Светът отвъд нас
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Дарът на орела Карлос Кастанеда

Страница 2 от 2 Previous  1, 2

Go down

02072013

Писане 

Дарът на орела  Карлос Кастанеда - Page 2 Empty Дарът на орела Карлос Кастанеда
ОРЕЛЪТ НАПРАВЛЯВА СЪДБАТА
НА ВСИЧКИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА -
ДАРЪТ НА ОРЕЛА Е ВЪЗМОЖНОСТ
ДА ИЗБИРАШ И ДА БЪДЕШ СВОБОДЕН

ВЪВЕДЕНИЕ
ВЪПРЕКИ, ЧЕ СЪМ АНТРОПОЛОГ, тази книга не е стро­го антропологична; все пак тя е вкоренена в културната антропология, защото е започната преди години като за­писки по тази дисциплина. По онова време проявявах интерес към изучаването на медицинските растения (ле­чебните билки) и тяхното използване сред индианците в Югоизточно и Северно Мексико.
През всичките тия години научните ми изследвания прераснаха в нещо друго, както поради собствената си инерция, така и поради моето интелектуално израстване. Изучаването на медицинските растения постепенно бе изместено от изучаването на една система от вярвания, която евентуално щеше да прекрачи границите на най-малко две различни култури.
Най-голямата заслуга за тази смяна на ударението в моята дейност имаше един индианец от племето яки от Северно Мексико, дон Хуан Матус, който малко след това ме запозна с дон Хенаро Флорес, индианец от пле­мето мацатеки от Централно Мексико. Двамата практи­куваха древно знание, познато в днешно време най-общо под названието магьосничество, което се смята за примитивна форма на медицина или психология, но представлява всъщност традиция на изключително само­дисциплинирани практици и на една изключително слож­на и прецизна практика.
Двамата мъже станаха по-скоро мои учители, откол­кото мои информатори, но кой знае защо аз упорито продължих да разглеждам работата си като труд по ант­ропология и години наред се мъчех да проумея културна­та матрица на тази система, усъвършенствайки известна таксономия, т.е. системата за класификация, и хипотеза­та за нейния произход и разпространение. Оказа се, че всичките ми усилия са били напразни поради факта, че най-накрая непреодолимите вътрешни сили на тази сис­тема разклатиха интелектуалните ми стремления и ме превърнаха в участник.
Под влияние на двамата силни мъже трудът ми пре­расна в автобиография — в смисъл, че от момента на превръщането ми в участник аз бях принуден да преда­вам онова, което ставаше с мен. Това е една особена ав­тобиография, защото в нея описвам не това, което става с мен във всекидневния ми живот на обикновен човек, нито предавам субективните си състояния, породени от всекидневното си битие. По-скоро предавам събитията, които се разгръщат в моя живот като пряк резултат от факта, че съм възприел един чужд за мен комплект от идеи и процедури. С други думи, системата от вярвания, която имах желание да изуча, ме погълна и за да мога да продължа проникването си в нея, се наложи да заплащам всеки ден по необикновен начин — с моя живот на човек от този свят.
Именно поради тия обстоятелства в момента съм изп­равен пред специфичния проблем: да обясня какво точ­но правя. Намирам се много далеч от точката на своя произход като среден човек на западната култура, или като антрополог, и трябва преди всичко да повторя, че тази творба не е белетристика. Това, което описвам в нея, е чуждо за нас; тъкмо поради това то ни изглежда не­реално.
Колкото по-дълбоко навлизах в тънкостите на магьос­ничеството, толкова онова, което в началото ми изглеж­даше като система от примитивни вярвания и практики, се оказваше необятен и сложно изграден свят. За да се запозная с този свят и да го опиша, трябваше да използ­вам себе си по все по-сложни и по-изтънчени начини. Това, което става с мен, вече не мога да го предвидя; то няма нищо общо и с нещата, които други антрополози знаят за системите от вярвания на индианците в Мекси­ко. Следователно аз съм се озовал в трудно положение; при тези обстоятелства мога единствено да представя това, което е станало с мен така, както е станало. Не мога да представя никакво друго доказателство за своята доб­росъвестност, освен да потвърдя отново, че не живея двойнствен живот и че в своето всекидневие съм се пос­ветил на спазването на принципите в системата на дон Хуан.
След като дон Хуан Матус и дон Хенаро Флорес, два­мата мексиканци и индиански магьосници, ми обясниха надълго и нашироко своите познания, те се сбогуваха с мен и си отидоха. Разбрах, че от този момент нататък за­дачата ми е сам да обобщя наученото от тях.
За да изпълня тази задача, аз се върнах в Мексико, но там установих, че дон Хуан и дон Хенаро имат още девет ученика по магьосничество: пет жени и четирима мъже. Най-възрастната жена се казваше Соледад; следващата беше Мария-Елена по прякор „ла Горда”, а останалите три жени бяха Лидия, Роза и Жозефина — те бяха по-мла­ди и ги наричаха „малките сестри" или сестричките. Чети­римата мъже по реда на възрастта си бяха Елихио, Бени­ньо, Нестор и Паблито; последните трима се наричаха „Хенароси", защото бяха много близки с дон Хенаро.
Научил бях, че Нестор, Паблито и Елихио, който вече го няма, са чираци, но бях накаран да повярвам, че чети­рите момичета са сестри на Паблито и че Соледад е тях­на майка. Бях опознал бегло Соледад през тия години и винаги я бях наричал доня Соледад в знак на уважение, тъй като по възраст тя беше по-близко до дон Хуан. С Ли­дия и Роза също ме бяха запознавали, но контактите ни бяха твърде кратки и случайни, поради което не бях мо­гъл да разбера какво точно представляват те. Ла Горда и Жозефина познавах само по име. Бях се виждал с Бени­ньо, но нямах представа, че е свързан с дон Хуан и дон Хенаро.
По необясними за мен причини всички те, изглежда, очакваха, така или иначе, моето завръщане в Мексико. Съобщиха ми, че може би ще заема мястото на дон Хуан като техен водач, техен Нагуал. Обясниха ми, че дон Хуан и дон Хенаро са изчезнали от лицето на земята, а също и Елихио. И жените, и мъжете вярваха, че тримата не са умрели — пристъпили бяха в нов свят, различен от света на нашето всекидневие, но въпреки това реален.
Жените — по-специално доня Соледад — бурно се сблъскаха с мен още при първата ни среща. Независимо от това те станаха първопричината за катарзиса, който настъпи в мен. Контактът ми с тях се превърна в някакво загадъчно оживление в моя живот. От мига, в който се срещнахме, в мисленето и разбиранията ми настъпиха драматични промени. Всичко това обаче не стана на осъзнато ниво — защото ако не друго, то когато за пръв път отидох при тях, аз се оказах много no-объркан от вся­кога; но макар и в центъра на този хаос, аз се озовах вър­ху една изненадващо солидна основа. Именно от съпри­косновението с този сблъсък, аз открих у себе си възмож­ности, каквито до момента не бях подозирал, че прите­жавам.
Ла Горда и трите сестри бяха страстни любителки на сънищата; те ми дадоха доброволно някои насочващи точки и ми показаха собствените си постижения. Дон Хуан беше описал „изкуството на сънуването" като спо­собност да се използват обикновените сънища и да се превърнат в овладяно съзнание с помощта на специали­зирана форма на внимание, която той и дон Хенаро на­ричаха второто внимание.
Очаквах, че тримата Хенароси ще ме обучават в свои­те постижения по отношение на друг аспект от учението на дон Хуан и дон Хенаро — „изкуството на прикриване­то". С това изкуство на прикриването се запознах като с комплект от процедури и положения, които позволяват да бъде извлечено най-доброто от всяка възможна ситуа­ция. Но каквото и да ми казваха тримата Хенароси за прикриването, то нямаше нито възможностите, нито си­лата, които аз очаквах. Направих си извода, че или мъже­те не практикуват в действителност това изкуство, или просто не искат да ми го покажат.
Престанах да ги разпитвам, за да дам възможност на всеки да се отпусне в отношението си към мен; всичките мъже и жени се успокоиха и повярваха, че след като вече не задавам въпроси, значи се държа като Нагуал. И всеки от тях пожела именно аз да го напътствам и съветвам.
За да откликна на тази тяхна молба, бях задължен да предприема цялостен преглед на всичко, на което ме бяха научили дон Хуан и дон Хенаро, и да навляза още по-надълбоко в изкуството на магьосничеството.
ПЪРВА ЧАСТ
ДРУГОТО
„АЗ"
1
ФИКСИРАНЕТО
НА ВТОРОТО ВНИМАНИЕ
НАБЛИЖАВАШЕ ОБЯД, когато стигнахме до дома на Ла Горда и малките сестрички. Ла Горда беше сама и сто­еше пред вратата, зареяла поглед към далечните плани­ни. Като ме видя, тя се сепна. Обясни, че била изцяло по­тънала в някакъв спомен, и се намирала на косъм от мига да си спомни нещо много смътно, свързано с мен.
Късно вечерта, след вечерята, Ла Горда, трите сест­рички, тримата Хенароси и аз седнахме на пода в стаята на Ла Горда. Жените се настаниха една до друга.
Кой знае защо, макар да бях прекарал с всеки поот­делно еднакъв период от време, бях разграничил Ла Гор­да като човек, който най-добре разбира притесненията ми. Другите сякаш не съществуваха за мен. Сметнах, че е така, вероятно защото Ла Горда ми напомняше за дон Хуан, а другите — не. Имаше нещо много естествено у нея и все пак тази естественост не се отнасяше толкова до действията й, колкото до чувствата, които изпитвах към нея.
