком. Навярно съм била още сред червеникавата светлина, макар да не беше червено. Мястото, където се намирах, беше с цвят на светла праскова. После отворих очи и ти се оказа там. Изглеждаше готов да тръгваш, затова те хванах за ръката. После погледнах и видях Нагуала Хуан Матус, тебе, себе си и други хора в къщата на Висенте. Ти беше по-млад, а аз — дебела.
Споменаването на къщата на Висенте изведнъж разк­ри нещо в мен. Разказах на Ла Горда как веднъж, докато пътувах с колата през Сакатекас, в Северно Мексико, кой знае какво ме бе подтикнало да отида на гости на един приятел на дон Хуан, Висенте, без да разбирам, че с пос­тъпката си неразумно пристъпвах в една забранена об­ласт, защото дон Хуан никога не ме бе запознавал с него. Висенте, както и жената Нагуал, принадлежаха към друга сфера, друг свят. Никак не се учудих, че Ла Горда така се разстрои, когато й разказах за това посещение. Познавах­ме Висенте много добре; беше ни близък колкото дон Хе­наро, може би дори по-близък. И въпреки това го бяхме забравили, точно както бяхме забравили жената Нагуал.
На това място Ла Горда и аз направихме огромно отк­лонение. Спомнихме си заедно, че Висенте, Хенаро и Силвио Мануел бяха приятели на дон Хуан, негов отряд. Бяха свързани един с друг чрез особена клетва. Ла Горда и аз не можехме да си спомним какво точно ги обединя­ваше. Висенте не беше индианец. На младини бил апте­кар. Беше ученият на групата и действителният лечител, който се грижеше за здравето им. Имаше страст към бо­таниката. Бях абсолютно убеден, че знае за растенията повече от всяко друго живо същество. Ла Горда и аз си спомнихме, че именно Висенте бе обучил всички, вклю­чително и дон Хуан, да разпознават медицинските расте­ния. Интересуваше се специално от Нестор и всички мислехме, че Нестор ще стане като него.
— Като си спомням за Висенте, се замислям и за себе си — каза Ла Горда. — Мисля си каква непоносима жена съм била. Най-лошото, което може да се случи на една жена, е да има деца, да има дупки в тялото си и пак да се държи като малко момиче. Това беше моят проблем. Ис­ках всички да ме харесват и бях съвсем празноглава. А те ме оставяха да ги забавлявам, насърчаваха ме да се държа като магарица.
— Кои са тия те, Горда? — попитах аз.
— Нагуалът и Висенте, и всички ония, които бяха в къ­щата на Висенте, когато се държах като магаре с теб.
Ла Горда и аз проникнахме в нещата в пълен унисон. Бяха й позволили да се държи така непоносимо само с мен. Никой друг не понасяше глупостите й, макар тя да опитваше да ги пробутва на всеки.
— Висенте наистина ме търпеше — продължи Ла Горда. — Играеше си с мен. Наричах го дори чичо. Когато ре­ших да нарека Силвио Мануел чичо, той едва не ми одра кожата с подобните си на лапи ръце.
Направихме опит да съсредоточим вниманието си върху Силвио Мануел, но не можахме да си спомним как изглежда. Усещахме присъствието му в спомените си, но той не беше лице, беше само чувство.
Що се отнася до сцената в сънуването, спомнихме си, че е била вярно копие на онова, което наистина се случи в живота ни на определено място и по определено вре­ме; и пак не ни беше по възможностите да си припом­ним кога. Знаех обаче, че се грижех за Ла Горда с цел да се тренирам за трудностите в отношенията ми с хората. Наложително беше да усвоя лекотата на настроението си пред трудните ситуации на общуване, а никой не може­ше да свърши тази работа по-добре от Ла Горда. Именно от тези обстоятелства се пораждаха искриците неясни спомени, които имах за дебелата Горда, защото аз се подчинявах на заповедите на дон Хуан до най-незначи­телните подробности.
Ла Горда ми каза, че не харесвала настроението на сцената в сънуването. Предпочитала само да я наблюда­ва, но аз съм я бил издърпал навътре, за да изпита старите си чувства, които за нея бяха отблъскващи. Неудоволст­вието й беше толкова силно, че тя нарочно стисна ръката ми, за да ме принуди да приключа с нашето участие в нещо тъй противно за нея.
На другия ден уговорихме час за нов сеанс да сънува­ме заедно. Тя тръгна от спалнята си, а аз — от моя кабинет, но нищо не се получи. Само се изтощихме от опитите си да навлезем в сънуването. Седмици след това се опитвах­ме да постигнем отново резултатите от първото ни изпъл­нение, но без никакъв успех. С всеки провал ставахме все по-отчаяни и по-неудовлетворени.
Изправени така пред безизходно положение, реших да отложим за известно време нашето сънуване заедно и да погледнем отблизо процеса на сънуването, да анали­зираме идеите и процедурите му. Отначало ла Горда не беше съгласна с мен. За нея предложението да прегледа­ме всичко, което знаехме за сънуването, представляваше друг начин да се предадем на отчаянието и неудовлетво­реността си. Предпочиташе да продължим с опитите, пък били те и неуспешни. Аз настоях на своето и накрая тя прие моята гледна точка единствено заради това, че ня­махме друг изход.
Една нощ седнахме и, колкото може по-непринудено, отново започнахме да обсъждаме онова, което знаехме за сънуването. Много скоро стана ясно, че съществуват няколко основни точки, на които дон Хуан специално беше наблягал.
Първата беше само действие. То започваше като че ли с единствено по рода си състояние на осъзнаване, до което се достига, като се фокусира остатъкът от съзнанието, което човек все още има докато спи, върху елементите или характерните особености на сънищата му. Остатъкът от съзнанието, който дон Хуан наричаше „второто внимание”, се привеждаше в действие, или се впрягаше, посредством упражнения в неправене. Според нас съществена помощ на сънуването оказва състояние­то на душевен покой, което дон Хуан бе нарекъл „спира­не на вътрешния диалог”, или „неправенето на разговор със себе си”. За да ме научи как да го овладея, той ме ка­раше да ходя километри наред пеша с очи, които не се отклоняват, но и не се фокусират, гледайки точно над хо­ризонта, така че да наблегна на периферното зрение. Методиката му се оказа сполучлива само след два опита Това ми позволи след дълги години в опити да спра вът­решния си диалог и да тренирам вниманието си. При­нуждавайки ме да се концентрирам върху периферното зрение, дон Хуан бе подсилил способностите ми да се, съсредоточавам за продължителни периоди от време върху една единствена дейност.
По-късно, вече овладял контрола на вниманието си и способен да работя с часове върху някоя неприятна за­дача без да се разсейвам — нещо, на което никога преди не съм бил способен, — той ми казваше, че най-добрия начин да навляза в сънуването е да се концентрирам вър­ху областта между ребрата в горния край на корема. Каз­ваше също, че необходимото внимание за сънуването идва именно от тази област. Докато енергията, нужна за да се движим и да търсим в сънуването, тръгва от мястото на четири-пет сантиметра под пъпа. Дон Хуан наричаше тази енергия воля, или силата да подбираме, да обобща­ваме. При жените вниманието, а също и енергията за съ­нуването, произлизат от утробата.
— Сънуването на една жена трябва да идва от утробата й, защото там е нейният център — каза Ла Горда. — За да мога да започна сънуването или да го спра, трябва само да насоча вниманието си към моята утроба. Научила съм се да я чувствам отвътре. За миг съзирам червеникавия блясък и после изчезвам.
— Колко време ти е нужно, за да съзреш червеникавия блясък? — попитах аз.
— Няколко секунди. В момента, в който вниманието ми е върху утробата, вече съм в сънуването — продължи тя. — Никога не съм се мъчила, никога досега. Всички жени са така. Най-трудната част за една жена е да научи как да започне; трябваха ми няколко години, за да спра вътрешния си диалог, като концентрирам вниманието си върху моята утроба. Навярно затова жената има нужда винаги от някого, който да я подтиква.
— Нагуалът Хуан Матус — продължи да говори тя, -поставяше студени, мокри речни камъчета на корема ми, за да ме накара да чувствам тази област. Или поставя­ше някаква тежест; беше ми намерил парче олово. Кара­ше ме да затворя очи и да фокусирам вниманието си върху мястото, където е тежестта. Всеки път заспивах. Но това не го смущаваше. Всъщност няма значение какво прави човек, след като веднъж е насочил вниманието си върху утробата. Накрая се научих да се концентрирам върху тази точка без нищо върху мен. Един ден навлязох в сънуването съвсем сама. Чувствах корема си точно в мяс­тото, където Нагуалът бе поставял толкова пъти тежестта, когато съвсем ненадейно заспах както обикновено, ос­вен дето нещо ме теглеше направо в утробата ми. Съгле­дах червеникава светлинка и тогава ми се яви най-краси­вият сън. Но щом опитах да го разкажа на Нагуала, разб­рах че не е бил обикновен сън. Нямаше начин да му раз­кажа какъв е бил сънят; просто се чувствах много щастли­ва и силна. Той каза, че това било сънуването.
Ла Горда поясни, че дон Хуан й разказвал как всяко нещо можело да е достатъчно като неправене, за да по­могне на сънуването, при условие че помага и на внима­нието да остане фиксирано. Например той я накарал, както и всички останали ученици, да седят втренчени в листа и камъни, и насърчил Паблито да си изгради собст­вен способ за неправене. Паблито започнал с неправене на ходенето назад. Той се движел, хвърляйки кратки пог­леди встрани, за да насочва пътя си и да избягва препятс­твията. Аз му предложих една идея — да използва огледа­ло за обратно гледане, — а той я разшири като конструира дървен шлем с приспособление за закрепване на две малки огледалца на около двайсет сантиметра от лицето му и на седем сантиметра под нивото на очите му. Двете огледала не пречеха на фронталната му гледка и поради страничния ъгъл, под който бяха поставени, обхващаха всичко зад него. Паблито се хвалеше, че има периферно зрение на 360 градуса от света. Подпомаган от това уст­ройство, Паблито можеше да ходи назад на всякакво разстояние или с всякаква продължителност.
Позата, която човек заема, за да прави сънуване, беше също много важна тема.
— Не зная защо Нагуалът ми казваше от самото начало — сподели Ла Горда, — че най-доброто положение, от ко­ето една жена може да започне, е да седне с кръстосани крака и да остави тялото си само да се наведе напред, както става ако вниманието ни се съсредоточи върху сънуването. Нагуалът ми каза за това може би година след като бях започнала учението. Сега аз сядам за момент в това положение, усещам утробата си и тутакси започвам да сънувам.
В началото, също като Ла Горда, аз го правех легнал по гръб, докато един ден, когато дон Хуан ми каза, че за да постигна най-добрите резултати, трябва да седна на меко или на тънък дюшек, с долепени пети на краката и с доп­рени до дюшека бедра. Той изтъкна, че тъй като имам еластични тазови връзки, трябва да ги напрягам докрай като целта ми бъде да допра бедрата си съвсем плътно до дюшека. Добави, че ако ще навлизам в сънуването в сед­нало положение, тялото ми не бива да се накланя нито на едната, нито на другата страна, но торсът ми трябва да се огъва напред и челото ми да почива на ходилата.
Друга много важна тема беше времето за правене на сънуването. Дон Хуан ни беше казвал, че най-подходящи са часовете в късната нощ или ранното утро. Причината да предпочита тия часове беше наричаното от него „практи­ческо приложение на магьосническото познание”. Тъй като човек трябвало да прави сънуване в рамките на оби­чайната си социална среда, нужно било да потърси въз­можно най-подходящите условия за усамотяване и нена­меса. Намесата, за която намекваше, се отнасяше за вни­манието на хората, а не за тяхното физическо присъствие. За дон Хуан беше безсмислено да се отдръпваш от света и да се криеш, защото дори да си сам в изолирано, пусто място, преобладава намесата на себеподобните, защото не може да се изключи фиксирането на първото им внима­ние. Човек може да отклони част от това фиксиране за кратък период от време само локално, в часовете когато повечето хора спят. Именно по това време първото вни­мание на хората около нас е спящо, инертно.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:39 am by zen

Това отвеждаше до описанието му на второто внима­ние. Дон Хуан ни обясняваше, че вниманието, от което имаме нужда в началото на сънуването, трябва насила да остане върху даден предмет в някой сън. Само като мо­билизираме нашето внимание, един обикновен сън може да се превърне в сънуване.
Освен това той обясняваше, че в сънуването човек трябва да използва същите механизми на внимание като в ежедневния си живот и че нашето първо внимание е било научено да се фокусира с голяма сила върху пред­мети от света, за да превърне хаотичната и аморфна об­ласт на възприятията в подредения свят на осъзнаването. Дон Хуан ни казваше също, че второто внимание слу­жи да повика шансовете. Колкото повече се упражнява­ме, толкова по-голяма е възможността да постигнеш же­ланите резултати. Но това била функцията на вниманието изобщо, функция тъй очевидна в ежедневния ни живот, че е станала незабележима; ако попаднем в непредвиде­на ситуация, говорим за нея като за инцидент или съвпа­дение, а не че нашето внимание е повикало събитието.
Разговорът ни за второто внимание подготви почвата за друга ключова тема, сънуваното тяло. Като средство за насочване на Ла Горда към него дон Хуан й дал задачата да мобилизира второто си внимание колкото е възможно по-стабилно върху компонентите на чувството за летене в сънуването.
— Как се научи да летиш в сънуването?- попитах я аз. -Учил ли те е някой?
— На тая земя ме научи Нагуалът Хуан Матус — отгово­ри тя. — А в сънуването ме научи някой, когото никога не успях да видя. Беше само глас, който ми казваше какво да правя. Нагуалът ми беше възложил задачата да се нау­ча да летя в сънуването, а гласът ме учеше как да го пра­вя. А след това трябваше години наред да се уча сама да се отмествам от собственото си тяло, от това, което може да се докосва, до моето сънувано тяло.
— Трябва да ми го обясниш, Горда — казах аз.
— Ти си се учил да стигаш до сънуваното си тяло, кога­то си сънувал, че излизаш от тялото си — продължи тя. — Но както разбирам, Нагуалът не ти е възлагал никаква специ­ална задача, затова ти си вървял по старите, познати пъти­ща. Аз, от друга страна, получих задачата да използвам моето сънувано тяло. Сестричките имаха същата задача. В моя случай веднъж имах сън, в който летях като хвърчи­ло. Разказах за него на Нагуала, защото ми хареса това чувство за плавно движение. Той го прие много сериозно и го превърна в задача. Каза, че щом човек се научи да прави сънуването, всеки сън, който бъде запомнен, вече не е сън, а сънуване.
— Тогава започнах да се стремя да летя в сънуването. Но не можех да го постигна; колкото повече се опитвах да повлияя на сънуването си, толкова по-трудно ставаше то. Накрая Нагуалът ми каза да спра опитите и да го оста­вя само да си дойде. Малко по малко започнах да летя в • сънуването. Това ставаше, когато някакъв глас започна да ми казва какво да правя. Винаги съм имала чувството, че гласът е женски.
— Когато се научих да летя съвършено — продължава­ше Ла Горда, — Нагуалът ми обясни, че всяко движение в летенето, което правех в сънуването си, трябва да го пов­тарям в будно състояние. Ти си имал същата възможност, когато тигърът с извитите кучешки зъби ти е показвал как да дишаш. Но никога не си се превърнал в тигър в своето сънуване, затова не си могъл да направиш опит да го сто­риш в будно състояние. Аз обаче наистина се научих да летя в сънуването. Премествайки вниманието си към съ­нуваното си тяло, докато съм будна, можех да летя като хвърчило. Веднъж ти показах как летя, защото исках да видиш, че съм се научила да използвам сънуваното си тяло, но ти недоумяваше какво става.
Ла Горда имаше предвид оня момент, когато ме бе из­плашила с неразбираемия акт на действително подскача­не във въздуха като хвърчило. Случаят беше толкова краен за мен, че по никакъв логичен начин не можех да си наложа да го разбера. Както обикновено, когато неща от такова естество се изпречваха пред мен, аз ги препра­щах в една аморфна категория на „възприятия в условия­та на тежък стрес”. Възразих, че в случаите на тежък стрес възприятието може да бъде страшно деформирано от се­тивата. Пояснението ми не обясняваше нищо, но изглеж­да поддържаше разума ми укротен.
Казах на Ла Горда, че в това, което тя беше нарекла преместване в сънуваното си тяло, има навярно нещо по­вече от най-обикновено повторение на действието летене.
Тя помисли малко, а после отговори:
— Смятам, че Нагуалът сигурно ти е казвал и това -сподели тя, — че единственото, което наистина има зна­чение при осъществяването на това преместване, е при­коваването на второто внимание. Нагуалът казваше, че именно това внимание прави света; и разбира се бе аб­солютно прав. Имаше си причини да го каже. Беше майстор на вниманието. Предполагам нарочно ме бе ос­тавил да разбера, че всичко, от което се нуждая, за да се преместя в сънуваното си тяло, е да фокусирам внимани­ето си върху летенето. Най-важното е било да натрупам внимание в сънуването, за да наблюдавам всичко, което правя, докато летя. Това е бил единственият начин да се грижа за второто си внимание. След като веднъж се ста­билизира, мога да го фокусирам леко върху детайлите и чувствата при летенето, което води още повече до съну­ване за летене, докато за мен стане вече рутина да съну­вам, че се нося из въздуха.
— По въпросите за летенето — продължи тя, — второто ми внимание вече е било изострено. Когато Нагуалът ми възложи задачата да се преместя в сънуваното си тяло, имаше предвид докато съм будна да се обърна към вто­рото си внимание. Така го разбирам аз. Първото внима­ние, вниманието което прави света, никога не може да бъде напълно преодоляно; то може само да се изключи за моменти, да се замести с второто внимание при усло­вие, че в тялото има достатъчен запас от него. Сънуването е начин да се натрупва второ внимание. Бих казала, че за да се преместиш в сънуваното си тяло, докато си буден, трябва да практикуваш сънуване дотогава, докато започ­не да ти идва до гуша.
— Можеш ли да стигнеш до сънуваното си тяло вина­ги, когато го пожелаеш? — попитах я аз.
— Не, не е толкова лесно — отговори тя. — Научила съм се да повтарям движенията и чувствата на летене, докато съм будна, и въпреки това не мога да летя винаги, когато поискам. Съществува бариера към сънуваното ми тяло. Понякога имам чувството, че бариерата е спусната; в та­кива моменти тялото ми е свободно и аз мога да летя, ся­каш сънувам.
Казах на Ла Горда, че в моя случай дон Хуан ми бе въз­ложил три задачи, за да тренирам второто си внимание. Първата беше да намеря ръцете си в сънуването. След това ми препоръча да си намеря място, да фокусирам вниманието си върху него, а после — да правя сънуване денем и да разбера дали наистина мога да отида там. Предложи ми да оставя някой познат на това място, за предпочитане жена, за да направя две неща: най-напред да проверя някои дребни промени, които да могат да ми покажат, че съм бил там в сънуването, и второ, да изоли­рам натрапчивите подробности, където именно ще бъде изходната точка на второто ми внимание.
Най-сериозният проблем на сънувача в това отноше­ние е непреклонното фиксиране на второто внимание върху подробностите, които са незабележими за внима­нието ни в ежедневния живот, като по този начин се съз­дава едно почти непреодолимо препятствие за утвържда­ването на преживяното. Това, което човек търси в сънува­нето, не е същото, на което той обръща внимание в ежедневния си живот.
Дон Хуан твърдеше, че само в периода на обучението човек се мъчи да прикове второто си внимание. След това той трябва да се бори с почти непреодолимото при­тегляне на второто внимание и да хвърля само бегли пог­леди на всичко. При сънуването трябва да си доволен и от най-кратката гледка. Фокусираш ли се върху нещо, за­губваш контрол
Последната обобщена задача, която той ми бе възло­жил, беше да изляза от тялото си. Успях отчасти и през цялото време считах успеха си за единственото истинс­ко постижение в сънуването. Дон Хуан си отиде преди да съм усъвършенствал чувството в сънуването, че мога да се оправям със света на обикновените работи, дока­то сънувам. Заминаването му прекъсна онова, което според мен щеше да бъде неизбежното припокриване на времето ми за сънуване с времето от ежедневния ми живот.
За да избистри контрола на второто ми внимание, дон Хуан ми бе представил идеята си за волята. Той казваше, че волята може да бъде описана като максимален конт­рол над сияйността на тялото като енергийно поле; или може да се опише като ниво на умение или състояние, което настъпва рязко в ежедневието на един воин в да­ден момент. То се усеща като сила, която се излъчва от средната част на тялото след миг на абсолютно безмълвие или миг на стопроцентов ужас, или на дълбока тъга; но не след миг на щастие, защото щастието е прека­лено разрушително, за да осигури на воина необходима­та концентрация да използва сияйността на тялото и да я превърне в безмълвие.
— Нагуалът ми казваше, че за човешкото същество тъ­гата е силна колкото ужаса — каза Ла Горда. — Тъгата при­нуждава воина да пролива кървави сълзи. И двете могат да доведат до момента на безмълвие. Или — безмълвието идва от самосебе си, защото воинът се опитва да го пос­тига през целия си живот.
— Ти самата чувствала ли си някога този момент на безмълвие? — попитах аз.
— Разбира се, но не мога да си спомня точно на какво приличаше — отвърна тя. — И ти, и аз сме го изпитвали, но никой от нас не може да си спомни нищо. Нагуалът каз­ваше, че това е миг на чернота, миг по-тих и от мига, в който изключваме вътрешния си диалог. Тази чернота, това безмълвие, пораждат намерението, което насочва второто внимание, командва го, кара го да върши разни неща. Затова го наричат воля. Намерението ефектът са воля. Нагуалът казваше, че те са свързани помежду си. Казваше ми всичко това, когато се опитвах да се науча да летя в сънуването. Намерението да летиш произвежда ефекта на летенето.
Аз пък й казах, че почти съм отписал възможността да изпитам някога воля.
— Ще я изпиташ — каза Ла Горда. — Бедата е там, че ти и аз не горим от желание да разберем какво ни се случва.
Не чувстваме своята воля, защото смятаме, че е нещо, което правим или чувстваме, като например да се ядоса­ме. Волята е много тиха, незабележима. Волята принад­лежи към другото „аз”.
— Какво друго „аз”, Горда? — попитах.
— Знаеш за какво говоря — набързо каза тя. — Когато сънуваме, ние сме в другото си „аз”. Досега сме влизали безброй пъти в другото ни „аз”, но още не сме цялостни.
Настъпи продължително мълчание. Признах пред себе си колко права е тя като казва, че още не сме цялос­тни. Разбирах го в смисъл, че сме просто ученици на едно неизчерпаемо изкуство. Но после ми хрумна ми­сълта, че тя има предвид може би друго. Тази мисъл оба­че не беше рационална. Най-напред усетих гъделичкаща тръпка в слънчевия си сплит и тогава си помислих, че може би говори за друго. Сетне усетих отговора. Дойде у мен наведнъж като някаква буца. Знаех, че всичко това е там, най-напред на върха на гръдната ми кост, а после в ума ми: Проблемът ми се състоеше в това, че не можех достатъчно бързо да разплета онова, което узнавах, за да го изрека с думи.
Ла Горда не прекъсна мисловните ми процеси с по­нататъшни коментари или постъпки. Остана съвършено безмълвна, чакаща. Изглеждаше вътрешно свързана с мен до такава степен, че нямаше нужда да казваме нищо.
Задържахме това чувство на взаимност още миг и то­гава то ни облада. Ла Горда и аз се успокоявахме на ета­пи. Накрая заговорих аз. Не за да разнищим онова, което заедно бяхме почувствали и разбрали, а просто да възста­новим почвата за разговор, аз й казах, че зная в какъв смисъл сме незавършени, но че не мога да облека знани­ето си в думи.
— Съществуват купища неща, които знаем — каза тя. -И въпреки всичко не можем да ги накараме да ни слу­жат, защото в действителност не знаем как да ги изтръг­нем от нас. Ти току-що си започнал да усещаш тази те­жест. Аз я имам от години. Зная и въпреки това не зная. Повечето време се препъвам в себе си и приличам на малоумна, когато се опитам да кажа нещо, което знам.
Разбрах какво има предвид, разбрах я на физическо ниво. Знаех нещо абсолютно практическо и само по себе си очевидно за волята и за онова, което Ла Горда беше нарекла другото „аз”, и въпреки това не можех да произнеса една-единствена думичка за всичко, което знаех; не защото бях сдържан или притеснителен, а за­щото не знаех откъде да започна, нито как да организи­рам знанието си.
— Волята е пълното овладяване на второто внимание и затова се нарича другото „аз” — каза Ла Горда след про­дължителна пауза. — Въпреки всичко, което сме направи­ли, ние познаваме само една частичка от другото „аз”. Нагуалът ни остави сами да завършим своето знание. Това е задачата ни да си спомним.
Тя удари челото си с длан, сякаш току-що й беше хрумнало нещо.
— Господи Боже мой! Та ние си спомняме за другото „аз”! — възкликна тя с глас, който граничеше с истерията. После се успокои и продължи да говори по-тихо. — Оче­видно вече сме били там и единственият начин да си го спомним е начинът, по който го правим — като изстрелва­ме сънуваните си тела, докато сънуваме заедно.
— Какво имаш предвид с това да изстрелваме сънува­ните си тела?- попитах.
— Самият ти беше свидетел, когато Хенаро изстрелва­ше сънуваното си тяло — каза тя. — То изхвръква като ба­вен куршум, фактически се залепва и отлепва от физи­ческото тяло с гръмко припукване. Нагуалът ми казваше, че сънуваното тяло на Хенаро може да прави повечето от нещата, които ние нормално си правим; той обичаше да идва при тебе така, за да те разтърси. Сега вече зная как­ва е била целта на Нагуала и на Хенаро. Искали са да си спомниш и с тази цел Хенаро е изпълнявал невероятни подвизи пред очите ти, като е изстрелвал сънуваното си тяло. Но не е стигнал доникъде.
— Никога не съм знаел, че е бил в сънуваното си тяло -казах аз.
— Никога не си знаел, защото не си наблюдавал — каза тя. — Хенаро се е опитвал да ти го съобщи, като е правел неща, които сънуваното тяло не може да прави: да яде, да пие и така нататък. Нагуалът ми разказваше как Хена­ро обичал да се шегува с теб, че като отиде по голяма нужда, чак планината ще потрепери.
— Защо да не може сънуваното тяло да прави тия неща? — попитах аз.
— Защото сънуваното тяло не може да се справи с на­мерението на яденето или пиенето — отговори тя.
— Какво искаш да кажеш с това, Горда? — попитах.
— Голямото постижение на Хенаро се състоеше в това, че в своето сънуване той е научил намерението на тялото — поясни тя. — Той е довършил онова, което ти си започ­нал да правиш. Той можеше да сънува съвършено цялото си тяло. Но сънуваното му тяло имаше различно намере­ние от намерението на физическото тяло. Например съну­ваното тяло може да премине през стена, защото знае намерението на изчезването яко дим. Физическото тяло знае намерението на яденето, но не и на изчезването. За физическото тяло на Хенаро преминаването през стена би било толкова невъзможно, колкото за сънуваното тяло е яденето.
Ла Горда замълча за малко, сякаш премерваше това, което току-що беше казала. Исках да почакам, преди да й задам въпрос.
— Хенаро беше усвоил само намерението на сънувано­то тяло — каза тя тихо. — Силвио Мануел от своя страна беше най-големият майстор на намерението. Сега вече зная причината да не можем да си спомним лицето му: не е бил като останалите.
— Кое те кара да говориш така, Горда? — попитах.
Тя се зае да обяснява какво има предвид, но беше неспособна да говори свързано. Изведнъж се усмихна. Очите й светнаха.
— Сетих се! — извика тя. — Нагуалът ми казваше, че Силвио Мануел е майстор на намерението, защото пос­тоянно бил в другото си „аз”. Бил е истинският шеф. Бил е зад всичко, което Нагуалът е правил. Всъщност той е бил човекът, накарал Нагуала да се грижи за теб.
Когато чух Ла Горда да казва това, изпитах огромна физическа болка. Стана ми почти лошо на стомаха и по­ложих изключителни усилия да го скрия от нея. Обърнах се гърбом и си запуших устата. За момент тя спря да го­вори, сякаш решила да не обръща внимание на състоя­нието ми. Вместо това започна да ми крещи. Каза, че е крайно време да се отърсим от тревогите си. Напомни ми за моето прозрение след случилото се в Мексико Сити. Добави, че язвителността ми не се дължи на това, че е застанала на страната на останалите чираци против мен, а защото е взела участие в демаскирането ми. Аз пък й обясних, че всички тия чувства отдавна са изчезнали от мен. Остана непреклонна. Продължи да твърди, че ако не се изправя лице в лице с тях, те пак ще се върнат по някакъв начин при мен. Настоя, че в центъра на всичко стои сдружаването ми със Силвио Мануел.
Докато слушах всичко това, не можех да повярвам в промените на настроението ми. Превърнал се бях в два­ма души — единият вбесен, с пяна на устата, другият — спокоен, наблюдаващ. В стомаха ми настъпи финален, мъчителен спазъм и се почувствах съвсем зле. Но не усе­щането за гадене беше причината за спазъма. Беше по-скоро несдържан гняв.
Когато най-накрая се успокоих, бях смутен от поведе­нието си и притеснен, че подобен инцидент би могъл да ми се случи и друг път.
— Веднага щом приемеш истинската си природа, ще се освободиш от гнева си — каза най-безгрижно Ла Горда.
Прииска ми се да й възразя, но видях колко е безпо­лезно. Освен това този пристъп на гняв беше изцедил от мен цялата ми енергия. Разсмях се на факта, че не зная какво бих направил в случай, че е права. Хрумна ми, че ако мога да забравя за жената Нагуал, всичко ще е въз­можно. Изпитах странното усещане на топлина или драз­нене в гърлото си, сякаш бях изял нещо много люто. Усе­тих пристъп на телесна уплаха, сякаш току-що бях видял някой да се промъква зад гърба ми, и в тоя миг установих нещо, за което само секунда преди това нямах никаква представа. Ла Горда беше права. За мен се беше грижил Силвио Мануел.
— Не го помня като личност, както си спомням жената Нагуал — продължи тя, — но си спомням какво ми казва­ше Нагуалът за него.
— И какво ти казваше? — попитах.
— Казваше, че докато Силвио Мануел е на тая земя, ще бъде като Елихио. Веднъж изчезнал, без да оставя ни­каква следа, и отишъл в другия свят. Нямало го с години. И после, един ден се върнал. Нагуалът казваше, че Сил­вио Мануел не си спомнял къде е бил или какво е правил, но тялото му било променено. Бил се върнал в нашия свят, но в другото си „аз”.
— И какво друго ти казваше, Горда? — попитах пак.
— Не мога да си спомня нищо повече — отвърна тя. -Беше ми като в мъгла.
Знаех, че ако се насилим, веднага ще разберем кой е Силвио Мануел. Казах й го.
— Нагуалът твърдеше, че навсякъде има намерение -внезапно заговори Ла Горда.
— Какво означава това? — попитах.
— Не знам — отговори тя. — Изричам гласно неща, кои­то ми идват наум. Нагуалът казваше също, че намерение­то прави света.
Знаех, че съм чувал тия думи и преди. Реших, че на­вярно дон Хуан е казвал и на мен същото, а после съм го забравил.
— Кога ти каза дон Хуан това? — попитах.
— Не си спомням — отвърна тя. — Но ми казваше, че хората и поради това всички други живи създания, са роби на намерението. Ние сме в неговите лапи. Заради него правим всичко, което то поиска. То ни кара да дейс­тваме в този свят. То ни кара дори да умираме.
— Казваше още, че когато станем воини обаче, наме­рението се превръща в наш приятел. За момент то ни ос­тавя на свобода; понякога дори идва при нас, сякаш чака някъде наоколо. Казваше ми, че той самият бил само приятел на намерението — не като Силвио Мануел, който му бил господар.
Вътре в мен се надигаха вълни от скрити спомени, ко­ито напираха да излязат. Бяха вече като че ли на повърх­ността. За момент изпитах дълбоко разочарование, а пос­ле нещо в мен се предаде. Успокоих се. Интересът ми да разбера нещо за Силвио Мануел беше изчезнал.
Ла Горда изтълкува промяната в настроението ми като знак, че не сме готови да посрещнем спомените за Сил­вио Мануел.
— Нагуалът показваше на всички ни какво би могъл да направи с намерението си — заговори рязко тя. — Призо­веше ли намерението, можеше да накара някои неща да се появят.
— Казваше ми още — не спираше тя, — че ако искам да летя, трябва да призова намерението си да летя. После ми показа как той самият може да го призове и подскочи във въздуха и се понесе в кръг, като огромно хвърчило. Или можеше да направи така, че в ръката му да се появят разни неща. Казваше, че знае намерението на много неща и може да призове тия неща чрез намерение. Разли­ката между него и Силвио Мануел била, че Силвио Ману­ел, като истински майстор на намерението, знаел намере­нието на всичко.
Казах й, че обяснението й има нужда от повече пояс­нения. Тя се постара, изглежда, да подреди мислите в главата си.
— Научих намерението на летенето — каза тя, — като повтарях всичките чувства, които изпитвах, докато летях в сънуването. Това беше едното. Нагуалът беше научил през живота си намерението на стотици неща. Но Силвио Мануел бил стигнал до самия източник. Той го каптирал. Не му е било нужно да научава намерението на каквото и да е. Станал едно цяло с него. Проблемът бил в това оба­че, че нямал повече никакви желания; защото намерение­то си нямало свои желания; затова се наложило да раз­чита на Нагуала за воля. С други думи Силвио Мануел мо­жел да прави всичко, което Нагуалът пожелаел. Нагуалът насочвал намерението на Силвио Мануел. Но тъй като Нагуалът също нямал никакви желания, повечето време не правели нищо.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:39 am by zen

8
ДЯСНОСТРАННО И ЛЯВОСТРАННО
СЪЗНАНИЕ
Разговорът ни за сънуването много ни помагаше — не само защото облекчаваше нашето безизходно поло­жение в сънуването заедно, но защото извеждаше възп­риятията до едно интелектуално ниво. Разговорите за него ни създаваха занимание; те ни осигуряваха момент­ни паузи, за да се отпускаме от вълнението си.
Една вечер, докато бях навън по мои задачи, позвъних от една телефонна будка на Ла Горда. Тя ми каза, че до­като била в някакъв универсален магазин изпитала усе­щането, че аз се крия там зад някакви подредени мане­кени. Била сигурна, че го правя, за да я дразня и много се ядосала. Хукнала из магазина да ме хване, за да ми пока­же колко е ядосана. После разбрала, че всъщност си спомня нещо за мен, което доста често правела в такива мигове на избухване.
Така в пълен синхрон стигнахме до заключението, че е настъпило времето отново да опитаме с нашето сънуване заедно. Както говорехме, усетихме отново да ни обзема оптимизъм. Незабавно се прибрах вкъщи.
Много лесно навлязох в първата фаза — будност в по­кой. Изпитах някакво телесно удоволствие, гъделичкащо излъчване от слънчевия ми сплит, което се превръща в мисълта, че ще постигнем огромни резултати. Тази мисъл прерасна в нервно очакване. Съзнавах, че мислите ми се отделят от някакво трептене в средата на гръдния ми кош. В момента, в който обаче насочих вниманието си натам, трептенето спря. Беше като електрически ток, който можех да включа и изключа.
Трептенето отново започна, дори по-изявено отпре­ди, и изведнъж се озовах лице в лице с Ла Горда. Сякаш бях свърнал край ъгъла и бях налетял на нея. Захласнах се да я гледам. Беше тъй невероятно реална, толкова истин­ска, че ми се прииска да я докосна. В тоя момент от мен избликна най-чистата, най-неземна обич към нея. Зари­дах, без да мога да се владея.
Ла Горда бързо се опита да сплете ръцете ни, за да спре моето удоволствие, но не можеше да помръдне. Огледахме се наоколо. Пред очите ни нямаше фиксира­на никаква жива сцена, нито някаква статична картина. Изведнъж прозрях и казах на Ла Горда, че именно защо­то сме се наблюдавали един друг, сме пропуснали появя­ването на сцената на сънуването. Едва след като загово­рих, разбрах, че се намираме в нова ситуация. Звукът на гласа ми ме изплаши. Беше странен глас, дрезгав, непри­ятен. Изпитах някакво физическо отвращение.
Ла Горда ми отговори, че нищо не сме пропуснали, но нещо друго е уловило второто ни внимание. Усмихна се и нацупи устни — смесица от изненада и раздразнение при звука на собствения й глас.
Намирах за опияняващо новото изживяване да разго­варяме по време на сънуването, защото ние не сънувахме сцена, в която говорим, а просто разговаряхме. И това изискваше единствено по рода си усилие, много подоб­но на началното ми усилие да слизам по стълба в сънува­нето.
Попитах я дали смята гласа ми за особен. Тя кимна и високо се разсмя. Звукът на смеха й беше направо шоки­ращ. Спомних си, че дон Хенаро правеше най-невероят­ните и страховити шумове; смехът на Ла Горда беше в съ­щата категория. И точно тогава ме порази мисълта, че Ла Горда и аз съвсем спонтанно бяхме навлезли в нашите съ­нувани тела.
Поисках да я хвана за ръка. Колкото и да се мъчех, не можех да раздвижа ръката си. Тъй като имах известен опит с движенията в това състояние, наложих си да пре­мина в нейната страна. Имах желание да я прегърна, но вместо това се приближих толкова близко до нея, че се сляхме. Съзнавах, че съм индивидуално същество, но в същото време чувствах, че съм част от Ла Горда. И това чувство беше страхотно хубаво.
Останахме слети докато нещо не ни разкъса. Усетих нареждане да разгледам околността. Когато се огледах, ясно си спомних, че съм я виждал и преди. Бяхме заоби­колени от малки заоблени могили, които много прилича­ха на пясъчни дюни. Бяха навсякъде около нас, във всич­ки посоки, докъдето ни виждаха очите. Приличаха на бледожълтеникав пясъчник или неравни гранули от сяра. Небето имаше същия цвят и беше много ниско и потис­кащо. Тук-там от него висяха едри парчета жълтеникава мъгла или някаква жълта пара.
Тогава забелязах, че Ла Горда и аз като че ли дишаме нормално. Не усещах гръдния си кош с ръце, но можех да го почувствам как се издува при вдишване. Жълтите пари очевидно не бяха вредни за нас.
Започнахме да се движим в унисон — бавно, предпаз­ливо, почти ходехме. След като изминахме не особено дълго разстояние, аз много се изморих, Ла Горда — също. Плъзгахме се малко над земята и явно този начин на дви­жение беше безкрайно уморителен за второто ни внима­ние; изискваше необикновена степен на концентрация. Нарочно не имитирахме обикновеното си ходене, но ефектът беше точно такъв. Движението изискваше избли­ци на енергия, нещо като малки експлозии, с паузи по­между им. В нашето движение нямаше никаква цел, ос­вен самото движение, така че накрая трябваше да спрем.
Ла Горда заговори с много слаб глас, почти не се чува­ше. Каза, че безразсъдно сме се запътили към по-тежки области и ако продължаваме да се движим в тази посока, налягането ще стане толкова голямо, че ще умрем.
Автоматически се извъртяхме и се отправихме обрат­но в посоката, откъдето бяхме дошли, но чувството за умора не ни напускаше. И двамата бяхме толкова изто­щени, че вече не можехме да се движим изправени. Строполихме се и съвсем спонтанно заехме сънуващо по­ложение.
На мига се събудих в кабинета си. Ла Горда се събуди­ла в спалнята си.
Първото нещо, което й съобщих след като се събудих, беше, че няколко пъти досега съм бил в оня безлюден пейзаж. Виждал съм поне две страни от него — едната съ­вършено равна, другата покрита с неголеми, подобни на пясъчни дюни, могили. Докато говорех осъзнах, че дори не съм се потрудил да потвърдя, че сме имали едно и също видение. Спрях и й казах, че съм като отнесен по­ради собствената си възбуда; бях постъпил така, сякаш сравнявах с нея бележките си за някое ваканционно пъ­тешествие.
— Много е късно за такъв разговор помежду ни — каза с въздишка тя, — но ако от това ще се почувстваш по-щас­тлив, ще ти кажа какво сме видели.
И тя търпеливо ми описа всичко, което бяхме видели, казали и направили. Добави още, че и тя е бивала на това безлюдно място и е сигурна, че е пространството между света, който познаваме, и другия свят; то е ничия земя
— Това е областта между успоредните линии — продъл­жи тя. — До нея можем да отидем в сънуването. Но за да напуснем тоя свят и да отидем до другия, оня отвъд успо­редните линии, трябва да преминем през тази област с целите си тела.
Изпитах ледена тръпка при мисълта да навлезем в оно­ва голо място с целите си тела.
— Ти и аз сме били вече там с целите си тела — продъл­жи Ла Горда. — Не помниш ли?
Спомнях си единствено, че съм виждал този пейзаж два пъти под насоките на дон Хуан. И двата пъти бях опис­вал преживяванията си като станали под въздействието на погълнатите халюциногенни растения. Следвайки поста­новките на своя интелект, аз ги сметнах за лични видения, а не за консенсуални преживявания. Не си спомнях да съм виждал сцената при никакви други обстоятелства.
— Кога сме били ти и аз там с телата си? — попитах.
— Не зная — каза тя. — Когато ти спомена, че и преди си бивал там, в ума ми просто изскочи някакъв неясен спо­мен. Мисля, че сега е твой ред да ми помогнеш да довър­ша това, което съм започнала да си спомням. Още не мога да се фокусирам на него, но наистина си спомням, че Силвио Мануел взе жената Нагуал, теб и мен и ни за­веде в онова безлюдно място. Не зная обаче защо ни за­веде там. Не бяхме в сънуването.
Не я чух още какво каза. Умът мп насочваше всичките си усилия към нещо все още неясно. Помъчих се да под­редя мислите си, които блуждаеха безцелно. За момент почувствах сякаш съм върнал годините назад към време­то, когато не можех да спра вътрешния си диалог. После мъглата взе да се прояснява. Мислите ми се подредиха без да ги насочвам съзнателно и резултатът се изрази в пълния спомен за събитие, което вече частично си бях спомнял в една от ония неструктурирани искрици спомен, които навремето бях имал. Права беше Ла Гор­да: веднъж бяхме отведени в област, която дон Хуан бе нарекъл „лимбо”, явно извличайки термина от религиоз­ната догма. Знаех, че Ла Горда е права и като казва, че не сме били в сънуването.
В оня случай, по молба на Силвио Мануел, дон Хуан беше ни подбрал — жената Нагуал, Ла Горда и мен. Дон Хуан ми беше казал, че причината за срещата ни се крие­ла във факта, че със собствени средства, но без да зная как, аз съм навлязъл в специална ниша на съзнанието, ко­ято представлява най-изострената форма на вниманието.' Преди съм бил достигал до това състояние, което дон Хуан наричаше „лявата лява страна”, но за много кратко и винаги подпомаган от него. Една от главните черти на това състояние — тази, която имаше най-голяма стойност за всички нас, заедно с дон Хуан, беше, че в него можем да възприемаме колосален отрязък жълтеникава пара -нещо, което дон Хуан наричаше „стена от мъгла”. Всеки път, когато бивах способен да я възприема, тя беше ви­наги от дясната ми страна и се простираше до хоризонта и до безкрайността, като по този начин разделяше света на две. Щом извърнех глава, стената от мъгла се обръща­ше или на дясно, или на ляво, така че нямаше начин ни­кога да бъда с лице към нея.
Във въпросния ден и дон Хуан, и Силвио Мануел бяха разговаряли с мен за стената от мъгла. Спомням си, че след като Силвио Мануел беше привършил да говори, беше сграбчил Ла Горда отзад за врата като някое котен­це и беше изчезнал с нея в отрязъка от мъгла. Имах само частица от секундата, за да зърна изчезването им, защото дон Хуан беше успял някак да ме накара сам да се окажа с лице към стената. Не ме беше вдигнал за врата, а ме беше блъснал в мъглата; другото, което знаех, беше, че пред погледа ми се простираше безлюдна равнина. Там бяха и дон Хуан, и Силвио Мануел, и жената Нагуал, и Ла Горда. Не ме интересуваше какво правят. Обзет бях от някакво много неприятно, заплашително чувство на угне­теност: изнемога, влудяващо затруднено дишане. Забе­лязах, че се намирам в душна жълта пещера с нисък та­ван. Физическото усещане за потиснатост ставаше тъй осезаемо, че вече не можех да дишам. Сякаш бяха спре­ли всичките ми физически функции; не можех да усещам нито една част от тялото си. Все пак можех да се движа, да ходя, да протягам ръце, да въртя глава. Положих ръце на бедрата си; не усещах докосване по дланите си, нито по бедрата. Краката и ръцете ми бяха видимо там, но на пипане ги нямаше.
Подтикван от безграничния страх, който изпитвах, сграбчих за ръка жената Нагуал и я блъснах. Но не силата на мускулите ми я извади от равновесие. Беше някаква сила, натрупана не в мускулите ми или в костите, а в са­мия център на тялото ми.
В желанието си още веднъж да приложа тази сила, аз се вкопчих в Ла Горда. От силата на дръпването тя се олюля. И тогава разбрах, че енергията бе дошла от един пръчковиден израстък, който действаше като пипало. Той се крепеше на някаква точка в средата на тялото ми.
Всичко това беше отнело само миг. В следващия мо­мент бях отново в същото положение на физическа изне­мога и страх. Погледнах Силвио Мануел в безмълвна мол­ба за помощ. Начинът, по който той отвърна на погледа ми, ме убеди, че съм загубен. Очите му бяха студени и безизразни. Дон Хуан ми обърна гръб и аз се разтресох отвътре навън от необясним физически ужас. Помислих си, че кръвта в тялото ми завира, но не защото изпитвах топлина, а защото някакво вътрешно налягане се покач­ваше до точката на избухване.
Дон Хуан ми нареди да се отпусна и да се оставя на смъртта си. Каза, че трябва да остана там, докато умра, и че имам възможност или мирно и спокойно да си умра, ако направя върховно усилие и оставя ужаса да ме обла­дае, или да умра в агония, ако реша да се боря.
Силвио Мануел ми заговори — нещо, което рядко пра­веше. Каза, че енергията, от която имам нужда, за да приема ужаса, се намира в пъпа ми и че единственият на­чин да успея, е да се примиря, да се предам без да отс­тъпвам.
Жената Нагуал и Ла Горда останаха съвършено спо­койни. Бях единственият, който умира. Силвио Мануел заяви, че както изхабявам енергията си, краят ми ще нас­тъпи едва ли не след няколко мига и да се считам вече за умрял. Дон Хуан направи знак на жената Нагуал и на Ла Горда да го последват. Те ми обърнаха гръб. Не видях какво още направиха. Усетих как през мен преминава мощна вибрация. Реших, че подрънква смъртта ми; бор­бата ми приключи. Вече нищо не ме интересуваше. Пре­дадох се на непреодолимия ужас, който ме убиваше. Тя­лото ми или конфигурацията, която считах за мое тяло, се отпусна, отдаде се на своята смърт. Щом пуснах ужаса да навлезе в мен, или навярно да излезе от мен, почувст­вах и видях разредена пара — възбяло петно на фона на жълта като сяра среда — да напуска тялото ми.
Дон Хуан се върна при мен и започна любопитно да ме разглежда. Силвио Мануел си тръгна и отново сграбчи Ла Горда за врата. Ясно видях как я захвърли като огром­на парцалена кукла в облака от мъгла. После пристъпи в него и изчезна.
Жената Нагуал направи жест да ме подкани и мен в мъглата; аз тръгнах към нея, но преди да я стигна дон Хуан ме бутна силно и аз се завъртях през гъстата жълта мъгла. Не се запрепъвах, а се понесох и накрая паднах с главата напред на земята в ежедневния свят.
Щом й разказах историята, Ла Горда си спомни всич­ко. После добави още няколко подробности.
— Жената Нагуал и аз не се страхувахме за живота ти — каза тя. — Нагуалът ни беше казал, че ти насила трябва да се отървеш от притежанията си, но че това не е нищо ново. Всеки мъж воин трябва да бъде насилен чрез страха.
— Силвио Мануел — продължи тя, — вече ме беше от­веждал три пъти зад стената, за да се науча да се отпус­кам. Каза, че като ме видиш спокойна, ще се повлияеш от това; така и стана. Ти се предаде и се отпусна.
— И на теб ли ти беше трудно да се научиш да се от­пускаш? — попитах.
— Не. За една жена това не е нищо — отвърна тя. -Това е предимството ни. Единственият проблем е, че трябва да бъдем пренесени през мъглата. Не можем да го правим сами.
— Защо не, Горда? — попитах пак.
— Трябва да си много тежък, за да преминеш, а жена­та е лека — каза тя. — Всъщност прекалено лека.
— Ами жената Нагуал? Не видях никой да я пренася -казах аз.
— Жената Нагуал беше специална — отговори Ла Гор­да. — Тя можеше да прави всичко сама. Можеше да взе­ме там и мен, и теб. Можеше дори да мине през оная безлюдна равнина — нещо, което според Нагуала е за­дължително за всички пътешественици, тръгнали към неи­звестното.
— Защо жената Нагуал отиде там с мен? — попитах.
— Силвио Мануел ни взе със себе си, за да те подкре­пим — отвърна тя. — Каза, че имаш нужда от закрилата на две женски и две мъжки същества от двете си страни. Според Силвио Мануел ти се нуждаеше от закрила сре­щу елементите, които витаят и се спотайват там. От тази безлюдна пустиня излизат съюзниците. И още по-страхо­вити неща.
— И ти ли имаше закрила? — попитах отново.
— На мен не ми е нужна закрила — каза Ла Горда. — Аз съм жена. Свободна съм от всичко това. Но всички смя­тахме, че ти здравата си го закъсал. Ти беше Нагуалът, ос­вен това беше много наивен. Решихме, че всеки от тия страховити съюзници — или ако искаш ги наречи демони — може да те взриви или да те накъса на парчета. Така каза Силвио Мануел. Той ни взе, за да застанем от чети­рите ти страни. Най-смешното обаче беше, че нито На­гуалът, нито Силвио Мануел знаеха, че ти нямаш нужда от нас. Трябваше да изминем доста голямо разстояние, та да загубиш енергията си. Тогава Силвио Мануел щеше да те изплаши, като ти посочи съюзниците и им кимне да тръгнат след теб. Планът им беше да ти помагат малко по малко. Такова е правилото. Но нещо не стана както тряб­ва. Щом стигна там, ти направо обезумя. Не беше мръд­нал и на сантиметър, а вече умираше. Беше се изплашил до смърт, а още не беше видял съюзниците.
— Силвио Мануел — продължи тя, — ми каза, че не знаел какво да прави, и ти пошепнал на ухото последно­то, което трябваше да ти каже — да се откажеш, да се предадеш без да отстъпваш. Изведнъж ти се успокои от самосебе си и не им се наложи да правят нищо от запла­нуваното. На Нагуала и Силвио Мануел не им оставаше нищо друго, освен да ни изведат оттам.
Разказах на Ла Горда, че когато се озовах отново в све­та, край мен стоеше някой, който ми помогна да се изп­равя. Само това си спомнях.
— Бяхме в къщата на Силвио Мануел — каза тя. — Сега не мога да си спомня кой знае какво за тая къща. Някой ми казваше, не зная кой, че тази къща я бил избрал Сил­вио Мануел и я бил купил, защото била построена на място на силата. Друг пък казваше, че Силвио Мануел от­крил къщата, харесал я, купил я и после довел мястото на силата тук. Лично аз имам чувството, че Силвио Мануел е довел силата. Усещам, че неговата безупречност е задър­жала силата в тая къща, докато там са живели той и него­вите другари.
— Когато настъпил моментът да се местят — продължи тя, — силата на това място изчезнала заедно с тях и къщата се превърнала в това, което си била преди да я открие Силвио Мануел — най-обикновена къща.
Докато Ла Горда говореше, умът ми като че ли още повече се проясни, но не достатъчно, че да разкрие как­во ни се беше случило в къщата, която ме изпълваше с та­кава тъга. Неизвестно защо бях сигурен, че имаше нещо общо с жената Нагуал. Къде ли беше тя сега?
Ла Горда не ми отговори, когато я запитах. Настъпи продължително мълчание. Тя се извини, като каза, че трябва да приготви закуската, защото вече беше сутрин. Остави ме сам с изпълнено с болка натежало сърце. По­виках я обратно. Тя се ядоса и хвърли паниците на пода. Разбрах защо.
При един друг сеанс на сънуване заедно затънахме още по-надълбоко в плетениците на второто внимание. Това се случи след няколко дена. Ла Горда и аз, без как­вито и да било надежди и без никакво усилие, се оказах­ме застанали един до друг. Тя опита три-четири пъти нап­разно да преплете ръка с моята. Заговори ми, но речта й беше неразбираема. Знаех обаче какво означават думи­те й: че сме в нашите сънувани тела. И ме предупрежда­ваше, че всичките ни движения трябва да се пораждат от пъпната област.
Както при последния опит, не ни се представи никак­ва сънувана сцена за разучаване, но аз като че ли разпоз­нах една географска местност, която в продължение на цяла година бях виждал в сънуването почти всеки ден; това беше долината на древния тигър с извитите кучешки зъби.
Изминахме няколко метра; този път движенията ни не бяха нито скокливи, нито експлозивни. Всъщност дви­жехме се някакси от корема, без никакво участие на мус­кулите. Трудното беше, че ми липсваше практика; беше все едно, че се качвах за пръв път на велосипед. Лесно се изморих и загубих ритъма си, станах нерешителен и не­сигурен в себе си. Спряхме. Ла Горда също беше излязла от синхрона.
После се заехме да разучаваме какво има около нас. Всичко беше пропито с неоспорима реалност, поне за окото. Намирахме се в неравна местност с мършава рас­тителност. Невъзможно ми беше да разпозная непозна­тите храсти, които виждах. Приличаха ми на дребни дър­вета с височина метър и осемдесет-два метра. Имаха по няколко листа, плоски и плътни, бледозелени на цвят, и огромни, великолепни тъмнокафяви цветове със златни ръбчета. Стеблата не бяха дървени, но изглеждаха леки и гъвкави като тръстики; покрити бяха с дълги, ужасни на вид игловидни шипове. Направиха ми впечатление ня­кои мъртви растения, които бяха изсъхнали и нападали на земята; стеблата им бяха кухи.
Земята беше много тъмна и изглеждаше влажна. Опи­тах да се наведа и да я докосна, но не можех да се движа. Ла Горда ми направи знак да използвам пъпната си област. Когато го сторих, не ми се наложи да се навеждам, за да докосна земята; в мен имаше нещо като пипало, с което да се опипва. Но не можех да кажа какво усещам. Не въз­приемах никакъв допир, на който да базирам усещанията си. Земята, която докосвах, имаше вид на пръст, но не от усещането ми за допир, а от това, което, изглежда, беше зрително ядро в мен. И тогава се потопих в интелектуална дилема. Защо сънуването ми се струваше продукт на ви­зуалните ми способности? Защото в ежедневния ми жи­вот преобладаваше визуалното възприятие ли? Въпросите бяха безсмислени. Не бях в състояние да им отговоря и единственото, което постигаха запитванията ми, беше да омаломощя второто си внимание.
Ла Горда ме извади от размишленията ми, като грубо ме блъсна. Усещането беше за силен удар; по тялото ми премина тръпка. Тя посочи нещо пред нас. Както обик­новено, тигърът с извитите кучешки зъби бе полегнал на скалната площадка, където винаги го бях виждал досега. Приближихме, докато стигнем на два метра от площад­ката, и се наложи да вдигнем глави, за да видим тигъра. Спряхме. Той се изправи. Размерите му бяха удивителни, особено широчината му.
Знаех, че Ла Горда иска да се промъкнем покрай тигъ­ра, за да отидем от другата страна на хълма. Понечих да й кажа, че това може да се окаже опасно, но не намирах начин да предам посланието си. Тигърът изглеждаше ядосан, разярен. Приклекна на задните си крака, сякаш се готвеше да скочи върху нас. Ужасих се.
Ла Горда се обърна усмихната към мен. Разбрах какво ми казва: да не се предавам на паниката си, защото тигъ­рът е само призрачен образ. С движение на главата тя ме подкани да продължа. И все пак на някакво подсъзнател­но ниво аз знаех, че тигърът е цялост, навярно не във фак­тическия смисъл на нашия ежедневен свят, но въпреки това реален. И тъй като Ла Горда и аз сънувахме, бяхме за­губили чувството си за фактите в тоя свят. В този миг бях­ме равностойни с тигъра: нашето съществуване също беше призрачно.
Заради досадната настойчивост на Ла Горда напра­вихме още една стъпка. Тигърът скочи от площадката. Съгледах как огромното му тяло прелетява във въздуха директно към мен. Загубих чувството, че сънувам — за мен тигърът беше реален и аз щях да бъда разкъсан на парче­та. Навсякъде около мен засвяткаха светлини, образи и много силни основни цветове, каквито виждах за първи път. Събудих се в кабинета си.
След като станахме съвсем вещи в нашето сънуване за­едно, аз се уверих, че сме успели да усвоим дистанцира­нето и вече не ни се налага да бързаме. Но не резултатът от нашите усилия ни подтикваше към действия. По-ско­ро някакво задължение извън нас ни импулсираше да действаме безупречно, без да мислим за отплата. Следва­щите ни сеанси приличаха на първите, с изключение на скоростта и лекотата, с които навлизахме във втората фаза на сънуването — динамичната будност.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:39 am by zen

Вещината ни в сънуването заедно вече беше на такова ниво, че с успех го повтаряхме всяка нощ. Без никакво намерение от наша страна, сънуването ни заедно се фо­кусираше произволно върху три области: върху пясъчни­те дюни, върху свърталището на древния тигър с извитите кучешки зъби и, най-важното, върху забравени минали събития.
Когато сцените, които се разкриваха пред очите ни, имаха общо със забравени събития, в които Ла Горда и аз бяхме играли важна роля, тя не изпитваше никакво зат­руднение да сплете ръка с моята. Това действие ми вдъх­ваше ирационалното чувство за сигурност. Ла Горда обясняваше, че то задоволява нуждата да се разсее вър­ховната самота, пораждана от второто внимание. Казва­ше също, че сплитането на ръцете ни предизвиква усе­щане за обективност и в резултат на това можем да наб­людаваме действията, които стават във всяка сцена. На моменти се оказвахме принудени да бъдем част от тия действия. В други моменти бяхме напълно обективни и наблюдавахме сцената, все едно че сме в киносалон.
Попаднехме ли обаче в пясъчните дюни или в свърта­лището на тигъра, бяхме неспособни да сплетем ръце. В такива моменти поведението ни никога не биваше едно и също. При това действията ни не бяха предварително обмислени, а като че ли бяха спонтанни реакции на но­вите ситуации.
Според Ла Горда по-голямата част от сънуването ни за­едно се обособяваше в три категории. Първата и най-голямата беше възобновяването на събития, изживени зае­дно. Втората беше преглед от двама ни на събития, които сам бях „изживял” — в тази категория попадаше земята на тигъра с извитите кучешки зъби. Третата беше действи­телно посещение в местност, която съществуваше така, както я виждахме в момента на посещението ни. Тя твър­деше, че жълтите могили присъстват тук и сега и че точно така изглеждат те на воина, който пътува из тях.
Прииска ми се да оспоря този довод. И тя, и аз бяхме имали загадъчни връзки с хора, които бяхме забравили по необясними за нас причини, но които независимо от това всъщност познавахме. Тигърът с извитите кучешки зъби, от друга страна, беше създание от моето сънуване. Не можех да допусна, че двете неща попадат в една и съща категория.
Преди да имам време да изразя гласно мислите си, получих отговора й. Сякаш тя наистина беше съзнанието ми — четеше го като текст.
— Те принадлежат към един и същи клас — каза тя и нервно се разсмя. — Не можем да обясним защо сме ги забравили, нито как става така, че сме си ги спомнили. Не можем нищо да обясним. Тигърът с извитите кучешки зъби е там някъде си. Никога няма да разберем къде. Но защо да се безпокоим за някаква измислена несъстоятел­ност? За другото ни „аз” няма никакъв смисъл да казваме дали едното е факт, а другото сън.
Ла Горда и аз използвахме сънуването заедно, за да постигнем един невъобразим свят от скрити спомени. Съ­нуването заедно ни даваше възможност да си припомним събития, към които бяхме неспособни да се върнем чрез паметта от ежедневния ни живот. Когато тълкувахме тия събития в будните ни часове, те отключваха още по-под­робни спомени. По този начин изравяхме, така да се каже, големи количества от спомени, заровени в нас. Трябваха ни почти две години неимоверни усилия и кон­центрация, за да стигнем до минимално разбиране на това, което ни се беше случило.
Дон Хуан ни беше казвал, че човешките същества са разделени на две. Дясната страна, която наричаме то­нал, обхваща всичко, което умът може да измисли. Лявата страна, наречена нагуал, е царството на неописуемите ка­чества: царство, което не се съдържа в думите. Лявата страна навярно се възприема, ако наистина се възприе­ма, с цялото тяло; оттам и нейната съпротива да се вмести в категорията на понятията.
Дон Хуан ни беше казал също, че всички способнос­ти, възможности и постижения на магьосничеството, от най-елементарното до най-удивителното, се съдържат в човешкото тяло.
Приемайки за основа схващането, че сме разделени на две и че всичко е в самото тяло, Ла Горда предложи обяснение за нашите спомени. Тя вярваше, че през годи­ните на връзката ни с Нагуала Хуан Матус нашето време е било разделено между състоянията на нормалното осъз­наване, от дясната страна, тонала, където преобладава първото внимание, и състоянията на повишено осъзнава­не, от лявата страна, нагуала, или мястото на второто вни­мание.
Според Ла Горда Нагуалът Хуан Матус се е помъчил да ни заведе при другото „аз” посредством самоконтрола на второто внимание чрез сънуването. Той ни е поставил обаче в директен досег с второто внимание посредством телесни манипулации. Ла Горда си спомняше, че той я карал насила да минава от едната страна в другата, като я побутвал или масажирал по гърба. Каза, че понякога дори я удрял силно по или около дясната плешка. Така тя навлизала в някакво необикновено състояние на бистро­та. Струвало й се, че всичко в това състояние се движи по-бързо и въпреки това светът оставал непроменен.
Седмици след като Ла Горда ми разказа това, аз си спомних, че същото се беше случвало и с мен. В даден момент дон Хуан ме удряше по гърба. Винаги усещах удара върху гръбнака си, високо между плешките. Всеки път настъпваше необикновена бистрота. Светът беше съ­щият, но по-откроен. Всичко се виждаше ясно. Възмож­но е способностите ми да разсъждавам да са се вцепеня­вали от удара на дон Хуан, като по този начин той ми е позволявал да възприемам без тяхното участие.
Можех да стоя така безкрайно или докато дон Хуан не ми нанесеше нов удар на същото място, за да ме върне към нормалното състояние на съзнание. Никога не ме побутваше или масажираше. Ударът винаги беше як и директен — не като удар с юмрук, по-скоро пестник, кой­то за миг ми взимаше дъха. От него аз зяпвах и бързо пое­мах няколко дълбоки глътки въздух, докато отново зади­шам нормално.
Ла Горда отчиташе същия ефект: от удара на Нагуала й бивал изтръгвай целият въздух от дробовете и й се нала­гало да диша още по-усилено, за да ги изпълни отново. Ла Горда считаше, че това дишане било най-важният фак­тор. Според нея именно глътките въздух, които трябвало да поеме след удара, довеждали до разликата; и все пак не можеше да обясни по какъв начин дишането влияе на възприятията й и на съзнанието. Каза също, че никога не я удряли след това, за да я възвърнат към нормалното съз­нание; към него се връщала сама, макар и без да знае как.
Забележките й ми изглеждаха съвсем уместни. Като дете и дори като по-голям, от време на време ми излиза­ше въздухът в случай, че паднех по гръб. Но ефектът от удара на дон Хуан, макар да ме оставяше без дъх, съвсем не беше същият. Болка нямаше; вместо това от него се получаваше някакво усещане, което не може да се опи­ше с думи. Най-добре бих могъл да го уподобя с пораж­дането на чувство за сухота. Ударите по гърба сякаш пре­сушаваха дробовете ми и замъгляваха всичко останало. После, както го бе видяла Ла Горда, всичко което става­ше мъгляво след удара на Нагуала, се превръщаше в кристално чисто, докато дишах, сякаш вдишването беше катализаторът, най-важният фактор.
Същото ми се случваше и когато се възвръщах към съзнанието на ежедневния ми живот. Въздухът ми излиза­ше, светът, който наблюдавах, се замъгляваше, а после, докато изпълвах дробовете си, той отново се прояснява­ше.
Друга черта на тия състояния на повишено съзнание беше несравнимото богатство на личните взаимоотно­шения; богатство, което нашите тела разбираха като усе­щане за увеличаване на скоростта. Движението ни нап­ред и назад между дясната и лявата страни улесняваше разбирането ни, че от дясната страна се консумират пре­калено много енергия и време в действията и взаимо­действията на ежедневието ни. От лявата страна обаче съществува свойствената нужда от икономия и скорост.
Ла Горда не можеше да опише точно каква беше тази скорост, не можех и аз. Можех най-много да кажа, че от лявата страна схващам смисъла на нещата с точност и прямота. Всеки детайл от дейността беше освободен от предварителни действия или въведения. Аз действах и почивах; отивах напред и се връщах без нито един от мисловните процеси, обичайни за мен. Това разбирах­ме, Ла Горда и аз, като увеличаване на скоростта.
В един момент с Ла Горда установихме, че богатството на възприятията ни от лявата страна беше осъзнаване пост фактум. Взаимодействието ни се оказа богато по от­ношение на способността ни да си го спомняме. Разб­рах, че в тия състояния на повишено съзнание сме възп­риемали всичко наведнъж, в едно обемисто количество от неразединими детайли. Тази способност да възприе­маме всичко наведнъж нарекохме „интензитет”. Години наред намирахме за невъзможно да изследваме отделни­те съставни части на тия откъслеци от преживяното; бях­ме неспособни да синтезираме частите в поредица, коя­то да има смисъл за интелекта. Тъй като бяхме неспособ­ни на такива синтези, не можехме и да си спомняме. Неспособността да си спомняме беше в действителност неспособност да поставим спомена за нашето възприя­тие на линейна основа. Така да се каже, не можехме да разпрострем нашите преживявания върху плоскост и да ги подредим в последователен ред. Преживяванията бяха достъпни за нас, но в същото време беше невъз­можно да си ги припомняме, защото от тях ни отделяше една стена от интензитет.
Следователно задачата да си спомняме беше всъщ­ност задачата да свързваме лявата и дясната си страни, да примиряваме тия две разграничени форми на възприя­тие в едно общо цяло. Това беше задачата за укрепване на тоталността на самия себе си чрез пренареждане на интензитета в линейна поредица.
Хрумна ни, че дейностите, в които си спомняхме да сме взимали участие, може да не са изисквали особено дълго време да бъдат извършвани, в смисъла на времето, измервано с часовник. Поради способността ни да възп­риемаме в условията на интензитет, можехме само под­съзнателно да усещаме продължителните отрязъци от време. Ла Горда чувстваше, че ако успеем да пренаре­дим интензитета в линейна поредица, най-чистосърдеч­но ще повярваме, че сме живели хиляди години.
Прагматичната стъпка, която дон Хуан бе предприел, за да ни помогне в задачата да си спомним, имаше за цел да ни накара да си взаимодействаме с някои хора, дока­то сме в състояние на повишено съзнание. Той много внимаваше да не допусне да се виждаме с тия хора, ко­гато бяхме в състояние на нормално съзнание. По този начин създаваше подходящи за спомняне условия.
След като привършихме със спомнянето, Ла Горда и аз изпаднахме в чудновато състояние. Имахме подробни познания за социалните взаимоотношения с дон Хуан и неговите другари. Това не бяха спомени в смисъла на спомените на епизоди от моето детство; бяха повече от живи възпоминания за всеки момент от всевъзможни съ­бития. Възстановявахме разговори, които сякаш ехтяха в ушите ни, сякаш ги чувахме. И двамата чувствахме, че е повърхностно да правим опити да размишляваме за оно­ва, което ни се беше случило. Това, което си спомняхме, от гледна точка на нашите емпирични същества, ставаше сега. Такъв беше характерът на нашето спомняне.
Най-накрая Ла Горда и аз можехме да отговорим на въпросите, които толкова ни бяха гнетили. Спомнихме си коя е жената Нагуал, къде се вместваше сред нас, каква беше ролята й. По-скоро заключихме, отколкото си спомняхме, че бяхме прекарали равни отрязъци от вре­ме с дон Хуан и дон Хенаро в нормалното състояние на съзнание, и с дон Хуан и другите му приятели в състояние на повишено съзнание. Уловихме отново всеки нюанс на тия взаимоотношения, забулени от интензитет.
След като обмислихме онова, което бяхме открили, установихме, че сме свързали с мост двете страни на сво­ето „аз” в минимален вид. След това се насочихме към други теми, нови въпроси, изместили по важност старите. Имаше три теми, три въпроса, които обобщаваха всич­ките ни безпокойства. Кой беше дон Хуан и кои бяха другарите му? Какво бяха сторили всъщност с нас? И къде бяха отишли всички те?