Пожелаха да знаят с какво съм се занимавал. Разказах им, че току-що съм бил в град Тула, щата Идалго, къде­то съм разглеждал някакви археологически разкопки. Направила ми е впечатление една редица от четири ко­лосални, подобни на колони, каменни фигури, наречени "Атланти", изправени на горната основа на една пресече­на пирамида.
Всяка от почти цилиндричните фигури с височина че­тири и половина метра и диаметър около метър, беше из­градена от четири отделни парчета базалт, издялани така, че да представляват, по мнението на археолозите, толтек­ски фигури на воини с военните си амуниции. На около шест метра зад всяка от предните фигури на горната ос­нова на пирамидата имаше друга редица с четири право­ъгълни колони със същата височина и ширина като пър­вите, изработени също от четири отделни каменни блока.
Внушителната група Атланти ме беше пленила и зара­ди това, което приятелят ми, завел ме на това място, ми беше разказал за тях. Пазачът на развалините му бил раз­крил какво е чувал: че нощем Атлантите се разхождат и земята под тях трепери.
Попитах Хенаросите как биха обяснили думите на моя приятел. Те се престориха на смутени и се закикоти­ха. Обърнах се към Ла Горда, която седеше до мен, и направо я попитах за мнението й.
— Никога не съм виждала тия фигури — каза тя. — Ни­кога не съм стъпвала в Тула. Плаши ме дори идеята да ида там.
— Защо те плаши, Горда? — попитах.
— Из развалините на Монте Олбан в Оаксака ми се случи нещо — отвърна тя. — Обичах често да се разхож­дам безцелно из тия развалини, след като навремето на­гуалът Хуан Матус ми беше наредил кракът ми да не стъп­ва там. Не зная защо, но обичах това място. Всеки път, когато отивах в Оаксака, ходех и там. Но тъй като самот­ните жени винаги биват преследвани, обикновено ходех с Паблито, който е много смел. Ала веднъж отидох с Нес­тор. Той видя нещо да блещука на земята. Поразкопахме и намерихме странен камък, който пасваше идеално в дланта ми; в камъка беше пробита гладка дупка. Поисках да пъхна пръст в нея, но Нестор ме спря. Камъкът беше гладък и ръката ми страшно се затопли. Не знаехме какво да направим с него. Нестор го взе в шапката си и го отне­сохме, сякаш беше някакво животинче.
Всички се разсмяха. В разказа на Ла Горда имаше, изг­лежда, скрита шега.
— И къде го отнесохте? — попитах я аз.
— Донесохме го в тази къща — отговори тя и думите й предизвикаха несдържан смях у останалите. Те се раз­кашляха и буквално се задавиха от смях.
— Смеем се на Ла Горда — обясни Нестор. — Трябва да си наясно, че друг инат като нея няма. Нагуалът вече й беше казвал да не се занимава нито с камъни, нито с кос­ти, нито с каквото и да е, което намери заровено в земя­та. Но тя все го издебваше и си намираше всевъзможни боклуци.
— Тогава в Оаксака — продължи Нестор, — именно тя настоя да вземем проклетия камък. Качихме се с него в ав­тобуса и го носихме чак до тоя град, а после и до тази стая.
— Нагуалът и Хенаро бяха заминали за някъде — про­дължи Ла Горда. — Събрах смелост и пъхнах пръст в дуп­ката и тогава проумях, че камъкът е бил нарочно издялан, за да пасне в дланта. Тутакси изпитах чувството на оня, който бе държал камъка в ръката си. Беше камък на сила­та. Настроението ми се промени. Изплаших се. В тъмни­ната нещо започна да шава застрашително — нещо, което нямаше нито форма, нито цвят. Не можех да стоя сама. Будех се с писъци, а след няколко дни не можех вече и да спя. Всички започнаха да се редуват да стоят при мен — и денем, и нощем.
— Когато Нагуалът и Хенаро се върнаха — поде отново Нестор, — Нагуалът ме изпрати заедно с Хенаро да върна камъка обратно на същото място, откъдето го бяхме из­ровили. Три дена Хенаро се мъчи да намери мястото. Най-накрая успя.
— А какво се случи с теб, Горда, след това? — попитах я аз.
— Нагуалът ме зарови — каза тя. Девет дена лежах гола в ковчег от кал.
Думите й предизвикаха нов дружен смях.
— Нагуалът й каза, че не може да излиза от него — обяс­ни Нестор. — Нещастната Горда трябваше да ходи в ков­чега и по малка, и по голяма нужда. После Нагуалът я на­пъха в клетка, която бе стъкмил от клонки и кал. От една­та й страна имаше вратичка, за да й се подава храна и вода. Всичко останало беше запечатано.
— И защо я затвори така? — попитах.
— Това е единственият начин да предпазиш някого -обясни Нестор. — Трябваше да бъде поставена под земя­та, за да я изцели пръстта. Няма по-добър целител от пръстта; освен това Нагуалът трябваше да отстрани усе­щането от този камък, което се беше фокусирало върху Ла Горда.„Калта е филтър, който не позволява нищо да минава през него, и в двете посоки. Нагуалът знаеше, че няма да й стане по-зле, ако постои заровена девет дена; можеше да й стане само по-добре. Както и се случи.
— Как се чувстваше заровена така, Горда? — попитах.
— Едва не полудях — каза тя. — Но бях длъжна да го сто­ря. Ако Нагуалът не ме беше напъхал там, сигурно щях да умра. Силата на този камък беше прекалено голяма за мен; собственикът му сигурно е бил грамаден човек. Убедена бях, че ръката му е двойно по-голяма от моята. Стискал е този камък, за да спаси кожата си, и най-накрая някой го е убил. Неговият страх ме ужасяваше. Усещах как нещо се е упътило към мен да изяде месата ми. Съ­щото е изпитвал и оня човек. Бил е човек на силата, но го е нападнал някой още по-силен.
— Нагуалът казваше — продължи тя, — че щом веднъж си се сдобил с подобна вещ, тя ти носи беда, защото силата й влиза в предизвикателство с други подобни вещи и собст­веникът се превръща или в преследвач, или в жертва. На­гуалът каза, че естеството на тия вещи ги въвлича във вои­на, защото частта от нашето внимание, фокусирана върху тях, за да им вдъхне сила, е много опасна, агресивна част.
— Ла Горда е много алчна — намеси се Паблито. -Представила си е, че ако намери нещо, в което вече се е вселила огромна сила, тя също ще стане победител, за­щото в днешно време никой не предпочита да си прави труда да предизвиква силата.
Ла Горда потвърди това с леко движение на главата.
— Не знаех, че човек може да поеме и други неща, ос­вен силата, която те съдържат — каза тя. — Когато за пръв път пъхнах пръст в дупката и задържах камъка в дланта си, ръката ми се стопли и по нея нагоре плъзна някаква виб­рация. Усетих се наистина силна и голяма. Аз съм потайна и затова никой не узна, че държа камък в ръката си. След като го държах няколко дни, настъпи истинският ужас. Усещах, че някой е преследвал собственика на камъка. Изпитвах неговия страх. Без съмнение е бил могъщ ма­гьосник и преследвачът е искал не само да го убие, но и да изяде месата му. Това вече истински ме изплаши. Още тогава щях да захвърля камъка, но чувството, което изпитвах, беше толкова ново, че като последна глупачка продължих да стискам камъка в ръката си. Когато най-после го пуснах, беше вече твърде късно. Нещо в мен се беше променило. Появиха ми се видения на мъже, които идваха към мен, мъже, облечени в странни дрехи. Усе­щах, че ме хапят, късат плът от краката ми с остри ножче­та и със зъбите си. Направо обезумях!
— Как обясни дон Хуан тия видения? — попитах аз.
— Каза, че не са й останали никакви защитни сили — от­върна Нестор. — И поради това е могла да възприеме фиксирането на оня човек, второто му внимание, което
— He. He разбирам какво имаш предвид, Паблито -казах аз. — Но то е защото дон Хуан никога не ми е раз­казвал нищо за това. За мен темата е абсолютно непозна­та. Моля те, разкажи ми всичко, което знаеш.
— Атлантите са нагуала; те са сънувачите. Те са редът на второто внимание, изведен напред, и именно затова са толкова страховити и загадъчни. Те са създания на война­та, но не на разрушението.
— Другият ред колони — продължи той, — правоъгълни­те, са редът на първото внимание, тоналът. Те са прикри­вачите, и именно затова са покрити с надписи. Те са осо­бено миролюбиви и мъдри, обратното на предния ред.
Паблито спря да говори и ме погледна почти предиз­викателно, а после по лицето му се разля усмивка.
Реших, че ще продължи да обяснява думите си, но той остана безмълвен, сякаш чакаше моя коментар. Казах му колко съм озадачен и го подканих да продължи да говори. Стори ми се нерешителен, за момент се взря в мен, а сет­не пое дълбоко дъх. Едва беше заговорил отново, когато гласовете на останалите се надигнаха в знак на протест.
— Всичко това Нагуалът вече ни го е обяснявал — каза нетърпеливо Ла Горда. — Има ли смисъл да се повтаря?
Опитах да ги накарам да разберат, че наистина нямам никаква представа за какво говори Паблито. Наложих се над тях той да продължи с обясненията си. Последва нова вълна от гласове, които говореха едновременно. По облещените погледи на малките сестри прецених, че вече са много ядосани, особено Лидия.
— Не искаме да говорим за тия жени — обърна се при­мирително към мен Ла Горда. — Самата мисъл за жените от пирамидите страшно ни изнервя.
— Какво ви става бе, хора? — извиках аз. — Защо се държите така?
— Не знаем — отговори Ла Горда. — Това е някакво чув­ство у всички ни — чувство, което ни разстройва. Само преди минута се чувствахме много добре, точно преди да започнеш да ни задаваш въпроси за тия жени.
Думите на Ла Горда послужиха като сигнал за тревога. Всички занаставаха и заплашително се насочиха към мен, говорейки високо.