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:40 am by zen

ТРЕТА ЧАСТ
ДАРЪТ НА ОРЕЛА
9
ПРАВИЛОТО НА НАГУАЛА
Дон ХУАН БЕШЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО пестелив по отно­шение на сведенията за биографията си и за личния си живот. Поначало неговата потайност беше дидактическо средство; според него, времето му започваше от момен­та, в който бе станал воин; всичко, което се е случило преди това, нямаше почти никаква стойност.
Единственото, което знаехме с Ла Горда за предиш­ния му живот, беше, че е роден в Аризона от родители от индианските племена яки и юма. Като дете родителите му го взели да живее с племето яки в Северно Мексико. На десет години бил въвлечен във вълната от войни на яките. Тогава била убита майка му, а баща му бил задър­жан от мексиканската армия. Заедно с баща си дон Хуан бил изселен от Центъра за разселване в най-далечния южен щат Юкатан. Там и израснал.
Нищо от живота му през този период не ни беше раз­крито. Дон Хуан вярваше, че няма никаква нужда да ни разказва за него. Лично аз мислех другояче. Значението, което отдавах на този отрязък от живота му, произлизаше от убеждението ми, че именно от този личностен инвен­тар от преживявания се пораждаха отличителните черти и ударението върху качествата му като водач.
Не този инвентар обаче, колкото и важен да беше, му придаваше първостепенна значимост в нашите очи и в очите на останалите му другари. Тоталното му превъзход­ство се дължеше на щастливия факт, че е бил въвлечен в „правилото”.
Въвличането в правилото може да се опише като из­живяването на един мит. Дон Хуан изживяваше един мит; мит, който го беше уловил и го беше издигнал в На­гуал.
Дон Хуан казваше, че когато правилото го е уловило, той бил агресивен, буен човек в изгнание, както по онова време живеели хиляди други мъже от племето яки от Се­верно Мексико. Работел в тютюневите плантации на Южно Мексико. Един ден след работа, в един почти фа­тален сблъсък с работник като него по парични въпроси, той бил застрелян в гърдите. Когато дошъл отново в съз­нание, над него бил надвесен стар индианец и бъркал с пръстите си в малката рана на гърдите му. Куршумът не бил проникнал в гръдната кухина, а бил заседнал в муску­ла под едно ребро. На два-три пъти дон Хуан припаднал от шока, от загубата на кръв и, по негови думи, от страха от смъртта. Старият индианец извадил куршума и тъй като дон Хуан нямал къде да отиде, той го взел при себе си в своята къща и се грижел за него повече от месец.
Старият индианец бил внимателен, но суров. Един ден, когато дон Хуан бил вече доста поукрепнал, почти оздравял, старецът му нанесъл силен удар по гърба и го принудил да изпадне в състояние на повишено съзнание. После, без повече уговорки, той разкрил на дон Хуан частта от правилото, което се отнасяло за Нагуала и за не­говата роля.
Дон Хуан: беше направил точно същото с мен, а и с Ла Горда: беше ни накарал да сменим нивото на съзнание и ни беше обяснил правилото на Нагуала по следния начин:
Силата, която направлява съдбата на всички живи съ­щества, се нарича Орел; не защото е орел или има нещо общо с орела, а защото се появява на ясновидеца като неизмерим смолисточерен орел, със стойката на орел, и височината му стига до безкрайността.
Докато ясновидецът гледа чернотата, каквато Орелът представлява, четири пламъка разкриват всъщност какво е Орелът. Първият пламък, който прилича на мълния, по­мага на ясновидеца да различи контурите на тялото на Орела. По него има бели петна, които приличат на орло­ви пера и нокти. Вторият пламък като светкавица разкри­ва увисналата, ветрообразуваща чернота, наподобяваща орлови крила. При третия светкавичен блясък ясновиде­цът съзира едно пронизващо, нечовешко око. Четвъртият и последен пламък показва какво прави Орелът.
Орелът поглъща съзнанието на всички създания, кои­то, живи на земята преди миг, а сега мъртви, са полетели към човката на Орела като безкраен рояк от светулки, за да се срещнат със своя господар, с причината да са има­ли живот. Орелът разчленява тия малки пламъчета, израв­нява ги, както кожарът изглажда кожата, а после ги поглъ­ща; защото съзнанието е храната на Орела.
Орелът, тази сила, която направлява съдбите на всич­ки живи твари, отразява по равно и наведнъж всички тия живи същества. Ето защо не съществува начин човек да се моли на Орела, да иска услуги, да се надява на милост. Човешката част от Орела е твърде незначителна, за да трогне цялото.
Единствено по действията на Орела ясновидецът може да каже какво иска. Орелът, макар и да не се трог­ва от обстоятелствата на която и да е жива твар, е прине­съл дар на всяка от тях. По свой начин и по свое право всяка от тях, стига да пожелае, има силата да запази пла­мъка на съзнанието, силата да не се подчини на призиви­те да умре и да бъде погълната.
Всяка жива твар е получила силата, стига да я желае, да търси излаз към свободата и да премине през него. За ясновидеца, който съзира този излаз, и за създанията, ко­ито преминават през него, е очевидно, че Орелът е при­несъл този дар, за да увековечи съзнанието.
С цел да направлява живите твари към този излаз, Орелът е създал Нагуала. Нагуалът е двойно същество, на което е било разкрито правилото. Дали то е във формата на човек, животно, растение или друга жива твар, поради своята двойност Нагуалът е призван да търси този скрит коридор.
Нагуалът идва по двойки — мъжка и женска. Един дво­ен мъж и една двойна жена стават Нагуал, само след като правилото е казано на всеки от тях и всеки от тях го е раз­брал и напълно го е приел.
За окото на виждащия един мъж Нагуал и една жена Нагуал се появяват като сияйно яйце с четири отделения. Противно на обикновения човек, който има само две страни, лява и дясна, Нагуалът има лява страна, разделе­на на два продълговати сектора, и дясна страна, също разделена на две.
Орелът е създал първите мъж Нагуал и жена Нагуал като ясновидци и незабавно ги е сложил в света да гледат. Предоставил им е четири жени воини, които са прикрива­чи, трима мъже воини и един мъж куриер, които те тряб­ва да хранят, да развиват и да доведат до свобода.
Жените воини ги наричат четирите посоки, четирите ъгъла на квадрата, четирите настроения, четирите вятъра, четирите различни типа женски личности, съществуващи в човешката раса.
Първата е изток. Тя се нарича ред. Тя е оптимист, с леко сърце, спокойна, устойчива, като силен, нестихващ летен бриз.
Втората е север. Тя се нарича сила. Тя е изобретател­на, неотклонна, директна, твърда, като силен вятър.
Третата е запад. Тя се нарича чувство. Тя е вглъбена, съзерцателна, лукава, хитра, като студен порив на вятъра. Четвъртата е юг. Нарича се растеж. Тя е като майка-хранителка, шумна, стеснителна, топла, като горещ вя­тър.
Тримата мъже воини и куриерът са представители на четирите типа мъжка дейност и темперамент.
Първият тип е знаещият мъж, ученият; благороден, надежден, открит човек, изцяло посветен на изпълнение­то на своята задача, каквато и да е тя.
Вторият тип е мъж на действието, силно подвижен, го­лям шегобиец и непостоянен другар.
Третият тип е организаторът зад сцената, загадъчният, непознаваем човек. За него не може да се каже нищо, защото той не позволява да се изплъзне нищо от него.
Куриерът е четвъртият тип. Той е асистентът, мълчали­вецът, мрачният човек, който се справя много добре, стига да бъде майсторски направляван, но който не е са­мостоятелен.
За да се улеснят нещата, Орелът е показал на мъжа Нагуал и на жената Нагуал, че всеки от тия типове сред мъжете и жените на земята си има специфични черти в своето сияйно тяло.
Ученият има плитка вдлъбнатина, ярка ямка на слънче­вия си сплит. При някои мъже тя прилича на езерце от силно сияние, понякога гладко и лъскаво, като огледалце без отражение.
Мъжът на действието има влакна, които излизат от об­ластта на волята. Броят на влакната варира от едно до пет, като размерът им върви от проста нишка до плътно, кам­шикообразно пипало с дължина до два и половина мет­ра. Някои имат и три такива влакна, развити в пипала.
Мъжът зад сцената се разпознава не по някой белег, а по способността си да сътворява съвсем неволно изблик от сила, която успешно блокира вниманието на ясновид­ците. В присъствието на този тип мъже ясновидците се озовават потопени в неприсъщи подробности, а не във виждане.
Асистентът няма явна конфигурация. За ясновидците той се явява като ясен блясък в идеална черупка от сияй­ност.
Жената Изток се разпознава по почти незабележими­те петънца в сияйността, нещо като малки обезцветени области.
Жената Север има всеобхватно излъчване; тя изпуска червеникави блясъци, почти като жега.
Жената Запад е обгърната от тънък слой, който я прави да изглежда по-тъмна от останалите.
Жената Юг има постоянен блясък; за момент тя лъсва, после потъмнява, само за да блесне отново.
Мъжът Нагуал и жената Нагуал имат в сияйните си тела две различни движения. Дясната им страна се вълну­ва, докато лявата се вихри.
По отношение на личността, мъжът Нагуал е опора, твърд, непроменлив. Жената Нагуал е същество войнст­вено и все пак отпуснато, винаги нащрек, но без напре­жение. И двамата отразяват четирите типа на своя пол, като четири начина на поведение.
Първата заповед, която Орелът е наложил на мъжа Нагуал и на жената Нагуал, е да намерят, всеки сам за себе си, друга група от четири жени воини, четири посо­ки, точни копия на прикривачите, но които да са сънувачи. За ясновидците сънувачите се отличават с това, че имат в пъпната си област завеса от прилични на косъмче­та влакна. Прикривачите имат подобна завеса, но вместо от влакна, тя се състои от безброй малки, обли издатъци. Осемте жени воини се делят на две групи, наречени дясна и лява планети. Дясната планета се състои от чети­ри прикривача, лявата — от четири сънувача. Воините на всяка планета са научени от Орела на правилото на спе­цифичната си задача: прикривачите са научени на прик­риване; сънувачите — на сънуване.
Двете жени воини от всяка посока живеят заедно. Те така си приличат, че са огледално отражение една на друга и единствено чрез безупречност могат да намерят утеха и предизвикателство в това отразяване една в дру­га.
Мъжете воини и куриерът могат да образуват също независимо звено от четирима мъже, или всеки може да функционира като самотно същество — както го налага необходимостта.
След това на Нагуала и неговия екип се заповядва да намерят още трима куриери. Те могат да бъдат мъже или жени, или смесено, но мъжете куриери трябва да бъдат от четвъртия тип мъже, на асистента, а жените трябва да бъдат от юга.
За да е сигурно, че първият мъж Нагуал ще води гру­пата към свобода и няма да се отклонява от пътя или да е продажен, Орелът е взел в другия свят жената Нагуал, за да служи като маяк, направляващ групата към излаза.
После на Нагуала и неговите воини е заповядано да забравят. Те са били пуснати в тъмнината и са им били да­дени нови задачи: задачата да си спомнят за себе си и за­дачата да си спомнят за Орела.
Заповедта да забравят е била тъй категорична, че все­ки е бил отделен от другите. Те не си спомняли кои са. Орелът имал намерение, в случай че те са способни от­ново да си спомнят за себе си, да ги накара да открият тоталността на самите себе си. Едва тогава щели да имат силата и търпението, нужни да търсят и да намерят отре­деното им пътешествие.
Последната им задача, след като вече си били възвър­нали тоталността на самите себе си, била да се сдобият с нов чифт двойни същества и да ги превърнат в нов мъж Нагуал и нова жена Нагуал, като им разкрият правилото. И точно както първите мъж Нагуал и жена Нагуал били снабдени с минимален екип/те трябвало да снабдят но­вата двойка Нагуали с четири жени воини — прикривачи, трима мъже воини и един мъж куриер.
Когато първият Нагуал и неговата група били готови да преминат през коридора, първата жена Нагуал ги чакала, за да ги насочи. Тогава на тях им било наредено да взе­мат новата жена Нагуал със себе си в другия свят, за да служи като маяк за нейните хора, а да оставят новия мъж Нагуал в света, за да повтори цикъла.
Докато са в света, минималният брой под водачество­то на Нагуала е шестнайсет: осем жени воини, четирима мъже воини, включително Нагуала, и четирима куриери. В момента на напускането на света, когато с тях е жената Нагуал, броят на групата на Нагуала е седемнайсет. Ако личната му сила позволява да има повече воини, могат да се добавят още, но кратно на четири.
Бях запитал направо дон Хуан по какъв начин прави­лото е станало известно на хората. Той обясни, че прави­лото е безкрайно и обхваща всяка страна от поведението на воина. Тълкуването и „натрупването” на правилото е дело на ясновидците, чиято единствена задача през веко­вете е била да виждат Орела, да наблюдават безспирно­то му излъчване. От своите наблюдения ясновидците зак­лючили, че ако сияйната черупка, обгръщаща човешко­то, се счупи, много е възможно в Орела да се открие сла­бото отражение на човека. Неопровержимите повели на Орела могат в такъв случай да бъдат разбрани от ясно­видците, правилно изтълкувани от тях и натрупани като едно ръководно цяло.
Дон Хуан обясни, че правилото не е приказка и че да прекосиш към свободата не означава вечен живот, както обикновено се разбира вечността — тоест, да живееш вечно. Това, което постановява правилото, е, че човек може да запази съзнанието, което обикновено се отделя в момента на умирането. Дон Хуан не можеше да обяс­ни какво означава да се запази съзнанието или навярно не можеше да го схване. Неговият покровител му бил казвал, че в момента на прекосяването човек навлиза в „третото внимание”, а тялото се изпълва цялото с позна­ние. Всяка клетка тутакси осъзнава себе си, осъзнава също и тоталността на тялото.
Неговият покровител му казвал също, че този вид съз­нание е безполезен за нашите умове, разпределени на сектори. Ето защо проблемът относно борбата на воина не се състои толкова в това той да разбере, че прекосява­нето, заявено в правилото, означава преминаване в тре­тото внимание, а да се схване, че въобще съществува та­кова съзнание.
Дон Хуан твърдеше, че в началото за него правилото било нещо строго ограничено в царството на думите. Не можел да си представи как би могло да се приложи в об­ластта на реалния свят и неговите изисквания. Обаче под успешното напътствие на своя покровител и след огром­но количество труд, най-накрая той съумял да усвои ис­тинската природа на правилото и да го приеме напълно като комплект от практически насоки, а не като мит. От­тогава нататък нямал проблеми в отношенията си с реал­ността на третото внимание. Единствената пречка по пътя му произлизала от убедеността му, че правилото е геог­рафска карта; той вярвал, че трябва да търси буквален из­лаз в света, коридор. Кой знае защо, той ненужно се при­държал към първото ниво от развитието на воина.
В резултата на това работата на дон Хуан като водач и учител била насочена да помага на учениците и специал­но на мен да избягваме неговите грешки. Успехът му в работата с нас бил именно в това да ни преведе през три­те етапа от развитието на воина, без да се набляга преко­мерно на някой от тях. Най-напред той ни беше насочил да приемем правилото като карта; после ни беше насо­чил да разберем, че можем да постигнем първостепенно съзнание, защото такова нещо съществува; и накрая ни беше насочил към един действителен коридор в оня друг, скрит свят на съзнанието.
За да ни преведе през първия етап, приемането на правилото като карта, дон Хуан беше взел частта, която се отнася до Нагуала и неговата роля, и ни беше показал, че тя съответства на недвусмислени факти. Беше постиг­нал това, като ни бе позволил да имаме, докато сме в ета­па на повишено съзнание, неограничено взаимодейст­вие с членовете на групата му, които бяха живото олицет­ворение на осемте типа хора, описани в правилото. При взаимодействието ни с тях пред нас се разкриваха и дру­ги сложни и всеобхватни страни на правилото, докато най-накрая установихме, че сме хванати в мрежата на нещо, което отначало определихме като понятието мит, но което по същество беше карта.
Дон Хуан ни казваше, че в това отношение неговият случай бил идентичен на нашия. Неговият покровител му помогнал да премине през първия етап, като му разре­шил същия тип взаимодействие. За целта го карал да се премества назад и напред от дясностранното към лявост­ранното съзнание, точно както беше направил дон Хуан с нас. На лявата страна той го запознал с членовете на гру­пата си — осемте жени, тримата мъже воини и четиримата куриери — които задължително най-точно съвпадали с ти­повете, описани в правилото. Въздействието от това за­познанство и общуване с тях било поразително за дон Хуан. То не само го принудило да счита правилото за фактическо напътствие, но го и накарало да признае ве­личината на нашите неизвестни възможности.
Обясняваше ни също, че до момента, когато се съб­рали всички членове на групата му, той бил вече така пос­ветен в пътя на воина, че приел за абсолютен факта, че без да насилва открито когото и да било, те се оказали съ­вършени копия на воините от групата на неговия покро­вител. Сходството на личните им симпатии, антипатии, пристрастия и така нататък не било резултат от подража­ние; дон Хуан твърдеше, че те принадлежали, както се казвало в правилото, на специфични групи хора с еднак­ви предимства и недостатъци. Единствените различия между членовете на една група били във височината на гласовете им, в звука на смеха им.
В опита си да ми изясни ефектите, които оказало вър­ху него взаимодействието с воините на покровителя му, дон Хуан се докосна до темата за многозначителната раз­лика между покровителя му и него самия в тълкуването на правилото, а също и в обучението на другите воини да го приемат като географска карта. Казваше още, че съ­ществуват два вида тълкувания — универсално и индиви­дуално. Универсалните тълкувания приемат постановки­те, съставляващи съдържанието на правилото, за абсо­лютна истина. Такъв пример е фактът, че Орелът не се ин­тересува от действията на човека и въпреки това е осигу­рил на тоя човек коридор към свободата.
Индивидуалното тълкуване, от друга страна, е текущо­то заключение, до което стигат ясновидците, използвайки за предпоставка универсалните тълкувания. Пример за това е фактът, че поради липса на заинтересованост от страна на Орела, аз трябва да съм сигурен, че шансовете ми да стигна до свободата се увеличават, навярно за да им се посветя напълно.
Според дон Хуан, той и покровителят му използвали различни методи за подвеждане на чираците си. Дон Хуан казваше, че подходът на покровителя му бил стро­гостта; той водел с желязна ръка и с убеждението, че при Орела свободните подаяния са изключени, затова никога не правел нищо за никого директно. Вместо това активно помагал на всички сами да си помогнат. Считал, че дарът на Орела, свободата, не е подарък, а шанс да имаш шанс.
Макар, че оценяваше високо способите на своя пок­ровител, дон Хуан не беше съгласен с него. По-късно, ко­гато вече бил сам, видял с очите си, че се губи ценно вре­ме. За него било по-експедитивно да се предложи на всички дадена ситуация и те да бъдат принудени да я приемат, вместо да се изчаква готовността им сами да се сблъскат с нея. Такъв беше методът му с мен и останали­те ученици.
Моментът, който най-добре ориентирал дон Хуан по отношение на различията във водачеството, бил по вре­ме на задължителното му взаимодействие с воините на неговия покровител. Правилото повелявало покровите­лят да намери за дон Хуан първо жена Нагуал, а после група от четири жени и четирима мъже, за да се сформи­ра екипът на воина. Покровителят му видял, че дон Хуан още няма лична сила, достатъчна да поеме отговорността за жена Нагуал, и затова обърнал последователността и помолил жените от своята група да намерят за дон Хуан най-напред четири жени, а после и четирима мъже.
Дон Хуан признаваше, че бил очарован от идеята за едно такова обръщане. Бил разбрал, че жените са за не­гова употреба, а според него това означавало сексуална употреба. Падението му обаче било пълно, когато разк­рил надеждите си пред своя покровител, а той незабавно свързал дон Хуан с мъжете и жените на собствената си група и го оставил сам да си взаимодейства с тях.
За дон Хуан срещата с тия воини се оказала истинско изпитание, не само защото умишлено му създавали зат­руднения, а защото предназначението на срещата е да служи като пробив.
Дон Хуан твърдеше, че взаимодействието в лявост­ранното съзнание не може да стане, освен ако всички участници не са в едно и също състояние. Именно затова той не ни е пускал да навлизаме в лявостранното съзна­ние, освен за да провеждаме взаимодействия с неговите воини. Това била процедурата, която изпълнявал с него и покровителят му.
Дон Хуан беше направил кратка равносметка относно случилото се на първата му среща с членовете на групата на покровителя му. Идеята му беше аз да използвам опи­та му като образец за това, което евентуално да очаквам. Казваше, че светът на покровителя му се отличавал с ве­ликолепна праволинейност. Членовете на групата му били индиански воини от цяло Мексико. По времето, ко­гато ги срещнал, те живеели в отдалечена планинска област в Южно Мексико.
Когато пристигнал в къщата им, дон Хуан бил прес­рещнат от две еднакви жени, най-едрите индианки, кои­то някога бил виждал. Били начумерени и одърпани, но иначе с приятни черти. Опитал да мине между тях, но те го заклещили между огромните си кореми, стиснали го под мишниците и захванали да го налагат. Хвърлили го на земята и седнали отгоре му, като едва не му счупили гръдния кош. Държали го така притиснат повече от два­найсет часа, докато водели преговори на място с неговия покровител, който трябвало да говори без прекъсване цялата нощ, докато накрая, някъде призори, пуснали дон Хуан. Разправяше, че най-много го изплашила решител­ността, която излъчвали очите на тия жени. Мислел си, че с него е свършено, че ще седят върху него докато умре, както се били заканили в началото.
По принцип било нужно да има период на изчакване от няколко седмици, за да се срещне със следващата гру­па воини, но поради факта, че покровителят му планирал да го остави с тях, дон Хуан бил незабавно отведен да се срещне и с другите. Срещнал се с всичките в един ден и всички се отнесли с него като с пълен некадърник. Заспо­рили, че не е човек за тая работа, че е прекалено глуповат и страшно наивен, млад, но вече състарен от навиците си. Покровителят му блестящо оспорил всичко това и го защитил; казал им, че могат да променят тия условия и че както за тях, така и за дон Хуан ще бъде изключително удоволствие да се заемат с това предизвикателство.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:40 am by zen

Дон Хуан настояваше, че първото му впечатление било съвсем правилно. От този миг нататък за него имало само работа и неприятности. Жените видели, че дон Хуан е неуправляем и не могат да му вярват за изпълнението на сложната и деликатна задача да ръководи четири жени. Тъй като и самите те били виждащи, изработили си собствено индивидуално тълкуване на правилото и ре­шили, че за дон Хуан ще бъде по-полезно да се заеме най-напред с четиримата мъже воини, а после с четирите жени. Дон Хуан казваше, че тяхното виждане било правилно, защото, за да се справи с жени воини, един На­гуал трябва да бъде в състояние на ненадмината лична сила, състояние на ведрина и контрол, в което човешките чувства играят минимална роля — състояние, немислимо за него в оня момент.
Покровителят му го оставил под прякото наблюдение на двете му западни жени, най-свирепите и безкомпро­мисни от всичките воини. Според правилото, твърдеше дон Хуан, всички западни жени са бесни и трябва се слу­шат. Под принудата на сънуването и прикриването те гу­бят десните си страни, умовете си. Разумът им лесно пламва поради факта, че лявостранното им съзнание е из­вънредно будно. Щом веднъж загубят рационалната си страна, те става несравними сънувачи и прикривачи, тъй като вече нямат рационален баласт, който да ги възпира.
Тия жени излекували дон Хуан от похотливостта му. В продължение на шест месеца той прекарвал по-голямата част от времето си в хамут, окачен на тавана в селската им кухня като пушен бут, докато напълно се пречистил от мислите за лична изгода.
Дон Хуан обясняваше, че един кожен хамут е превъз­ходно средство за лекуване на известни болести, които не са физически. Идеята е, че колкото по-високо е ока­чен човек и колкото по-продължително се държи да не докосва земята, увиснал във въздуха, толкова по-добри са възможностите за истински пречистващи резултати.
Докато западните жени го пречиствали, другите жени били заети с намирането на мъже и жени за неговата гру­па. За това били нужни години. Междувременно дон Хуан бил принуден да общува лично с всички воини на покровителя. Присъствието на тия воини и контактът му с тях били абсолютно задължителни за дон Хуан: той вече вярвал, че никога няма да излезе изпод опеката им. Ре­зултатът бил тоталното му и буквално придържане към ця­лото правило. Дон Хуан разправяше, че прекарвал без­възвратно изгубено време в размисли за съществуването на фактически коридор към другия свят. Според него това занимание представлявало клопка, от която на всяка цена трябвало да се бяга. За да ме предпази от нея, той разрешаваше да провеждам необходимото общуване с членовете на неговата група, докато я няма Ла Горда или някой от другите ученици.
В моя случай срещата с воините на дон Хуан предс­тавляваше крайният резултат от един продължителен процес. В нито един разговор с дон Хуан не беше споме­навано за тяхното съществуване. Знаех за съществуване­то им единствено по дедукция от правилото, което той ми разкриваше на малки части. По-късно той си призна, че те съществуват и че аз трябва евентуално да се срещна с тях. Подготви ме за срещата, като ми даде някои общи насоки и ориентири.
Предупреди ме за една обичайна грешка — да се над­ценява лявостранното съзнание, да се заслепяваме от не­говата яркост и сила. Казваше, че да се изпадне в лявост­ранно съзнание не означава човек веднага да се освобо­ди от собствените си волности, а означава само разшире­на способност за възприятията, по-обхватна лекота на разбирането и научаването и преди всичко — по-голяма възможност да се забравя.
Когато наближи времето да се срещна с воините на дон Хуан, той ми даде оскъдно описание на групата на неговия покровител, отново като насока за моето пове­дение. Каза, че за страничния наблюдател светът на пок­ровителя му на моменти може да изглежда като съставен от четири домакинства. Първото се състои от южните жени и куриера на Нагуала, второто — от източните жени, учения и мъжа куриер, третото — от северните жени, мъжа на действието и друг мъж куриер; и четвъртото — от западните жени, мъжа зад сцената и третия мъж куриер.
В друго време този свят може да е изглеждал като със­тавен от групи. Имало е група от четирима напълно раз­лични възрастни мъже — покровителят на дон Хуан и три­мата му мъже воини. После група от четирима мъже, много подобни един на друг, и куриери. Група, съставе­на от две подгрупи явно идентични жени близнаци, които живеят заедно и са южните и източните жени. И две дру­ги подгрупи от явни сестри, които са северните и запад­ните жени.
Тези жени не са роднини помежду си — те просто си приличат поради огромното количество лична сила, коя­то имал покровителят на дон Хуан. Дон Хуан описваше южните жени като два мастодонта, страшни на вид, но отличаващи се с приятни маниери и топлота. Източните жени били много красиви, свежи и забавни — истинска наслада за очите и ушите. Северните жени били изключи­телно женствени, суетни, кокетни, загрижени, че остаря­ват, но също страшно прями и нетърпеливи. Западните жени били на моменти като необуздани, а в други мо­менти — олицетворение на строгост и целенасоченост. Те най-много тревожели дон Хуан, защото той не можел да се помири с факта, че след като са толкова трезви, любез­ни и сговорчиви, в даден момент могат да изгубят спо­койствието си и да се разбеснеят неузнаваемо.
Мъжете, от друга страна, нямали с какво да бъдат за­помнени от дон Хуан. Според него в тях нямало нищо за­бележително. Били като че ли абсолютно погълнати от шокиращата сила на женската непоколебимост и от вез­десъщата личност на покровителя.
Що се отнася до собственото му събуждане, дон Хуан каза, че след като бил хвърлен в света на своя покрови­тел, той установил колко лесно и удобно е за него да пре­кара останалата част от живота си без задръжки. Разбрал, че греши, като приема своите цели за единствено пра­вилни. Целият си живот бил прекарал като просяк; пора­ди това унищожителната му амбиция била да има мате­риална собственост, да бъде някой, а не кой да е. Бил толкова завладян от желанието си да върви напред и по­ради отчаянието си, че нямал успех и че нямал време нищо да проучва. С радост подкрепял покровителя си, защото разбирал, че му се предлага възможност да нап­рави нещо за себе си. Ако не друго, то поне можел да се изучи за магьосник. Схващал, че потопяването в света на покровителя му може да окаже върху него въздействие, аналогично на въздействието на Испанското нашествие върху индианската култура. То разрушило всичко, но на­ложило едно разтърсващо самоизучаване.
Моето отношение към подготовката за срещата с гру­пата воини на дон Хуан не беше, колкото и странно да изглеждаше, страхопочитание или уплаха, а една дребна­ва интелектуална загриженост относно две неща. Първо­то беше предположението, че в света има само четири типа мъже и четири типа жени. Проведох спор с дон Хуан, че обхватът от индивидуални различия сред хората е прекалено голям за такава проста схема. Той не се съг­ласи с мен. Каза, че правилото било категорично и не до­пуска неопределен брой типове хора.
Второто нещо беше културният контекст на знанията на дон Хуан. Самият той не го знаеше. Разглеждаше го като продукт на някакъв вид пан-индианизъм. Обяснени­ето за неговия произход беше, че навремето, в индианс­кия свят преди испанското нашествие, третирането на второто внимание било нарушено. В продължение на може би хиляди години то се развивало без никакви пре­пятствия до момента, в който загубило своята сила. Хора­та от онова време, които го практикували, вероятно не са имали нужда от контрол и така, освободено от ограниче­ния, второто внимание вместо да се засили, е отслабнало поради увеличаващата му се сложност. Тогава дошли ис­панските нашественици и със своята по-висша техника унищожили индианския свят. Според дон Хуан покрови­телят му бил убеден, че оцелели само шепа от ония вои­ни, останали способни да съберат отново познанията си и да пренасочат своя път. Каквото и да знаеха дон Хуан и покровителят му за второто внимание, това беше една преструктурирана версия, нов вариант с вградени резер­ви, тъй като е бил изграден при най-тежки условия на робство.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:40 am by zen