Дълго време ми беше нужно, за да ги успокоя и да ги накарам отново да седнат. Малките сестри бяха много възбудени и настроението им като че ли се отрази и на Ла Горда. Тримата мъже останаха по-сдържани. Обърнах се към Нестор и направо го помолих да ми обясни защо же­ните са така развълнувани. Очевидно правех неволно нещо, което ги вбесяваше.
— Наистина не зная какво е — каза той. — Сигурен съм, че никой тук не е наясно какво ни става, само дето всич­ки се чувстваме много тъжни и нервни.
— Защото разговаряме за пирамидите ли? — попитах.
— Възможно е — отвърна мрачно той. — Самият аз не знаех, че фигурите са жени.
— Как да не си знаел, идиот такъв! — подскочи Лидия. Нестор като че се изплаши от избухването й. Сви се и овчедушно се усмихна.
— Може и така да е — съгласи се той. — В момента пре­живяваме много странен период. Вече никой не знае нищо със сигурност. Откакто ти влезе в живота ни, не сме на себе си.
Настъпи тягостно мълчание. Продължих да настоявам, че единственият начин да го разсеем, е да говорим за за­гадъчните колони на пирамидите. Жените разпалено се възпротивиха. Мъжете останаха мълчаливи. Имах чувст­вото, че по принцип те са съгласни с жените, но тайно ис­кат още да обсъждаме темата, точно каквото исках и аз.
— Разказвал ли ви е дон Хуан още нещо за пирамиди­те, Паблито? — попитах. Намерението ми беше да насоча разговора встрани от специфичната тема за Атлантите и все пак да се придържам към нея.
— Каза ни, че една пирамида в Тула е водещата — вед­нага откликна Паблито.
От тона на гласа му направих заключение, че той наи­стина има желание да говори. А вниманието на останали­те чираци ме убеди, че всички тайно желаят да разменят мнения.
— Нагуалът каза, че тя насочва към второто внимание -продължи Паблито, — но че била плячкосана и всичко е разрушено. Каза също, че някои пирамиди били гигантс­ки „неправения". Не са били жилища, а места за воини, които там да сънуват и да упражняват второто си внима­ние. Всичко, което са правили, е запечатано в рисунки и фигури по стените.
— А след това — продължи той — дошъл навярно друг вид воини, които не одобрявали направеното от магьос­ниците на пирамидата с второто им внимание, и разру­шили пирамидата и всичко вътре.
— Нагуалът смяташе, че новите воини са били воини от третото внимание, какъвто е самият той: воини, ужасени от злото при фиксирането на второто внимание. Магьос­ниците на пирамидите се занимавали прекалено много с фиксирането, за да осъзнаят какво става. И когато го пос­тигнали, било вече късно.
В стаята беше тихо. Всички, включително и аз, бяхме като омагьосани от това, което той разказваше. Разбирах идеите, които той излагаше, защото дон Хуан ми ги беше обяснявал.
Дон Хуан казваше, че цялото ни същество се състои от два доловими сектора. Първият е познатото ни физичес­ко тяло, което всички ние сме в състояние да възприема­ме; вторият е сияйното тяло, което представлява нещо като пашкул, възприеман само от ясновидците — паш­кул, който ни придава вид на гигантски сияйни яйца. Каз­ваше също, че една от най-важните цели на магьосничес­твото е да се достигне този сияен пашкул; цел, която се изпълнява посредством сложната практика на сънуване­то, както и чрез строго, системно усилие, което той на­ричаше неправене. Той определяше неправенето като необичайно действие, което ангажира цялото ни същест­во, като го принуждава да осъзнае сияйния си сектор.
За да обясни тези схващания, дон Хуан бе разделил съзнанието ни на три неравномерни части. Най-малката част беше назовал „първото внимание" и беше казал, че това е съзнанието, което всеки нормален човек е развил у себе си, за да се справя с всекидневния свят; то обхваща възприятията на физическото тяло. Друга, по-голяма част, бе нарекъл „второто внимание" и го беше описал като| съзнанието, от което се нуждаем, за да долавяме нашия сияен пашкул и да се държим като сияйни същества. Беше казал, че докато сме живи, второто ни внимание остава на заден план, освен ако не бъде изведено напред чрез умишлена тренировка или в резултат на случайна травма, и че обхваща съзнанието на сияйното тяло. Пос­ледната част, най-голямата, беше назовал „трето внима­ние" — неизмеримо съзнание, което ангажира неопреде­лими аспекти на съзнанието на физическото и на сияйно­то тела.
Бях го попитал дали той самият е изпитвал третото вни­мание. Казал ми беше, че се намира на периферията му и че ако някога навлезе напълно в него, аз моментално ще го узная, защото той целият ще се превърне в това, което е в действителност — един изблик на енергия. До­бавил беше, че бойното поле на воините е второто вни­мание, нещо като тренировъчна площадка за постигане на третото внимание. Било доста трудно за постигане състояние, но много плодотворно, след като бъде достигнато.
— Пирамидите са зловредни — продължи Паблито. -Особено за незащитени магьосници като нас. Още по-лоши са те за безформени воини като Ла Горда. Нагуалът ни е казвал, че няма нищо по-опасно от злонамереното фиксиране на второто внимание. Когато воините се нау­чат да се съсредоточават върху слабата страна на второто внимание, нищо не може да се изпречи на пътя им. Превръщат се в ловци на хора, в таласъми. Дори и да не са вече живи, могат да настигнат жертвите си през време­то, все едно че ги има тук и сега; защото именно жертви ставаме ние, щом нахълтаме в някоя от пирамидите. На­гуалът ги наричаше капани на второто внимание.
— И какво no-точно каза той, че ще се случи? — попита Ла Горда.
— Нагуалът каза, че можем да издържим евентуално едно посещение на пирамидите — обясни Паблито. -При второто посещение ще изпитаме непозната тъга. Ще ни прилича на студен бриз, от който ще се почувстваме неспокойни и изтощени; умора, която скоро ще се пре­върне в несполука. Няма да мине и миг и ще бъдем уро­часани; всичко може да ни се случи. Всъщност Нагуалът каза, че нашите собствени нишки на несполуката се дъл­жат на желанието ни да посетим тия пирамиди, въпреки обратните препоръки.
— Елихио например — не спираше да говори Паблито — винаги се е подчинявал на Нагуала. Там няма да го на­мерите мъртъв; както и този Нагуал тук; те винаги са има­ли късмет, докато останалите от нас са урочасани, особе­но Ла Горда и аз. Не помните ли как ни ухапа едно и също куче? И как едни и същи гнили греди от тавана в кухнята на два пъти се стоварваха върху нас?
— Това Нагуалът никога не ми го е обяснявал — каза Ла Горда.
— Обяснявал ти го е — настоя Паблито.
— Ако знаех, че е толкова лошо, кракът ми нямаше да стъпи по тия прокълнати места — запротестира Ла Горда.
— На всеки от нас Нагуалът ни е казвал едно и също -намеси се Нестор. — Проблемът е в това, че не всеки от нас е слушал внимателно, или по-скоро всеки го е слушал по своя си начин и е чул онова, което е искал да чуе.
— Нагуалът казваше, че фиксирането на второто вни­мание има две лица. Първото и най-лесно лице е злона­мереното. Понякога се случва сънувачите да използват своето сънуване, за да фокусират второто си внимание върху проблемите на света, като парите и властта върху хората. Другото лице е най-трудно за постигане и това може да стане, когато сънувачите фокусират второто си внимание върху проблеми, които не са нито в, нито от тоя свят, като например пътуването в неизвестното. Вои­ните се нуждаят от безкрайна безупречност, за да достиг­нат до това лице.
Обясних им колко съм сигурен, че дон Хуан е разкрил някои неща пред някои от нас, а други неща — пред дру­гите. Не можех например да си спомня дон Хуан някога да е обсъждал с мен злонамереното лице на второто вни­мание. А после им казах какво ми е обяснил дон Хуан във връзка изобщо с фиксирането на вниманието.
Беше подчертал пред мен, че всички археологически развалини в Мексико, особено пирамидите, са вредни за съвременния човек. Описал ми беше пирамидите като чужд израз на мисли и действия. Казал ми беше, че всяка вещ, всяка рисунка в тях, е била премерено усилие да се регистрират страни на вниманието, съвършено чужди за нас. За дон Хуан не само руините на културите от мина­лото съдържат в себе си опасни елементи; всичко, което представлява обект на маниакален интерес, има зловре­ден потенциал.
Веднъж бяхме разговаряли подробно за това. Беше станало в резултат на някои мои коментари относно не­доумението ми къде да скрия записките си. Отнасях се с тях най-егоистично и се бях вманиачил за тяхната безо­пасност.
— Какво да направя? — бях го попитал.
— Навремето Хенаро ти беше предложил едно разре­шение — беше ми отговорил той. — Както винаги, ти си помисли, че той се шегува. А той никога не се шегува. Каза ти, че трябва да пишеш с връхчето на пръста, вместо с молив. Ти не му повярва, защото не можеше да си представиш, че това е неправенето на воденето на запис­ки.
Бях възразил, че предложението е било на шега. Мне­нието ми за мен самия беше, че съм специалист по об­ществени науки, който трябва да записва всичко казано и сторено, за да си направи съответните правдоподобни изводи. За дон Хуан едното нямаше нищо общо с друго­то. Да бъдеш сериозен студент нямаше нищо общо с това да си водиш записки. Лично аз не виждах никакво разрешение; предложението на дон Хенаро ми изглеж­даше смешно, а не реална възможност.
Дон Хуан бе доразвил възражението си. Казал бе, че воденето на записки е начин да се ангажира първото вни­мание в задачата да се запомни, и че аз съм си водил за­писки, за да запомня какво е казвал и правил той. Препо­ръката на дон Хенаро не била шега, защото писането с върха на пръста ми върху лист хартия като неправене на воденето на записки щяло да подтикне второто ми вни­мание да се фокусира върху запомнянето и по този начин няма да трупам листа. Според дон Хуан крайният резул­тат би бил по-точен и по-мощен, отколкото ако съм си водил записки. Доколкото знаел, такива опити никога не били правени, но принципът бил непоклатим.
Известно време настояваше да го правя. Бях се обез­покоил. Воденето на записки играеше роля не само на мнемонично средство, но ме и успокояваше. Беше най-услужливата ми патерица. Натрупването на листове ук­репваше чувството ми за цел и душевното ми равнове­сие.
— Когато се тревожиш какво да правиш с листата си -обясняваше ми дон Хуан, — ти фокусираш една много опасна страна от себе си върху тях. Всички си имаме та­кава опасна страна, това фиксиране. Колкото по-силни ставаме, толкова по-смъртоносна е тази страна. Препо­ръката към воините е да не притежават никакви материа­лни вещи, върху които да фокусират силата си, а да я фо­кусират върху духа, върху истинската борба в неизвест­ното, не върху дребнавите щитове. В твоя случай запис­ките са твой щит. Те няма да те оставят да живееш на мира.
Сериозно усещах, че нищо на тоя свят не би ме раз­делило със записките ми. Тогава дон Хуан ми измисли за­дача, свързана именно с неправенето. Каза ми, че за чо­век, егоист като мен, най-подходящият начин да се осво­бодя от бележниците си, е да ги разкрия, да ги хвърля най-явно, да напиша книга. По онова време си мислех, че шегата му е още по-голяма от шегата да си водя запис­ки с върха на пръста.
— Твоята натрапчивост да притежаваш и да не се раз­деляш с вещите не е единствена — беше ми казал той. -Всички, които искат да вървят по пътеките на воина, да следват пътя на магьосника, трябва да се освобождават от това фиксиране.
— Моят покровител — беше продължил той — ми казва­ше, че настъпва момент, когато воините наистина имат вече материални предмети, към които се привързват. Това пък пораждаше въпроса кой предмет би бил по-мо­щен или най-мощен. Останки от тия предмети все още се намират на тоя свят, отломки от надпреварата за сила. Ни­кой не може да каже какво фиксиране са получили тия предмети. Мъже, далече по-могъщи от теб, са вливали в тях всичките страни на вниманието си. Ти едва си започ­нал да вливаш дребнавите си безпокойства върху своите записки. Още не си достигнал до другите нива на внима­нието. Помисли си колко ужасно би било да се озовеш в края на пътеката си на воин и все още да носиш на гръб вързопчето със записките си. До това време записките ти ще са оживели, особено ако се научиш да ги пишеш с върха на пръста си, и пак ще трябва да трупаш листа. При тия обстоятелства никак няма да се учудя, ако някой забе­лежи, че вързопчетата ти са започнали да ходят.
— За мен е лесно да разбера защо Нагуалът Хуан Ма­тус не е искал да притежава нищо — обади се Нестор, след като свърших своя разказ. — Ние всички сме сънува­чи. Той не е искал да фокусираме сънуваното си тяло върху слабата страна на второто внимание.
— По онова време не проумявах маневрите му — про­дължи Нестор. — Противен ми беше фактът, че ме кара да изхвърля всичко, което имам. Смятах, че постъпва неспра­ведливо. Струваше ми се, че се опитва да попречи на Паб­лито и Бениньо да ми завиждат, защото те самите си няма­ха нищо. В сравнение с тях аз бях заможен. Нямах и пред­става тогава, че така той предпазва сънуваното ми тяло.
Дон Хуан ми беше описвал сънуването по различни на­чини. Най-неясният от всички сега ми се струва този, кой­то най-добре определя нещата. Казваше, че сънуването по своята същност неправенето на спането. Като такова сънуването дава възможност на практикуващите да прека­рат в дрямка тази част от живота си. Все едно че сънувачи­те вече не спят. И все пак не се разболяват от това. На съ­нуващите не им липсва сън, но ефектът от сънуването изг­лежда като увеличено време на будуване, което се дължи на така нареченото допълнително тяло, сънуваното тяло.
Дон Хуан ми беше обяснил, че понякога сънуваното тяло се нарича „двойник" или „другият", тъй като е съ­вършено копие на тялото на сънувача. По същество то е енергията на едно сияйно същество — възбяла, призрако­подобна еманация, която се проектира вследствие на фиксирането на второто внимание върху един триизме­рен образ на тялото. Дон Хуан беше обяснил, че сьнуваното тяло не е дух, а е истинско като всичко, с което ce занимаваме в тоя свят. Казал беше, че второто внимание i неизбежно се фокусира върху цялостното ни същество като енергийно поле и трансформира тази енергия в нещо подходящо. Най-често това е образът на физичес­кото тяло, с което ние вече сме напълно запознати от на­шето всекидневие и поради използването на първото ни внимание. Онова, което канализира енергията на цялост­ното ни същество да произведе нещо в границите_на възможното, е известно под думата воля. Дон Хуан не може­ше да каже какви са тия граници, освен дето на нивото на сияйните същества обхватът бил толкова широк, че било безсмислено да се опитваме да установим предела — така енергията на едно сияйно същество може да бъде трансформирана чрез волята в каквото и да било.
— Нагуалът твърдеше, че сънуваното тяло се включва и прикрепва към всичко — намеси се Бениньо. — То няма­ло сетива. Казваше, че мъжете са по-слаби от жените, за­щото сънуваното тяло на един мъж било по-егоистично.
Сестричките се съгласиха, като едновременно заки­маха с глава. Ла Горда ме погледна и се усмихна.
— Нагуалът ми казваше, че ти си цар на чувството за собственост — каза ми тя. — Хенаро пък твърдеше, че ти се сбогуваш дори с лайната си, преди да ги отмиеш.
Сестричките се претърколиха на земята от смях. Хена­росите явно се мъчеха да изглеждат сдържани. Нестор, който седеше до мен, ме потупа по коляното.
— Нагуалът и Хенаро ни разправяха големи истории за теб — каза той. — Години наред ни забавляваха с разкази за някакъв чудак, техен познат. Сега вече знаем, че това си бил ти.
Усетих вълна на притеснение. Струваше ми се, че дон Хуан и дон Хенаро бяха извършили предателство спрямо мен, като те самите са ми се подигравали пред чираците. Обзе ме самосъжаление. Започнах да се вайкам. На глас казах, че са имали предубеждение спрямо мен, като са ме мислели за глупак.
— Не е вярно — каза Бениньо. — Ние страшно се рад­ваме, че си с нас,
— Така ли? — троснато подхвърли Лидия. Всички захва­наха разпалено да спорят. Мъжете и жените се раздели­ха. Ла Горда не се присъедини нито към едните, нито към другите. Остана да седи до мен, докато другите се изпра­виха и се развикаха.
— Минаваме през труден период — каза ми тихо Ла Горда. — Толкова много сънувахме и пак не ни стигна.
— Колко ще ви стигне, Горда? — попитах я.
— Не знаем — каза тя. — Надявахме се ти да ни кажеш. Малките сестри и Хенаросите пак насядаха, за да чуят какво ми казва Ла Горда.
— Нужен ни е водач — продължи тя. — Ти си Нагуал, но . не си водач.
— За да стане един Нагуал съвършен, е нужно време -каза Паблито. — Нагуалът Хуан Матус ми разправяше, че сам той като млад също бил голям некадърник, докато нещо не го разтърсило от самодоволството му.
— Не вярвам — извика Лидия. — На мен никога не ми го е казвал.
— Казваше, че бил голям паралия — добави тихичко Ла Горда.
— Нагуалът ми казваше, че на младини бил урочасан точно като мен — обади се Паблито. — И на него покрови­телят му казал да не стъпва в пирамидите и точно заради това той на практика живял там, докато не бил изгонен от цяла орда призраци.
Очевидно никой друг не знаеше тази история, защото всички се ококориха.
— Съвсем бях забравил за това — обясни Паблито. - Чак сега си го спомних. Точно както стана с Ла Горда. Един ден след като Нагуалът най-накрая станал безфор­мен воин, злонамерените фиксации на ония воини, кои­то практикували сънуването и другите неправения в пира­мидите, тръгнали да го гонят. Намерили го да работи на нивата. Казваше как видял от рохкавата земя на една току-що разорана бразда да се подава една ръка и да го сграбчва за крачола на панталоните. Помислил, че е ня­кой селянин, по случайност заровен там. Опитал се да го изрови. После осъзнал, че разкопава ковчег от кал: в него бил заровен човек. Нагуалът разправяше, че човекът бил много слаб и мургав и нямал коса. Нагуалът се помъчил набързо да запечата пак ковчега. Не искал да го видят съ­селяните му, а не искал и да навреди на човека, като го изрови против желанието му. Толкова се заплеснал в действията си, че не забелязал кога около него се насъб­рали другите селяни. После Нагуалът каза, че ковчегът от кал се разпаднал и тъмнокожият човек се разкрил — бил напълно гол. Нагуалът опитал да му помогне и помолил хората наоколо да му се притекат на помощ. Те му се из­смели. Помислили, че е пиян, че е в делириум тременс, защото на полето нямало нито човек, нито ковчег от пръст, нито нещо подобно.
— Нагуалът разправяше — продължи Паблито, — че бил потресен, но не посмял да съобщи за това на своя покровител. Би
zen
zen
Admin