10
ГРУПАТА ОТ ВОИНИ НА НАГУАЛА
КОГАТО ДОН XУAH ПРЕЦЕНИ, че за мен е настъпил моментът да направя първата си среща с неговите воини, той ме накара да променя нивата си на съзнание. След това съвсем определено ми каза, че той няма да има нищо общо с начините, по които те ще се срещнат с мен. Предупреди ме, че ако решат да ме набият, няма да ги спре. Можели да правят каквото си пожелаят, освен да ме убият. Непрекъснато подчертаваше, че воините от не­говия екип били съвършено копие на тия на покровителя му, с изключение на това, че някои жени били по-свире­пи, а всичките мъже били изключително неповторими и могъщи. Ето защо първата ми среща с тях можела да при­лича на главоломен сблъсък.
Бях нервен и изпълнен с предчувствия, от една страна, но пък любопитен, от друга. Умът ми направо се побърк­ваше от безконечни размишления, повечето за това на какво ще приличат воините.
Дон Хуан казваше, че можел да избира: или да ме тре­нира в запаметяването на един сложен ритуал, както той бил накаран навремето, или да направи възможно най-обикновена среща. Чакал за предзнаменование, което да му посочи алтернативата. Неговият покровител бил направил същото, само че настоял дон Хуан да научи ри­туала, преди да се появи предзнаменованието. Когато дон Хуан разкрил своите сексуални мечтания да спи с че­тирите жени, покровителят му го изтълкувал като знак, за­рязал ритуала и накрая завършил с молби за живота на дон Хуан.
В моя случай дон Хуан искаше да получи знак преди да ме научи на ритуала. Знакът се появи, когато дон Хуан и аз минавахме с колата през граничния град в Аризона и един полицай ме спря. Помислил ме беше за незаконен чужденец. Едва след като му показах паспорта си, който отначало той взе за подправен, и другите документи, той ме пусна да мина. През цялото време дон Хуан беше на предната седалка до мен, но полицаят не го погледна втори път. Беше се съсредоточил изцяло върху мен. Дон Хуан реши, че именно този случай е знакът, за който чака. Неговото тълкуване беше, че за мен ще е много опасно да привлека вниманието върху себе си, и заключи, че моят свят трябва да бъде съвършено прост и прозрачен, за мен би бил немислим един сложен ритуал и помпоз­ност. Призна обаче, че няма да е лошо да се съблюдават, дори и минимално, някои ритуални модели, когато се за­познавам с воините му. Трябвало да започна като се приближа откъм юг, защото това била посоката, следвана от силата и безспирния приток. Житейската сила тече към нас откъм юг и ни оставя, като продължава да тече към север. Казваше, че единственият излаз към света на Нагу­ала бил през юга и че портата е направена от две жени воини, които трябвало да ме поздравят и да ме пуснат, стига да го решат.
Заведе ме в някакъв град в Централно Мексико, до една къща в провинцията. Когато я наближихме пеша от­към южната посока, видях две масивни индианки, заста­нали на метър и нещо една от друга, лице в лице. Бяха на около десетина-дванайсет метра от главния вход на къща­та, на място със спечена пръст. Двете жени бяха извън­редно мускулести и набити. И двете имаха дълги, смолис­точерни коси, сплетени в дебели плитки. Приличаха си като сестри. Бяха почти еднакви на ръст и тегло — според мен бяха към един и шейсет и два-три и тежаха по около шейсет и осем кила. Едната беше изключително мургава, почти черна, другата — по-светла. Облечени бяха като ти­пични индианки от Централно Мексико — с дълги широки рокли и шалове, както и саморъчни сандали.
Дон Хуан ме накара да спра на десетина метра от тях. Обърна се към жената вляво от нас и ме накара да заста­на с лице към нея. Каза, че името й е Сесилия и че тя е съ­нувач. После рязко се обърна, без да ми дава време да продумам, и ме накара да застана с лице към по-мургава­та жена вдясно от нас. Каза, че нейното име е Делия и че тя е прикривач. Жената ми кимна. И двете нито се усмих­наха, нито понечиха да се здрависат с мен, нито пък нап­равиха някакъв жест за добре дошъл.
Дон Хуан мина между тях сякаш бяха колони, обрам­чващи порта. Направи няколко стъпки и се обърна, като че да изчака жените да ме поканят да мина и аз. За мо­мент жените спокойно ме изгледаха. После Сесилия ме повика да вляза, сякаш бях на прага на истинска врата.
Дон Хуан ме поведе към къщата. На входа заварихме мъж. Беше много строен. На пръв поглед изглеждаше из­ключително млад, но като го разгледах по-отблизо, се оказа, че е някъде към шейсет. Заприлича ми на старо дете: дребен, жилест, с проницателни тъмни очи. Имаше вид на елф, на сянка. Дон Хуан ми го представи като Еми­лито и каза, че е негов куриер и всестранен помощник, който ще ме посреща от негово име.
Емилито ми се стори наистина най-милия човек на този свят. Усмивката му грееше; ситните му зъби бяха съвър­шено равни. Той се ръкува с мен или по-скоро кръстоса подлактията си и хвана двете ми ръце. Излъчваше сякаш радост; всеки би се заклел, че е много въодушевен от сре­щата с мен. Гласът му беше много благ, очите му искряха. Влязохме в просторна стая. Там имаше друга жена. Дон Хуан каза, че името й е Тереза и че е куриер на Се­силия и Делия. Беше навярно към трийсетте и определе­но приличаше на дъщеря на Сесилия. Беше много тиха, но съвсем приветлива. Последвахме дон Хуан към задна­та част на къщата, където имаше портичка с покрив. Де­нят беше топъл. Седнахме около маса и след един оскъ­ден обяд говорихме до след полунощ.
Емилито беше домакинът. Той очароваше и забавля­ваше всички с екзотичните си истории. Жените се отпус­наха. За него те бяха чудесна публика. Удоволствие беше да се наслаждаваш на женския смях. Бяха изключително мускулести, агресивни, физически силни. По едно време Емилито каза, че Сесилия и Делия са му като две майки, а Тереза като дъщеря, a те го вдигнаха и го заподхвърляха във въздуха като дете.
От двете жени Делия изглеждаше по-рационална, по-земна. Сесилия беше навярно по-надменна, но изглежда­ше с no-голяма вътрешна сила. Правеше ми впечатление на по-неотстъпчива или по-нетърпелива; струваше ми се, че се дразни от някои историйки на Емилито. Поради това едва седеше на ръба на стола си, когато той разказваше, както ги наричаше, своите „приказки за вечността”. Всяка история той предхождаше с фразата „Знаете ли, мили приятели, че...?” Историята, която ми направи най-силно впечатление, беше за някакви създания, които според него съществували във вселената, били най-близките до човешките същества твари, без да са хора; създания, об­ладани от движение и способни да улавят и най-незабеле­жимите вълни в себе си и около себе си. Тези създания били толкова чувствителни към движението, че за тях то било като проклятие. Оказвало им такава болка, че вър­ховната им амбиция била да намерят покой.
Емилито разнообразяваше приказките си за вечността с най-откровени мръсни шегички. Поради невероятната му дарба на разказвач, възприемах всеки от разказите му като метафора, притча, с които той някак ни обучаваше.
Дон Хуан разправяше, че Емилито просто давал отчет за неща, на които ставал свидетел по време на пътешест­вията си през вечността. Ролята на куриера била да пъту­ва пред Нагуала като разузнавач във военна операция. Емилито стигнал до пределите на второто внимание и за­белязаното предавал на другите.
Втората ми среща с воините на дон Хуан беше също толкова добре скроена, колкото и първата. Един ден дон Хуан промени нивото на съзнанието ми и ми съобщи, че ще имам втора среща. Нареди ми да отидем с колата до Сакатекас в Северно Мексико. Пристигнахме там много рано сутринта. Дон Хуан каза, че това било само меж­динна спирка и че можем да се поотпуснем до другия ден, преди да се отправим към мястото на втората ми официална среща, за да се запозная с източните жени и учения воин от групата му. После обясни някакъв запле­тен и деликатен момент на своя избор. Каза, че сме се срещнали с Юга и куриера следобед, защото той е нап­равил индивидуално тълкуване на правилото и е подбрал този час, за да представи нощта. Реално Югът бил нощта — топла, приятелска, уютна нощ — и правилно било да се срещнем с двете южни жени след полунощ. Това обаче щяло да бъде неблагоприятно за мен поради това, че об­щата ми посока била към светлината, към оптимизма -оптимизъм, който се вплитал хармонично в загадката на тъмнината. Каза, че именно това сме вършили оня ден: радвали сме се на взаимната си компания и сме говори­ли, докато е станало тъмно като в рог. Пък аз се чудех защо не бяха запалили фенерите.
Дон Хуан заяви, че изтокът, от друга страна, бил утро­то, светлината, затова на другия ден сутринта ще се срещнем с източните жени.
Преди закуска отидохме до площада и седнахме на една скамейка. Дон Хуан ми съобщи, че искал аз да оста­на тук и да го почакам, докато той изтича да изпълни ня­каква поръчка. Тръгна; малко след това дойде някаква жена и седна на другия край на скамейката. Не й обър­нах никакво внимание и зачетох вестник. След миг при нея пристигна друга жена. Понечих да се преместя на друга скамейка, но си спомних, че дон Хуан специално бе поискал да седя тук. Обърнах гръб на двете жени и дори бях забравил, че са там, тъй като те бяха много кротки, когато някакъв мъж ги поздрави и застана с лице към мен. От разговора им разбрах, че жените го бяха ча­кали. Мъжът се извиняваше, че е закъснял. Очевидно ис­каше да седне. Аз се отместих да му направя място. Той ми благодари чистосърдечно и се извини, че ме притес­нява. Каза, че съвсем са се изпозагубили в тоя град, защо­то били селски хора, и че веднъж били в Мексико Сити и едвам не загинали сред колите. Попита ме дали живея в Сакатекас. Казах, че не, и се готвех да приключа разгово­ра, но в усмивката му забелязах нещо много привлека­телно. Беше старец, забележително запазен за възрастта си. Не беше индианец. Приличаше на провинциален аристократ в малък градец от селски тип. Носеше костюм и сламена шапка. Лицето му се отличаваше с много фини черти. Кожата у беше почти прозрачна. Носът му беше леко прегърбен, устата — малка, а бялата му брада — от­лично подрязана. Изглеждаше необикновено здрав и въпреки това деликатен, крехък. Беше средно висок и хармонично сложен, но в същото време правеше впечат­ление на слаб, почти хилав.
Стана пъргаво на крака и ми се представи. Каза ми името си — Висенте Медрано — и че предния ден е дошъл в града по работа. После посочи двете жени и заяви, че са негови сестри. Жените станаха и ни погледнаха. Бяха много тънки и по-мургави от брат си. Бяха и много по-млади. Едната можеше да му е и дъщеря. Забелязах, че кожата им не беше като неговата; изглеждаше суховата. Двете жени бяха много хубави. И те имаха фини черти като мъжа, очите им бяха ясни и спокойни. Високи бяха около метър и шейсет. Носеха красиво ушити рокли, но с шаловете си, ниските обувки и тъмните памучни чора­пи приличаха на заможни селянки. По-възрастната беше вероятно към петдесет, а младата — на около четирийсет. Мъжът ми ги представи. По-възрастната се наричаше Кармела, а по-младата — Хермелинда. Изправих се и се ръкувах с тях. Попитах ги дали имат деца. Този въпрос беше за мен изпитано средство за започване на разговор. Жените се изсмяха и едновременно пригладиха с ръце коремите си, за да ми покажат колко са слаби. Мъжът спокойно обясни, че сестрите му са стари моми, а той са­мият е стар ерген. Довери ми с полушеговит тон, че за нещастие сестрите му били истински мъжкарани, липс­вала им оная женственост, дето прави жената желана и затова не успели да си намерят съпрузи.
Аз пък казах, че така са си по-добре, имайки предвид подчинената роля на жената в нашето общество. Жените възразиха; нямали нищо против да са слугини, стига да се намерят мъже, които да им станат господари. По-млада­та заяви, че истинският проблем бил всъщност баща им -не ги бил научил как да се държат като жени. Мъжът обясни с въздишка колко властен бил баща им, как и на него му бил попречил да се задоми, като нарочно не го бил научил да бъде мачо. И тримата въздъхнаха и лицата им помръкнаха. Прииска ми се да се разсмея.
След продължително мълчание седнахме отново и мъ­жът каза, че ако поостана още малко на скамейката, ще имам възможност да се запозная и с баща им, който бил доста запазен за напредналата си възраст. Добави стес­нително, че баща им щял да ги вземе да отидат на закус­ка, защото самите те никога не носели пари. Баща им държал здраво връзките на кесията.
Бях изумен. Тези възрастни хора, които изглеждаха толкова силни, си бяха всъщност слабохарактерни, неса­мостоятелни като деца. Сбогувах се с тях и станах да си тръгвам. Мъжът и сестрите му настояха да остана. Започ­наха да ме уверяват колко щял да се зарадва баща им, ако отида с тях на закуска. Не ми се искаше да се сре­щам с баща им и въпреки това бях любопитен. Казах им, че самият аз чакам един човек. При тия думи жените се закискаха, а после избухнаха в невъздържан смях. Мъжът също се самозабрави и буйно се разсмя. Почувствах се като глупак. Прищя ми се да се махна оттам. В този миг се появи дон Хуан и аз осъзнах маневрата им. Не ми се струваше особено забавна.
Всички станахме. Те още се смееха/докато дон Хуан ми обясняваше, че тия жени са източни, че Кармела е прикривач, а Хермелинда — сънувач, и че Висенте е воинът учен и най-старият му другар.
Точно си тръгвахме от площада, когато към нас се присъедини друг мъж — висок и мургав индианец, навяр­но към четирийсетте. Носеше дънки „Левис” и каубойска шапка. Изглеждаше страшно силен и навъсен. Дон Хуан ми го представи като Хуан Тума, куриерът на Висенте и помощник по проучванията.
Запътихме се към някакъв ресторант на няколко пре­сечки по-нататък. Жените ме поставиха помежду си. Кар­мела каза, че се надява да не се обиждам от шегите им и че трябвало да избират или да ми се представят, или да се пошегуват с мен. Онова, което наклонило везните към шегата, било изключително снобското ми поведение, като съм им обърнал гръб и съм понечил да се преместя на друга скамейка. Хермелинда добави, че човек трябва да е пределно смирен и да не се чуди къде да се крие, дори да има защо; че човек трябва да се защищава, а не да се предпазва. Като съм ги загърбил, аз съм се предпаз­вал, а не съм се защищавал.
Усетих, че ще се скарам. Честно казано, с техния мас­карад ме бяха изкарали от релсите. Започнах да споря, но преди да изясня позицията си, дон Хуан дойде до мен. . Каза на двете жени, че трябва да ми простят за моята аг­ресивност и че ще мине дълго време докато се прочистя от боклуците, с които едно сияйно създание се отрупва в тоя свят.
Собственикът на ресторанта, в който отидохме, поз­наваше Висенте и беше приготвил за нас разкошна за­куска. Всички бяха в чудесно настроение, но аз не можех да се отърся от мрачните си мисли. И тогава, по молба на дон Хуан, Хуан Тума започна да разказва за пътешествия­та си. Беше човек на фактите. Усещах как ме хипнотизи­ра със суховатите си оценки за неща извън моите възпри­ятия. Най-опияняващо за мен беше описанието му на някакви енергийни или светлинни лъчи, които най-вероя­тно опасвали земята. Казваше, че тия лъчи не пулсират като всичко останало във вселената, а са фиксирани в ня­каква плетеница. Тази плетеница съвпада със стотиците точки в сияйното тяло. Хермелинда била разбрала, че всички точки са в нашето физическо тяло, но Хуан Тума обясни, че тъй като сияйното тяло е много голямо, някои точки са на около деветдесет сантиметра от физическото тяло. В известен смисъл те са извън нас и все пак не са; те са по периферията на нашата сияйност и затова все още принадлежат към цялото тяло. Най-важната от тия точки се намира на трийсет сантиметра от стомаха, четирийсет градуса надясно от една въображаема линия, излизаща право напред. Хуан Тума ни каза, че това е центърът на събирането на второто внимание и че е възможно той да се обработва, като се гали нежно въздуха с дланите на ръ­цете. Заслушан в Хуан Тума, аз забравих за гнева си.
Следващата ми среща със света на дон Хуан беше със запада. На няколко пъти той ме предупреди, че първият контакт със запада е много важно събитие, защото с него може да се реши по един или друг начин какво трябва да правя по-нататък. Той насочи вниманието ми и към фак­та, че това ще е мъчително събитие, особено за мен, тъй като съм много скован и честолюбив. Каза, че към запада по принцип се пристъпва към здрачаване, времето от деня, което само по себе си е трудно, и че неговите вои­ни на запада са много могъщи, дръзки и могат направо да те подлудят. Едновременно с това щях да се срещна и с мъжа воин, който е мъжът зад сцената. Дон Хуан ми пре­поръча да взема всички предпазни мерки и да се въоръ­жа с търпение; не само защото жените били бесни, но и защото той не познавал по-могъщи воини от тях и от мъжа. По негово мнение те били най-големите авторите­ти по въпроса за второто внимание. По-нататък дон Хуан не се задълбочи.
За мой късмет един ден той внезапно реши, че е вре­ме да тръгваме на път, за да се срещнем със западните жени. Отправихме се с колата за един град в Северно Мексико. Вече по здрач дон Хуан ми нареди да спра пред голяма неосветена къща в покрайнините на града. Слязохме от колата и се упътихме към входната врата. Дон Хуан почука няколко пъти. Никой не отговори. Имах чувството, че не сме дошли навреме. Къщата изглеждаше празна.
Дон Хуан продължи да чука, докато явно се умори. Направи ми знак аз да почукам. Каза ми да не преставам, защото хората, които живеели там, не чували добре. По­питах го дали няма да е по-добре да се върнем по-късно или на другия ден. Той ми каза да продължа да удрям по вратата.
След като чакахме като че ли безкрайно, вратата за­почна бавно да се отваря. Зловеща на вид жена подаде глава и ме попита да не би да имам намерение да счупя вратата или да ядосам съседите и да разлая кучетата им.
Дон Хуан пристъпи напред да каже нещо. Жената също направи крачка напред и насила го отмести встра­ни. Заклати показалец към мен и се разкрещя, че се дър­жа така, като че ли светът ми е длъжен, като че ли само аз живея в него. Възразих, че постъпвам така, както ми е на­редил дон Хуан. Жената попита не са ли ми наредили да разбия вратата. Дон Хуан понечи да се намеси, но отно­во беше отместен настрана.
Жената имаше вид на току-що станала от леглото. Не приличаше на нищо. С чукането си навярно я бяхме раз­будили и тя си бе навлякла набързо рокля от коша с мръс­ните дрехи. Беше боса; косата й сивееше и беше в ужас­но състояние. Очите й бяха зачервени, кръгли. Беше неу­гледна, но някак внушителна; доста висока, около един и седемдесет, мургава и изключително мускулеста; голите й ръце бяха целите на възли от твърдите й мускули. Забе­лязах, че има добре оформени прасци.
Тя ме изгледа от главата до петите някак отвисоко и извика, че още не е чула извиненията ми. Дон Хуан ми пошепна да се извиня високо и ясно.
Щом сторих това, жената се усмихна и се обърна към дон Хуан, като го прегърна така, сякаш беше дете. Избо­боти, че не е трябвало да ме кара да чукам, защото уда­рите по вратата били кой знае защо изменчиви и обезпо­коителни. Задържа ръката на дон Хуан и го поведе навът­ре, като му помогна да прекрачи високия праг. Нарече го „най-скъпото старче”. Дон Хуан се разсмя. Поразен бях, като го гледах как се преструва, че е доволен от не­лепиците на тая страховита жена. Щом помогна на „най-скъпото старче” да влезе в къщата, тя се обърна към мен и направи жест с ръка, сякаш да ме отпъди, като че бях куче. После се развесели от удивлението ми; зъбите й бяха едри и неравни, на всичко отгоре мръсни. После реши като че ли друго и ми каза да вляза.
Дон Хуан се беше запътил към някаква врата, която едва се забелязваше в дъното на тъмното преддверие. Жената му се скара, че не знае къде върви. Поведе ни през друго тъмно коридорче. Къщата изглеждаше огром­на и никъде нямаше никаква светлина. Накрая жената отвори някаква врата на много просторна стая, почти празна, с изключение на две-три стари кресла по средата под най-мъждивата електрическа крушка, която бях виж­дал през живота си. Крушката беше старомодна и про­дълговата.
В едното от креслата се беше настанила друга жена. Първата седна на малка рогозка на пода и опря крака на другия стол. После вдигна бедра към гърдите си, откри­вайки се цялата. Не носеше гащи. Загледах я онемял.
С грозен, прегракнал глас жената ме попита какво съм се загледал така във вагината й. Не знаех какво да кажа, освен да отрека. Тя стана и сякаш замахна да ме удари. Настоя да си призная, че съм я гледал така, защото нико­га през живота си не съм виждал вагина. Почувствах се виновен. Бях напълно объркан, а също и раздразнен, че съм попаднал в такава ситуация.
Жената попита дон Хуан какъв Нагуал съм, след като не съм виждал вагина. Заповтаря това безкрайно, кре­щейки с целия си глас. Затича из стаята и спря до стола, на който седеше другата жена. Разтърси я за раменете и като ме посочи каза, че аз съм мъж, който никога през живота си не е виждал вагина. Разсмя се и не престана да се заяжда с мен.
Умирах от яд. Чувствах, че дон Хуан трябва да направи нещо, за да ме спаси от това унижение. Спомнях си, че ми беше казал как тия жени направо могат да те подлу­дят. Подценил ги беше — жената тук си беше готова за лудницата. Погледнах дон Хуан за подкрепа и съвет. Той извърна поглед. Изглеждаше също като мен в недоуме­ние, макар да ми се стори, че улових някаква дяволита усмивка, която набързо прикри, като си обърна главата.
Жената легна по гръб и си вдигна полите, като ми заповяда да се нагледам до насита, вместо да поглеждам крадешком. Лицето ми трябва да е почервеняло, като съ­дех по горещината, която обля главата и врата ми. Бях толкова смутен, че почти не можех да се владея. Изпит­вах желание да й счупя главата.
Изведнъж жената, която седеше на стола, стана и сграбчи другата за косата, принуждавайки я тутакси да ста­не, почти без никакво усилие. Взря се в мен с полупритво­рени очи, доближавайки лицето си на не повече от шест-седем сантиметра от моето. Ухаеше изненадващо свежо.
Тя извиси тъничък глас и каза, че трябва да се заемем за работа. Двете жени застанаха съвсем близо до мен под крушката. Не си приличаха. Втората жена беше по-въз­растна или изглеждаше така, а лицето й беше покрито с плътен слой козметична пудра, която й придаваше вид на клоун. Косата й беше сресана на стегнат кок. Изглежда­ше спокойна, с изключение на непрекъснатото трепере­не на долната й устна и на брадичката.
Двете жени бяха еднакво високи и силни на вид; над­весиха се заплашително над мен и продължително ме заг­ледаха. Дон Хуан не направи нищо, за да прекъсне това тяхно взиране. По-възрастната поклати глава, а дон Хуан ми каза, че името й е Сулейка и че е сънувач. Жената, която бе отворила вратата, се казваше Сойла и беше прикривач. Сулейка се обърна към мен и с глас на папагал ме по­пита дали е вярно, че никога не съм виждал вагина. Дон Хуан не можа вече да се сдържи и се разсмя. Направих му знак, че не зная какво да кажа. Той ми пошепна, че за мен ще бъде по-добре да кажа „не”; в противен случай ще се наложи да съм готов да опиша една вагина, защото именно това щяла да поиска Сулейка от мен.
Отговорих съответно и Сулейка заяви, че изпитва жал към мен. После нареди на Сойла да ми покаже отново нейната вагина. Сойла легна по гръб под крушката и си разтвори краката.
Дон Хуан направо се задави от смях. Помолих го да ме изведе от тая лудница. Той пак ми пошепна, че е по-добре хубаво да погледам и да се направя, че внимавам и че ми е много интересно, защото ако не го сторя, ще ни държат тук до второто пришествие.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:40 am by zen

След като я разгледах внимателно и съвсем прилежно, Сулейка заяви, че отсега нататък мога да се фукам, че съм голям познавач, и ако случайно попадна на жена без гащи, няма да постъпвам толкова грубо и нетактично, че да оставя очите си да изскочат от орбитите им, защото вече знам какво е вагина.
После Сулейка ни поведе съвсем кротко към вътреш­ния двор. Пошепна, че там ме чака някой. На двора беше черно като в рог. Едвам различавах силуетите на останалите. Забелязах тъмните очертания на мъж, заста­нал на няколко метра от мен. Тялото ми изпита неволен тласък.
Дон Хуан заговори с много нисък глас на мъжа и му каза, че ме е довел да се запозная с него. Каза му и името ми. След, минута мълчание дон Хуан се обърна към мен да мп съобщи името на мъжа — Силвио Мануел — и да ми каже, че той е воин на мрака и фактическият водач на ця­лата група от воини. После Силвио Мануел започна да ми говори. Гласът му беше приглушен и думите идваха от него като изблици на лека кашлица, затова помислих, че има някакво нарушение в говора.
Нареди ми да го доближа. Понечих да го сторя, но той се отдръпна, сякаш плаваше. Отведе ме в една още по-тъмна ниша в някакво коридорче, движейки се, както изглеждаше, безшумно назад. Мърмореше нещо, което не можех да доловя. Поисках да заговоря: гърлото ме смъдеше, сякаш беше пресипнало. Той повтори нещо два-три пъти, докато проумея, че ми нарежда да се съб­лека. Имаше нещо повелително в гласа му, а също и в мрака наоколо. Не смеех да не се подчиня. Свалих дре­хите си и останах чисто гол, разтреперан от страх и студ. Беше толкова тъмно, че не виждах дали дон Хуан и двете жени са още тук. Чух меко протяжно съскане от ня­какъв източник на няколко метра от мен; после усетих лек повей. Осъзнах, че Силвио Мануел издишва дъха си по цялото ми тяло.
После ме помоли да седна върху дрехите си и да пог­ледна в една ярка точка, която лесно можех да различа в мрака; точка, от която идваше като че ли слаба кехлиба­рена светлинка. Стори ми се, че с часове се взирам в нея, докато внезапно установих, че светлата точка е лявото око на Силвио Мануел. Едва тогава разграничих очерта­нията на цялото му тяло и лицето. Коридорчето вече не беше толкова тъмно, колкото изглеждаше. Силвио Ма­нуел пристъпи до мен и ми помогна да стана. Бях очаро­ван, че виждам толкова ясно в тъмното. Дори не ме инте­ресуваше, че съм гол или, както в този миг забелязах, че двете жени ме наблюдават. Явно и те можеха да гледат в тъмното, защото се взираха в мен. Понечих да си обуя панталоните, но Сойла ги грабна от ръцете ми.
Дълго време ме гледаха двете жени и Силвио Мануел. После, все едно отникъде, се появи дон Хуан и ми пода­де обувките, а Сойла ме поведе през един коридор към открита площадка с дървета. Съгледах тъмен силует на жена, застанала в средата на площадката. Дон Хуан я за­говори и тя измънка нещо в отговор. Той ми каза, че е южна жена и се нарича Марта и че е куриер на двете за­падни жени. Марта заяви, че се обзалага, че никога досе­га не съм се запознавал така гол с жена; нормалното било най-напред да се запозная и тогава да се събличам. Пос­ле високо се разсмя. Смехът й беше толкова приятен, така чист и младежки, че тръпки ме побиха; той отекна из цялата къща и сякаш се пръсна из мрака и тишината. Пог­леднах дон Хуан за подкрепа. Нямаше го, нямаше го и Силвио Мануел. Бях сам с трите жени. Чувствах се нер­вен и попитах Марта знае ли къде е отишъл дон Хуан. Точно в този момент някой ме стисна за кожата под миш­ниците. Изкрещях от болка. Знаех, че е Силвио Мануел. Той ме повдигна, сякаш бях перце, и като ме разтърси, ми изу обувките. После ме постави в някакво плитко ко­рито с ледена вода, която ми стигна до коленете.
Дълго стоях в коритото, докато всички ме разглеждаха най-обстойно. След това Силвио Мануел отново ме вдиг­на и ме остави до обувките ми, които някой старателно бе подредил до коритото.
И отново дон Хуан се появи отникъде и ми подаде дрехите. Пошепна, че трябва да се облека и да поостана малко от вежливост. Марта ми даде кърпа да се изтрия. Огледах се за другите две жени и Силвио Мануел, но те никакви не се виждаха.
Марта, дон Хуан и аз останахме в мрака и дълго разго­варяхме. Тя като че ли се обръщаше само към дон Хуан, но аз бях, струва ми се, истинската й публика. Изчаквах за сигнал от дон Хуан да си тръгваме, но той като че ли се радваше на оживения разговор с Марта. Тя му разказа как тоя ден Сойла и Сулейка направо били пощурели. После добави, по-скоро за мен, че друг път били изклю­чително разумни.
Сякаш разкривайки някаква тайна, Марта ни съобщи, че причината за рошавата коса на Сойла била защото поне една трета от нея била косата на Сулейка. Всъщност двете изпаднали в състояние на безгранично приятелство и взаимно си помогнали да си пооправят косите. Сулейка сплела косата на Сойла, както стотици пъти до този мо­мент, само дето, загубила контрол над себе си, сплела в косата на Сойла части от своята. Марта каза още, че кога­то станали от столовете си, се нахвърлили една връз дру­га. Тя хукнала да ги спасява, но докато да влезе в стаята, Сулейка вече надделявала и тъй като този ден била по-ловка от Сойла, решила да отреже онази част от косата на Сойла, вплетена в нейната. Но в суматохата така се обър­кала, че отрязала вместо това собствената си коса.
Дон Хуан се разсмя така, сякаш чуваше най-смешно­то нещо на света. От тъмнината на вътрешното дворче дочух глухо кашляне, примесено със смях.
Марта добави, че сега трябвало да измайстори няка­къв кок, докато косата на Сулейка израсте. Разсмях се за­едно с дон Хуан. Харесваше ми тази Марта. Другите две жени ме отвращаваха; от тях направо ми се повръщаше. Марта пък изглеждаше като олицетворение на спокойст­вието и разумната целенасоченост. Не виждах чертите на лицето й, но си я представях много красива. Звукът на гласа й ме опиваше.
Тя попита много любезно дон Хуан дали бих приел нещо за ядене. Той отговори, че не съм се чувствал осо­бено уютно със Сулейка и Сойла и че най-вероятно ще ме присвие стомахът. Марта ме увери, че двете жени са си отишли, и като ме хвана за ръката над лакътя, тя ме по­веде през най-тъмното коридорче в яркоосветена кухня. Контрастът беше прекалено силен за очите ми. Останах на вратата, мъчейки се да свикна със силната светлина.
Кухнята имаше много висок таван и беше сравнител­но модерна и добре подредена. Настанихме се в нещо като кът за хранене. Марта беше млада и изглеждаше много здрава; имаше закръглена, пищна фигура, кръгло лице и малки нос и уста. Смолисточерната й коса беше сплетена и навита около главата.
Помислих си, че навярно и тя проявява същото любо­питство към мен. Седяхме, хапвахме си и говорехме ча­сове наред. Тя направо ме опияняваше. Беше необразо­вана жена, но ме хипнотизираше с приказките си. Изб­рои ни подробно абсурдните неща, които Сойла и Су­лейка правели, когато ги прихванели бесовете.
Когато си тръгнахме с колата, дон Хуан изрази възхи­щението си от Марта. Каза, че тя е може би най-чудесни­ят пример, според него, как решителността може да пов­лияе на едно човешко същество. Без каквато и да било подготовка или подръчни средства, освен с непреклон­ното си намерение, Марта успешно беше изпълнила въз­можно най-тежката си задача — да се справи със Сойла, Сулейка и Силвио Мануел.
Попитах дон Хуан защо Силвио Мануел не ми беше разрешил да го погледна на светло. Той отговори, че Сил­вио Мануел е в силата си на тъмно и че аз ще имам безб­рой възможности да го видя. За нашата първа среща оба­че било наложително той да остане в рамките на силата си — тъмнината на нощта. Силвио Мануел и двете жени живеели заедно, защото били екип от невероятни ма­гьосници.
Дон Хуан ме посъветва да не правя прибързани оцен­ки на двете западни жени. Бил съм ги срещнал в момент, когато не се владеели, но това се отнасяло само за повър­хността на поведението им. Те имали сърцевина, която била несменяема; така например, дори в момент на най-неприятната им лудост, те били способни да се надсми­ват над собствената си непривлекателност, сякаш това било представление, подготвено от някой друг.
Случаят със Силвио Мануел бил различен. Той съвсем не бил луд; всъщност именно дълбоката му трезвост го правела годен да се справя така сполучливо с двете жени, защото той и те били на двете крайности. Дон Хуан ми каза, че Силвио Мануел така си бил роден и всички около него признавали, че е различен. Дори покровителят му, суров и безпощаден с всички, обграждал Силвио Мануел с голямо внимание. Години минали преди дон Хуан да разбере причината за това предпочитание. Поради нещо необяснимо в характера му, щом веднъж Силвио Ману­ел навлязъл в лявостранното съзнание, повече не излязъл от него. Склонността му да остане в състояние на пови­шено съзнание, в съчетание с превъзходната дарба на во­дач на неговия покровител, му позволили да стигне преди всеки друг не само до заключението, че правилото е като карта и че всъщност има друг вид съзнание, но и до дейс­твителния коридор към другия свят на съзнанието. Дон Хуан каза, че Силвио Мануел по най-безупречен начин балансирал излишните си придобивки, като ги е поставил в служба на общата им цел. Именно така той се превър­нал в мълчаливата сила зад дон Хуан.
Последната ми среща за опознаване на воините на дон Хуан беше със Севера. За тази среща дон Хуан ме беше завел в град Гуадалахара. Казваше, че мястото на срещата ни било недалеч от центъра на града и че тя трябвало да се състои по обяд, защото Северът бил по средата на деня. Излязохме от хотела в единайсет часа и тръгнахме да се разходим из града.
Вървях без да наблюдавам къде минаваме, притеснен от предстоящата среща, когато неволно се сблъсках с дама, забързана да излезе от някакъв магазин. Носеше пакети, които изпопадаха на земята. Извиних се и се заех да й помогна да събере пакетите. Дон Хуан ме подкани да побързам, защото щяхме да закъснеем. Дамата, изг­лежда, онемя. Хванах я за ръката. Беше много стройна, висока жена, някъде около шейсетте, изключително еле­гантно облечена. Имаше вид на дама от доброто общес­тво. Беше извънредно учтива и призна, че вината била нейна, като обясни колко разсеяна била, тъй като се ог­леждала за слугата си. Помоли ме да го открия сред тъл­пата. Обърнах се към дон Хуан; той пък каза, че най-мал­кото, което бих могъл да направя, след като едва не съм я убил, било да й помогна.
Поех пакетите й и се върнахме в магазина. Недалеч зърнах смотан на вид индианец, който изглеждаше съв­сем не на място в тоя магазин. Дамата го повика и той застана до нея като някое загубено паленце. Гледаше така, сякаш всеки момент щеше да я близне по ръката.
Дон Хуан ни чакаше пред магазина. Обясни на дама­та, че бързаме, а после й съобщи името ми. Дамата веж­ливо се усмихна и понечи да се ръкува. Помислих си кол­ко възхитителна е била навярно на млади години, защото и сега беше все още красива и привлекателна.
Дон Хуан се обърна към мен и рязко заяви, че името й е Нелида и е от севера, и че е сънувач. После ме накара да погледна слугата и каза, че неговото име било Хенаро Флорес и че той пък бил човек на действието, воинът на всички дела в групата. Изненадата ми беше пълна. И три­мата се разсмяха издълбоко; колкото повече се удивля­вах, толкова повече те сякаш се радваха на това.
Дон Хенаро подаде пакетите на група деца, обясня­вайки им, че господарката му, милата дама, която в мо­мента разговаряла ей-там, им била купила тия подаръци; това било доброто й дело за тоя ден. После повървяхме мълчаливо до средата на пряката. Езикът ми се беше вър­зал на възел. Неочаквано Нелида посочи някакъв магазин и ни помоли за момент да я почакаме, защото трябвало да вземе кутия с чорапи, които й били запазили там. Пог­ледна ме с присвити усмихнати очи, от които сякаш изли­заха искри, и ми каза, тоя път без да се шегува, че с ма­гьосничество или не, тя трябва да носи найлонови чорапи и дантелени гащи. Дон Хуан и дон Хенаро се разсмяха като ненормални. Взрях се в Нелида, защото друго не можех да направя. В нея имаше нещо съвършено земно и в същото време приличаше на призрак.
Тя шеговито напомни на дон Хуан да не ме изоставя, защото май всеки миг ще изгубя свяст. После любезно помоли дон Хенаро да изтича вътре до някакъв продавач и да вземе от него поръчката й. Той се накани да тръгва, но Нелида като че промени решението си и го викна да се върне, само че той очевидно не я чу и изчезна в мага­зина. Тя се извини и хукна след него.
Дон Хуан ме натисна по гърба, за да ме извади от объркването ми. Каза, че трябва да се запозная с другата северна жена, чието име е Флоринда, но когато е сама и по друго време, защото щяла да бъде връзката ми с друг цикъл, друго настроение. Описа ми Флоринда като съ­щинско копие на Нелида, или обратното.
Отбелязах колко изтънчена и стилна е Нелида; можех да си представя как я виждам в някое модно списание. Фактът, че беше красива и тъй светлокоса, може би от френски или североиталиански произход, ме беше изне­надал. Макар Висенте също да не беше индианец, пора­ди селския си вид изглеждаше по-малко като аномалия. Попитах дон Хуан защо в неговия свят има не-индианци. А той ми отговори, че силата избира воините от групата на Нагуала и че е невъзможно да се знаят предварително нейните планове.
Пред магазина чакахме може би половин час. Стори ми се че, дон Хуан губи търпение, защото ме помоли да вляза вътре и да им кажа да побързат. Влязох в магазина. Не беше голям, нямаше задна врата и въпреки това не се виждаше никой. Попитах продавачите, но те не можаха да ми помогнат.
Върнах се при дон Хуан и поисках да знам какво се е случило. Той ми каза, че или са се стопили във въздуха, или са се изнизали навън, докато той ме е тупал по гърба.
Аз му се развиках, че повечето от хората му са фокус­ници. А той се разсмя така, та чак сълзи му потекоха от очите. Каза, че съм идеалният будала. Моето честолюбие ме превръщало в чудесен екземпляр. Разсмя се тъй сил­но, като ме гледаше как се дразня, че трябваше да се подпре на някаква стена.
Ла Горда ми беше разказвала подробно за първата си среща с членовете от групата на дон Хуан. Нейната вер­сия се различаваше само по съдържанието; формата беше същата. С нея воините като че били по-невъздър­жани, но тя го приела като опит да я разбудят от дрямката й, а също и като естествена реакция на онова, което мис­лела за своята грозна особа.
Докато обсъждахме света на дон Хуан, проумяхме, че той е копие на света на покровителя му. Виждаше се, че се състои или от групи, или от домакинства. Имаше една група от четири независими двойки явни сестри, които работеха и живееха заедно; друга група от трима мъже на възрастта на дон Хуан и негови близки; екип от двама малко по-млади мъже — куриерите Емилито и Хуан Тума; и накрая екип от две млади южни жени, които изглежда­ха сродници — Марта и Тереза. В други моменти можеше да се забележат четири отделни домакинства, разполо­жени съвсем далеч едно от друго в различни райони на Мексико. Едното беше съставено от двете западни жени, Сулейка и Сойла, Силвио Мануел и куриера Марта. Дру­гото се състоеше от двете южни жени, Сесилия и Делия, куриера на дон Хуан Емилито и куриера Тереза. Третото домакинство пък беше от двете източни жени, Кармела и Хермелинда, Висенте и куриера Хуан Тума; и последното — от северните жени Нелида и Флоринда и дон Хенаро.
Според дон Хуан, светът му не се отличаваше с хар­монията и равновесието на света на неговия покровител. Единствените две жени, които напълно се уравновесява­ха една друга и които изглеждаха като абсолютни близ­начки, бяха северните войни Нелида и Флоринда. Вед­нъж Нелида между другото ми беше казала, че така си приличат, че имали дори и еднаква кръвна група.
Една от най-приятните изненади в нашите взаимоот­ношения за мен беше метаморфозата на Сулейка и Сой­ла, които се бяха показали толкова отблъскващи. Както беше казал дон Хуан, те се оказаха най-трезвите и при­лежни воини, които можех да си представя. Когато отно­во ги видях, не повярвах на очите си. Пристъпите на лу­дост бяха попреминали и сега те приличаха на две добре облечени мексикански дами, високи, мургави и набити, с искрящи тъмни очи като парченца бляскав черен обси­диан. Те се развеселиха и се пошегуваха с мен за онова, което се беше случило в нощта на нашата първа среща, сякаш не те, а някой друг бе взел участие в нея. Лесно можех да разбера смущението, обладало дон Хуан при срещата му със западните воини от групата на покрови­теля му. Невъзможно ми беше да приема, че Сулейка и Сойла се превръщаха понякога в крайно противните и гадни създания, с които се бях сблъскал в началото. Щях да бъда много пъти свидетел на техните превъплъщения и все пак никога нямаше да ги съдя така сурово, както го бях сторил при първата ни среща. Изблиците им на лу­дост ме бяха натъжили повече от всичко друго.
Но най-голямата изненада за мен беше Силвио Ма­нуел. В мрака на първата ни среща аз си го бях предста­вил като някакъв импозантен мъж, всемогъщ гигант. Всъщност той беше въздребен, но не с дребни кости. Тя­лото му беше като тяло на жокей — дребно, но съвърше­но пропорционално. Приличаше ми на гимнастик. Вла­дееше физиката си тъй удивително, че можеше да се из­дува като жаба близо двойно повече от размерите си, като свиваше всички мускули на тялото си. Обичаше да прави изумителни демонстрации, като отделяше ставите си и след това ги събираше без никакви видими призна­ци на болка. Като гледах Силвио Мануел, винаги изпит­вах дълбоко, непознато до момента, чувство на уплаха. Приличаше ми на пришълец от друго време. Беше бле­домургав, същинска бронзова статуя. Чертите му бяха изострени; леко прегърбеният му нос, пълните устни и силно раздалечените очи му придаваха вид на стилизира­на фигура във фреска на майте. През деня се държеше приятелски и топло, но паднеше ли нощта, ставаше неуз­наваем. Гласът му се променяше. Той сядаше в някой тъ­мен ъгъл и се оставяше на тъмнината да го погълне. Един­ственото видимо нещо у него беше лявото му око, което оставаше отворено и придобиваше странен блясък, на­помнящ очите на праисторическа котка.
Вторият въпрос, възникнал в процеса на взаимоотно­шенията ни с воините на дон Хуан, беше темата за конт­ролираното безумие. Веднъж, когато разговаряхме с Дон Хуан, той ми даде изчерпателни обяснения за двете кате­гории, на които се делят всички жени воини — сънувачите и прикривачите. Всички членове на групата му практику­вали сънуване и прикриване като част от ежедневния си живот, но жените, които оформяли планетата на сънува­чите и планетата на прикривачите, били първокласни специалисти по съответните дейности.
Прикривачите са тези, които поемат главния удар в ежедневния свят. Те са бизнес ръководителите, тези кои­то работят с хората. Всичко, свързано със света на обик­новените дела, минава през тях. Прикривачите практику­ват контролираното безумие точно както сънувачите практикуват сънуването. С други думи контролираното безумие е основата на прикриването, също както сънища­та са основата на сънуването. Дон Хуан казваше, че в общи линии най-голямото постижение на един воин във второто внимание е сънуването, докато в първото внима­ние най-голямото му постижение е прикриването.
При първата ни среща аз не бях разбрал правилно това, което правеха с мен воините на дон Хуан. Бях възп­риел действията им като примери на фокусничество — та­кова би било впечатлението ми и до днес, ако не същест­вуваше идеята за контролираното безумие. Дон Хуан твърдеше, че техните действия с мен били майсторски уроци по прикриване. Казваше ми също, че именно в из­куството на прикриването го бил изучил неговият покро­вител преди каквото и да било друго. За да оцелее сред воините на своя покровител, той трябвало да изучи бързо това изкуство. Той казваше, че в моя случай, тъй като не се налага да се справям сам с воините му, трябвало най-напред да изуча сънуването. В подходящ момент щяла да дойде Флоринда и да ме поведе из лабиринтите на прик­риването. Никой друг нямало да може нарочно да разго­варя за това с мен; можели само да ми правят преки де­монстрации, както го бяха сторили при първата ни среща.
Дон Хуан ми обясни надълго и нашироко, че Флорин­да е една от най-изявените специалисти по прикриване, защото е изучена във всяка негова мъчнотия от покрови­теля му и четиримата му воини, които били прикривачи. Флоринда била първата жена воин, дошла в света на дон Хуан, и именно поради това трябвало да е първият ми во­дач — не само в изкуството на прикриването, а и в загад­ката на третото внимание, при условие че някога стигнех до него. По тоя въпрос дон Хуан не се задълбочаваше. Казваше само, че трябва да се изчака, докато стана готов; първо да науча прикриването, а след това да навляза в третото внимание.
Според дон Хуан, покровителят му имал нужда от до­пълнително време и грижи за него и воините си във всич­ко, свързано с усвояването на изкуството на прикриване­то. Използвал дори сложни дяволии, за да създаде под­ходящ контекст за противопоставяне между повелите на правилото и поведението на воините в ежедневния свят, във взаимоотношенията им с хората. Той вярвал, че именно това е начинът да ги убеди, че когато липсва чув­ството за лична значимост, единственият начин воинът да се справи със социалната среда е в условията на контро­лирано безумие.
Докато разработвал триковете си, покровителят на дон Хуан настройвал действията на хората и действията на воините срещу повелите на правилото, а после сядал и оставял да се разгърне естествено драмата. За известно време безразсъдството на хората вземало връх и повли­чало със себе си и воините, според естествения ход на нещата, но в крайна сметка бивали победени от по-всео­бхватните схеми на правилото.
Дон Хуан ни казваше, че отначало се отнасял с през­рение към контрола на покровителя му над играчите. Дори му го заявил в лицето. Покровителят му никак не се развълнувал. Възразил, че контролът е просто илюзия, сът­ворена от Орела. Той бил само безупречен воин и дейст­вията му били смирен опит да бъде огледален образ на Орела.
Дон Хуан твърдеше, че силата, с която покровителят му провеждал плановете си, произлизала от убеждението му, че Орелът е реален и неоспорим, и че това, което хо­рата правят, е пределно безразсъдство. Двамата заедно сътворили контролираното безумие, което покровителят на дон Хуан описвал като единствения мост между без­разсъдството на хората и неоспоримостта на повелите на Орела.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:41 am by zen

11
ЖЕНАТА НАГУАЛ
ДОН XУAH РАЗКАЗВАШЕ, че когато бил оставен да бъде прочистен от западните жени, бил останал и под на­соките на северната жена, която можела да се сравни единствено с Флоринда — прикривач номер едно; имен­но тя го изучила в принципите на това изкуство. Тя и него­вият покровител го снабдили с фактическите средства да осигури тримата мъже воини, куриера и четирите жени прикривачи, от които щял да бъде съставен екипът му.
Осемте жени ясновидци от групата на покровителя му търсили упорито определената конфигурация на сияй­ността и не бяха срещнали никакво затруднение да на­мерят съответните типове мъже и жени воини за групата на дон Хуан. Неговият покровител обаче не позволил на ясновидците да правят каквото и да е, за да съберат на­мерените воини. На дон Хуан било отредено да приложи принципите на прикриване и да осигури хората.
Първият появил се воин бил Висенте. Дон Хуан още не бил съвсем вещ в прикриването, за да го привлече сам. По-голямата част от работата трябвало да свършат покровителят му и северният му прикривач. След това до­шъл редът на Силвио Мануел, после на Хенаро и накрая на Емилито, куриерът.
Флоринда била първата жена воин. Била последвана от Сойла, после от Делия, а след това и от Кармела. Дон Хуан казваше, че покровителят му неотклонно настоявал да се оправят със света изключително при условията на контролираното безумие. Крайният резултат бил един изумителен екип от практикуващи специалисти, които из­мисляли и изпълнявали най-заплетените схеми.
Когато всички те придобили висока степен на майс­торство в изкуството на прикриването, техният покрови­тел решил, че за него е настъпил моментът да им намери жена Нагуал. Верен на тактиката си да помогне на всеки да си помогне сам, той изчакал довеждането й в техния свят не само докато всички те не станали първокласни прикривачи, но и докато дон Хуан не се научил да вижда. И макар дон Хуан дълбоко да съжалявал за времето, про­пиляно в чакане, признаваше, че съвместните им усилия да си я намерят е създало по-здрава спойка помежду им. Тя съживила готовността им да търсят свободата си.
Покровителят му започнал да разгръща своята страте­гия как да привлече жената Нагуал, като изневиделица се превърнал в ревностен католик. Накарал дон Хуан, като наследник на неговото познание, да се държи като син и да ходи на църква заедно с него. Почти всеки ден той го влачел със себе си на утринните литургии. Дон Хуан разп­равяше, че покровителят му, много обаятелен и безкрай­но свободен в общуването си с хората, го представил на всички в църквата като свой син, който се занимава с на­местване на кости.
Дон Хуан пък, по онова време нецивилизован езич­ник, направо си умирал от срам, че се е озовал в социал­на ситуация, където трябва да разговаря и да дава обяс­нения за себе си. Единственото, което го успокоявало, било, че покровителят му имал някакъв върховен мотив за всичко, което прави. Опитал се да разбере, като го наблюдава, какви биха могли да бъдат мотивите му. Действията на покровителя му били последователни и изглеждали съвсем неприкрити. Като безупречен като­лик, той се ползвал с доверието на десетки хора, особено с това на енорийския свещеник, който високо го ценял и го считал за свой приятел и довереник. Дон Хуан не мо­жел да се досети каква е целта му. През ума му минала мисълта, че покровителят му най-искрено се е посветил на католическата вяра, или пък е полудял. Не бил разбрал още, че един воин никога не губи контрол, при никакви обстоятелства.
Опасенията на дон Хуан относно ходенето на църква изведнъж изчезнали, когато покровителят му започнал да го запознава с дъщерите на местните хора, на които дни наред го представял. Зарадвал се на това, макар да се чувствал неловко. Помислил си, че покровителят му по­мага да си развърже малко езика. Защото дон Хуан не бил нито разговорлив, нито обаятелен, а покровителят му твърдял, че един Нагуал трябва задължително да бъде и двете.
Една неделя по време на църковната литургия, след близо година почти ежедневни посещения, дон Хуан ус­тановил истинската причина за ходенето им на църква. Бил на колене до някакво момиче на име Олинда, дъще­ря на един от познатите на покровителя му. Обърнал се той да размени поглед с нея, както било станало вече обичайно след месеци всекидневни контакти. Очите им се срещнали и внезапно дон Хуан я видял като сияйно съ­щество, а после видял и нейната двойнственост. Олинда била „двойна” жена. Покровителят му знаел за това от дълго време и бил извървял най-трудния път, за да поста­ви дон Хуан в досег с нея. Дон Хуан си призна пред нас, че за него този момент бил невероятно вълнуващ.
Покровителят му знаел, че дон Хуан е видял. Мисията му да постави заедно двойните същества била изпълнена успешно и безупречно. Той се изправил и очите му обхо­дили всяко кътче на църквата, а после си излязъл, без да се обърне назад. За него тук вече нямало нищо.
Дон Хуан разправяше, че когато покровителят му из­лязъл по средата на църковната служба, всички глави се обърнали след него. Дон Хуан понечил да го последва, но Олинда смело стиснала ръката му и го задържала Тогава той разбрал, че силата на виждането не е само негова. Нещо преминало през двама им и те се вцепенили. В миг дон Хуан установил, че не само службата е свършила, а че и двамата са извън църквата. Покровителят му се опит­вал да успокои майката на Олинда, която била направо разярена и засрамена от тази неочаквана и недопустима тяхна изява на близост.
Дон Хуан се чудел какво да направи. Знаел, че сам трябва да измисли някакъв план. Имал всички възмож­ности, но значимостта на това събитие го карало да губи вяра в способностите си. Отказал се от наученото като прикривач и потънал в интелектуалната дилема дали да се отнесе с Олинда с контролирано безумие или не.
Неговият покровител му казал, че не може да му по­могне. Бил задължен само да ги събере заедно — дотук свършвала неговата мисия. Сега се налагало дон Хуан сам да направи необходимите стъпки, за да си я осигури. Дори намекнал пред дон Хуан дали да не помисли да се ожени за нея, ако трябва. Едва след като тя доброволно дойде при него, той би могъл да помогне на дон Хуан в качеството си на Нагуал.
Дон Хуан опитал да я ухажва официално. Не бил добре приет от родителите й, които не можели да се примирят дъщеря им да бъде ухажвана от човек с различен социа­лен произход. Олинда не била индианка; семейството й било от градската буржоазия, развивало дребен бизнес. Бащата имал съвсем други планове за бъдещето на дъще­ря си. Заплашил да я изпрати далече, щом дон Хуан бил толкова настойчив в намеренията си да се ожени за нея.
Дон Хуан ни казваше, че двойните същества, особено жените, са необикновено консервативни, дори плахи. Олинда не правела изключение. След първоначалното въодушевление в църквата, тя станала предпазлива, дори уплашена. Собствените й реакции я безпокоели.
Като стратегическа маневра покровителят на дон Хуан го накарал да се оттегли, като се престори, че се прими­рява с решението на баща си, който уж също не одобря­ва момичето — така предполагали всички, които били свидетели на инцидента в църквата. Хората разправяли, че публичната им проява толкова не се харесала на баща му, че като ревностен католик той не издържал и оттогава вече не се върнал в църквата.
Покровителят на дон Хуан му обяснил, че един воин никога не попада в обсада. Да бъдеш в обсада, предпо­лага да имаш лични притежания, които могат да бъдат блокирани. Един воин няма на света нищо, освен своята безупречност, а безупречността не може да бъде заплаш­вана. Особено в битката за собствения си живот, каквато дон Хуан водел, за да си осигури жена Нагуал, един воин трябвало да използва стратегически всички достъпни му средства.
Като чул това, дон Хуан решил да използва всяка час­тичка от своите познания на прикривач, за да се добере до момичето. За тази цел той наел Силвио Мануел, който да приложи изкуството си на магьосник, което дори на този ранен етап било страхотно, за да похити момичето. Сил­вио Мануел и Хенаро, който пък бил истински храбрец, се промъкнали в къщата на момичето, преоблечени като ста­ри перачки. Било посред бял ден и всички в къщата били заети с приготовлението на обяда за голяма група родни­ни и приятели. Неофициалната причина за това празненс­тво било заминаването на Олинда. Силвио Мануел разчи­тал, че като видят две непознати перачки да идват с вързо­пи за пране, хората ще си помислят, че те имат нещо общо с празненството в чест на Олинда и няма да ги запо­дозрят. Предварително дон Хуан бил дал на Силвио Ма­нуел и Хенаро всякакви сведения за обичайната програма на членовете от семейството. Казал им, че обикновено пе­рачките внасяли вързопите с изпраните дрехи в къщата и ги оставяли за гладене в големия килер. Понесли голям вързоп с дрехи, Силвио Мануел и Хенаро влезли направо в стаята, уверени, че Олинда ще бъде там.
Дон Хуан разказваше как Силвио Мануел отишъл при Олинда и използвал хипнотичната си сила да я накара да припадне. Напъхали я в един чувал, завързали го с чарша­фите й и си излезли, оставяйки зад гърба си вързопа, кой­то носели. На вратата се сблъскали с баща й. Той дори не ги погледнал.
Покровителят на дон Хуан бил направо вбесен от тази тяхна маневра. Наредил на дон Хуан да върне незабавно момичето в къщата. Задължително било, казал той, двой­ната жена по своя собствена воля да дойде в къщата на покровителя, евентуално без намерение да се присъеди­ни към тях, а поне защото се интересува от тях.
Дон Хуан усетил, че всичко е загубено — твърде голям бил рискът момичето незабелязано да бъде върнато в къ­щата. Но Силвио Мануел измислил решение. Предложил четирите жени от групата на дон Хуан да я заведат до ня­какъв безлюден път и там дон Хуан уж да я спаси.
Силвио Мануел настоял жените да се престорят, че я отвличат. В един момент по пътя някой ще ги види и ще хукне да ги гони. Преследвачът ще ги настигне и те ще пуснат чувала с такава сила, че да бъде убедително. Преследвачът, естествено, ще бъде дон Хуан, който като по чудо ще се намира точно на това място и точно по съ­щото време.
Силвио Мануел изисквал действия, наподобяващи ис­тинския живот. Наредил на жените да запушат устата на момичето, което вече със сигурност щяло да се е събуди­ло и да пищи вътре в чувала, а след това да тичат повече от километър с чувала на гръб. Казал им и да се крият от преследвача си. Накрая, след наистина изтощителното премеждие, трябвало да пуснат чувала така, че момичето да стане свидетел на лютата битка между дон Хуан и че­тирите жени. Силвио Мануел казал на жените, че всичко това трябва да бъде изключително реалистично. Въоръ­жил ги с пръчки и им заръчал най-убедително да налагат дон Хуан, преди той да ги прогони.
От всички жени Сойла била най-лесно спохождана от истерия; щом се заели да налагат дон Хуан, тя се вживяла в ролята си и направила вледеняващо изпълнение, като го удряла толкова силно, че от гърба и раменете му се разх­върчали парчета кожа. В един момент изглеждало, че по­хитителките ще спечелят битката. Наложило се Силвио Мануел да излезе от прикритието си и като се преструвал на най-обикновен минувач, той им напомнил крадеш­ком, че това е само шмекерия и че е време да избягат. По този начин дон Хуан станал спасител и закрилник на Олинда. Казал й, че самият той не може да я върне у дома й, защото бил силно наранен, но ще я изпрати с набож­ния си баща. Тя му помогнала да стигнат до къщата на не­говия покровител. Дон Хуан разправяше, че никак не му се налагало да се преструва на ранен — отвсякъде по тяло­то му се стичала кръв и те едвам се добрали до вратата. Когато Олинда разказала историята на покровителя му, желанието на покровителя да се изсмее било толкова неу­държимо, че му се наложило да се престори, че ридае.
Превързали раните на дон Хуан, а после той си легнал. Олинда се заела да му обяснява защо баща й бил против него, но не успяла да довърши. В стаята влязъл покрови­телят на дон Хуан и й съобщил, че като я наблюдава как ходи, е убеден, че похитителите са наранили и нейния гръб. Предложил да се погрижи за нея преди положение­то да е станало критично.
Олинда не се решавала на това. Покровителят на дон Хуан й напомнил, че похитителите не се шегували — в края на краищата те едва не убили сина му. Тия думи били достатъчни — тя се доближила до покровителя и се оставила на грижите му. Той й нанесъл силен удар по плешката. Чул се пукот и Олинда изпаднала в състояние на повишено съзнание. Той й разкрил правилото; и също като дон Хуан тя го възприела изцяло. Нямало нито съм­нения, нито колебания.
Жената Нагуал и дон Хуан намерили пълнота и мълча­ние във взаимната си компания. Дон Хуан казваше, че чувствата им един към друг нямали нищо общо нито с привързаността, нито с необходимостта; това било по-скоро споделено физическо усещане как някаква злове­ща бариера се разбива вътре в тях и те се превръщат в едно и също същество.
Дон Хуан и неговата жена Нагуал, според предписа­нията на правилото, работили заедно години наред, за да намерят групата от четирите жени сънувачи, които се ока­зали Нелида, Сулейка, Сесилия и Хермелинда, както и тримата куриери Хуан Тума, Тереза и Марта. В перипети­ите по тяхното намиране на дон Хуан се изяснила практи­ческата страна на правилото. Всички те представлявали точно това, което повелявало правилото. Възкачването им бележело нов цикъл за всеки, включително за покро­вителя на дон Хуан и за неговата група. За дон Хуан и вои­ните му това означавало цикъл на сънуване, докато за пок­ровителя и неговата група означавало период на несрав­нима безупречност в делата им.
Покровителят на дон Хуан. му обяснил, че когато бил млад и за пръв път се запознал с идеята на това правило като средство за свобода, той се въодушевил и направо онемял от радост. За него свободата била съвсем близка реалност. Когато обаче разбрал естеството на правилото като карта, надеждите и оптимизмът му се удвоили. По-късно в живота му настъпила трезвостта; колкото по-оста­рявал, толкова по-малки ставали шансовете да успеят и той, и екипът му. Най-накрая се убедил, че каквото и да правят, едва ли има някаква възможност крехкото им чо­вешко съзнание да полети някога свободно. Примирил се със себе си и своята съдба и се предал на неуспеха си. Казал на Орела от вътрешното си „аз”, че се радва и е горд, че е обогатявал своето съзнание. Орелът можел свободно да разполага с него.
Дон Хуан ни казваше, че подобно настроение имали и всички останали членове от групата на покровителя му. Свободата, предлагана в правилото, била нещо, което всички считали за непостижимо. Били зърнали някои еле­менти от унищожителната сила, каквато бил Орелът, и чувствали, че срещу нея нямат никакви шансове. Всички били съгласни обаче, че ще изживеят живота си безуп­речно, защото няма причини да не бъдат безупречни.
Според дон Хуан покровителят му и неговата група, независимо от чувството си за некомпетентност, или може би именно поради това, наистина намерили свобо­дата си. Те наистина навлезли в третото внимание — не като група обаче, а един по един. Фактът, че намерили коридор, било окончателно потвърждение на истината, която се съдържала в правилото. Последният, напуснал света на съзнанието в обикновения живот, бил неговият покровител. Той се съобразил с правилото и взел със себе си жената Нагуал на дон Хуан. Докато двамата се разто­пявали в тотално съзнание, дон Хуан и всички негови вои­ни били принудени да експлодират отвътре — той не мо­жеше да намери други думи, за да опише последвалото чувство, — да бъдат насилени да забравят всичко, на кое­то станали свидетели в света на своя покровител.
Този, който никога не забравил нищо, бил Силвио Ма­нуел. Именно той ангажирал дон Хуан в непосилната за­дача да съберат отново членовете на групата им, разпи­лени къде ли не. А след това ги хвърлил в задачата да на­мерят тоталността на самите себе си. Години им били нужни да постигнат и двете задачи.
Дон Хуан беше обсъждал надълго и нашироко темата на забравянето, но само във връзка с огромната им труд­ност да се съберат отново и да започнат без своя покро­вител. Така и не ни каза точно какво води след себе си факта да забравиш или да възвърнеш тоталността на са­мия себе си. В това отношение беше верен на уроците на своя покровител: само ни помагаше да си помогнем сами.
За тази цел той. тренираше Ла Горда и мен да виждаме заедно и можеше да ни покаже, че макар човешките съ­щества да изглеждат на един ясновидец като сияйни яйца, яйцевидната форма е един външен пашкул, една черупка от сияйност, която обвива една крайно интригу­ваща, омайна, хипнотична сърцевина, съставена от кон­центрични кръгове от жълтеникава сияйност с цвят на пламъка на свещ. При последния ни сеанс той ни беше накарал да видим хора, които обикалят около една църк­ва. Беше късен следобед, почти на мръкване и въпреки това съществата в твърдите си сияйни пашкули излъчваха достатъчно светлина, за да превърнат всичко около себе си в кристално прозрачно. Гледката беше удивителна.
Дон Хуан ни беше обяснил, че яйцевидните черупки, които ни изглеждаха тъй ярки, всъщност са матови. Сияй­ността се дължи на лъчистата сърцевина, черупката дори намалява нейния блясък. Дон Хуан ни разкри, че черуп­ката трябва да бъде счупена, за да освободи това същест­во. Трябва да се счупи в подходящ момент, точно както създанията, които се излюпват от яйца, счупват черупката си. Ако не успеят да го сторят, те се задушават и умират. Както при създанията, които се излюпват от яйца, за един воин няма начин да счупи черупката на своята сияйност, докато не е настъпил подходящият момент.
Според дон Хуан загубването на човешката форма е единственият способ да се счупи тази черупка, единстве­ният способ да се освободи тази влудяваща сияйна сър­цевина — сърцевината на съзнанието, която е храната на Орела. Да се счупи черупката означава да си припомним другото „аз” и да се стигне до тоталността на собственото „аз”.
Дон Хуан и неговите воини наистина бяха стигнали до своята тоталност и едва тогава се бяха заели с последната си задача — да намерят нов чифт двойни същества. Дон Хуан твърдеше, че те смятали това за много проста рабо­та — всичко друго било относително лесно за тях. Нямали представа, че очевидната леснина на постиженията им като воини е последица от майсторството и личната сила на техния покровител.
Търсенето на нов чифт двойни същества се оказало безплодно. През цялото време докато търсели, не се на­тъкнали на двойна жена. Намерили няколко двойни мъже, но всички те били добре ситуирани, заети, замож­ни и толкова доволни от живота, че било безполезно да се залавят с тях. Нямали никаква нужда от цел в живота. Мислели, че вече са я постигнали.
Един ден дон Хуан разбрал, че той и групата му оста­ряват и изглежда нямало никаква надежда да изпълнят за­дачата си. За пръв път почувствали жилото на отчаянието и безсилието.
Силвио Мануел настоял да се оттеглят и да живеят бе­зупречно, без да намерят свободата си. На дон Хуан се сторило правдоподобно това да е ключът към всичко. В това отношение той се оказал последовател на стъпките на своя покровител. Стигнал дотам да приеме, че в опре­делена точка по пътя си един воин може да бъде завладян от непреодолим песимизъм. Почти изневиделица го връхлетяло някакво чувство на поражение или може би по-точно някакво чувство на недостойност. Дон Хуан разправяше, че преди той обичал да се надсмива над съмненията на своя покровител и някак не можел да по­вярва, че оня се тревожи сериозно. Въпреки протестите и предупрежденията на Силвио Мануел, дон Хуан си мислел, че всичко е някаква огромна шмекерия, стъкме­на за да ги научи на нещо.
И тъй като не вярвал, че съмненията на покровителя му са реални, не повярвал и в истинността на решението на покровителя му да живее безупречно без надеждата за свобода. Когато накрая схванал, че покровителят му с цялата си сериозност се е предал на провала, хрумнало му също, че твърдото решение на един воин да живее безупречно въпреки всичко, не е достатъчно като страте­гия за успеха. Дон Хуан и екипът му доказали тази истина за себе си, когато разбрали като абсолютен факт, че ве­роятността за провал е много голяма. Според дон Хуан в такива моменти надделява тренировката, продължила цял живот, и воинът навлиза в състояние на крайно уни­жение; когато истинската бедност на неговите човешки ресурси стане неоспорима, воинът няма никаква друга алтернатива, освен да отстъпи и да сведе глава.
Дон Хуан се удивляваше, че проумяването на този факт като че ли не оказва въздействие върху жените-вои­ни от един екип; този безпорядък като че ли въобще не ги трогвал. Забелязал това и в групата на своя покровител: жените никога не се тревожели и не унивали за съдбини­те си така, както мъжете. Те сякаш просто се примирява­ли с оценката на покровителя на дон Хуан и го следвали, без да показват признаци на терзание. Щом жените били разместени на известно ниво, оставали безразлични към това. Единственото, което ги засягало, било да са заети с нещо. Като че ли само мъжете се жертвали за свободата и реагирали остро на всяко противодействие.
В собствената си група дон Хуан забелязвал същия контраст. Жените с готовност се съгласяваха с него, кога­то той твърдеше, че вътрешните му сили, ресурсите му, са неадекватни. Можеше единствено да заключи, че же­ните, макар и никога да не го споменаваха, по начало ни­кога не вярват, че имат някакви вътрешни сили. Именно поради това нямаше как да изпитват разочарование или отчаяние, щом откриеха, че са безсилни. Знаеха си го цял живот.
Дон Хуан твърдеше, че причината Орелът да изисква два пъти повече жени воини, се дължи именно на това, за­щото жените притежават присъщото им равновесие, кое­то при мъжете липсва. В критичния момент мъжете са тия, които стават истерични и извършват самоубийство, щом преценят, че всичко е загубено. Една жена може да се са­моубие поради липса на насока и цел, но не защото има провал в системата, към която тя случайно принадлежи.
След като дон Хуан и групата му воини се отказали от всякаква надежда, или по-скоро, както го каза дон Хуан, след като той и мъжете воини ударили на камък, а жените намерили подходящ начин да се пригодят към тях, дон Хуан най-накрая се натъкнал на един двоен човек, към ко­гото можел да подходи по своите критерии. Този двоен човек съм бил аз. Тъй като нито един нормален човек не би се наел доброволно с един такъв абсурден проект като борбата за свобода, дон Хуан трябвало да последва уче­нието на своя покровител и като истински прикривач да ме изтърколи в групата си, както беше изтърколил всички ос­танали членове. Трябвало да ме доведе сам до едно мяс­то, където да приложи физическа сила върху тялото ми, при това да съм отишъл там по собствено желание. В къ­щата си ме беше примамил съвсем лесно — както казва­ше, да осигуриш двоен мъж никога не е особен проблем. Трудното е да намериш такъв, който е достъпен.
Първото посещение в къщата му беше, от гледна точ­ка на ежедневното ми съзнание, сеанс без никакви осо­бености. Дон Хуан беше обаятелен и се шегуваше с мен. Насочваше разговора към умората, която тялото изпитва след продължително шофиране на кола — тема, която ми изглеждаше съвсем несъстоятелна, след като бях студент 'по антропология. После той направи между другото за­бележка, че гърбът ми бил като че ли не съвсем изправен и без да каже нищо повече, сложи ръка на гърдите мп и ме изправи, като ме чукна яко по гърба. Направи го така изневиделица, че направо ми причерня. Когато отново отворих очи, имах чувството, че е счупил гръбнака ми, но вече знаех, че съм различен. Бях друг човек, не този, ко­гото познавах. Оттогава нататък, винаги когато се виждах с него, той ме караше да се измествам от дясностранно­то ми съзнание към лявостранното, а после ми разкрива­ше правилото.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:41 am by zen