Брой мнения : 178
Join date : 29.06.2013

https://mysticalworld.bulgarianforum.net

Върнете се в началото Go down

Share this post on: reddit

Дарът на орела Карлос Кастанеда :: Comments

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:43 am by zen

Флоринда подчертаваше, че правилото определя прикриването и сънуването като изкуства; поради това те са нещо, което човек изпълнява. Тя ми каза, че живото­даряващото естество на дъха придава и пречистваща способност. Именно тази способност придава на река­питулацията практическо значение.
При следващата ни среща Флоринда обобщи това, което наричаше наставления в последната минута. Тя потвърди, че тъй като съвместната оценка на Нагуала Хуан Матус и групата му от воини била такава, че аз съм нямал нужда от нея в света на всекидневния ми живот, те ме научили на сънуване, вместо на прикриване. Обясни ми, че тази оценка радикално се е преобразила и че те са се оказали в неудобно положение; нямали повече време да ме научат на прикриване. Наложило се тя да остане от­зад, по периферията на третото внимание, за да изпълни задачата си на по-късен етап, когато аз бъда готов. От друга страна, ако аз трябва да напусна света заедно с тях, тя щяла да се освободи от тази своя отговорност.
Флоринда казваше, че покровителят й считал трите основни техники на прикриването- сандъкът, списъкът от събития за рекапитулацията и дишането на прикривача — за евентуално най-важните задачи, които един воин може да изпълни. Покровителят й считал задълбочената рекапитулация за най-бързото средство да се загуби чо­вешката форма. Затова за прикривача е по-лесно след като рекапитулира своя живот, да се възползва от всички неправения на „аз”-а, като заличаването на личната биог­рафия, изгубването на самолюбието, разчупването на ру­тината и тъй нататък.
Флоринда казваше, че нейният покровител дал на всички пример за това, което имал предвид, най-напред като изпълнил докрай предварителните условия, а после като им дал войнската мотивировка за своите действия. В нейния случай, бидейки майстор в изкуството на прикри­ването, той изиграл номера с болестта и лечението й, ко­ето не само отговаряло на поведението на воина, но било и майсторско въведение към седемте основни принципа от изкуството на прикриването. Най-напред привлякъл Флоринда на своето бойно поле, където тя из­паднала под неговата милост; принудил я да отхвърли всичко несъществено; научил я да поставя живота си на карта с едно-единствено решение; научил я как да се от­пуска; за да й помогне да прегрупира вътрешните си сили, я накарал да навлезе в ново и различно настроение на оптимизъм и самоувереност; научил я да сгъстява вре­мето; и накрая й показал, че прикривачът никога не изли­за на предна линия.
Най-силно била заинтригувана Флоринда от послед­ния принцип. За нея той обобщавал всичко, което искала да ми каже при последните си наставления.
— Моят покровител беше шефът — каза Флоринда. -И все пак, външно никой не би повярвал на това. Винаги имаше за фасада една от жените си воини, докато той направо се смесваше с пациентите, като се преструва­ше, че е един от тях, или пък се представяше за някакъв стар наивник, който постоянно събира сухи листа със са­моръчно направена метла от клонки.
Флоринда обясняваше, че за да се приложи седмият принцип от изкуството на прикриването, трябва да се приложат преди това останалите шест. Така нейният пок­ровител винаги наблюдавал иззад сцената. Благодарение на това той бил способен да избягва или отблъсква вся­какви сблъсъци. Имало ли атака, тя никога не била насо­чена към него, а към неговата фасада — жената воин.
— Надявам се досега да си разбрал — продължи тя, -че само един майстор прикривач може да е съвършен в контролираното безумие. Контролираното безумие не оз­начава да мамиш хората. То означава, както ми беше обяснил покровителят, че воините прилагат седемте ос­новни принципа от изкуството на прикриването към всичко, което правят: от най-незначителните действия до ситуации на живот и смърт.
— Прилагането на тия принципи — продължи Флорин­да — води до три резултата. Първият е, че прикривачите се научават да не се приемат никога на сериозно; науча­ват как да се надсмиват над себе си. Щом не се боят да изглеждат глупаци, могат да изкарат глупак всеки друг. Вторият е, че прикривачите се научават да бъдат безкрай­но търпеливи. Прикривачите никога не бързат; те не се притесняват. И третият е, че прикривачите се научават да имат безкрайната способност да импровизират.
Флоринда стана. Както обикновено, седяхме в нейна­та гостна. Веднага реших, че разговорът ни е свършил. Тя каза, че има още една тема, която трябва да обсъдим преди да си кажем довиждане. Заведе ме до друг вътре­шен двор в къщата й. Никога до този момент не бях ид­вал в тази част на сградата. Тя повика тихо някого и от една стая излезе жена. Отначало не я познах. Жената ме повика по име и тогава разбрах, че това е доня Соледад. Беше станала неузнаваема — по-млада и по-силна. Фло­ринда съобщи, че Соледад е прекарала пет години в сандък за рекапитулации и че Орелът е приел рекапиту­лацията й вместо нейното съзнание и я е пуснал на свобо­да. Доня Соледад се съгласи с тия думи с кимване на гла­вата. Флоринда рязко приключи срещата и ми каза, че е време да си тръгвам, защото вече нямам никаква енер­гия.
Много пъти след това ходих в къщата на Флоринда. Виждах я винаги, но само за няколко минути. Тя ми каза, че е решила да не ме напътства повече, защото за мен било по-добре да се занимавам само с доня Соледад.
С доня Соледад се срещнахме няколко пъти, но какво се беше случило по време на тия срещи, така и си остана неустановено за мен. Всеки път, когато бивахме заедно, тя ме караше да седна до вратата на стаята й с лице към изток. Тя сядаше от дясната ми страна и ме докосваше; после спирахме въртенето на стената от мъгла и двамата оставахме в нейната стая, обърнати на юг.
С Ла Горда се бях научил вече да спирам въртенето на стената; изглежда доня Соледад ми помагаше да осъзная друга страна на тази способност за възприемане. Правил­но бях установил с Ла Горда, че само една частица от нас спира стената. Сякаш изведнъж се бях разделил на две. Част от цялостното ми същество гледаше право напред и виждаше една неподвижна стена от дясната ми страна; докато другата, по-голяма част от цялостното ми същест­во, се обръщаше на 90 градуса и се взираше в стената.
Всеки път когато с доня Соледад спирахме стената, оставахме взряни в нея; но никога не навлязохме в сфе­рата между успоредните линии, както бяхме правили де­сетки пъти с жената Нагуал и с Ла Горда. Доня Соледад ме караше да се втренчвам всеки път в мъглата, сякаш тя беше отразяваща повърхност. И тогава аз изпитвах най-невероятното отнасяне. Като че ли карах с безумна ско­рост. Виждах откъслеци от пейзаж, образуващи се в мъг­лата, и изведнъж се озовавах в друга физическа реалност; беше някаква планинска местност, неравна и враждеб­на. Доня Соледад беше винаги там в компанията на една прекрасна жена, която гръмогласно ми се надсмиваше.
Неспособността ми да си спомня какво бяхме прави­ли отвъд тази точка ставаше още по-болезнена от неспо­собността ми да си спомня какво бяхме правили между успоредните линии с жената Нагуал и с Ла Горда. Изг­лежда доня Соледад и аз навлизахме в друга зона на съз­нанието, непозната за мен. Вече бях в нещо, което спо­ред мен бе най-изостреното състояние на съзнанието и все пак имаше нещо още по-изострено. Тази страна на второто внимание, която доня Соледад очевидно ми по­казваше, беше по-сложна и недостъпна от всичко друго, на което бях ставал свидетел до този момент. Всичко, ко­ето можех да си спомня, беше някакво усещане, че мно­го съм се движил; физическо усещане, сравнимо с това, когато си извървял няколко километра или си се изкачвал по неравни планински пътеки. Изпитвах и телесната си­гурност, макар и да не проумявах защо, че доня Соле­дад, жената и аз си разменяме думи, мисли, чувства; но аз не можех да ги възстановя.
След всяка среща с доня Соледад Флоринда незабав­но ме подканваше да си тръгна. Доня Соледад използва­ше минимални словесни контакти. Струваше ми се, че почти не може да говори поради това, че е в състояние на повишено съзнание, което дълбоко й въздейства. Имаше нещо, което виждахме в този насечен пейзаж, освен прекрасната жена, или пък нещо, което правехме заедно и което ни оставяше без дъх. Но тя не можеше да си спомни нищо, макар и да се опитваше.
Помолих Флоринда да изясни естеството на моите пъ­тешествия с доня Соледад. Тя ми каза, че част от послед­ното й наставление ще бъде да ме накара да навляза във второто внимание, както правят прикривачите, и че доня Соледад била по-умела от нея да ме въведе в измерения­та на прикривачите.
На срещата, която щеше да ни бъде последна, Фло­ринда, както в началото на нашите уроци, ме чакаше в коридорчето. Хвана ме за лакътя и ме поведе към гостна­та. Седнахме. Тя ме предупреди още да не опитвам да търся смисъла на пътешествията си с доня Соледад. Обясни също, че прикривачите са съществено различни от сънувачите, защото използват света около себе си, и че доня Соледад просто се опитвала да ми помогне да си за­въртя главата.
Когато дон Хуан беше описвал идеята за обръщането на главата на воина към нова посока, бях разбирал думи­те му като метафора, с която се описва смяната в отно­шението към нещата. Според Флоринда това описание било вярно, но не било метафора. Вярно било, че прик­ривачите си обръщат главите; те обаче не ги обръщат, за да бъдат към нова посока, а за да се срещнат по различен начин с времето. Прикривачите се обръщат към предсто­ящото време. Нормално ние се обръщаме към времето, когато то се отдалечава от нас. Само прикривачите могат да променят това и да се обърнат към времето, докато то напредва към тях.
Обръщането на главата според Флоринда не означа­ваше, че човек гледа към бъдещето, а че човек вижда времето като нещо конкретно и въпреки това неразби­раемо. Ето защо било повърхностно да се опитвам да из­мислям какво сме правили с доня Соледад. Всичко това щяло да има смисъл, когато мога вече да проумявам сво­ята тоталност и тогава щях да имам енергията, необходи­ма да разбуля тази загадка.
Флоринда ми казваше, със самочувствието на човек, който дава премия, че доня Соледад е един върховен прикривач; нарече я дори най-голямата от всички прикри­вачи. Казваше още, че доня Соледад може да прекоси по всяко време успоредните линии. Освен това нито един воин от групата на дон Хуан Матус не е могъл да направи това, което тя е правила. С помощта на своята безупреч­на техника на прикриване доня Соледад била намерила своето успоредно същество.
Флоринда обясняваше, че каквото и да съм преживял с Нагуала Хуан Матус или със Силвио Мануел, с Хенаро, със Сулейка, това са били само миниатюрни частици от второто внимание; това, което доня Соледад ме накара­ла да видя, било също миниатюрна, но различна частица.
Доня Соледад не само ме накарала да се изправя пред предстоящото време, но и ме завела при успоред­ното си същество. Флоринда определи успоредното съ­щество като противовес, който всички живи същества имат поради факта, че са сияйни същества, изпълнени с необяснима енергия. Едно успоредно същество на което и да е лице, е другото лице от същия пол, което е интим­но и необратимо свързано с първото. Те съществуват съв­местно в света по едно и също време. Двете успоредни същества са като двата края на една пръчка.
Почти невъзможно е за воините да намерят своето ус­поредно същество, защото в живота на един воин има твърде много разсейващи фактори, други приоритети. Но този, който съумее да извърши този подвиг, ще отк­рие в своето успоредно същество, точно както била сто­рила доня Соледад, един безкраен източник на младост и енергия.
Флоринда рязко стана и ме заведе в стаята на доня Соледад. Сигурно защото знаех, че това ще е последната ни среща, бях силно смутен от някакво неизпитвано при­теснение. Когато й казах какво ми беше разправила току-що Флоринда, доня Соледад ми се усмихна. Каза смире­но, според мен присъщо на истинския воин, че не ме е научила на нищо; че всичко, което се стремяла да напра­ви, било, за да ми покаже своето успоредно същество, защото именно там щяла да се върне тя, когато Нагуалът Хуан Матус и воините му напуснат тоя свят. Нещо друго се случило обаче, което не можела да проумее. Флорин­да й обяснила, че ние взаимно сме си тласнали енергиите и това ни е накарало да се изправим пред предстоящото време не в малки дози, както би искала от нас Флоринда, а с необяснимо големи глътки, както искала това буйната ми природа.
Резултатът от последната ни среща беше още по-смущаващ. Доня Соледад, успоредното й същество и аз останахме, както ми се стори, необикновено дълго вре­ме заедно. Виждах всяка черта от лицето на успоредното същество. Усещах, че се опитва да ми каже коя е. Като че ли също разбираше, че това е последната ни среща. В очите й имаше непреодолимо усещане за крехкост. А после някаква ветроподобна сила ни издуха в нещо, кое­то за мен вече нямаше никакъв смисъл.
И тогава внезапно Флоринда ми помогна да стана. Хвана ме за лакътя и ме поведе към вратата. Доня Соле­дад тръгна с нас. Флоринда каза, че ме очакват трудни дни в спомени за всичко, което бе минало, защото аз се отдавах на своята рационалност — състояние, което само можеше да се влоши, тъй като те се готвеха да си тръгват и тогава нямаше да има кой да ми помага да променям нивата на съзнание. Добави още, че някой ден доня Со­ледад и аз отново ще се срещнем в света на всекиднев­ния живот.
Именно тогава се обърнах към доня Соледад и я по­молих да ме изведе от моите пристрастия; казах й, че ако не успее, ще трябва да ме убие. Не исках да живея в ни­щетата на моята рационалност.
— Не е хубаво да се говори така — каза Флоринда. -Ние сме воини, а воините имат в ума си само едно: сво­бодата си. Да умреш и да бъдеш изяден от Орела не е предизвикателство. От друга страна, да се измъкнеш пок­рай Орела и да бъдеш свободен — това граничи със сме­лостта.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:43 am by zen