Почти веднага след като ме намерил, дон Хуан се срещнал с една двойна жена. Не ме свърза с нея по предварително подготвен план, както бил направил с него покровителят му, а измислил една шмекерия, резул­татна и изпипана като тия на покровителя му, чрез която сам примамил и осигурил двойната жена. Приел тази тежка задача, защото вярвал, че е дълг на всеки покрови­тел да осигури и двете двойни същества веднага, след като ги намери, а после да ги ангажира като партньори в едно невъобразимо начинание.
Разказа ми как един ден, когато още живеел в Аризо­на, отишъл в едно министерство да попълни някаква мол­ба-формуляр. Дамата на гишето му препоръчала да зане­се документа на чиновничката в съседния отдел и без да поглежда, посочила наляво. Дон Хуан се упътил по посока на протегнатата й ръка и видял до едно бюро да седи двойна жена. Когато й занесъл молбата, установил че тя е само младо момиче. Тя му казала, че няма нищо общо с молбите. Въпреки това, от съчувствие към бедния стар ин­дианец, тя намерила време да му помогне да я придвижи.
Нужни били юридически документи, каквито дон Хуан носел в джоба си, но нарочно се престорил на на­пълно неграмотен и безпомощен. Направил да изглежда така, че бюрократичната машина за него е абсолютна за­гадка. Никак не му било трудно да изрази пълното си не­вежество, обясняваше дон Хуан; трябвало единствено да се обърне към онова, което навремето било неговото нормално състояние на съзнание. Целта му била,да удъл­жи взаимоотношенията си с това момиче по възможност повече. Навремето му го бил казал неговият наставник и докато търсел двойни жени, той сам се убедил в правота­та му, че такива се срещат извънредно рядко. Наставни­кът му го предупредил също, че те притежават вътрешни сили, които ги правят силно непостоянни. Затова сега дон Хуан се страхувал, че ако не изиграе майсторски картите си, тя ще си отиде. За да спечели време, въздействал вър­ху състраданието й. Измислил още нещо, за да я забави, като се престорил, че е изгубил юридическите докумен­ти. Почти всеки ден й носел някакъв друг документ. Тя го прочитала и със съжаление му казвала, че не този е нуж­ният. Момичето толкова го съжалявало заради окаяното му състояние, че предложило дори да плати на адвокат, който да изработи идентично копие на документите му.
След три месеца истории от тоя род, дон Хуан решил, че е настъпил моментът да представи документите си. Дотогава тя свикнала дотолкова с него, че почти всеки ден нетърпеливо го очаквала. Дон Хуан дошъл за после­ден път да изрази благодарностите си и да се сбогува. Ка­зал й, че много би искал да й донесе подарък, за да пока­же признателността си, но нямал пари дори за храна. Тя останала трогната от щедростта му и го поканила на обяд. Докато се хранели, той разсъдил на глас, че пода­ръкът не трябва задължително да се купува. Той може да бъде и нещо, което да е само за очите на получателя. Нещо, което да се запомни, а не да се притежава.
Думите му я заинтригували. Дон Хуан й напомнил, че тя е изразила съчувствие към индианците и бедняшкото им състояние. Попитал я дали би искала да види индиан­ците в различна светлина — не като бедняци, а като артис­ти. Казал й, че познава един старец, последният от поко­лението танцьори на силата. Уверил я, че ако го помоли, старецът ще потанцува за нея; освен това й обяснил, че едва ли някога през живота си е виждала такова нещо, нито пък би видяла оттук нататък. Такова нещо можели да виждат само индианци.
Идеята страшно я зарадвала. След работа тя го взела и двамата се отправили към възвишенията, където той й ка­зал, че живеят индианците. Дон Хуан я отвел в своя дом. Накарал я да спре колата на доста голямо разстояние, а останалата част от пътя извървели пеша. Преди да стигнат къщата, той спрял и начертал с крак линия в песъчливата, засъхнала пръст. Казал й, че тази линия е граница и я на­карал да я прекрачи.
Самата жена Нагуал ми беше казвала, че до този мо­мент била много заинтригувана от възможността да види с очите си истински индианец танцьор, но когато старият индианец изтеглил чертата в пръстта и я нарекъл граница, тя се разколебала. После направо се изплашила, когато той й казал, че тази граница е само за нея и че щом вед­нъж я прекрачи, няма да има начин да се върне назад.
Индианецът очевидно забелязал как тя се вцепенила и опитал да я успокои. Любезно я потупал по ръката и я уверил, че докато той е наоколо, нищо лошо няма да й се случи. Границата можела да се обясни, казал й той, като форма на символично възнаграждение за танцьора, за­щото той не искал пари. Ритуалът бил вместо парите и изисквал тя да прекрачи границата по свое желание.
Старият индианец прекрачил развеселен границата и й казал, че за него това си е чисто индианска измишльо­тина, но че танцьорът, който ги наблюдава от вътреш­ността на къщата, трябва да бъде прилъган, след като тя иска да го види как танцува.
Жената Нагуал разправяше как изведнъж толкова се уплашила, че не могла въобще да прекрачи линията. Ста­рецът се помъчил да я придума, като й казал, че прекрач­ването на границата е от полза за цялото тяло. Като я прекрачвал, не само се чувствал по-млад, но и наистина ставал по-млад — такава сила имала тая граница. И за да демонстрира този момент, той я прекрачил обратно и ра­менете му тутакси се смъкнали, краищата на устните му увиснали, очите му загубили блясъка си. Жената Нагуал не можеше да отрече разликата, до която водело това прекрачване.
Дон Хуан прекрачил линията трети път. Задишал дъл­боко, гърдите му се издули, движенията му станали живи и напети. Жената Нагуал казваше как й минало през ума, че той може да й направи някакво сексуално предложе­ние. Колата й била доста далече, за да изтича до нея. Единственото, което имала възможност да направи, било да си каже наум, че е глупаво да се бои от такъв стар ин­дианец.
После старецът призовал още веднъж разума й и чувс­твото й за хумор. С глас на съзаклятник, който сякаш й разкривал тайна с известна неохота, той й съобщил, че само се преструва на млад, за да угоди на танцьора, и че ако тя не му помогне като прекоси линията, всеки мо­мент той ще припадне от стреса поради това, че не ходи приведен. Прекрачвал няколко пъти назад и напред ли­нията, само за да й покаже какво невероятно усилие вла­га в цялата тази пантомима.
Жената Нагуал казваше, че умоляващите му очи й раз­крили болката, през която преминавало старческото му тяло, за да имитира подмладяването. И за да му помогне и да свърши веднъж завинаги с това, тя прекрачила лини­ята; искала вече да се прибира вкъщи.
В мига, в който прекрачила линията, дон Хуан напра­вил изумителен скок и плавно се понесъл над покрива на къщата. Жената Нагуал разправяше, че полетял като ог­ромен бумеранг. Когато се приземил до нея, тя паднала по гръб. Уплахата й надминавала всичко преживяно от нея до този момент, но също толкова силно било и изум­лението й, като съгледала това чудо. Не попитала дори как е постигнал този удивителен подвиг. Искало й се само да изтича до колата си и да се прибере вкъщи.
Старецът й помогнал и се извинил, че я е изиграл. Всъщност, казал той, самият той бил танцьорът и именно полетът му над къщата бил неговият танц. Попитал я дали е обърнала внимание на посоката на полета му. Жената Нагуал извила ръка по посока, обратна на часовниковата стрелка. Той я потупал бащински по главата и й казал, че вниманието й е благоприятен знак. После подхвърлил, че може би си е наранила гърба при падането и че той не може да я остави да си иде, без да е сигурен, че е добре. Най-нахално й разкършил раменете и повдигнал брадич­ката и тила, сякаш я насочвал как да изпъне гръбнака си. След това я плеснал яко между плешките, изкарвайки буквално целия въздух от дробовете й. За момент тя загу­била способност да диша и припаднала.
Когато отново дошла в съзнание, била вече вътре в къ­щата му. От носа й течала кръв, ушите й бръмчели, диша­нето й било ускорено, не можела да фокусира погледа си. Той й наредил да поеме осем пъти дълбоко дъх. Кол­кото повече дишала, толкова по-ясно й ставало всичко. В един момент, казваше ми тя, цялата стая се нажежила до бяло; всичко блестяло в келхибарени отблясъци. Тя нап­раво се вцепенила и вече не можела да диша дълбоко. Кехлибарената светлина била тъй гъста, че напомняла мъгла. После мъглата се превърнала в кехлибарени пая­жини. Накрая те се разсеяли, но светът останал доста дъл­го равномерно кехлибарен.
Тогава дон Хуан захванал да й говори. Извел я от къ­щата и й показал как светът е разделен на две половини. Лявата страна била ясна, а дясната — забулена в кехлиба­рена мъгла. Казал й колко чудовищно е да се мисли, че светът е разбираем или че ние сме разбираеми. Това, ко­ето тя забелязва, казал й той, е загадка, тайна, която човек може да приеме само в смирение и страхопочитание.
А после й разкрил правилото. Умът й бил толкова проя­снен, че тя разбрала всичко, което й казал. Правилото й изглеждало правдоподобно и съвсем закономерно.
Обяснил й, че двете страни на едно човешко същест­во са напълно отделни една от друга и че е нужна огром­на самодисциплина и решителност, за да бъде разчупен този печат и да се премине от едната страна в другата. Двойното същество има голямо предимство: обстоятелс­твото, че си двоен, позволява сравнително лесно прид­вижване между отделенията на дясната страна. Големият недостатък на двойните същества е в това, че, тъй като имат две отделения, те са заседнали, консервативни, страхуват се от всяка промяна.
Дон Хуан й казал, че намерението му било да я накара да се придвижи от крайното дясно отделение към по-бистрата, по-отчетлива ляво-дясна страна, но вместо това, по някакъв необясним обрат, ударът му я изпратил през цялата й двойност, от всекидневната й крайна дясна страна до крайната й лява страна. Четири пъти се опитвал да я върне в нормалното състояние на съзнанието, но без успех. Ударите му й помогнали обаче да включва и изк­лючва по желание възприемането на стената от мъгла. Макар да нямал това предвид, дон Хуан имал право, като казвал, че линията за нея е еднопосочна граница. Щом веднъж я прекрачила, точно както Силвио Мануел, нико­га не се върнала обратно.
Когато дон Хуан изправи жената Нагуал лице в лице с мен, никой от нас не знаеше за съществуването на дру­гия и все пак моментално усетихме, че сме познати един на друг. От собствен опит дон Хуан знаеше, че утехата, която двойните същества изпитват във взаимната си ком­пания, е неописуема и прекалено краткотрайна. Каза ни; че сме събрани от сили, неразбираеми за нашия разум, и че единственото, което нямаме, е времето. Всяка минута можела да бъде последна, затова трябвало да се изживее с дух.
Щом дон Хуан ни събра, на него и воините му им ос­таваше единствено да намерят четири жени прикривачи, трима мъже воини и един куриер, за да бъде сформиран нашият екип. За целта дон Хуан намери Лидия, Жозефи­на, Ла Горда, Роза, Бениньо, Нестор, Паблито и куриера Елихио. Всеки от тях беше копие в недоразвита форма на членовете от групата на дон Хуан.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:42 am by zen

12
НЕПРАВЕНЕТО
НА СИЛВИО МАНУЕЛ
Дон XУAH И ВОИНИТЕ MV СЕ ЗАЕЛИ да оставят же­ната Нагуал и мен да приложим правилото в действие -тоест да развием, да разгърнем и да поведем осемте вои­ни към свободата. Всичко изглеждало съвършено и все пак нещо не било наред. Първата група жени воини, кои­то дон Хуан намерил, били сънувачи, а трябвало да бъдат прикривачи. Той не знаеше как да обясни тази аномалия. Можеше само да заключи, че силата била поставила тия жени на пътя му така, че било невъзможно да им откаже. Имаше още една поразителна аномалия, още по-обез­покоителна за дон Хуан и групата му: три от жените и три­ма от мъжете воини били неспособни да навлязат в състо­яние на повишено съзнание, въпреки титаничните усилия на дон Хуан. Били съвсем изпаднали, извън фокус, и не мо­жели да разчупят печата, мембраната, която разделяла двете им страни. Дадено им било прозвището пияници, защото се препъвали наоколо без никаква мускулна коор­динация. Куриерът Елихио и Ла Горда били единствените с изключителна степен на съзнание, и по-специално Елихио, който бил на равнището на всеки от хората на дон Хуан.
Трите момичета се скупчили ведно и направили не­поклатимо звено. Същото направили и тримата мъже. Групи по трима, след като правилото предписвало чети­рима, било нещо прокобно, вещаело зло. Числото три е символ на динамиката, промяната, движението и преди всичко на съживяването.
Правилото вече не служело като карта. И все пак ня­мало начин да е извършена грешка. Дон Хуан и воините му заспорили, че силата не допуска грешки. Умували по този въпрос в своето сънуване и виждане. Чудели се дали не са прибързали и просто не са видели, че трите жени и тримата мъже са негодни.
Дон Хуан ми беше доверил, че пред него стоели два съществени въпроса. Единият бил прагматичният проб­лем за нашето пътешествие сред тях. Другият бил въпро­сът за валидността на правилото. Техният покровител ги бил насочил към убедеността, че правилото обхваща всичко, което може да засяга един воин. Той обаче не ги бил подготвил за евентуалността, че правилото може да се окаже неприложимо.
Ла Горда каза, че жените от групата на дон Хуан нико­га не са имали проблем с мен; били объркани единстве­но мъжете. За тях било неразбираемо и неприемливо правилото да не действа в моя случай. Жените обаче били уверени, че рано или късно причината за моето поя­вяване сред тях ще се изясни. Бях наблюдавал как жени­те се предпазват от емоционални вълнения, външно изця­ло необвързани с резултата. Те, изглежда, знаеха без ни най-малко съмнение от страна на разума, че моят случай по някакъв начин е включен в правилото. В крайна смет­ка аз определено им бях помогнал, приемайки ролята си. Блгодарение на жената Нагуал и мен дон Хуан и групата му бяха завършили своя цикъл и бяха почти свободни.
Отговорът им се явил най-накрая с помощта на Сил­вио Мануел. Неговото виждане разкрило не че трите сест­рички и Хенаросите са негодни, а по-скоро, че аз не съм подходящият Нагуал за тях. Бил съм неспособен да ги водя, защото съм имал неподозирана конфигурация, ко­ято не съвпадала с образеца, изискван от правилото; една конфигурация, която дон Хуан като ясновидец бе пропуснал. Моето сияйно тяло изглеждало като че прите­жава четири отделения, докато в действителност те били само три. Имало друго едно правило — за така наречения „триделен Нагуал”. Аз съм принадлежал именно към това друго правило. Силвио Мануел казвал, че съм като птица, излюпена под топлината и грижите на птици от съвърше­но различен вид. Всички те все още били длъжни да ми помагат, както и аз бях длъжен да правя всичко за тях, но въпреки това не бях един от тях.
Дон Хуан беше поел отговорността за мен, защото той ме бе довел сред тях, но присъствието ми там ги принуж­даваше да се напрягат максимално в търсенето на две неща: обяснение за това какво правех между тях, и раз­решение на проблема как да постъпят.
Силвио Мануел беше уцелил много бързо начина, по който да ме измести от средата им. Беше се заел със за­дачата да ръководи този свой план, но тъй като нямаше нито търпението, нито енергията лично да се справи с мен, беше изпратил дон Хуан като свой заместник да го стори. Целта на Силвио Мануел била да ме подготви за момента, когато ще ми се представи куриер, носещ пра­вилото, отнасящо се за триделния Нагуал. Разправяше, че не на него се полага ролята да разкрива тази страна на правилото. Аз трябваше да изчакам, точно както и всички други трябваше да изчакат подходящия момент.
Съществуваше още един сериозен проблем, който внасяше още по-голямо объркване. Беше свързан с Ла Горда и с продължителното й съжителство с мен. Ла Гор­да бе приета в моя екип като южна жена. Поръчители за това бяха дон Хуан и останалите от неговите ясновидци. Тя беше, изглежда, в същата категория като Сесилия, Де­лия и двете жени куриери. Сходството помежду им беше безспорно. После Ла Горда изгуби цялото си повърхност­но тегло и изтъня до половината от размерите си. Промя­ната беше тъй радикална и дълбока, че тя направо се превърна в нещо друго.
Беше останала за дълго незабелязана, просто защото всички други воини бяха прекалено заети с моите затруд­нения да й обръщам някакво внимание. Промяната в нея обаче беше тъй драстична, че те се видяха принудени да се съсредоточат върху нея, и това, което видяха, беше, че тя съвсем не е южна жена. Обемистото й тяло ги беше подвело при предишното им виждане. Чак тогава те си спомниха, че още от първия момент на идването си сред тях Ла Горда не можеше да се разбира истински нито със Сесилия, нито с Делия, нито с другите южни жени. От друга страна, тя беше крайно очарована и спокойна с Нелида и Флоринда, защото фактически през цялото време е била като тях. Това означаваше, че в моя екип има две северни сънувачки, Ла Горда и Роза — крещящо несъответствие с правилото.
Дон Хуан и воините му бяха повече от смутени. Възп­риемаха всичко, което се случваше, като прокоба, като указание за непредвидим обрат, който нещата поемат. И тъй като не можеха да приемат идеята правилото да е на­кърнено от човешка грешка, допускаха, че са били нака­рани да сгрешат вследствие на някаква върховна заповед по причина, трудна за проумяване, но реална.
Замислиха се над въпроса какво да правят по-нататък, но преди някой от тях да стигне до отговора, една истин­ска южна жена, доня Соледад, се появи в картината с та­кава сила, че вече им беше невъзможно да й откажат. Тя съответстваше изцяло на правилото. И беше прикривач.
Известно време присъствието й ни разсейваше. Тя ся­каш се готвеше да ни изтегли до различно ниво. Предиз­викваше буйно раздвижване. Флоринда я пое под кри­лото си, за да я напътства в изкуството на прикриването. Но колкото и хубаво да беше това, то не бе достатъчно да запълни странната загуба на енергия, която сякаш на­растваше.
И тогава един ден Силвио Мануел заяви, че в своето сънуване бил получил съвършен план. Беше силно въоду­шевен и се зае да обсъжда подробностите с дон Хуан и другите воини. Жената Нагуал бе включена в обсъждани­ята, аз — не.
Това ме накара да се усъмня, че не искат аз да разбе­ра какво е открил за мен Силвио Мануел.
Изразих подозренията си пред всеки от тях. Всичките ми се изсмяха, с изключение на жената Нагуал, която ми каза, че съм прав. В сънуването на Силвио Мануел била разкрита причината за моето присъствие сред тях, но аз трябвало да се примиря със съдбата си, която била да не знам естеството на задачата си, преди да съм готов за нея.
Тонът и беше тъй категоричен, че можех само да при­ема думите й, без да задавам въпроси. Струваше ми се, че ако дон Хуан и Силвио Мануел ми бяха казали същото, нямаше да се примиря толкова лесно. Тя ми обясни и това, че не се съгласила с дон Хуан и другите — според нея трябвало да бъда осведомен за общата цел на дейст­вията им, дори и само за да избегна ненужните търкания и непокорството.
Силвио Мануел възнамерявал да ме подготви за моя­та задача, като ме въведе директно във второто внима­ние. Планирал серия от смели действия, които щели да възбудят моето съзнание.
В присъствието на всички останали той ми каза, че по­ема да ме напътства и че ме премества в своята сфера на силата — нощта. Обяснението му беше, че в своето съну­ване му били представени множество неправения. Те били предназначени за екип, съставен от Ла Горда и мен като правещи, и от жената Нагуал като надзирател.
Силвио Мануел изпитваше някакво страхопочитание към жената Нагуал и говореше за нея само с възхищение. Каза, че тя е в отделен, самостоятелен клас. Можела да действа заедно с него или с всеки друг от воините в гру­пата му. Нямала опит, но когато й се наложело, можела да борави с вниманието си. Призна още, че смелостта й била голяма загадка за него, каквато била и моето при­съствие сред тях, и че нейното чувство за цел и убежде­нието й били тъй изострени, че лично аз не бих й пасвал. Всъщност той помоли Ла Горда да ми окаже специална подкрепа, за да устоя на контакта с жената Нагуал.
За първото ни неправене Силвио Мануел измайстори дървен сандък, голям колкото да побере Ла Горда и мен, седнали гръб o гръб с вдигнати колене. Сандъкът имаше капак от летвички, през който да влиза въздух. Ла Горда и аз трябваше да се наместим вътре и да седим в пълна тъмнина и пълно мълчание, без да заспиваме. Най-нап­ред ни остави да влизаме в сандъка за кратки периоди; след това започна да увеличава времето, докато свикнем с процедурата, така че да можем да прекарваме цялата нощ вътре, без да се движим или задрямваме.
Жената Нагуал седеше при нас, за да е сигурна, че няма да променяме нивото на съзнание поради умората. Силвио Мануел обясни, че естествената ни тенденция при необичайни условия на стрес е да преминаваме от състояние на повишено съзнание към нормалното ни състояние и обратно.
Общият ефект от неправенето всеки път, когато го из­пълнявахме беше някакво неизпитвано досега чувства на отмора, което за мен беше крайно озадачаващо, тъй като ние никога не заспивахме по време на целонощните ни бдения. Приписвах усещането за почивка на факта, че бяхме в състояние на повишено съзнание, но Силвио Мануел твърдеше, че едното няма нищо общо с другото и че чувството за почивка е резултат от сядането с вдиг­нати колене.
При второто неправене трябваше да легнем на земята, свити като кучета, почти в ембрионална поза, обърнати на лявата страна, с чела върху свитите ни ръце. Силвио Мануел настояваше да държим очите си колкото можем по-дълго затворени и да ги отворим едва когато той ни каже да сменим положението си и да легнем на дясната си страна. Целта на това неправене била да се позволи на сетивата ни за чуване да се отделят от сетивата ни за гле­дане. Както и преди, той увеличаваше постепенно про­дължителността на времето, докато можехме да прекар­ваме цялата нощ в слухово бдение.
Едва тогава Силвио Мануел беше вече готов да ни премести в друга сфера на дейност. Обясни, че при пър­вите две неправения сме били разбили някаква възприя­тийна бариера, докато сме били прилепени до земята. По аналогия той сравни човешките същества с дърветата. Били сме като подвижни дървета. Вкоренени сме били някак в земята; корените ни били преносими, но това не ни освобождавало от земята. Казваше, че за да постигнем равновесие, трябва да извършим три неправения, докато се люлеем във въздуха. Ако съумеем да канализираме на­шето намерение, докато висим от някое дърво, стегнати в кожен хамут, ще направим триъгълник с нашето намере­ние; триъгълник, чиято основа е земята, а върхът му е във въздуха. Силвио Мануел мислеше, че с първите две непра­вения ще съберем внимание до точката, когато ще можем съвършено да извършим третото от самото начало.
Една нощ той окачи Ла Горда и мен на два отделни ха­мута, които приличаха на висящи столчета. Седнахме в тях и той ни заповдига с помощта на макара на най-висо­ките големи клони на огромно дърво. От нас се искаше да обърнем внимание на съзнанието на дървото, което според него щеше да ни даде сигнал, тъй като ние му бяхме гости. После накара жената Нагуал да остане на земята и през цялата нощ от време на време да вика име­ната ни.
Докато висяхме така от дървото през тия безброй пъти, изпълнявайки неправене, ние изпитвахме някакъв превъзходен приток на физически усещания, подобни на леки зареждания с електрически импулси. През първите три-четири опита дървото сякаш протестираше срещу нахалството ни; после импулсите се превърнаха в сигнал за покой и равновесие. Силвио Мануел ни казваше, че съзнанието на дървото черпи хранителни сокове от нед­рата на земята, докато съзнанието на подвижните съ­щества го черпи от повърхността й. В дървото нямало настървение, докато движещите се същества са препъл­нени с такова.
Задоволството му идваше от това, че когато сме пос­тавени в състояние на покой в мрака, възприятието ни е сполетяно от страхотен трус. Тогава приоритет има на­шето чуване и ние можем да уловим сигналите от всички живи и съществуващи цялости около нас — не само с чу­ването си, но и с комбинацията от слуховите и визуалните ни сетива в същия ред. Казваше още, че в тъмното, осо­бено докато човек виси, очите остават в подчинение на ушите.
Беше абсолютно прав, както установихме с Ла Горда. Посредством упражненията в третото неправене, Силвио Мануел даваше ново измерение на възприемането ни на околния свят.
Освен това той ни казваше, че следващият комплект от три неправения е съществено различен и по-сложен. Щял да се занимава с изучаването на това как да се опра­вяме с другия свят. Задължително било да максимизира­ме този ефект, като придвижим времето си за действие към вечерта или предутринния здрач. Казваше ни още, че първото неправене от втората група имало две фази. В първата фаза трябва да се поставим в най-изостреното си състояние на повишено съзнание, за да уловим стена­та от мъгла. След като това бъде постигнато, фаза номер две се състои в това да се спре въртенето на тази стена, за да се пристъпи в света между двете успоредни линии.
Предупреждаваше ни, че целта му е да ни постави направо във второто внимание без никаква интелектуал­на подготовка. Искаше да изучим лабиринтите без да разбираме с разума си какво правим. Твърдеше, че един магически елен или магически койот може да се справи с второто внимание без никакъв интелект. Чрез умишле­на практика в пътуването зад стената от мъгла ние щяхме да претърпим рано или късно постоянна промяна в тотал­ните си същества, промяна, която да не накара да прие­мем, че светът между успоредните линии е реален, защо­то е част от тоталния свят, също както нашето сияйно тяло е част от нашето тотално същество.
Силвио Мануел твърдеше също, че е използвал Ла Гор­да и мен, за да изпробва възможността някой ден да по­могнем на останалите ученици, като ги въведем в другия свят, в който случай те ще могат да придружат Нагуала Хуан Матус и групата му в тяхното окончателно пътуване. Обясняваше, че тъй като жената Нагуал трябва да напус­не този свят заедно с Нагуала Хуан Матус и воините му, учениците трябва да я последват, защото тя е единстве­ният им водач в отсъствието на мъж Нагуал. Уверяваше ни, че тя разчитала на нас и че това била причината да надзирава работата ни.
Силвио Манеул ни накара с Ла Горда да седнем на зе­мята в задната част на къщата му, където бяхме извърши­ли всички неправения. Нямахме нужда от помощта на дон Хуан, за да навлезем в най-изостреното си състояние на съзнание. Почти веднага видях стената от мъгла. Ла Горда също я видя; но колкото и да опитвахме, не можех­ме да спрем въртенето й. Всеки път, щом си раздвижех главата, стената се раздвижваше ведно с нея.
Жената Нагуал можеше да я спре и да премине през нея, но въпреки всичките си усилия, не можеше да ни вземе със себе си. Накрая дон Хуан и Силвио Мануел трябваше да спрат стената вместо нас и физически да ни изблъскат през нея. Усещането, което изпитвах, навлизай­ки в стената от мъгла, беше сякаш извиваха тялото ми като сплитките на въже.
От другата страна беше ужасната безлюдна равнина с малки заоблени пясъчни дюни. Около нас се диплеха нис­ки жълтеникави облаци, но не се виждаше нито небе, нито хоризонт; видимостта беше нарушена от кълбета бледожълта пара. Трудно беше да се върви. Налягането изглеждаше много по-силно от това, на което бе свикнало тялото ми. Ла Горда и аз вървяхме без никаква цел, но же­ната Нагуал като че знаеше накъде върви. Колкото повече се отдалечавахме от стената, толкова по-тъмно ставаше и по-трудно се ходеше. С Ла Горда вече не можехме да вървим изправени. Трябваше да пълзим. Губех сили, съ­щото ставаше и с Ла Горда; наложи се жената Нагуал да ни издърпа назад до стената и да ни измъкне оттам.
Повторихме пътешествието си безброй пъти. Отнача­ло ни помагаха дон Хуан и Силвио Мануел, като спираха стената от мъгла, но след това и Ла Горда, и аз започнахме да се справяме почти колкото жената Нагуал. Научихме се да спираме въртенето на тази стена. Стана съвсем ес­тествено. Аз лично един път осъзнах, че ключът е в наме­рението ми, в определен аспект от намерението ми, за­щото такава беше моята воля. Беше някакво силно жела­ние, съсредоточено в центъра на тялото ми. Беше някак­ва особена нервност, която ме караше да потръпвам, и не след дълго се превърна в сила, която не само спря сте­ната, но накара част от тялото ми неволно да се обърне на деветдесет градуса надясно. В резултат на това за миг имах две гледни точки. Гледах света, разделен на две от стената от мъгла, и в същото време се взирах право в едно кълбо от жълтеникава пара. Последната гледка за­почна да преобладава и нещо ме дръпна в мъглата и ме отведе през нея отвъд.
Другото, което научихме, беше да разглеждаме мяс­тото като реално; пътешествията ни придобиха за нас фактуалността на екскурзия в планините или морско пъ­тешествие с платноходка. Безлюдната равнина с подоб­ните на пясъчни дюни могилки беше за нас реална като всяка друга част на света.
Ла Горда и аз изпитвахме рационалното чувство, че тримата прекарваме цяла вечност в света между успоред­ните линии, и все пак бяхме неспособни да си спомним какво точно ни беше пренесло там. Спомняхме си ужа­сяващите моменти, когато трябваше да тръгнем, за да се върнем в света на нашето всекидневие. Тези моменти ви­наги ни причиняваха потресаваща мъка и несигурност.
Дон Хуан и всичките му воини следяха усилията ни с огромно любопитство, но имаше един, който неизвестно защо отсъстваше от всичките ни дейности; това беше Елихио. Макар и сам несравним воин, който може да се мери само с воините от групата на дон Хуан, той никога не взимаше участие в нашите битки, нито ни помагаше по някакъв начин.
Ла Горда твърдеше, че Елихио е успял да се прислам­чи към Емилито и така директно до Нагуала Хуан Матус. Той никога не ставаше част от нашия проблем, защото можеше да навлезе във второто внимание без да му миг­не окото. За него пътешествията в пределите на второто внимание бяха все едно да щракне с пръсти.
Ла Горда ми напомни за деня, когато необичайните дарби на Елихио му бяха позволили да открие, че аз не съм техен човек, дълго преди някой друг да бе прозрял истината.
Седях пред задната вратичка на къщата на Висенте в Северно Мексико, когато отнякъде внезапно се бяха по­явили Емилито и Елихио. Всички възприемаха като съв­сем обичайни изчезванията на Емилито за дълги периоди от време; появеше ли се отново, възприемаха го нормал­но като завърнал се от дълго пътешествие. Никой не му задаваше въпроси. Той съобщаваше за откритията си най-напред на дон Хуан, а след това и на всеки, който по­желаеше да ги чуе.
В този ден ми се стори, че Емилито и Елихио току-що бяха влезли в къщата през задната врата. Емилито беше по-поривист отвсякога. Елихио си беше същият — мълча­лив и мрачен. Винаги си бях мислел, че изключителната личност на Емилито превъзхожда Елихио и това прави последния още по-навъсен.
Емилито влезе да потърси дон Хуан, а Елихио се обър­на най-приятелски към мен. Усмихна се и ме доближи. Прегърна ме през раменете и доближи уста до ухото ми да ми пошепне, че е разчупил печата на успоредните ли­нии и може вече да навлезе в нещо, което Емилито нари­чал „слава”.
Продължи да ми обяснява някои неща за славата, ко­ито бях неспособен да проумея. Сякаш умът ми не мо­жеше да се съсредоточи върху периферията на това съ­битие. След като ми го обясни, Елихио ме хвана за ръката и ме накара да застана по средата на дървената тераска, загледан в небето с леко вдигната брадичка. После заста­на от дясната ми страна в същото положение като мен. Каза ми да се отпусна и да падна назад под тежестта на темето си. Отзад нещо ме грабна и ме дръпна надолу. Зад мен сякаш имаше бездна. Паднах в нея. И тогава из­веднъж се озовах в безлюдната равнина с подобните на дюни могилки.
Елихио ме подкани да вървя след него. Каза ми, че ръ­бът на славата е отвъд възвишенията. Вървях с него, дока­то вече не можех да се движа. Той тичаше пред мен без никакво усилие, сякаш беше от въздух. Застана на върха на огромна могила и посочи отвъд. Дотича пак при мен и ме помоли да пропълзя нагоре по склона, за който беше казал, че е ръбът на славата. Беше може би само на трис­та-триста и петдесет метра от мен, но аз не можех да мръдна нито сантиметър повече.
Опита се да ме изтегли нагоре; не успя да ме помръд­не. Теглото ми се беше увеличило сякаш стократно. Нак­рая Елихио трябваше да призове дон Хуан и групата му. Сесилия ме повдигна на раменете си и ме отнесе.
Ла Горда добави, че Емилито накарал Елихио да нап­рави това. Емилито действал според правилото. Моят ку­риер пък се беше запътил към славата. Задължен беше да ми я покаже.
Спомнях си напрегнатото очакване, изписано по ли­цето на Елихио, и усърдието му, с което ме подканваше да направя последната стъпка, за да съгледам славата. Спомнях си също тъгата и разочарованието му, когато се провалих. Той вече никога не ми проговори.
Ла Горда и аз бяхме така погълнати от нашите пътеше­ствия зад стената от мъгла, че бяхме забравили за задъл­жението си относно следващото неправене от серията на Силвио Мануел. Той ни казваше, че то може да бъде опустошително и че се състои в пресичането на успоред­ните линии със сестричките и тримата Хенароси направо през входа към света на тоталното съзнание. Не включи доня Соледад, защото неговите неправения били само за сънувачи, а тя беше прикривач.
Силвио Мануел добави, че очаква от нас да опознаем третото внимание, като непрекъснато се поставяме в кра­ката на Орела. Подготви ни за сблъсъка; обясни, че пъте­шествията на един воин из безлюдните пясъчни дюни са подготвителна стъпка за истинското прекосяване на гра­ниците. За да се осмели да премине зад стената от мъгла, докато е в състояние на повишено съзнание или докато прави сънуването, воинът използва само една много мал­ка част от тоталното си съзнание, а за да премине телесно в другия свят, той ангажира тоталното си същество.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:42 am by zen

Силвио Мануел беше приел идеята да използва моста като символ на истинското прекосяване. Според негови­те разсъждения мостът е в съседство с някое място на си­лата; а местата на силата са процепи, коридори към дру­гия свят. Той мислеше, че е възможно ние с Ла Горда да сме придобили достатъчно сила, за да издържим едно зърване на Орела.
Заяви ни, че е мой личен дълг да събера трите жени и тримата мъже и да им помогна да изпаднат в най-изост­реното си състояние на съзнание. Това беше най-малко­то, което можех да направя за тях, тъй като бях вероятно виновен за унищожаването на шансовете им за свобода. Той придвижи времето ни за действие към часовете точно преди зората, или утринния здрач. Направих опит да ги накарам да изместят съзнанието си, както беше направил с мен дон Хуан. Тъй като нямах представа как да обработя телата им или какво точно да направя с тях, приключих, като ги заудрях по гърбовете. След няколко жестоки опита от моя страна, най-накрая се намеси дон Хуан. Подготви ги възможно най-добре и ми ги предаде да ги водя като стадо животни по мост. Задачата ми беше да ги прекарам един след друг по тоя мост. Мястото на силата беше на южната страна — много съществено предзнаменование. Силвио Мануел реши да премине пръв, да ме изчака да му ги предам и после да ни поведе като група към неизвестното.
Силвио Мануел прекоси, последван от Елихио, който дори не се обърна да ме погледне. Държах в стегната група шестимата ученици в северната част на моста. Всички бяха ужасени: по едно време се откъснаха от мен и се пръснаха в различни посоки. Улових една по една трите жени и съумях да ги предам на Силвио Мануел. Той ги задържа на входа на процепа между световете. Три­мата мъже се оказаха прекалено бързи за мен. Пък и аз бях твърде уморен, за да ги гоня.
Насочих поглед за указание към дон Хуан. Той и оста­налата част от групата му, както и жената Нагуал, се бяха скупчили заедно и ме гледаха; бяха ме примамили с пог­лед да подгоня или жените, или мъжете, и се подиграваха на неумелите ми опити. Дон Хуан ми кимна с глава да не обръщам внимание на тримата мъже и да прекося заед­но с Ла Горда към Силвио Мануел.
Пресякохме. Силвио Мануел и Елихио като че ли дър­жаха вертикално някакъв процеп с размерите на човек. Жените изтичаха и се скриха зад Ла Горда. Силвио Ма­нуел ни повика да пристъпим в отвора. Аз му се подчи­них. Жените обаче не се подчиниха. Отвъд този вход ня­маше нищо. И все пак беше пълно догоре с нещо, което беше нищо. Отворих широко очи; всичките ми сетива бяха нащрек. Напрегнах се да видя какво има пред мен. Но пред мен нямаше нищо. Или ако имаше нещо, не можех да схвана какво е. Сетивата ми нямаха такова раз­пределение, каквото бях свикнал да считам за съществе­но. Всичко идваше към мен изведнъж или по-скоро това нищо идваше при мен на степен, каквато никога досега, а и след това, не бях изпитвал. Почувствах как тялото ми се разкъсва на части. Някаква сила от дълбините ми се мъчеше да излезе навън. Аз се разбивах и то съвсем не фигуративно. Внезапно усетих някаква човешка ръка, ко­ято ме измъкна преди съвсем да се разпадна.
Жената Нагуал беше прекосила и ме беше спасила. Елихио не бе имал възможност да помръдне, защото дър­жеше отвора, а Силвио Мануел здраво стискаше четири­те жени за косите им, по две във всяка ръка, готов да ги захвърли.
Предположих, че цялата тази случка е продължила не по-малко от четвърт час, но в оня момент въобще не ми беше хрумнало да се безпокоя за хората около моста. Времето, кой знае как, бе спряло. Точно както бе спряло, когато се бяхме върнали на моста по пътя си към Мекси­ко Сити.
Силвио Мануел разправяше, че макар опитът да изг­лежда като провал, всъщност бил пълен успех. Четирите жени наистина видели отвора и през него — другия свят; а това, което изпитах аз вътре, беше истинско усещане за смърт.
— Няма нищо нито величествено, нито спокойно в смъртта — каза ми той. — Защото истинският ужас започна в момента на умирането. С онази неизчислима сила, коя­то ти почувства вътре, Орелът ще изстиска от теб всяко пламъче от твоето съзнание, което някога си имал.
Силвио Мануел подготви Ла Горда и мен за още един опит. Обясни, че местата на силата са действителни дуп­ки в нещо като балдахин, който не позволява на света да загуби своята форма. Едно място на силата може да се . използва едва когато човек събере достатъчно сила във второто внимание. Каза ни също, че ключът за отстоява­нето на присъствието на Орела е потентността на човеш­кото намерение. Не можеше да обясни обаче какво е на­мерение. Шегуваше се, че само Нагуалът Хуан Матус може да го обясни, но в момента не бил при нас.
За зла участ следващият ни опит не се състоя, защото бях с напълно изчерпана енергия. Беше бърза и опусто­шителна загуба на жизненост. Изведнъж се бях оказал толкова слаб, че припаднах в къщата на Силвио Мануел. Попитах Ла Горда дали знае какво се беше случило след това; самият аз нямах никаква представа. Ла Горда каза, че Силвио Мануел разправил на всичките как Оре­лът ме отделил от тяхната група и как накрая съм бил го­тов те да ме подготвят за изпълнението на предначерта­нията на моята съдба. Планът му бил да ме заведе в света между успоредните линии, докато съм в безсъзнание, и да остави оня свят да изсмуче от тялото ми цялата остана­ла безполезна енергия. Идеята му издържаше преценка­та на всичките му другари, защото според правилото чо­век можеше да навлезе там само осъзнато. Да влезеш в безсъзнание води до смърт, тъй като в състоянието на безсъзнание силата на живота се изчерпва поради физи­ческия натиск на оня свят.
Ла Горда добави, че не я взели с мен. Но Нагуалът Хуан Матус й разказал, че щом съм бил изпразнен от жиз­нената си енергия, т.е. практически мъртъв, всички те един след друг вдъхнали нова енергия в тялото ми. Все­ки, който има сила за живот в оня свят, може да я дава на другите, като им я вдъхва. Чрез дъха тя се разнася по всички места, където има точки за съхранение. Пръв ми вдъхнал сила Силвио Мануел, а после жената Нагуал. Ос­таналата част от мен била възобновена от всички членове от групата на Нагуала Хуан Матус.
След като ми вдъхнали от своята енергия, жената На­гуал ме извела от мъглата и ме отнесла в дома на Силвио Мануел. Оставила ме на земята с глава на югоизток. Ла Горда казваше, че съм имал вид на умрял. Тя, Хенаросите и сестричките също били там. Жената Нагуал им обясни­ла, че съм болен, но че един ден ще се съвзема и ще им помогна да намерят свободата си, защото самият аз ня­мало да се освободя преди да сторя това. После Силвио Мануел ми дал от своя дъх и ме възвърнал към живот. Именно затова тя и сестричките си спомняли, че той е моят господар. Отнесъл ме до леглото и ме оставил да спя, сякаш нищо не се е случило. След като съм се събу­дил, аз съм излязъл и вече не съм се върнал. А после тя забравила, защото никой не я тласнал отново в лявата страна. Отишла да живее в града, където по-късно я на­мерих заедно с останалите. Нагуалът Хуан Матус и Хена­ро сформирали две различни домакинства. Хенаро се заел с мъжете; Нагуалът Хуан Матус се погрижил за жени­те.
Заспал съм с чувството за депресия, отмалял. Когато се събудих, бях се овладял отлично, кипях от живот, бях изпълнен с необикновена и непозната за мен енергия. Доброто ми състояние беше помрачено единствено от думите на дон Хуан, че трябва да се разделя с Ла Горда и сам да се помъча да усъвършенствам вниманието си, до­като не настъпи денят, в който да се върна и да й помог­на. Каза ми също да не се терзая, нито да се обезсърча­вам, защото евентуално носителят на правилото ще ми се представи, за да ми разкрие истинската ми задача.
След това задълго не видях дон Хуан. Когато се вър­нах, той продължи да настоява да се измествам от дяс­ностранното към лявостранното си съзнание с две цели: първата, за да мога да продължава връзката с неговите во­ини и жената Нагуал, и второ, за да може той да ме поста­ви под директното наблюдение на Сулейка, с която имах солидно взаимодействие през останалите години от връз­ката ми с дон Хуан.
Той ми казваше, че причината да ме предостави на Сулейка била, защото според майсторския план на Сил­вио Мануел за мен трябвало да има два вида напътствия — едно за дясната страна и едно за лявата. Напътствието за дясната страна се отнасяло до състоянието на нормал­ното съзнание и било свързано с отвеждането ми към рационалното убеждение, че в човешките същества е скрито друг вид съзнание. Дон Хуан отговаряше именно за това напътствие. Напътствието за лявата страна било възложено на Сулейка; то засягало състоянието на пови­шено съзнание и било свързано изключително с работата по второто внимание. Затова всеки път, когато ходех в Мексико, прекарвах половината от времето си със Су­лейка, а другата половина — с дон Хуан.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:42 am by zen

13
ТЪНКОСТИТЕ НА СЪНУВАНЕТО
Дон XУAH СЕ ЗАЕ СЪС ЗАДАЧАТА да ме въведе във второто внимание, като ми каза, че вече имам голям опит с навлизането в него. Силвио Мануел ме бил завел до са­мия вход. Имало един недостатък — не ми била дадена достатъчна обосновка. Преди да се осмелят да пристъпят в неизвестното, мъжете воини трябвало да получат сери­озни основания за това. Жените воини не били подложе­ни на такова нещо и го правят без никакви колебания, при условие че имат абсолютно доверие в човека, който ги води, независимо кой е той.
Казваше ми още, че трябва да започна с изучаването на тънкостите на сънуването. А после ме остави под наб­людението на Сулейка. Препоръча ми да бъда безупре­чен и да упражнявам добросъвестно всичко, което съм научил, а преди всичко да бъда безкрайно внимателен и целенасочен в действията си, за да не изтощавам излиш­но силата на своя живот. Казваше още, че предпоставката за навлизането в която и да е от трите фази на вниманието, е притежаването на житейска сила, защото без нея воини­те не могат да имат посока и цел. Обясняваше ми, че след като умрем, съзнанието ни също преминава в третото внимание; но само за миг, като пречистващо действие, точно преди Орелът да го погълне.
Ла Горда спомена, че Нагуалът Хуан Матус накарал всички свои ученици да се научат на сънуване. Според нея тази задача била възложена на всички тогава, когато беше възложена и на мен. Тях също ги обучавали отделно за ля­вата и дясната страна. Каза още, че Нагуалът и Хенаро от­начало давали напътствията за състоянието на нормалното съзнание. Щом преценели, че учениците са готови, Нагу­алът ги премествал в състояние на повишено съзнание и го оставял със съответните им противоположности. Висен­те обучавал Нестор, Силвио Мануел обучавал Бениньо, Хенаро обучавал Паблито. Лидия била обучавана от Хер­мелинда, а Роза — от Нелида. Ла Горда добави, че тя и Жо­зефина били оставени на грижите на Сулейка, за да изучат заедно по-фините точки на сънуването, така че някой ден да могат да ми се притекат на помощ. Освен това Ла Горда си направи собствени изводи, че мъжете били заведени и при Флоринда, за да бъдат обу­чени в прикриване. Доказателство за това била драстичната промяна в поведението им. Преди да си спомни каквото и да било, тя знаела със сигурност, че била обучена в прин­ципите на прикриването, но много повърхностно; не била накарана да се упражнява, докато на мъжете им били да­дени практически познания и задачи. Доказвала го промя­ната в поведението им. Станали безгрижни и весели. Рад­вали се на живота си, докато тя и другите жени, поради своето сънуване, ставали все по-мрачни и навъсени.
Ла Горда предполагаше, че мъжете били неспособни да си спомнят за напътствията, когато ги бях помолил да ми разкрият познанията си за прикриването, защото го практикували без да знаят какво правят. Тяхната опитност обаче проличавала в общуването им с хората. Били не­надминати артисти, щом се налагало да склонят хората да правят това, което те искат. Чрез своя опит в прикрива­нето, мъжете изучили дори контролираното безумие. Държали се така примерно, като че ли Соледад е майка на Паблито. За всеки външен човек изглеждало, че те са майка и син, настроени един срещу друг, докато в дейст­вителност двамата само се правели на такива. Всички им вярвали. Понякога Паблито правел такива изпълнения, че дори сам си вярвал.
Ла Горда признаваше, че всички били повече от стрес­нати от моето поведение. Не знаели ненормален ли съм или сам съм майстор на контролираното безумие. Проя­вявал съм бил всички външни признаци, че вярвам на маскарада им. Соледад им казала да не се залъгват, за­щото наистина съм бил ненормален. На вид съм изглеж­дал с ума си, но разумът ми бил така помрачен, че не съм можел да се държа като Нагуал. Тя придумала всяка от жените да ми нанесе смъртоносен удар. Казала им, че навремето сам съм го поискал, още когато съм бил с всичкия си.
Ла Горда спомена, че й били нужни няколко години, под напътствията на Сулейка, за да изучи сънуването. Кога­то Нагуалът Хуан Матус преценил, че вече се е изучила, той я завел при истинската й противоположност — Нелида. Именно Нелида й показала как да се държи в света. Тя я възпитала не само да носи с лекота западните дрехи, но и да има изискан вкус. Затова когато облякла градските дре­хи в Оаксака и ме беше изумила със своя чар и изящни обноски, тя вече бе имала опит в подобно преобразяване. Сулейка беше изпитан мой водач в овладяването на второто внимание. Настояваше нашите взаимоотноше­ния да стават само нощем и то в пълен мрак. За мен Су­лейка беше само един глас в тъмното, глас, който беле­жеше началото на всеки наш контакт, като ми нарежда­ше да фокусирам вниманието си върху думите й и нищо друго. Гласът й беше женският глас, за който Ла Горда твърдеше, че чува в сънуването си.
Сулейка ми беше казала, че ако сънуването трябва да се върши на закрито, най-добре е да става в пълна тъмни­на, докато човек седи или лежи на тесен креват, или още по-добре, докато седи в ковчегоподобен сандък. Според нея навън сънуването трябва да става близо до някоя пе­щера, в пясъчните зони на естествени кладенци или до скала в планината; никога на равно в долината или близо до река, езеро или море, защото равните местности, както и водата били противопоказни на второто внима­ние.
Всеки от сеансите ми с нея беше пропит от загадъчни обертонове. Тя обясняваше, че най-сигурният начин да улучиш право във второто внимание е с помощта на ри­туални действия, монотонно припяване, сложни повто­рени движения.
Учението й не включваше предварителната подготов­ка за сънуването, което аз вече бях научил от дон Хуан. Тя допускаше, че който идва при нея, вече знае как да пра­ви сънуването, затова се занимаваше изключително с езо­теричните моменти на лявостранното съзнание.
Напътствията на Сулейка започнаха един ден, когато дон Хуан ме заведе в къщата й. Стигнахме там късно сле­добед. Къщата изглеждаше като изоставена, макар вход­ната врата да се отвори още докато приближавахме. Очаквах да се покажат Сойла или Марта, но на входа ня­маше никой. Изпитвах чувството, че който и да ни беше отворил, сигурно много бързо се беше изместил от врата­та. Дон Хуан ме въведе вътре в покрития двор и ме нака­ра да седна на една щайга с възглавница, превърната в столче. Възглавницата беше цялата на буци, твърда и много неудобна. Прекарах ръка под нея и напипах остри камъни. Дон Хуан каза, че положението ми е необичай­но, защото трябва бързо да изуча фините моменти на съ­нуването. Твърдата повърхност, върху която седях, ме подсещаше да не позволявам на тялото си да се чувства в нормално седнало положение. Само няколко минути преди да пристигнем в къщата, дон Хуан ме беше нака­рал да сменя нивата си на съзнание. Казваше, че напътст­вията на Сулейка трябвало да се провеждат в това състоя­ние, за да постигна необходимата скорост. Нареди ми да се отпусна до самозабрава и да се оставя изцяло на Сулейка. След това ми нареди да съсредоточа погледа си колкото е възможно повече и да запомня всеки детайл на вътрешния двор в обсега на зрението ми. Настояваше също да запомня всеки детайл на вътрешния двор в обсега на зрението ми. Настояваше също да запомня както детайлите, така и чувството, че седя там. След това повтори напътствията си, за да е сигурен, че съм го разб­рал. А после излезе.
Стъмни се много бързо и докато седях там, започнах да се притеснявам. Не бях имал достатъчно време да се съсредоточа върху детайлите на вътрешния двор. Точно зад себе си чух нещо да шумоли и внезапно се сепнах от гласа на Сулейка. Тя ми пошепна бързешката да стана и да тръгна след нея. Автоматично й се подчиних. Не виж­дах лицето й; тя представляваше само някакъв тъмен си­лует, който вървеше на две крачки пред мен. Заведе ме до една ниша в най-тъмния коридор на къщата. Макар очите ми да бяха свикнали вече на мрака, все още бях неспособен да видя каквото и да е. Препънах се в нещо и тя ми нареди да седна в тесен сандък и да се подпра на нещо, което реших, че е твърда възглавница.
След малко почувствах, че тя се отдръпна на няколко крачки зад мен — нещо, което окончателно ме обърка, тъй като си мислех, че гърбът ми е на няколко сантиметра от стената. Говорейки зад мен, тя ми нареди с тих глас да се съсредоточа върху думите й и да ги оставя да ме водят. Нареди ми и да държа очите си отворени и да ги фикси­рам в точка точно пред мен на нивото на очите ми, като ми каза, че тази точка ще започна да се превръща от мрак в ярко и приятно оранжевочервено.
Сулейка говореше много тихо и с равна интонация. Чувах всяка нейна дума. Мракът около мен сякаш бе из­рязал идеално всички външни дразнители, които могат да ме разсеят. Чувах думите на Сулейка като във вакуум и тогава установих, че тишината в този коридор съответства точно на тишината вътре в мен.
Тя ми обясни, че сънувачът трябва да започне от цвет­на точка; в първоначалната атака силната светлина или абсолютният мрак са безполезни за един сънувач. От друга страна цветовете мораво, светлозелено или наси­теножълто са изумителни начални точки. Тя лично пред­почитала оранжевочервеното, защото от опит знаела, че то предизвиква у нея най-силно усещане за покой. Пос­ле ме увери, че щом веднъж успея да навляза в оранже­вочервения цвят, ще преодолявам постоянно второто внимание, при условие че съумея да осъзнавам пореди­цата от физически събития.
Нужни ми бяха няколко сеанса с гласа на Сулейка, за да разбера с тялото си какво искаше тя да направи. Пре­димството ми на човек в състояние на повишено съзна­ние се състоеше в това, че можех да правя прехода си от състояние на будуване до състояние на сънуване. При нормални обстоятелства този преход е замъглен, но при тези специални обстоятелства аз действително усетих в течение само на един сеанс как ме завладява второто внимание. Първият признак беше необикновено затруд­нение в дишането ми. Не ставаше дума за затруднение във вдишването и издишването, или че не ми стигаше въздух — по-скоро съвсем изведнъж дишането ми изгуби своя естествен ритъм. Диафрагмата ми започна да се свива, принуждавайки коремната ми област да се движи с голяма скорост ту навътре, ту навън. В резултат се полу­чиха най-бързите кратки вдишвания и издишвания, кои­то някога бях правил. Дишах с долната част на дробовете си и изпитвах огромно налягане в червата. Напразно се опитвах да прекъсна спазмите на диафрагмата си — кол­кото повече опитвах, толкова по-мъчително ставаше със­тоянието ми.
Сулейка ми нареди да оставя тялото си да прави това, което е необходимо, и да забравя да го насочвам или контролирам. Поисках да я послушам, но не знаех как. Спазмите, които продължиха навярно десет-петнайсет минути, утихнаха точно така внезапно, както се бяха поя­вили, но бяха последвани от друго непознато, шокира­що усещане. Отначало го почувствах като крайно осо­бен сърбеж, физическо усещане — нито приятно, нито неприятно; напомняше на нервно треперене. Постепен­но то се усили до такава степен, че се видях принуден да се съсредоточа върху него, за да определя точното му място в тялото ми. Бях изумен, когато установих, че не беше във физическото ми тяло, а извън него, но въпреки това го усещах.
Не послушах думите на Сулейка, която ми нарежда­ше да навляза в едно цветно петно, което започваше да се оформя точно на нивото на очите ми, и се отдадох из­цяло на изследването на това непознато усещане извън мен. Сулейка сигурно виждаше през това, което преми­навах; изведнъж започна да обяснява, че второто внима­ние принадлежи на сияйното тяло така, както първото внимание принадлежи на физическото тяло. Точката, обясняваше тя, където се събира второто внимание, е разположена точно където Хуан Тума я беше описал при първата ни среща — приблизително на трийсет-четирий­сет сантиметра пред средата между стомаха и пъпа и на десет сантиметра вдясно.
Сулейка ми нареди да направя масаж на това място, да го обработя като движа пръстите на двете си ръце точ­но по тази точка, сякаш свиря на арфа. Уверяваше ме, че рано или късно ще приключа с усещането, че пръстите ми ще се движат по нещо по-плътно, като вода, и че нак­рая ще усетя сияйната си черупка.
Докато продължавах да движа пръсти, въздухът все повече се сгъстяваше, докато започнах да усещам някак­ва особена маса. По цялото ми тяло се разнесе неопре­делена физическа наслада. Реших, че съм напипал ня­кой нерв в тялото си и при този абсурд се почувствах глу­паво. Спрях.
Сулейка ме предупреди, че ако не движа пръстите си, ще ме тупне по главата. Колкото по-дълго поддържах това плавно движение, толкова по-близо усещах гъдела. Нак­рая той стигна до петнайсетина сантиметра от тялото ми. Нещо в мен сякаш се беше сгърчило. Наистина реших, че напипвам вдлъбнатина. След това изпитах ново приз­рачно усещане. Заспивах и въпреки това бях в съзнание. Нещо в ушите ми бръмчеше, напомняйки ми за шума на булдозер; след това усетих как някаква сила ме претър­кулва на лявата страна без да ме събужда. Бях завит на руло много плътно, като пура, и бях натъпкан в гъделичка­щата вдлъбнатина. Съзнанието ми остана да се рее, нес­пособно да се събуди, но тъй стегнато навито, че не мо­жех и да заспя.
Чух гласа на Сулейка да ми казва да се огледам. Не можех да отворя очи, но сетивото ми за пипане ми подс­казваше, че се намирам в канавка, легнал по гръб. Чувст­вах се удобно, на сигурно място. Тялото ми беше толкова стегнато, толкова компактно, че въобще не ми се става­ше. Гласът на Сулейка ми нареди да се изправя и да отво­ря очи. Не можех да го направя. Каза да си наложа да се движа и че вече не става дума да свивам мускулите си, за да стана.
Помислих, че се е раздразнила от бавните ми движе­ния. И тогава установих, че съм в пълно съзнание, може би повече отколкото през целия си живот. Разсъждавах рационално и въпреки това ми се струваше, че съм дъл­боко заспал. Хрумна ми, че Сулейка ме е поставила в със­тояние на дълбока хипноза. За момент това ме притесни, после вече нямаше никакво значение. Изоставих се на чувството, че се рея, че се нося напълно свободно.
Вече не чувах нищо от това, което тя казваше. Беше така, защото или беше спряла да ми говори, или се бях затворил за всеки звук от гласа й. Не ми се искаше да на­пускам този приятен пристан. Никога до този момент не се бях чувствал тъй спокоен и удовлетворен. Лежах там без никакво желание нито да ставам, нито да променям нещо. Можех да чуя ритъма на дишането си. Внезапно се събудих.
При следващия ми сеанс със Сулейка тя ми каза, че съм успял съвсем сам да направя хлътване в сияйността си и че да се направи хлътване, означава да се доведе една далечна точка в сияйната ми черупка по-близо до физическото ми тяло, а следователно и по-близо до ней­ното контролиране. Повтори няколко пъти, че от мига, в който тялото ми се научава да прави това хлътване, то по-лесно навлиза в сънуването. Съгласих се с нея. Бях при­добил някакъв особен импулс, усещане, че тялото ми в един момент се е научило да се възпроизвежда. Беше ня­каква смесица от лекота, сигурност, сънливост, реене без сетива и в същото време абсолютна будност, съзнава­не на всичко.
Ла Горда твърдеше, че Нагуалът Хуан Матус години наред се бил мъчил да причини това хлътване в нея и в сестричките, а също и в Хенаросите, така че винаги да могат да фокусират второто си внимание. Казвал й, че обикновено хлътването се постига неочаквано от сънува­ча, когато това стане възможно, а после сияйната черупка се превръща отново в оригиналната си форма. Но в слу­чая с чираците, тъй като те нямаха за водач Нагуал, хлът­ването се появявало отвън и ставало постоянна черта на сияйните им тела и много им помагало, но и пречело. За­ради него всички се чувствали уязвими и мрачни.
Тогава си спомних как веднъж бях видял и ритнал едно хлътване в сияйните черупки на Лидия и Роза. Бях си помислил, че хлътването е на височината на горната част от външната страна на дясното бедро, или може би точно на ръба на хълбока. Ла Горда обясни, че съм ги рит­нал по хлътването на второто им внимание и че едва не съм ги убил.
Ла Горда разправяше, че няколко месеца Жозефина и тя живеели в къщата на Сулейка. Нагуалът Хуан Матус ги бил оставил едни ден при нея, след като ги накарал да преместят нивото на съзнанието си. Не им казал какво ще правят, нито какво да очакват, просто ги оставил сами в коридора на къщата и си тръгнал. Останали да седят там, докато се стъмнило. И тогава при тях дошла Сулей­ка. Те не я виждали, но чували гласа й, сякаш им говорела от точка в стената.
От момента, в който ги поела, Сулейка била много взискателна. Още там ги накарала да се съблекат и наре­дила и на двете да се напъхат в плътни мъхести памучни чували и да облекат някакви подобни на пончо одежди, които се въргаляли по пода. Покривали ги от главата до петите. След това им наредила да седнат, опрели гърбове една o друга, на чердже в същата ниша, където бях седял и аз. Съобщила им задачата — да се взират в тъмното, до­като започне да придобива някакъв оттенък. След мно­жество сеанси те наистина започнали да виждат цвето­ве в мрака и тогава Сулейка ги карала да седят една до друга и да се взират в една и съща точка.
Ла Горда ми казваше, че Жозефина се научила много бързо и че една нощ драматично навлязла в петното от оранжевочервено, като физически се избушила от пон­чото. Ла Горда решила, че или Жозефина се е пресегнала за цветното петно, или то е стигнало до нея. В резултат на това в същия миг Жозефина се измъкнала от пончото. Оттогава нататък Сулейка ги държала отделени и Ла Гор­да започнала своето бавно, самотно обучение.
Разказът на Ла Горда ме накара да си припомня, че и на мен Сулейка ми беше наредила да навлека някаква пухкава одежда. Всъщност думите, с които тя ми запо­вядваше да навличам дрехата, ми разкриваха причината за употребата й. Нареждаше ми да усещам пухкавостта й по голата си кожа, особено по кожата на прасците. Повтаряше непрекъснато, че човешките същества имат превъзходен център за възприемане от външната страна на прасците и че ако кожата в тази област бъде накарана да се отпусне или да се успокои, обсегът на нашите възп­риятия ще се разшири дотолкова, че ще бъде невъзмож­но да се проумее с разума. Дрехата наистина беше мно­го мека и топла и внушаваше изключителното усещане за приятно отпускане в краката. Нервните окончания на прасците ми бяха силно стимулирани.
Ла Горда ми съобщи, че имала същото усещане на физическо удоволствие. Стигна дори дотам да ми каже, че именно силата на това пончо я насочило да намери петното с оранжевочервения цвят. А дрехата й беше направила толкова силно впечатление, че тя си ушила сама същата, като прекопирала оригиналния модел, но въздействието й не било същото, макар все пак да й но­село усещането за спокойствие и удобство. С Жозефина стигнали дори дотам, че прекарвали цялото си свободно време с пончо на гърба, което тя била ушила и за двете.
Лидия и Роза също били поставяни в такава дреха, но те не я харесали особено. Не я харесвах и аз.
Ла Горда обясняваше причината за своята и на Жозе­фина привързаност — това било пряко последствие от на­мирането на цвета на сънуването им, докато били под на­металото. Казваше още, че причината за моето безразли­чие се криела във факта, че аз въобще не съм навлязъл в оцветената област — по-скоро оцветяването било дошло при мен. Права беше. Нещо друго покрай гласа на Сулейка ми беше продиктувало резултата от тази подгот­вителна фаза. Най-вероятно Сулейка ме беше превела през същите етапи, през които беше превела Ла Горда и Жозефина. Бях се взирал в мрака в продължение на мно­го сеанси и вече можех да съгледам петното на оцветява­не. Всъщност бях станал свидетел на цялостната му мета­морфоза — от пълния мрак до точно очертаното петно със силна яркост, а след това бях разлюлян от външния гъдел, върху който съсредоточих вниманието си, докато накрая навлязох в състоянието на будност в покой. Именно тога­ва за пръв път се потопих в оранжевочервеното оцветява­не.
След като се научих да оставам като в безтегловност между съня и будуването, Сулейка като че забави крачка. Дори повярвах, че вече не бърза толкова да ме извади от това състояние. Оставяше ме така, без да се намесва, и нито веднъж не ме попита за нищо, може би защото гла­сът й беше само за да ми нарежда, а не да ми задава въп­роси. Всъщност ние никога не разговаряхме, най-малко­то не така, както разговарях с дон Хуан.
Докато бях в състояние на будност в покой, в един момент осъзнах, че за мен е безполезно да седя така и че независимо колко ми е приятно, ограниченията на това състояние са безспорни. И тогава изпитах трепере­не по цялото си тяло и отворих очи, или по-скоро очите ми се отвориха от самосебе си. Сулейка се взираше в мен. В миг се обърках. Помислих, че съм се събудил, а не бях очаквал да се срещна лице в лице с нея. Бях свикнал да слушам единствено гласа й. Учуди ме също, че вече не беше нощ. Огледах се. Не бяхме в къщата на Сулейка. А след това ме порази прозрението, че сънувам, и се събу­дих.
След това Сулейка се зае с друга страна на обучение­то. Научи ме как да се движа. Започна напътствията си, като ми заповяда да поставя съзнанието си в централната точка на тялото си. При мен централната точка се намира под долния край на пъпа ми. Нареди ми да я прекарвам по пода, тоест да люлея корема си по пода така, все едно че на него е прикрепена метла. По време на безбройни­те сеанси аз се опитвах да усвоя всичко, което гласът й ме подканваше да правя. Тя не ми разрешаваше да изпадам в състояние на будност в покой. Намерението й беше да ме насочи да извлека възприятието от метенето на пода с корема си, докато съм в будно състояние. Казваше също, че състоянието на лявостранно съзнание е достатъчно предимство, за да имам успех в това упражнение.
Един ден, без никаква причина според мен, успях да изпитам неясно усещане в областта на стомаха си. Не беше нищо определено, но когато съсредоточих внима­нието си върху него, установих, че е гъделичкане в ко­ремната ми кухина, не точно в областта на стомаха, а над него. Колкото по-внимателно го изучавах, толкова повече подробности забелязвах. Тази неяснота на усещането скоро се превърна в сигурност. Между слънчевия ми сплит и десния ми прасец имаше странна връзка на нерв­ност или гъделичкане.
Когато усещането се избистри, неволно вдигнах дяс­ното си бедро към гърдите. Така двете точки се доближи­ха, доколкото позволяваше анатомията ми. За момент потреперих от необичайна нервност, а после ясно почув­ствах, че мета пода с корема си; усещах допира, което се случваше непрекъснато всеки път, когато разклатех тяло­то си в седнало положение.
При следващия сеанс Сулейка ми позволи да навляза в състояние на будност в покой. Този път обаче състояни­ето не беше както преди. У мен имаше като че ли няка­къв контролен механизъм, който пречеше да му се насла­дя свободно, както бях правил в миналото — контролен механизъм, който ме накара също да се съсредоточа вър­ху извършените от мен стъпки, за да го постигна. Най-напред забелязах гъдела в точката на второто ми внима­ние в сияйната ми черупка. Масажирах тази точка, като прокарах пръсти по нея, сякаш свирех на арфа, и точката потъна към стомаха ми. Усетих я почти по кожата. Изпи­тах гъделичкане от външната страна на десния си прасец. Беше някаква смесица от удоволствие и болка. Гъделич­кането се разнесе по целия ми крак, а после и към дол­ната част на гърба ми. Усетих как бутовете ми се затресо­ха. Цялото ми тяло бе обзето от нервни тръпки. Реших, че е хванато в мрежа от горе до долу. Челото и пръстите на' краката ми сякаш се допираха. Бях като почти затворена U-образна форма. После почувствах как се сгъвам надве и се увивам в чаршаф. Нервните ми спазми бяха тия, ко­ито увиваха чаршафа от самосебе си, като аз оставах по средата му. Когато увиването свърши, вече не можех да усещам тялото си. Бях се превърнал в аморфно съзнание, нервен спазъм, увит в самия себе си. Това съзнание от са­мосебе си спря в някакъв улей, в някакво хлътване.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:42 am by zen