15
ПЕРНАТАТА ЗМИЯ
СЛЕД КАТО ПОСТИГНАХА всяка от целите, които пра­вилото повеляваше, дон Хуан и екипът му от воини бяха готови за окончателната си задача — да напуснат света на всекидневния си живот. За Ла Горда, другите ученици и мен оставаше само да ги наблюдаваме. Имаше един-единствен неразрешен проблем: какво да се прави с уче­ниците! Дон Хуан казваше, че по принцип те трябва да за­минат с него, като се вградят в собствената му група; те обаче не бяха готови. Реакциите им, докато се опитваха да преминат през моста, му бяха показали слабостите им.
Дон Хуан изразяваше усещането, че изборът на него­вия покровител да чака с години преди да събере група от воини за него, бил мъдър избор и дал положителни ре­зултати, докато неговото собствено решение да ме събе­ре бързо с жената Нагуал и моята собствена група, беше едва ли не фатално за нас.
Разбирах, че той изразява гласно това не като съжале­ние, а като потвърждение на свободата на воина да из­бира и да приема своя избор. Освен това каза, че серио­зно се замисля дали да не последва примера на своя покровител и че ако беше направил така, съвсем скоро щеше да установи, че аз не съм Нагуал като него и че ни­кой друг освен мен нямаше да се ангажира отвъд тази точка. Както се оказа, Лидия, Роза, Бениньо, Нестор и Паблито бяха в много неизгодно положение; Ла Горда и Жозефина имаха нужда от време, за да се усъвършенст­ват; само Соледад и Елихио се намираха в безопасност, защото бяха може би дори по-квалифицирани от воини­те в неговия собствен екип. Дон Хуан добави, че от тях деветимата зависи да приемат своите неблагоприятни или благоприятни обстоятелства и, без да съжаляват или да се отчайват, или взаимно да се потупват снизходител­но по гърба, да превърнат своето проклятие или благос­ловия в истинско предизвикателство.
Дон Хуан беше подчертал, че не всичко при нас било провалено — малката роля, която сме играли сред него­вите воини, била съвсем успешна, доколкото правилото беше паснало на всеки един от моя екип, освен на мен. Съгласих се изцяло с него. Първо, жената Нагуал отгова­ряше на всичко, което правилото предписваше. Имаше осанка, владееше се; водеше воини и въпреки това беше напълно спокойна. Без никаква предварителна подготовка тя поемаше и водеше всички надарени вои­ни на дон Хуан, макар и до един да бяха два пъти по-въз­растни от нея. Тези мъже и жени твърдяха, че тя била съ­щинско копие на другата жена Нагуал, която те познава­ли. Отразявала съвършено всяка от жените воини и сле­дователно можеше да отрази и петте жени, които дон Хуан бе намерил за моята група, защото те пък бяха точ­ните копия на по- възрастните. Лидия беше като Херме­линда, Жозефина — като Сулейка, Роза и Ла Горда — като Нелида, а Соледад — като Делия.
Мъжете също бяха копия на воините на дон Хуан: Нестор беше като Висенте, Паблито — като Хенаро, Бе­ниньо — като Силвио Мануел, а Елихио — като Хуан Тума. Правилото беше действително гласът на една непреодо­лима сила, изваяла тия хора в едно хомогенно цяло. Единствено поради някакво странно изкривяване на съдбата те бяха оставени сами, без водач, който да им намери коридор към другото съзнание.
Дон Хуан беше казал, че всички членове на групата ми трябва да навлязат в това друго съзнание сами и че той няма представа какви са шансовете им, защото това било индивидуално. Беше помогнал на всеки безупреч­но; така неговият дух бил свободен от тревоги и притес­нения и мисълта му била свободна от ненужни разсъж­дения. Оставало му само да ни покаже прагматично как­во означава да се прекосят успоредните линии в тотал­ността на самия себе си.
Дон Хуан ми казваше, че най-многото, което мога да направя, е да помогна на един от учениците, и че той ще избере Ла Горда заради нейното безстрашие и защото аз вече я познавам. Казваше ми още, че нямам повече енергия за другите, защото имам други задължения, дру­ги пътеки на действие, съвместими с моята истинска за­дача. Обясняваше ми, че всеки от воините му знаел как­ва е тази задача, но не ми я бил разкрил, защото аз тряб­вало да докажа, че съм достоен за нея. Фактът, че те са в края на пътеката си, и фактът, че вярно съм изпълнил нас­тавленията, повелявало това разкритие да се състои, ма­кар и само частично.
Когато настъпи моментът дон Хуан да си тръгне, той щял да ми го съобщи, докато съм в състояние на нормал­но съзнание. Пропуснах значението на това, което казва­ше. До самия край дон Хуан се опитваше да ми внуши да съединя двете си състояния на съзнание. Всичко щеше да бъде тъй просто, ако лично аз бях способен на такова сливане. Но тъй като не бях, а само рационално бях до­коснат от това разкритие, той ме накара да преместя ни­вата на съзнание, за да ми позволи да оценя по-всеобх­ватно това събитие.
Той постоянно ме предупреждаваше, че да си в ля­востранно съзнание е предимство само в смисъл, че е ускорен обхватът ни за нещата. А понякога е недостатък, защото ни позволява да се фокусираме с невероятна бистрота само върху едно нещо в един момент; това ни прави уязвими и зависими. Ние не можем да бъдем сами в лявостранното съзнание, а трябва да бъдем прик­ривани от воини, постигнали своята тоталност и способни да се оправят в това състояние.
Ла Горда казваше, че един ден Нагуалът Хуан Матус и Хенаро събрали всички ученици в нейната къща. Нагуа­лът ги накарал да се преместят в лявостранното съзнание и им съобщил, че неговото време на земята е стигнало до своя край.
Отначало тя не му повярвала. Помислила, че той се опитва да ги сплаши, за да действат като воини. Но после осъзнала, че в очите му има блясък, какъвто никога дото­гава не била виждала.
След като ги накарал да изместят нивата си на съзна­ние, той поговорил поотделно с всеки от тях и ги накарал да направят сумиране, за да опреснят всички идеи и про­цедури, с които ги бил запознал. Направи същото и с мен. Моята среща се състоя в деня преди да го видя за последен път. В моя случай той проведе това сумиране в двете състояния на съзнание. Всъщност той ме накара да се местя напред и назад по различно време, сякаш да се увери, че напълно ще бъда проникнат от тях.
Отначало бях неспособен да си припомня какво бе станало след това сумиране. Един ден Ла Горда най-нак­рая успя да разчупи бариерите на моята памет. Каза ми, че била вътре в ума ми, все едно че ме чете. Според нея онова, което държало паметта ми заключена, бил моят страх от спомена за болката. Случилото се в къщата на Силвио Мануел в нощта преди те да си отидат, било невъз­вратимо преплетено с моя страх. Каза още, че отдавна усещала как се страхувам, но не знаела причината. Не мо­жеше и да си спомни какво точно се беше случило в она­зи къща, и по-специално в стаята, където бяхме седнали.
Докато Ла Горда говореше, аз усетих как политам ся­каш в някаква бездна. Установих, че нещо в мен се опит­ва да направи връзка между двете отделни случки, на ко­ито бях станал свидетел в моите две състояния на съзна­ние. В лявата си страна имах заключени спомените за дон Хуан и неговата група от воини в последния им ден на зе­мята, а в дясната имах спомени, че този ден съм скочил в някаква бездна. Опитвайки се да съединя двете страни, аз изпитах тоталното чувство за физическо падане. Коле­нете ми се подкосиха и аз паднах на пода.
Когато й описах какво съм изпитал и споделих своето тълкуване за него, Ла Горда каза, че в дясностранното ми съзнание без съмнение е дошъл споменът, изплувал у нея, докато съм говорел. Спомнила си била току-що, че с Нагуала Хуан Матус и неговата група сме направили още един опит да прекосим успоредните линии. И че ние два­мата, заедно с останалите ученици, сме се опитали още веднъж да минем по моста.
Не можех да доведа във фокус този спомен. Имаше сякаш някаква ограничителна сила, която ми пречеше да организирам мислите и чувствата си за него. Ла Горда разказа как Силвио Мануел казал на Нагуала Хуан Матус да подготви мен и всички чираци за това преминаване. Не искал да ме остави в света, защото считал, че нямам никакъв шанс да изпълня своята задача. Нагуалът не се съгласил с него, но провел подготовката, независимо какво изпитвал.
Ла Горда ми каза как си спомнила, че съм отишъл с колата до дома й да я взема и да я заведа заедно с други­те чираци в къщата на Силвио Мануел. Те останали там, докато аз съм се върнал при Нагуала Хуан Матус и Хена­ро, за да се приготвя за преминаването.
Това аз въобще не си спомнях. Тя настоя, че трябва да я използвам като водач, след като сме така плътно свързани; увери ме, че мога да чета мислите й и да наме­ря там нещо, което ще събуди всичките ми спомени.
Умът ми беше в състояние на невероятен хаос. Ня­какво чувство за притеснение ми попречи да се фокуси­рам дори върху това, което казваше Ла Горда. Тя продъл­жи до говори, описвайки какво си е спомнила за втория ни опит да преминем през оня мост. Каза, че Силвио Ма­нуел ги залял с поток от думи. Казал им, че били обучени достатъчно да се опитат отново да го преминат; онова, от което се нуждаели, за да навлязат напълно в другото си „аз”, било да изоставят намерението на първото си вни­мание. Щом бъдат вече в съзнанието на другото си „аз”, силата на Нагуала Хуан Матус и на неговата група ще ги вдигне и ще ги отнесе в третото им внимание изключи­телно лесно — нещо, което те не могат да направят, ако чираците им са в нормалното си съзнание.
В един момент аз вече не слушах Ла Горда. Звукът на гласа й ми служеше наистина като ключ. Изведнъж спо­менът за цялото това събитие изплува в паметта ми. Бях замаян от въздействието на спомена. Ла Горда спря да го­вори и докато описвах своя спомен, тя също си спомни всичко. Бяхме сглобили последните парченца от отдел­ните спомени за двете ни състояния на съзнание.
Аз си спомнях, че дон Хуан и дон Хенаро ме подготви­ха за преминаването, докато бях в състояние на нормал­но съзнание. Сериозно си помислих, че ме готвят за скок в бездната.
Ла Горда си спомняше, че за да ги подготви за преми­наването, Силвио Мануел ги вързал за покривните греди, овесени в кожени хамути. Във всяка стая на къщата му имало по един. Учениците останали да висят така почти целия ден.
Ла Горда разсъждаваше, че да си имаш хамут в стаята е нещо идеално. Хенаросите, без наистина да знаят как­во правят, бяха уцелили псевдо-спомена за хамутите, на които се окачвали и си създали своя игра. Било игра, коя­то комбинирала лечителските и пречистващите качества на това да си далеч от земята, с възможността да се уп­ражняваш в концентриране, от което човек има нужда, за да се измести от дясностранното към лявостранното съзнание. Тяхната игра била фактически средство, което им помагало да си спомнят.
Ла Горда каза, че след като тя и всички чираци остана­ли да висят целия ден, по здрач Силвио Мануел ги свалил. Всички отишли с него до моста и зачакали там с останала­та част от групата, докато се появи Нагуалът Хуан Матус и Хенаро, заедно с мен. Нагуалът Хуан Матус обяснил на всички, че за подготовката ми било необходимо повече време, отколкото очаквал.
Аз пък си спомних, че дон Хуан и воините му преми­наха през моста преди ние да тръгнем. Доня Соледад и Елихио автоматически отидоха с тях. Последна мина же­ната Нагуал. От другата страна на моста Силвио Мануел ни направи сигнал да тръгнем и ние. Без да промълвим и дума, всички тръгнахме едновременно. На средата на моста Лидия, Роза и Паблито като че се оказаха неспо­собни да направят и стъпка повече. Бениньо и Нестор стигнаха почти до края и там спряха. Само Ла Горда, Жо­зефина и аз пристигнахме там, където стояха дон Хуан и останалите.