Едва тогава осъзнах невъзможността да опиша какво бе станало по време на сънуването. Сулейка каза, че дяс­ностранното и лявостранното съзнание са увити в едно. И двете са се установили в един общ пакет в хлътването, вдлъбнатия център на второто внимание. За да сънува, чо­век трябва да обработва както сияйното си тяло, така и физическото тяло. Първо центърът за събирането на вто­рото внимание трябва да стане достъпен, като се побутва отвън навътре от някой друг, или се всмуче навътре от са­мия сънувач. Второ, за да се измести първото внимание, центровете на физическото тяло, разположени в централ­ния сектор или в прасците, особено в десния, трябва да се стимулират и да се поставят колкото е възможно по-близо един до друг, докато почти се съединят. Тогава настъпва усещането като че си в пакет и второто внима­ние се появява автоматически.
Обяснението на Сулейка, дадено под формата на ко­манди, беше най-неопровержимият начин да се обясни какво се е случило, защото нито едно от сетивните усе­щания, свързани със сънуването, не са част от нашия нормален инвентар от сетивни данни. За мен всички те бяха объркани. Усещането на гъдел, онова гъделичкане извън мен, е било локализирано и поради това вълнение­то на тялото ми, когато съм го почувствал, е било мини­мално. Усещането, че съм бил увит в себе си, от друга страна, е било най-обезпокоително. То е включвало цяла гама от усещания, които са оставили тялото ми в състоя­ние на шок. Бях убеден, че в един момент пръстите на краката ми докосват челото, което е едно положение, не­постижимо за мен. И все пак знаех, без капчица съмне­ние, че се намирам в мрежа и вися с главата надолу във формата на круша, с пръстите на краката опрени o чело­то ми. Във физически план аз седях нормално с бедра до гърдите си.
Сулейка каза също, че усещането да се увивам като пура и да се поставям в хлътването на второто внимание било в резултат на сливането на дясностранното и лявост­ранното ми съзнание в едно, при което приоритетният ред бил обърнат и лявото взело връх. Тя ми отправи пре­дизвикателство, като каза да внимавам, за да уловя об­ратното движение, когато двете внимания отново се вър­нат към нормалното, като дясното държи юздите.
Не успях да уловя тия чувства, но предизвикателство­то й така ме завладя, че изпаднах в смъртни колебания, мъчейки се да наблюдавам всичко. Наложи се тя да от­тегли предизвикателството си, като ми нареди да спра наблюденията си, защото имам да правя други неща.
Сулейка ми казваше, че най-напред трябва да усъвър­шенствам контрола на движението по желание. Започна напътствията си, като ми нареди от време на време да от­варям очи, докато съм в състояние на будност в покой. Много сили ми струваше да го постигна. Веднъж очите ми се отвориха внезапно и аз съгледах как Сулейка се надвесва над мен. Лежах, но не можех да определя къде. Светлината беше необикновено ярка, сякаш се намирах под силна електрическа крушка, но тя не блестеше пряко в очите ми. Без никакво усилие виждах Сулейка.
Тя ми нареди да стана, като приложа воля за движе­нията си. Каза, че трябва да се изтласкам и да стана с по­мощта на централния си сектор, че там имам три плътни пипала, които мога да използвам като патерици, за да повдигна цялото си тяло.
Опитах всевъзможни начини да стана. Не успях. Из­питвах чувството на отчаяние и физическа мъка, напом­няща на кошмарите, които имах като дете, от които бях неспособен да се събудя, и въпреки това бях абсолютно буден в отчаяните си опити да крещя.
Накрая Сулейка заговори. Каза, че трябва да направя няколко последователни неща и че е губене на време и направо глупаво от моя страна да се тормозя и вълнувам, сякаш се намирам във всекидневието на своя живот. Тормозенето било подходящо само за първото внима­ние; второто внимание било олицетворение на спокойст­вието. Поиска от мен да повторя усещането, което бих изпитвал, метейки пода със средата на тялото си. Реших, че за да го повторя, ще трябва да седна. Без никаква уми­съл от моя страна, седнах и заех положението, което имах когато за първи път бях постигнал това усещане. Нещо в мен се залюля и изведнъж се оказах прав. Не мо­жех да проумея какво бях направил, за да се раздвижа. Помислих си, че ако отново започна всичко отначало, ще хвана последователността. Щом ми хрумна това, отново се озовах легнал. След като пак станах, разбрах, че няма никаква процедура и че за да се раздвижа, трябва на много дълбоко ниво да имам намерението да се движа. С други думи, трябваше да бъда напълно убеден, че искам да се движа, или може би ще е по-точно да кажа, че трябваше да бъда убеден, че имам нужда да се движа.
Щом установих този принцип, Сулейка ме накара да упражнявам всеки възможен аспект на волевото движе­ние. Колкото повече се упражнявах, толкова по-ясно ми ставаше, че сънуването е всъщност рационално състоя­ние. Сулейка го обясни. Каза, че при сънуването дясната страна, рационалното съзнание, е увито в лявостранното съзнание, за да даде на сънувача чувството за трезвост и рационалност; но че влиянието на рационалността тряб­ва да е минимално и да се използва само като забраня­ващ механизъм, за да предпази сънувача от ексцесии и чу­датости.
Следващата стъпка беше обучението в направляване на сънуваното ми тяло. Още от първия път, когато се ви­дяхме със Сулейка, дон Хуан бе предложил задачата да се взирам във вътрешния двор, докато си седя на сандъ­ка. Най-всеотдайно се бях заел с това, понякога го пра­вех часове наред. В къщата на Сулейка винаги бивах сам. В дните, когато отивах там, всички други изглежда излиза­ха или се криеха. Тишината и самотата работеха в моя полза и аз успявах да запомня наизуст детайлите на този вътрешен двор.
Сулейка ми постави съответно задачата да си отварям очите от състояние на будност в покой, за да гледам в двора. Нужни ми бяха множество сеанси, докато го пос­тигна. Отначало отварях очи и виждах нея, а тя, с едно помръдване на тялото, ме оттласкваше като топка обрат­но в състоянието на будност в покой. При едно от тези от­тласквания получих силно треперене; нещо, което се на­мираше в краката ми, се изтърколи шумно към гърдите ми и аз го изкашлях; сцената на нощния двор излезе от мен, сякаш се бе откъртила от бронхиалните ми тръби. Беше нещо като рев на животно.
Чух гласът на Сулейка да се носи към мен като тихич­ко мърморене. Не можех да разбера какво ми казва. Смътно забелязах, че седя на сандъка. Поисках да стана, но се оказа, че не съм стабилен. Някакъв вятър сякаш ме вееше. После чух гласа на Сулейка много ясно да ми каз­ва да не се движа. Опитах да остана неподвижен, но ня­каква сила ме дръпна и аз се събудих в нишата в коридо­ра. Пред мен беше Силвио Мануел.
След всеки сеанс сънуване в къщата на Сулейка, дон Хуан ме чакаше в тъмния като рог коридор. Извеждаше ме от къщата и ми променяше нивото на съзнание. Този път там беше Силвио Мануел. Без да промълви и дума, той ме сложи в един хамут и ме окачи на гредите на пок­рива. Държа ме там до пладне, когато дойде дон Хуан и ме спусна долу. Обясни, че висенето за известно време без да се докосва земята настройва тялото и че е много важно то да се прави преди да се предприеме опасно пъ­туване — като това, което аз се готвех да предприема.
Нужни ми бяха множество сеанси, докато се науча накрая да си отварям очите, за да видя Сулейка или тъм­ния вътрешен двор. Едва тогава установих, че и тя самата през цялото време сънува. Всъщност тя никога не бе зас­тавала тялом зад мен в нишата в оня коридор. Бил съм прав първата нощ, когато си бях помислил, че гърбът ми е точно до стената. Сулейка е била просто глас от сънуване­то.
През един от сеансите със сънуването, когато нарочно отворих очи, за да видя Сулейка, бях изненадан от факта, че намирам Ла Горда, както и Жозефина, да се надвесват над мен заедно със Сулейка. Последният дял от нейното обучение започна именно тогава. Сулейка научи и трима ни да пътуваме с нея. Казваше, че първото ни внимание е закачено за излъчванията на земята, докато второто ни внимание е закачено за излъчванията на вселената. С това тя искаше да каже, че по начало сънувачът е извън пределите на всекидневните грижи. Следователно, като пътник в сънуването, последната задача на Сулейка с Ла Горда, Жозефина и мен, беше да насочи второто ни вни­мание да я последваме в пътешествията й из неизвестното.
При последователните сеанси гласът на. Сулейка ми казваше, че нейната „мания” щяла да ме отведе на една среща, че по въпросите на второто внимание манията на сънувача служи като водач и че нейната била съсредото­чена върху действително място отвъд тази земя. Оттам тя щяла да ме повика и аз ще трябва да използвам гласа й като въже, по което да се изтегля.
Два сеанса подред нищо не се случи; гласът на Сулей­ка все повече отслабваше, докато тя говореше, и аз се разтревожих, че съм неспособен да я последвам. Тя не ми беше казала какво да правя. Беше ми също и необи­чайно тягостно. Не можех да се противопоставя на ня­каква обвързваща ме сила, която ми пречеше да изляза от състоянието на будност в покой.
При третия сеанс внезапно отворих очи, без дори да се опитвам. Сулейка, Ла Горда и Жозефина се взираха в мен. Бях застанал прав до тях. Тутакси разбрах, че се на­мираме на някакво абсолютно неизвестно ми място. Най-очевидната му страна беше бляскавата непряка светлина. Цялата сцена беше потопена в бяла, силна светлина, подобна на неонова. Сулейка се усмихваше, сякаш ни подканяше да се огледаме наоколо. Ла Горда и Жозефина бяха като че ли предпазливи също като мен. Поглеждаха към мен и Сулейка почти крадешком. Сулей­ка ни направи знак да се раздвижим. Бяхме на открито, в средата на някакъв ярък кръг. Земята изглеждаше твърда, тъмна скала и въпреки това отразяваше голяма част от ос­лепителната бяла светлина, която се спускаше отгоре. Най-странното беше, че макар да знаех колко силна е тази светлина за очите ми, когато вдигнах поглед и уста­нових откъде е, това въобще не подразни зрението ми. Беше слънцето. Гледах право в слънцето, което, може би поради факта, че сънувах, беше изключително бяло.
Ла Горда и Жозефина също гледаха слънцето, явно без това да нарани очите им. Изведнъж проумях всичко. Светлината ми беше чужда. Беше безмилостна светлина; сякаш ни атакуваше, създавайки вятър, който усещах. Не усещах обаче никаква топлина. Убеден бях, че е злона­мерена. В същия миг и Ла Горда, и Жозефина, и аз се скупчихме заедно като подплашени деца около Сулейка. Тя ни прегърна и тогава бялата ярка светлина започна да намалява на степени, докато напълно изчезна. На нейно­то място остана мека, много успокояваща жълтеникава светлина.
И тогава осъзнах, че не сме на тоя свят. Земята беше с цвят на глина. Нямаше планини, но там, където стояхме, не беше и равно. Земята беше напукана и изсъхнала. Приличаше на неравно сухо море от глина. Виждах я навсякъде около себе си, сякаш се намирах насред океа­на. Вдигнах поглед нагоре; небето беше изгубило влудя­ващия си блясък. Беше тъмно, не не синьо. Съвсем близо до хоризонта грееше ярка, нажежена до бяло звезда. Й в този миг ми хрумна, че се намираме в свят с две слънца, две звезди. Едната беше огромна и потъваше зад хори­зонта, другата беше по-малка и навярно по-далечна.
Поисках да задам няколко въпроса, да се разтъпча на­около и да потърся някои нещица. Сулейка ни направи знак да се отпуснем и търпеливо да изчакаме. Но нещо като че ли ни дърпаше. Внезапно Ла Горда и Жозефина изчезнаха. И аз се събудих.
От този момент нататък вече никога не се върнах в къ­щата на Сулейка. Дон Хуан променяше нивото ми на съз­нание в неговия дом или където и да бяхме, и аз навлизах в сънуването. Сулейка, Ла Горда и Жозефина винаги ме изчакваха. Връщахме се в същата неземна сцена, докато накрая съвсем свикнахме с нея. Когато можехме да го сторим, винаги прескачахме времето на блясъка денем и отивахме там нощем, за да бъдем свидетели на изгрева на едно колосално небесно тяло над хоризонта: тяло с та­кива размери, че когато се подаваше иззад начупената линия на хоризонта, покриваше най-малко половината от тия сто и осемдесет градуса пред нас. Небесното тяло беше красиво и изкачването му до хоризонта беше тъй изумително, че за да бъда свидетел на тази гледка бях го­тов да стоя там цяла вечност.
Стигаше ли зенита си; небесното тяло заемаше почти целия свод. Ние неизменно лягахме на земята по гръб, за да го гледаме. То имаше особена конфигурация, която Сулейка ни беше научила да разпознаваме. Знаех, че не е звезда. Светлината му беше отразена; навярно е било някакво плътно тяло, защото отразената светлина беше мека в сравнение с монументалните му размери. По шафраненожълтата му повърхност имаше огромни, неп­роменящи се кафяви петна.
Сулейка системно ни водеше на пътешествия, които не можеха да се опишат с думи. Ла Горда казваше, че Су­лейка е водила Жозефина дори по-навътре и по-надълбо­ко в неизвестното, защото Жозефина била, също като са­мата Сулейка, съвсем откачена; нито едната, нито дру­гата имаха онова зрънце рационалност, което осигурява на сънувача трезвост — затова те нямали бариери и никак­ъв интерес да намират нашите рационални причини или разум във всичко.
Единственото, което Сулейка ми беше казвала за на­шите пътешествия под формата на обяснение, беше, че силата на сънувачите да се съсредоточават върху второто внимание ги превръща в живи прашки. Колкото по-силни и безупречни били сънувачите, толкова по-далеч в неиз­вестното проектирали второто си внимание и по-дълго щели да продължават сънуваните им проекции.
Дон Хуан казваше, че моите пътешествия със Сулейка не били илюзия и че всичко, което съм правел с нея, било стъпка към овладяването на второто внимание; с други думи, Сулейка ме обучавала във възприятийната наклон­ност на онова друго царство. Той не можеше да обясни обаче точната природа на тия пътешествия. А може и да не искаше да се обвързва. Казваше, че ако се опита да обясни възприятийната наклонност на второто внимание със средствата на възприятийната наклонност на първото, само ще се оплете безнадеждно в думите. Искаше аз сам да си направя изводите. Но колкото повече си мислех за цялата тази работа, толкова по-ясно ми ставаше нежела­нието му да бъда зависим от него.
Под напътствията на Сулейка по време на уроците й за второто внимание, аз направих някои фактически посе­щения до загадките, които със сигурност бяха отвъд обсе­га на моя разум, но очевидно във възможностите на тотал­ното ми съзнание. Научих се да пътувам в нещо неразби­раемо и накрая стигнах, също като Емилито и Хуан Тума, до това да си имам собствени сказания за вечността.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:43 am by zen

14
ФЛОРИНДА
ЛА ГОРДА И АЗ бяхме напълно съгласни, че докато Су­лейка ни е обучавала в тънкостите на сънуването, ние сме приели неоспоримия факт, че правилото е като карта, че в нас има скрито друго съзнание и че е възможно да нав­лезем в това съзнание. Дон Хуан бе постигнал предписа­ното от правилото.
Според правилото следващата му стъпка беше да ме запознае с Флоринда, единствената от воините му, която не бях срещал. Дон Хуан ми каза, че трябва да отида до дома й сам, защото това, което щяло да се случи между Флоринда и мен, не засягало никого другиго. Каза още, че Флоринда щяла да бъде личният ми наставник, като че ли аз бях Нагуал като него. Именно такива били отноше­нията му със съответния на Флоринда воин от групата на неговия покровител.
Един ден дон Хуан ме остави пред прага на дома на Нелида. Каза ми да вляза, защото вътре ме очаквала Флоринда.
— За мен е чест да се запозная с вас — казах на жената, която ме гледаше откъм антрето.
— Аз съм Флоринда — отговори ми тя.
Гледахме се без да говорим. Бях поразен. Състояние­то ми на съзнание беше изострено както никога досега. И никога след това не изпитах подобно усещане.
— Красиво име — съумях да кажа аз, но имах предвид повече.
Мекото и удължено произношение на испанските гласни придаваше на името плавност и звучност; особе­но и-то след р-то. Името не беше рядко; просто до този ден не бях срещал някой, който да отговаря точно на това име. Жената пред мен си пасваше с името така, като че ли беше измислено за нея, или може би тя самата бе направила така, че личността й да пасне на името.
Физически тя приличаше изцяло на Нелида, освен дето изглеждаше по-самоуверена, по-силна. Имаше маслинената кожа на хората от Средиземноморието. Като испанка, или може би французойка. Беше възрастна и все пак не беше нито немощна, нито стара. Тялото й изглеждаше гъвкаво и стройно. Дълги крака, остри черти, малка уста, красиво оформен нос, тъмни очи и сплетена бяла коса. Нямаше издадени челюсти и отпусната кожа нито по лицето, нито по шията. Беше стара така, като че ли беше създадена да изглежда стара.
Като си спомням сега първата си среща с нея, идва ми на ум нещо съвършено различно, но на място. Веднъж бях видял в един седмичен вестник препечатка на двай­сетгодишна снимка на някаква навремето млада холи­вудска актриса, направена да изглежда с двайсет години по-възрастна, за да играе ролята на застаряваща жена. До снимката във вестника беше отпечатана снимка на актрисата в момента, така както изглеждаше вече след двайсет години тежък живот. Флоринда, по моята субек­тивна преценка, беше като първата снимка на филмовата актриса — младо момиче, гримирано така, че да прилича на стара жена.
— Я да видим как е? — каза тя и ме ощипа. — Нищо кой знае какво. Меко. Угаждаш си докрай, без съмне­ние.
Прямотата й ми напомни за поведението на дон Хуан; за това напомняше и вътрешният живец на очите й. Хрумвало ми беше, оглеждайки живота си с дон Хуан, че очите му бяха винаги в покой. В тях човек не можеше да види никакво вълнение. Не че очите на дон Хуан бяха особено красиви, за да се гледат. Виждал съм великолеп­ни очи, но те никога не са ми казвали нищо. Очите на Флоринда, като тия на дон Хуан, ми предаваха чувство­то, че са станали свидетели на всичко, което има да се вижда; бяха спокойни, но не празни. Вълнението бе обърнато навътре и се беше превърнало в нещо, което можех да опиша само като вътрешен живот.
Флоринда ме заведе през гостната в един покрит вът­решен двор. Седнахме на удобни тапицирани столове. Очите й сякаш търсеха нещо в лицето ми.
— Знаеш ли коя съм и какво трябва да направя за теб? -попита тя.
Казах, че за нея и за връзката й с мен зная единствено това, което дон Хуан е намислил. Докато обяснявах по­зицията си, аз я наричах доня Флоринда.
— Не ме наричай доня Флоринда — каза тя се детинс­ки жест на раздразнение и притеснение. — Не съм чак толкова стара, нито пък толкова достопочтена.
Попитах я как би искала да я наричам.
— Достатъчно е само Флоринда — каза тя. — Що се от­нася до това коя съм, мога веднага да ти кажа, че съм жена воин, запозната с тайните на прикриването. А що се отнася до това какво трябва да направя за теб, мога да ти кажа, че ще те науча на първите седем принципа на прик­риването, на първите три принципа на правилото за прик­ривачите и на първите три маневри на прикриването.
Добави още, че за всеки воин е нормално да забрави какво се случва, когато взаимодействието е от лявата страна, и че ще минат години, докато схвана това, на ко­ето тя ще ме научи. Каза също, че нейните напътствия са само началото и че някой ден тя ще привърши с обуче­нието ми, но при други обстоятелства.
Попитах я дали има нещо против да й задам няколко въпроса.
— Както пожелаеш — отвърна тя. — От теб искам само да се посветиш на упражненията. В края на краищата ти знаеш горе-долу това, за което ще разговаряме. Недос­татъкът ти е, че нямаш самоувереност и не желаеш да предизвикаш знанието си, както силата. Нагуалът, би­дейки мъж те е омагьосал. Ти не можеш да действаш сам. От това може да те освободи само жена.
— Ще започна, като ти разкажа — продължи тя — исто­рията на моя живот и докато го правя, нещата ще ти се изяснят. Ще трябва да ти го разказвам на части, затова ще се наложи често да идваш тук.
Явната й готовност да ми разкаже живота си ми се сто­ри странна, след като всички останали нямаха никакво желание да разкриват нищо лично за себе си. След тол­кова години, прекарани с тях, бях приел техния подход тъй безусловно, че доброволното й намерение да ми раз­крие личния си живот ми се стори съвсем необичайно. Думите й ме поставиха тутакси нащрек.
— Извинявай — казах аз. — Нима ще ми разкриеш лич­ния си живот?
— А защо не? — отвърна тя.
Отговорих й с едно продължително обяснение за това, което дон Хуан ми беше казвал за обременяващата сила на личната биография и за необходимостта един воин да я изтрие. Допълних думите си, като й обясних, че той ми е забранил въобще да говоря за своя живот.
Тя се разсмя с висок фалцет. Изглежда много се за­бавляваше.
— Това се отнася само за мъжете — каза тя. — Непдаве­нето на твоя личен живот е да разправяш безкрайни истории, а не една-единствена за твоето реално същество. Разбираш ли, след като си мъж, това означава да имаш зад гърба си солидна биография. Имал си семейство, приятели, познати и всички те имат определена предста­ва за теб. Да бъдеш мъж означава, че си човек отговорен. Не можеш лесно да изчезнеш. За да заличиш себе си, е нужна много работа.
— Моят случай е различен — продължи тя. — Аз съм жена и това ми дава едно превъзходно предимство. Ня­мам отговорности. Нима не знаеш, че жените нямат от­говорности?
— Не разбирам какво имаш предвид под отговорнос­ти — казах аз.
— Имам предвид, че една жена може лесно да изчезне — отговори тя. — Една жена може, ако не друго, да се омъжи. Жената принадлежи на мъжа. В едно семейство с много деца, дъщерите много рано биват отхвърляни. Ни­кой не ги брои за нищо и съществува възможност някоя от тях да изчезне, без дори да остави някакви следи. Из­чезването им лесно се приема.
— Един син — продължи тя по-нататък, — от друга страна е нещо, на което човек разчита. За сина не е лес­но да се изниже и да изчезне. И дори да го стори, ще ос­тави зад себе си следи. Синът се чувства виновен, че е изчезнал. Дъщерята не чувства вина.
— Когато Нагуалът те е учил да си държиш устата затво­рена — каза още тя — за личната си биография, той е искал да ти помогне да преодолееш чувството си на вина към семейството и приятелите ти, които са разчитали на теб по един или друг начин.
— След пожизнена борба мъжът воин завършва, раз­бира се, като се заличава,.но борбата взима данъка си от мъжа. Той става потаен, винаги нащрек срещу самия себе си. Една жена няма защо да се съобразява с такова бреме. Тя е готова вече да се разтопи като въздух. Всъщ­ност точно това се очаква от нея.
— След като съм жена, аз не съм принудена да съм по­тайна — продължи да говори тя. — Хич не ме интересува. Потайността е цената, която вие, мъжете, плащате, защо­то сте били от значение за обществото. Борбата е отредена само за мъжете, защото те ненавиждат това да се заличават и си изнамират най-любопитни начини как да изскочат някъде, някак. Вземи себе си например — ти непрекъснато даваш уроци.
Флоринда ме изнервяше по много особен начин. В нейно присъствие изпитвах непознато безпокойство. Бих си признал без колебание, че дон Хуан и Силвио Мануел също ме бяха карали да се чувствам нервен и неспокоен, но онова чувства беше различно. Аз наистина се боях от тях, особено от Силвио Мануел. Той ме ужасяваше и все пак се бях научил да живея с този свой ужас. Флоринда не ме плашеше. Нервността ми идваше по-скоро от раз­дразнението ми, защото се боях от нейната всезнайщи­на.
Тя не се взираше в мен като дон Хуан или Силвио Ма­нуел. Двамата винаги фиксираха погледи в мен, докато аз извиех глава в знак на покорство. Флоринда ми хвърля­ше само кратки погледи. Очите й се движеха от една вещ на друга. Тя като че изучаваше не само очите ми, но и всеки сантиметър от лицето и тялото ми. Докато говоре­ше, тя местеше бързи погледи от лицето на ръцете ми, или на краката си, или на покрива.
— Карам те да се чувстваш неспокоен, нали? — попита ме тя.
Въпросът й ме свари напълно неподготвен. Изсмях се. Тонът й съвсем не беше заплашителен.
— Така е — казах.
— О, съвършено разбираемо — каза тя. — Ти си свикнал да си мъж. За теб жената е създадена да ти служи. Счи­таш я за глупава. Фактът, че си мъж и Нагуал, още повече затруднява нещата.
Почувствах се задължен да се защитя. Дамата ми се струваше много опърничава и поисках да й го кажа. За­почнах много разпалено, но почти веднага млъкнах, за­щото чух как тя се разсмя. Смееше се весело, по мла­дежки. Дон Хуан и дон Хенаро се забавляваха с мен през цялото време и смехът им също беше младежки, но този на Флоринда имаше различна вибрация. В нейния смях нямаше припряност, нямаше напрежение.
— По-добре да влезем вътре — предложи тя. — Нищо не бива да ни разсейва. Нагуалът Хуан Матус вече те е до­вел тук, като ти е показал света; това е било важно за всичко, което аз ще ти кажа. Но имам и други неща за разказване, които изискват друга обстановка.
Седнахме на кожена кушетка в един кът встрани от вътрешния двор. Тук, на закрито, се чувствах по-спо­коен. Тя веднага започна да разказва биографията си.
Родена била в доста голям мексикански град в замож­но семейство. Като единствено дете, от момента на раж­дането й родителите и започнали да я глезят. Без капчица фалшива скромност Флоринда призна, че винаги е съз­навала красотата си. Подчерта, че красотата е демон, който се храни и развива именно от възхищението на околните. Увери ме, че без сянка на съмнение може да заяви колко трудно е да се пребори човек с този демон и че ако се огледам да намеря красавиците, ще установя какви клетници са те.
Не исках да споря с нея и все пак изпитвах непреодо­лимото желание да й кажа, че говори някак догматично. Навярно бе схванала какво чувствам и ми намигна.
— Клетници са, повярвай ми — продължи тя. — Опитай и ще видиш. Не се оставяй да те подведат, че са красиви и поради това имат някаква стойност. Ще видиш какво имам предвид.
За своята надменност, продължи тя, едва ли можела да вини родителите или себе си. От самото й детство всички околни се стараели да й внушават колко забеле­жителна и неповторима е тя.
— Когато бях на петнайсет години — не спираше тя, -аз си мислех, че съм най-великата личност на тая земя. Всички говореха така, особено мъжете.
Тя сподели, че през всичките години, докато била де­войка, се радвала на вниманието и ухажването на десет­ки почитатели. На осемнайсет благоразумно си избрала възможно най-добрия съпруг от редицата на не по-мал­ко от единайсет сериозни обожатели. Омъжила се за Се­лестино — човек състоятелен, петдесет години по-стар от нея.
Блаженството й обаче продължило само шест месеца, които отминали почти незабелязано. Всичко свършило съвсем внезапно и брутално, когато я сполетяла загадъч­на и осакатяваща болест. Лявото й ходило, глезен и пра­сец започнали да се подуват. Линията на изящния й крак била изцяло нарушена; подуването толкова се увеличи­ло, че кожната тъкан започнала да се издува на мехури и да се пука. От коляното надолу целият й крак се превър­нал в място на струпеи и гнойна секреция. Кожата се втвърдила. Диагнозата била елефантиаза. Опитите на ле­карите да я излекуват се оказали несръчни и мъчителни, а окончателното им заключение било, че единствено в Ев­ропа съществуват достатъчно специализирани медицинс­ки центрове, за да бъде проведено необходимото лече­ние.
В рамките на три месеца раят на Флоринда се пре­върнал в ада на земята. Отчаяна и в истинска агония тя искала по-скоро да умре, отколкото да продължава жи­вота си така. Страданията й били тъй сърцераздирателни, че един ден някакво момиче от прислугата, което повече не можело да търпи това положение, си признало пред нея, че било подкупено от предишната любовница на Селестино да сипе някакво прахче в храната й — отрова, произведена от магьосници. В пристъп на угризение мо­мичето обещало да я заведе на лечител: жена, за която се твърдяло, че била единственият човек, който може да се пребори с тази отрова.
При спомена за тази своя дилема, Флоринда прихлъц­на. Била отгледана като ревностна католичка. Не вярвала нито в магии, нито в индиански знахари. Но болките й били толкова нетърпими и състоянието й толкова сериоз­но, че била готова да опита всичко. Селестино свирепо се противопоставил. Поискал дори да предаде момичето на властите. Но Флоринда се намесила, не толкова от състрадание, колкото от страх, че сама няма да може да намери лечител.
Внезапно Флоринда стана. Каза ми, че трябва да си тръгвам. Хвана ме за лакътя и ме придружи до вратата, сякаш бях най-старият и най-скъпият й приятел. Обясни ми, че вече съм се изтощил, защото да бъдеш в лявост­ранно съзнание е специално и много крехко състояние, което трябва да се прилага пестеливо. А това в никакъв случай не е състояние на сила. Доказателство било, че едва не съм умрял, когато Силвио Мануел беше опитал да възстанови второто ми внимание, като най-безцере­монно ме бе насилил да вляза в него. Каза ми още, че няма абсолютно никакъв начин да наредим на някой или на себе си да възстанови познанието. Това е бавна рабо­та; тялото, в подходящия момент и при съответните обс­тоятелства на безупречност, възстановява своето позна­ние без намесата на желанието.
Постояхме на вратата, за да си разменим някои прия­тни забележки и дреболии. Изведнъж тя каза, че причи­ната Нагуалът Хуан Матус да ме доведе при нея била, за­щото той знаел, че времето му на тая земя наближава края си. Двете форми на напътствие, които съм бил полу­чил според майсторския план на Силвио Мануел, били вече изпълнени. Оставало само онова, което тя трябвало да ми каже. Наблегна, че нейното не било точно напътст­вие, а по-скоро установяване на моята връзка с нея.
Следващия път, когато дон Хуан ме заведе да се видя с Флоринда, малко преди да ме остави пред вратата, той повтори казаното от нея — че за него и групата му набли­жава времето да навлязат в третото внимание. И преди да смогна да му задам въпрос, той ме блъсна в къщата. Така ме беше блъснал всъщност, че не само влязох в къ­щата, а изпаднах в най-изостреното си състояние на повишено съзнание. Видях стената от мъгла.
Флоринда стоеше в коридора, като че бе чакала дон Хуан да ме блъсне вътре. Хвана ме за лакътя и кротко ме поведе към гостната. Седнахме. Поисках да започна раз­говор, но не можех да говоря. Обясни ми, че блъсването от безупречен воин като Нагуала Хуан Матус може да стане причина за изместване в друга сфера на съзнание­то. Според нея грешката ми през цялото време била, че вярвам колко са важни процедурите. Процедурата на блъскане на един воин в друго състояние на съзнанието е приложима само ако и двамата участници, особено тоя, който блъска, са безупречни и пропити отлична сила.
Фактът, че виждах стената от мъгла, ме караше да из­питвам на физическо ниво крайна нервност. Тялото ми се тресеше най-неконтролируемо. Флоринда казваше, че тялото ми се тресе, защото се е научило да жадува за дейност, докато остава в такова състояние, и че тялото ми може да се научи да фокусира най-изостреното си внимание по-скоро върху всичко, което се казва с думи, отколкото върху всичко, което се прави.
Допълни, че да бъда поставен в лявостранното съзна­ние било изгодно. Като ме насилвал да изпадна в състоя­ние на повишено съзнание и ми разрешавал да имам вза­имоотношения с неговите воини само докато съм в тако­ва състояние, Нагуалът Хуан Матус бил сигурен, че ще имам на какво да се облегна. Флоринда твърдеше, че стратегията му била да култивира малка част от другото ми „аз”, като умишлено го изпълни със спомени за тези взаимоотношения. Спомените се забравят, само за да се появят отново някой ден, и да послужат като рационал­на отправна точка, откъдето да се насочат към неизмери­мата необятност на другото „аз”.
И тъй като съм бил много нервен, тя предложи да ме успокой, като продължи да ми разправя биографията си, която, както тя поясни, не била действително нейна биог­рафия като жена в тоя свят, а история за това как на една апетитна и привлекателна жена е било помогнато да ста­не воин.
И така, решила веднъж да се срещне с лечител, вече нищо не можело да я спре. Отправила се натам, понесе­на на носилка от момичето и четирима мъже, на двуд­невно пътешествие, което променило целия й живот. Пъ­тища нямало. Местността била планинска и понякога мъ­жете трябвало да я носят на гръб.
Пристигнали в къщата на лечителката по здрач. Нався­къде било добре осветено, а вътре имало много хора. Флоринда обясни как някакъв много любезен мъж й съо­бщил, че лечителката я няма — отишла била при някакъв пациент. Мъжът изглеждал много добре осведомен за дейността на лечителката и на Флоринда й се сторило приятно да разговаря с него. Той я изслушал и споделил, че сам е пациент. Описал й своята болест като неизлечи­мо състояние, което го било накарало да забрави целия свят. До късно разговаряли най-приятелски. Старецът така я успокоил, че дори отстъпил леглото си на Флорин­да, за да може тя да си отпочине и да изчака до другия ден, когато щяла да се върне лечителката.
На сутринта Флоринда се събудила внезапно от остра болка в крака си. Някаква жена го раздвижвала, като го притискала с излъскано парче дърво.
— Лечителката беше много симпатична жена — про­дължи разказа си Флоринда. — Тя разгледа хубаво крака ми и разтърси глава. „Зная кой ти е направил това? — каза ми тя. — Трябва хубавичко да са му платили, или трябва да е решил, че ти си едно безполезно човешко същество. Кое от двете според теб?”
На това място Флоринда се разсмя. Тогава помисли­ла лечителката за луда или за прекалено недодялана. За нищо на света не можело да й хрумне, че е безполезно човешко същество. И макар болката да я разпъвала на кръст, съобщила многословно на жената, че е богата и достопочтена личност, а не някаква си глупава бездел­ничка.
Флоринда си спомняше, че лечителката тутакси про­менила отношението си към нея. Сякаш се изплашила. Почтително се заобръщала към нея с прозвището „гос­пожичке”, станала от стола си и наредила на всички да излязат от стаята. Когато останали сами, лечителката сед­нала на гърдите на Флоринда и заблъскала главата й на ръба на леглото. Флоринда разказваше как започнала да се бори. Помислила, че искат да я убият. Опитала да из­вика, да разбуди слугите си, но лечителката бързо покри­ла главата й с едно одеало и запушила носа й. Флоринда се задъхала, наложило се да диша през устата. Колкото повече натискала лечителката гърдите на Флоринда, и колкото повече затискала носа й, толкова по-широко от­варяла Флоринда устата си. Когато усетила какво всъщ­ност прави лечителката, била вече погълнала отвратител­ната течност от някакво голямо шише, което лечителката изливала в отворената й уста. Флоринда поясни, че лечи­телката така добре я изиграла, та дори не се задавила въп­реки факта, че главата й висяла извън леглото.
— Толкова течност изпих, че за малко не повърнах ­продължи Флоринда. — После тя ме накара да седна и ме погледна право в очите, без да мига. Имах желание да бръкна с пръст в гърлото си и да повърна. Тя започна да ме бие с плесници, докато устните ми не се разкървави­ха. Индианка да ме бие! И да разкървавява устните ми! Нито баща ми, нито майка ми не бяха ме докосвали с пръст. Изненадата ми беше тъй голяма, че забравих неп­риятното чувство в стомаха си.
— А после тя повика мъжете и им каза да ме отведат в къщи. След това се наведе и доближи устни до ухото ми, за да не чуе никой. „Ако не дойдеш пак тук след девет дни, никаквице такава — промълви тя, — ще се издуеш като жаба и ще молиш Бога по-скоро да умреш.”
Течността раздразнила гърлото и гласните струни на Флоринда. Не можела да изрече нито дума. Това обаче била най-малката й беда. Когато си пристигнала вкъщи, Селестино я очаквал, побеснял от гняв. Неспособна да говори, Флоринда останала в положението на наблюда­тел. Забелязала как гневът му няма нищо общо с тревога­та за нейното здраве, а само с грижата за положението му на богаташ в обществото. Не можел да понесе влия­телните му приятели да разберат, че се занимава с лечи­тели индианци. Вилнеел и крещял, че ще се оплаче в главната квартира на военните, че ще накара войниците да хванат лечителката и да я доведат в града, за да бъде набита и хвърлена в тъмница. И това не били само празни заплахи; той наистина настоял пред военния комендант да изпрати патрул да хванат лечителката. След няколко дни войниците се върнали с новината, че жената е избя­гала.
Флоринда била успокоена от прислужницата си, коя­то я уверила, че стига тя да пожелае да се върне при нея, лечителката ще я чака. Макар възпалението на гърлото й да се било влошило до такава степен, че не можела да яде твърда храна, а само да пие течности, Флоринда едва изчакала деня, когато трябвало да се върне при ле­чителката. Лекарството чувствително облекчавало болка­та в крака й.
Когато съобщила намеренията си на Селестино, той така се разгневил, че се заел сам да сложи край на тия глупости. Заедно с трима от доверените си мъже се отп­равили на коне пред нея.
Флоринда си спомняше, че когато пристигнала до къ­щата на лечителката, очаквала да я завари може би мърт­ва, но вместо това заварила Селестино сам. Бил изпратил хората си на три различни страни в околността със запо­вед да върнат лечителката, ако е необходимо и насила. Флоринда съгледала същия старец, когото видяла и пре­ди; той се опитвал да успокои мъжа й, като го уверявал, че все един от хората му в най-скоро време ще се върне с жената.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:43 am by zen

Щом Флоринда била поставена на носилката пред портичката, лечителката излязла от къщата. Започнала да обижда Селестино, наричайки го с какви ли не прозви­ща, крещяла му мръсотии, докато така го разгневила, че той се нахвърлил да я удари. Старецът го възпрял и го по­молил да не я удря. Паднал на колене да му се моли, от­белязвайки, че жената е много стара. Селестино не се тр