Това, което се случи после, много приличаше на слу­чилото се първия път, когато се опитахме да преминем моста. Силвио Мануел и Елихио държаха отворено нещо, което аз си мислех за реален отвор. Имах доста­тъчно енергия, за да фокусирам вниманието си върху него. Не беше отвор на хълма, който се намираше в края на моста, нито пък беше отвор в стената от мъгла, макар да различавах около него мъглоподобна пара. Беше тъмен, загадъчен отвор, който ясно се открояваше; голям беше колкото човек, но тесен. Дон Хенаро се по­шегува и го нарече „космическа вагина” — забележка, която разтърси от смях приятелите му. Ла Горда и Жозе­фина се хванаха за мен и заедно пристъпихме вътре.
Моментално се почувствах като смазан. Същата неиз­числима сила, която първия път едва не ме беше накара­ла да експлодирам, сега отново ме сграбчи. Усещах как Ла Горда и Жозефина се сливат с мен. Бях като че ли по-широк от тях и силата ме разлепваше и по двете еднов­ременно.
След това усетих, че лежа на земята с Ла Горда и Жо­зефина върху мен. Силвио Мануел ни помогна да станем. Каза ми, че ще ни бъде невъзможно да се присъединим към тях в пътешествието им този път, но че може би по-нататък, когато се усъвършенстваме, Орелът ще ни пус­не да минем.
Докато се връщахме в къщата му, Силвио Мануел ми каза почти шепнешком, че техният път и моят път тази нощ са се разделили. Каза, че нашите пътища никога вече няма да се срещнат и че аз съм сам. Посъветва ме да бъда пестелив и да използвам всяко късче енергия, без да прахосвам нищичко от нея. Увери ме, че ако постигна своята тоталност без излишно да се изцеждам, ще имам енергията да изпълня своята задача. Ако се изцеждам из­лишно преди да загубя човешката си форма, с мен ще бъде свършено.
Попитах го дали има начин да избегна изцеждането. Той поклати глава. Отговори, че има начин, но не за мен. Дали ще успея или не, не е въпрос на моята воля. После разкри задачата ми. Но не ми каза как да я изпълня. Каза, че някой ден Орелът ще постави някого на пътя ми, кой­то ще ми каже как да я изпълня. И докато не успея, няма да бъда свободен.
Когато стигнахме до къщата, всички се събрахме в го­лямата стая. Дон Хуан седеше в средата на стаята, обър­нат към югоизток. Заобикаляха го осемте жени воини. Седяха по двойки в четирите посоки на света, също обърнати на югоизток. После тримата мъже воини обра­зуваха триъгълник извън кръга; като на върха, сочещ юго­изток, беше Силвио Мануел. Двете жени куриери седяха от двете му страни, а двамата мъже куриери седяха пред него почти до стената.
Жената Нагуал накара мъжете чираци да седнат до из­точната стена, а жените накара да седнат до западната стена. После ме заведе до едно място точно зад дон Хуан. Там седнахме заедно.
Останахме да седим така, както ми се стори, само миг и въпреки това усетих как в мен се надига необикно­вена енергия. Смятах, че бяхме седнали, а после веднага бяхме станали. Когато попитах жената Нагуал защо ста­ваме толкова бързо, тя отговори, че сме седели така ня­колко часа и че някой ден, преди да навляза в третото внимание, ще разбера всичко това.
Ла Горда заяви, че не само изпитала усещането, че сме седели в тази стая само един миг, но и че никога не са й казвали обратното. Това, което Нагуалът Хуан Матус й бил казал след това, било, че тя има задължението да помогне на другите чираци, по-специално на Жозефина, и че един ден аз ще се върна да й дам последния тласък, от който тя има нужда, за да премине изцяло в другото си „аз”. Била вързана за мен и Жозефина. При нашето съну­ване заедно под надзора на Сулейка ние си бяхме разме­нили огромни части от нашата сияйност.
Именно затова сме били способни да издържим заед­но натиска на другото си „аз” при навлизането му в плът­та. Казал й още, че именно силата на воините от групата му улеснила този път преминаването и че когато се нало­жи тя сама да осъществи преминаването, трябва да е подготвена да го направи в сънуването.
След като бяхме вече станали, Флоринда дойде при мен. Хвана ме за лакътя и тръгна да обикаля стаята с мен, докато дон Хуан и воините му разговаряха с чираците.
Каза ми, че не бива да позволявам да ме объркват съ­битията от онази нощ на моста. Не бивало да вярвам, както навремето бил повярвал дон Хуан, че има действи­телен материален коридор към другото „аз”. Процепът, който бях видял, бил просто конструкция на тяхното на­мерение, уловена в капан от комбинацията между мани­ята на Нагуала Хуан Матус относно коридорите и стран­ното чувство за хумор на Силвио Мануел; смесицата от двете произвела космическата вагина. Според Флорин­да в минаването от едното към другото „аз” нямало нищо физическо. Космическата вагина е физически израз на силата на двамата мъже да придвижват „колелото на вре­мето”.
Флоринда обясни, че когато тя или нейните приятели разговаряли за времето, те нямали предвид нещо, което да се измерва с часовник. Времето е същността на вни­манието; излъчванията на Орела произлизат от времето; и когато в най-тесен смисъл човек навлиза в който и да е аспект от другото „аз”, той се запознава с времето.
Флоринда ме увери, че същата онази нощ, докато сме седели подредени така, те имали последния шанс да помогнат на мен и на чираците да се изправим пред ко­лелото на времето. Каза още, че колелото на времето е като състояние на повишено съзнание, което е част от другото „аз”, както лявостранното съзнание е част от все­кидневния живот, и че това може да се опише физически като тунел с безкрайна ширина и дължина; тунел с отра­зителни бразди. Всяка бразда е безкрайна, а такива има също безброй. Живите същества са принудени от силата на времето да се „взират” в една бразда. Да се взираш в нея означава да бъдеш хванат в капан от нея, да „изживе­еш” тази бразда.
Тя заяви, че онова, което воините наричат воля. при­надлежи на колелото на времето. То е нещо като ластара на лозата, или неосезаемо пипало, каквото всички ние притежаваме. Каза също, че окончателната цел на един воин е да се научи бързо да фокусира пипалото върху ко­лелото на времето, за да го върти. Воините, които са успе­ли да завъртят колелото на времето, могат да се взират във всяка бразда и да извличат от нея всичко, което по­желаят, като например космическата вагина. Да бъдеш уловен принудително от една бразда, води до виждане на образите на тази бразда само като се отдалечават. Да бъдеш свободен от омагьосващата сила на тия улеи озна­чава, че човек може да гледа във всички посоки, незави­симо дали образите се отдалечават или се приближават.
Флоринда спря да говори и ме прегърна. Пошепна на ухото ми, че някой ден, когато аз постигна своята то­талност, тя ще се върне да довърши наставленията си.
Дон Хуан повика всички да Дойдат при мен. Наоби­колиха ме. Пръв ми заговори дон Хуан. Каза, че аз не мога да отида с тях на пътешествието им, защото е невъз­можно да се оттегля от задачата си. При тия обстоятелст­ва единственото нещо, което могат да направят за мен, е да ми пожелаят всичко добро. Добави още, че воините нямат собствен живот. От момента, в който разберат ес­теството на съзнанието, те престават да бъдат личности и човешкото състояние вече не ги интересува. Аз имам свой дълг като воин и нищо друго не е така важно, защо­то аз ще бъда оставен да изпълнявам една много неясна задача. Тъй като вече съм се отказал от живота си, нямат какво повече да ми кажат, освен да ми пожелаят успех. Аз от своя страна също няма какво повече да им кажа, освен че съм прозрял и приел своята съдба.
След това при мен дойде Висенте. Заговори много тихо. Каза, че предизвикателството на един воин е да достигне до трудно уловимото равновесие на положител­ните и отрицателните сили. Това предизвикателство не означава, че един воин трябва да се стреми да посреща всяка възможна ситуация — и очаквана, и неочаквана — с еднаква способност. Да бъдеш съвършен при съвършени обстоятелства, значи да бъдеш книжен воин. Моето пре­дизвикателство е да остана тук. Тяхното е да се стремят напред към неизвестното. И двете предизвикателства са унищожителни. За воините вълнението да стоят на едно място е равносилно на вълнението от пътешествието. И двете са еднакви, защото и двете водят до изпълнението на свещен завет.
След това при мен дойде Силвио Мануел; него го ин­тересуваше практическата страна. Даде ми една форму­ла, заклинание за времето, когато задачата ми ще бъде по-голяма от силите ми; беше заклинание, което за пръв път ми хрумна, когато си спомних за жената Нагуал.
Вече съм отдаден на силата, която направлява
съдбата ми.
Не се вкопчвам в нищо и следователно нищо няма
да имам да защитавам
Нямам мисли, затова ще виждам.
Не ме е страх от нищо, затова ще си спомням
себе си.
Дистанциран и спокоен,
ще се стрелна покрай Орела, за да съм свободен.
Той ми каза, че се готви да ми разкрие една практи­ческа маневра на второто внимание, и точно тогава се превърна в сияйно яйце. Върна се в предишния си вид и повтори това преобразяване още три-четири пъти. Раз­бирах абсолютно добре какво прави. Не беше нужно да ми обяснява и все пак не можех да изразя с думи какво знам.
Силвио Мануел се усмихна, съзнаващ моя проблем. Каза, че е нужна огромно количество сила, за да се отър­вем от намерението на всекидневния ни живот. Тайната, която току-що бе разкрил, беше как да избързваме с това отдръпване от намерението. За да стори това, което той беше направил, човек трябва да насочи вниманието си към сияйната черупка.
Той се превърна още веднъж в сияйно яйце и тогава ми се изясни нещо, което бях знаел през цялото време. Очите на Силвио Мануел за момент се извърнаха, за да се фокусират върху точката на второто внимание. Главата му беше изправена, сякаш той гледаше пред себе си, само очите му гледаха встрани. Каза, че един воин трябва да извика намерението. Тайната е в погледа. Очите при­канват намерението.
В този момент ме беше обхванала еуфория. Най-нак­рая бях способен да мисля за нещо, което знаех, без всъщност да знам. Причината виждането да ни изглежда визуално е защото имаме нужда да фокусираме очите си върху намерението. Дон Хуан и групата му от воини знае­ха как да използват очите си, за да уловят друга страна от намерението си, и наричаха това действие виждане. Това, което Силвио Мануел ми беше показал, беше истинската функция на очите — да уловят намерението.
И тогава аз използвах нарочно очите си, за да повикам намерението. Фокусирах ги в една точка от второто вни­мание. Внезапно дон Хуан, воините му, доня Соледад и Елихио станаха сияйни яйца, но не и Ла Горда, сестрич­ките и Хенаросите. Продължих да движа очите си нап­ред-назад между петната от светлина и хората, докато чух пукот в основата на врата си и всичко в стаята се пре­върна в едно сияйно яйце. За момент усетих, че не мога да ги разгранича, но след малко очите ми като че се наст­роиха и аз възприех две страни от намерението, едновре­менно два образа. Виждах физическите им тела, а също и сияйностите им. Двете сцени не бяха наложени една върху друга, а отделни, и въпреки това не можех да схва­на как. Очевидно имах два канала на зрението, а вижда­нето беше свързано изцяло с очите ми и все пак незави­симо от тях. Когато затворех очи, можех все още да виж­дам сияйните яйца, но не и физическите им тела.

Върнете се в началото Go down

zen

Писане Вто Юли 02, 2013 12:44 am by zen

В един момент изпитах най-ясното усещане, че зная как да преместя вниманието си към моята сияйност. Зна­ех също, че за да се върна на физическо ниво, е нужно единствено да фокусирам очите върху тялото си.
Дон Хенаро дойде при мен и ми каза, че за раздяла Нагуалът Хуан Матус ме е дарил с дълг, Висенте ме е да­рил с предизвикателство, Силвио Мануел ме е дарил с магия, а той ще ме дари с хумор. Огледа ме от горе до долу и каза, че съм най-жалкият Нагуал, когото е виждал. Огледа чираците и заключи, че не ни остава нищо друго, освен да бъдем оптимисти и да гледаме положителната страна на нещата. Разправи ни един виц за някакво селс­ко момиче, което било прелъстено и омърсено от градс­ки мошеник. Когато й казали в деня на сватбата, че мла­доженецът е напуснал града, тя се стегнала от трезвата мисъл, че не всичко е загубено. Била загубила девстве­ността си, но още не била заклала прасето за сватбената гощавка.
Дон Хенаро ни каза, че единственото, което ще ни по­могне да излезем от това положение — положението на изоставената невеста — е да се държим за прасетата си, каквито и да са те, и да се смеем до пръсване. Само със смях можем да променим плачевното си състояние.
С жестове на главата и ръцете той ни подкани да му покажем едно „ха-ха-ха” от сърце. Като гледах как чира­ците се мъчат да се разсмеят, стана ми смешно, както явно бях смешен и аз. И изведнъж се разсмях заедно с дон Хуан и воините му.
Дон Хенаро, който винаги ми се беше присмивал, че съм поет, ме помоли да прочета на глас едно стихотворе­ние. Искал да обобщи чувствата си и препоръките си чрез стихотворение, което приветства живота, смъртта и смеха.- Имаше предвид един откъс от стихотворението на Хосе Горостиса „Смърт без край”.
Жената Нагуал ми подаде книгата и аз прочетох част­та, която дон Хуан и дон Хенаро винаги бяха харесвали.
О, каква сляпа радост!
Какъв глад да изпием докрай
въздуха, който дишаме,
устата, окото, ръката.
Какъв стипчив подтик
да се потопим целите
в един-единствен кръшен смях.
О, тази нагла, обидна смърт,
която отдалече ни убива,
въпреки удоволствието да умрем
за чаша чай...
за ласкава милувка.
Обстановката за това стихотворение беше съкруши­телна. Усетих, че изтръпвам. Емилито и куриерът Хуан Тума дойдоха при мен. Не промълвиха нито дума. Очите им блестяха като черни топчета. Всичките им чувства ся­каш бяха съсредоточени в очите им. Куриерът Хуан Тума каза много тихо, че веднъж ме бил подтикнал в тайните на Мескалито в дома си и че това било предшествано от друг случай в колелото на времето, когато щял да ме под­тикне във върховната тайна.
С глас, който беше сякаш ехо на гласа на куриера Хуан Тума, Емилито каза как и двамата вярват, че ще из­пълня задачата си. Те щели да ме чакат, защото съм щял да се присъединя към тях един ден. Куриерът Хуан Тума добави, че Орелът ме е поставил до групата на Нагуала Хуан Матус като спасителен отряд. Прегърнаха ме отно­во и заедно пошепнаха, че трябва да имам вяра в себе си.
След куриерите при мен дойдоха жените воини. Вся­ка ме прегърна и пошепна на ухото ми по едно послание — пожелание за успех.
Последна дойде при мен жената Нагуал. Седна и ме взе в скута си като дете. Излъчваше любов и чистота. Не смеех да дишам. Станахме и тръгнахме из стаята. Гово­рихме и размишлявахме за съдбата си. Непонятни сили ни бяха довели до този върховен момент. Страхопочита­нието, което изпитвах, беше неизмеримо. Неизмерима беше и тъгата ми.
След това тя ми разкри частица от правилото, което се отнася до триделния Нагуал. Беше в състояние на крайно вълнение и все пак оставаше спокойна. Интелектът й беше несравним и все пак не се опитваше да обяснява нищо с разум. Последният й ден на земята вече я бе об­ладал. Тя ме изпълваше със своето настроение. Сякаш до този момент още не бях разбрал напълно безвъзврат­ността на положението ни. Тъй като бях в лявата си стра­на, предимство имаше първенството на непосредствено­то, което практически не ми оставяше никаква възмож­ност да предвидя какво ще бъде след този момент. Въз­действието от нейното настроение обаче ангажираше голяма част от дясностранното ми съзнание и способ­ността му да предопредели чувствата, които предстояха. Разбрах, че никога вече няма да я видя. А това беше не­поносимо!
Дон Хуан ми беше казал, че в лявата страна няма съл­зи, че един воин не може да ридае и че единственият из­раз на мъката е трепетът, който идва от самите недра на вселената. Мъката е сякаш едно от излъчванията на Оре­ла. Трепетът на воина е нескончаем. И докато жената На­гуал ми говореше и ме държеше, аз усетих този трепет.
Тя ме прегърна и притисна глава до моята. Помислих си, че ме извива като парче плат. Усетих как нещо излиза от тялото ми или се влива от нейното тяло в моето. Мъката ми беше тъй дълбока и толкова бързо ме обгърна, че свят ми се зави. Паднах на земята с жената Нагуал, която още ме прегръщаше. Помислих като в сън, че докато падах­ме, сигурно съм ударил челото й. Лицето й и моето се об­ляха в кръв. Кръв замрежи и очите й.
Дон Хуан и дон Хенаро бързо ме вдигнаха. Задържаха ме. Изпитвах неконтролируеми спазми като при апоп­лектичен припадък. Жените воини наобиколиха жената Нагуал; после застанаха в редица насред стаята. Мъжете се присъединиха към тях. В един момент се оформи без­крайна верига от енергия, която се движеше помежду им. Редицата се раздвижи и запреминава пред мен. Все­ки един идваше за миг и заставаше пред мен, но без да прекъсва редицата. Сякаш бяха на конвейр, който ги придвижваше и ги спираше точно пред мен. Най-напред минаха мъжете куриери, после жените куриери, после мъжете воини, после сънувачите, прикривачите и накрая жената Нагуал. Минаваха покрай мен и оставаха за се­кунда-две в пълния си ръст, достатъчно дълго, за да си ка­жем „сбогом”, а след това изчезваха в чернотата на тайн­ствения отвор, който се беше появил в стаята.
Дон Хуан ме натисна по гърба и ме облекчи малко от непоносимата ми мъка. Каза, че разбира болката ми и че афинитетът между мъжа Нагуал и жената Нагуал не може да се формулира. Той съществува като резултат от излъч­ванията на Орела; щом веднъж двама души са заедно и се разделят, няма начин да се запълни празнотата, защото това не е социална празнота, а движение на тия излъчва­ния.
След това дон Хуан ми каза, че ще ме измести в край­ната ми дясна позиция. Каза, че това е милостива, макар и временна маневра; тя щяла да ми позволи за момент да забравя, но няма да ме успокои, когато отново си го при­помня.
Каза ми също, че актът на припомняне е изцяло нераз­бираем. В действителност това е акт на припомняне на самия себе си, който не спира при спомена за взаимо­действието между воините в лявостранното им съзнание, но продължава да си спомня всяко нещо, което сияйното тяло е съхранило от мига на раждането.
Системното взаимодействие, през което воините ми­нават в състоянията на повишено съзнание, е само сред­ство да се примами другото „аз” да разкрие себе си по отношение на спомените. Този акт на спомняне, макар и да изглежда свързан с воините, е нещо, което е в преде­лите на всяко човешко същество; всеки от нас може да отиде диретно в спомените на своята сияйност с непред­видими резултати.
После дон Хуан каза, че в този ден те ще си заминат по здрач и че единственото, което имат още да направят за мен, е да сътворят отвор, прекъсване в непрекъснатостта на моето време. Щяха да ме накарат да скоча в бездната като начин да прекъсна излъчванията на Орела, които са свързани с чувството ми, че съм цял и непрекъснат. Ско­кът ще бъде направен, докато съм в състояние на нор­мално съзнание, а идеята е да настъпи второто ми внима­ние; вместо да умра на дъното на бездната, аз ще навляза изцяло в другото „аз”. Дон Хуан каза, че е възможно, щом се изтощи енергията ми, да изляза от другото „аз”, но няма да изляза на същия планински връх, откъдето щях да скоча. Той предвиди, че ще се поява на любимото ми място, където и да е то. Това щяло да бъде прекъсването в непрекъснатостта на моето време.
И тогава той ме избута напълно от лявостранното ми съзнание. И аз забравих моята мъка, моята цел, моята за­дача.
Същият следобед по здрач Паблито, Нестор и аз наис­тина скочихме в една бездна. Ударът на Нагуала беше толкова точен и толкова милостив, че нищо от моментно­то събитие на тяхното сбогуване не се пренесе отвъд гра­ниците на другото моментно събитие — скачането в си­гурна смърт без умиране. Колкото и страшно да беше това събитие, то беше бледо в сравнение с онова, което ставаше в други предели.
Дон Хуан ме накара да скоча точно в момента, когато той и всичките му воини бяха подкладили своето съзна­ние. Получих съноподобно видение на редица от хора, които ме гледаха. След това го осмислих просто като една брънка от дългата серия видения или халюцинации, които бях имал при скачането. Това беше само скромно­то тълкуване на моето дясностранно съзнание, обладано от внушаващото страх тотално събитие.
В лявата си страна обаче установих, че съм навлязъл в другото си „аз”. Това навлизане нямаше нищо общо с моята рационалност. Воините от групата на дон Хуан ме бяха хванали за един вечен миг, преди да изчезнат в то­талната светлина, преди Орелът да ги беше пуснал да ми­нат. Знаех, че са в обхвата от излъчвания на Орела, който беше извън моя обсег. Чакаха дон Хуан и дон Хенаро. Видях дон Хуан да застава начело. А после в небето се появи само една редица от изящни светлинки. Нещо като вятър сякаш извиваше и разлюляваше редицата светлинки. В единия й край струеше плътна ярка светли­на — там, където беше застанал дон Хуан. Сетих се за Пернатата змия от легендата на Толтеките. А след това светлинките изчезнаха.

Върнете се в началото Go down

Писане  by Sponsored content

Върнете се в началото Go down

Страница 2 от 2 Previous  1, 2

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите